Onnistunut osakevalinta Meda lukuisissa FIM Rahastoissa

Lukuisat FIM Rahastot ovat sijoittaneet ruotsalaiseen lääkeyhtiöön Medaan. Osakevalinta on perustunut yrityksen houkuttelevaan arvostustasoon etenkin kassavirralla tarkasteltuna. Olemme myös tavanneet toistuvasti yrityksen johtoa. Olemme tiedostaneet, että yritys on mahdollinen yritysostokohde keskittyvällä lääketoimialalla. Yritykselle on ollut helppo nähdä kaksi mahdollista ostajaa, yhdysvaltalaiset Mylan ja Perrigo. Osakevalinnassa on hyödynnetty globaalia osaamistamme terveyssektorilla. Olemme uskoneet yrityksen tulevaisuuteen, vaikka viimeaikaisessa turbulenssissa Medan kurssi on laskenut markkinoiden mukana.

Markkinakommentti pdf:nä

Mylan ilmoitti viime yönä ostavansa Medan. Kurssipreemio on huikea, 92 prosenttia. Markkinoiden avatessa kurssi pomppasi 74 %. Korkea preemio kuvastaa sitä, että monet analyytikot ja sijoittajat ovat arvioineet yrityksen täysin väärin.

Medaa omisti viisi FIM Rahastoa. Rahastot olivat FIM Rohto (3,5 % rahastosta), FIM Eurooppa pienemmät yhtiöt (2,6 %), FIM Maailma (2,2 %), FIM Eurooppa (1,5 %) ja FIM Tuotto (1,1 %). Osake oli yhtä lukuun ottamatta kaikissa FIM Rahastoissa, joissa se suinkin saattoi olla. Kaikki nämä saivat ostotarjouksesta merkittävää tuottohyötyä. Yritys ei ole kyseisten rahastojen vertailuindekseissä joko ollenkaan, tai merkitys niissä on hyvin pieni. Meda onkin erinomainen esimerkki FIMin aktiivisesta ja kantaaottavasta osakevalintaprosessista.

Seuraamme päivittäin myös sijoituksiemme riskitasoja. Viimeaikaisissa yrityskaupoissa on nähty käänteitä, joita sijoittajat eivät osanneet odottaa etukäteen. Tämän vuoksi olemme keventäneet kauppailmoituksen jälkeen osaketta merkittävästi. Näemme kilpailevan tarjouksen mahdollisuuden pieneksi.

Materiaalin laatija:

    • FIM Varainhoito Oy (Y-tunnus 0979133-9), päätoimiala: sijoitus- ja vaihtoehtorahastojen hallinnointi sekä omaisuudenhoito ja siihen läheisesti liittyvät palvelut (jäljempänä ”FIM”) 
    • Osoite: Pohjoisesplanadi 33 A, 00100 Helsinki,  Asiakaspalvelu 09-61346250, www.fim.com
    • Yhtiö on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin ja yhtiöllä on sijoitusrahastolain ja vaihtoehtorahastolain mukainen toimilupa.
    • Yhtiön toimintaa valvova viranomainen on Finanssivalvonta (Snellmaninkatu 6, PL 159, 00101 Helsinki, www.finanssivalvonta.fi).

Tässä materiaalissa esitetyt tiedot ovat luonteeltaan informatiivisia, eikä niitä tule pitää kehotuksena yksittäistä rahoitusvälinettä koskevien liiketoimien toteuttamiseen.

FIM ei vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella. Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski ja asiakas vastaa siten itse omien sijoituspäätöstensä taloudellisista tuloksista sekä näiden vaikutuksesta asiakkaan verotukseen. Tuotto voi jäädä saamatta ja sijoitetun pääoman voi jopa menettää.

Rahoitusvälineen mennyt kehitys ei välttämättä ohjaa tulevaa kehitystä. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä asiakkaan on syytä tutustua huolella sijoitusmarkkinoihin ja eri sijoitusvaihtoehtoihin.  Asiakkaan tulee  tarvittaessa kääntyä oman veroasiantuntijansa tai muun liiketoimintaa tai sijoituspalvelua konsultoivan asiantuntijan puoleen. Verotukseen liittyvistä asioista saa myös lisätietoa osoitteesta www.vero.fi.

Tämä materiaali ei ole sijoitustutkimus, vaan FIMin valmistamaa markkinointiaineistoa, eikä tämän materiaalin valmistamiseen siten sovelleta sijoitustutkimuksen riippumattomuutta koskevia säännöksiä ja tähän sääntelyyn sisältyviä kaupankäyntirajoituksia. Tämän materiaalin mukaiset tiedot eivät ole myöskään sijoituspalvelulain mukaista sijoitusneuvontaa. Materiaalin valmistamisessa ei ole otettu huomioon vastaanottajan taloudellista tilannetta tai muita henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyviä olosuhteita, vaan materiaalin tarkoituksena on antaa yleistä tietoa materiaalin kohteena olevista rahoitusvälineistä / markkinoista / sijoitustoiminnasta ja toimia siten materiaalin kohteena olevien rahoitusvälineiden / markkinoiden / sijoitustoimenpiteiden markkinointimateriaalina.

Sijoituspalvelulain edellyttämät tiedot palveluntarjoajasta, kuluttajansuojalain mukaiset etämyyntiä koskevat tiedot sekä rahoitusvälineisiin liittyviä riskejä koskevat kuvaukset ovat saatavilla osoitteessa www.fim.com. Asiakasta kehotetaan tutustumaan näihin tietoihin ennen sijoituspäätöksen tekemistä.

Tämä materiaali on tarkoitettu ainoastaan nimetyn vastaanottajan käyttöön, eikä vastaanottajalla ole oikeutta luovuttaa, kopioida, jäljentää tai muuten siirtää tätä ilman FIMin suostumusta kolmannelle osapuolelle. Tämän materiaalin tekijänoikeus © ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat FIMille, ja kaikki oikeudet on pidätetty kaikissa maissa.

Tätä materiaalia tai sen kopioita ei saa levittää Yhdysvaltoihin eikä yhdysvaltalaisille vastaanottajille vastoin Yhdysvaltain laissa asetettuja rajoituksia. Materiaalin levittäminen Yhdysvalloissa saatetaan katsoa rikkomukseksi näitä lakeja vastaan.

FIMin edustajan kanssa käydyt puhelinkeskustelut voidaan tallentaa ja tallenteita voidaan käyttää apuna riitaisuuksien selvittämisessä.