Ensimmäinen valomerkki

Yhdysvaltain osakemarkkinoilla nähtiin viime vuonna hyvin poikkeuksellisesti käytännössä katsoen pelkkää nousua ilman suurempia heilahteluja. Ehti kulua 15 kuukautta ilman, että Yhdysvaltain osakemarkkinan kehitystä kuvaava S&P 500 -indeksi laski yhtäjaksoisesti yli viittä prosenttia. 

Syynä positiiviselle kehitykselle oli osakemarkkinoiden kannalta erittäin suotuisa ympäristö, niin kutsuttu ”kultakutrimarkkina”. Ei liian kuumaa eikä liian kylmää, vaan juuri sopivaa. Talouskasvu juuri sopivan hyvällä tasolla, ettei ollut ylikuumenemisen eikä toisaalta taantuman pelkoa. Odotuksiakin paremmasta talouskasvusta huolimatta inflaatio mateli alle keskuspankkien tavoitetasojen, joten kiirettä kiristää ultrakevyttä rahapolitiikkaa ei ollut. Korot pysyttelivät alhaalla.

Vuoden vaihteen ympärillä sijoittajien mielialat ja riskinottohalukkuus olivat Yhdysvaltojen veroleikkauspäätösten jälkeen ennätyskorkealla siivittäen osakekursseja yhä uusiin arvostushuippuihin. Monilla mittareilla markkinat olivat ”yliostetut”. Näin jälkikäteen onkin helppo sanoa, että tammikuun lopussa käynnistynyt korjausliike oli odotettavissa. Lähtökohtaisesti tulkitsemmekin kyseessä olleen terve korjaus tilanteeseen, jossa markkinat olivat niin sanotusti kirineet itsensä edelle (kuva 1).

 

Kuva 1: Yhdysvaltain osakemarkkinan kehitystä kuvaava S&P 500 -indeksi palasi korjausliikkeessä lähemmäksi finanssikriisin jälkeistä trendiviivaansa.

 

Korkeat arvostukset ja vahva sijoittajasentimentti eivät kuitenkaan olleet tälläkään kertaa syy korjausliikkeelle, vaan tarvittiin jokin laukaiseva tekijä. Sellaisena toimi 1.2. julkistettu odotuksia ripeämpi Yhdysvaltain keskimääräinen palkkakehitys sekä samaisena päivänä Yhdysvaltain keskuspankin (FED) uutena pääjohtajana aloittaneen Jeromy Powelin vahvistus FEDin jatkamisesta rahapolitiikan normalisoinnin tiellä. Markkinoille nämä olivat signaaleja siitä, että markkinaympäristössä on tapahtumassa muutos.

Täyskapasiteetilla ja -työllisyydellä pyörivä Yhdysvaltain talous altistuu riskille kuumentua liikaa, varsinkin kun jo nyt vahvasti kasvavaa taloutta pönkitetään Trumpin velalla rahoitettavalla fiskaalipoliittisella elvytysohjelmalla, kuten verojen keventämisellä. Odotukset inflaation kiihtymisestä lisääntyvät ja sitä myöten myös odotukset rahapolitiikan kiristymisestä. Korot kääntyvät nousuun. Pitkään kestäneet kultakutriolosuhteet ovat väistymässä.

Onko osakemarkkinan nousutrendi kääntymässä?

Sijoitusympäristön olennainen muutos kohdistuu korkokehitykseen ja odotuksiin sen muutoksesta. Sijoitettaessa johonkin omaisuuserään maksetaan hinta tulevaisuuden kassavirroista. Jos korot nousevat, näiden tulevaisuuden kassavirtojen nykyarvo laskee, jolloin omaisuuserien hintojen pitäisi laskea.  Lisäksi korkojen noustessa riskittömien sijoitustuotteiden, kuten valtionlainojen, houkuttelevuus suhteessa riskillisiin kohteisiin, kuten osakkeisiin, lisääntyy. Esimerkiksi Yhdysvaltain 2 vuoden valtionlainan tuotto on kiivennyt jo 2,25 %:iin, kun S&P 500 -indeksin keskimääräinen osinkotuotto jää alle 2 %:n. Korkojen noustessa myös osakkeiden arvostusmittarina käytettävät P/E-luvut eli hinta jaettuna yrityksen tuloksella yleensä laskevat, kun sijoittavat vaativat riskipitoisille sijoituksilleen suurempaa korvausta.

Markkinoiden tasapaino on muutoksessa ja lähes varmuudella voikin odottaa, että sijoittajat joutuvat tänä vuonna sietämään viime vuoteen verrattuna selvästi suurempaa markkinaheiluntaa. Varsinkin jos inflaatio osoittaisi kiihtymisen merkkejä, mikä lisäisi keskuspankkien painetta kiristää rahapolitiikkaansa.

Positiivisen osakemarkkinatrendin ei kuitenkaan tarvitse vielä kääntyä ja kyseessä oli näkemyksemme mukaan vasta ensimmäinen valomerkki. Vaikka positiiviset yllätykset talousdatassa ovat viime aikoina vähentyneet, globaalin talouden kasvukuva on edelleen vahva. Tämä luo edellytykset yritysten tuloskasvulle, jonka ennustetaan tänä vuonna olevan Euroopassa keskimäärin 9 %, kehittyvillä markkinoilla 15 % ja Yhdysvalloissa osittain veronalennusten ansiosta yli 15 %. Näin markkinoiden P/E-luvut voivat laskea yritysten tuloskasvun seurauksena eikä osakkeiden hintojen laskun kautta.

Uskommekin edelleen, että vahva globaali talous- ja tuloskasvukuva dominoi markkinoilla, eikä korkojen nousu ole niin nopeaa, että se pääsisi kääntämään osakemarkkinoiden nousutrendiä. Poliittisten riskien arvioimme olevan tällä hetkellä markkinoiden kannalta vähemmän merkittäviä eikä markkinakäännettä tyypillisesti ennakoivia signaaleja, kuten leveneviä yrityslainojen riskimarginaaleja ole nähty. Pysymmekin allokaatiossamme osakkeiden osalta lievässä ylipainossa. Lievässä alipainossa olevissa korkosijoituksissa painotuksemme ovat lisäksi kehittyvien maiden lainoissa. 

 

Allokaatiotaulukko helmikuu 2018

 

Materiaalin laatija:

    • FIM Varainhoito Oy (Y-tunnus 0979133-9), päätoimiala: sijoitus- ja vaihtoehtorahastojen hallinnointi sekä omaisuudenhoito ja siihen läheisesti liittyvät palvelut (jäljempänä ”FIM”) 
    • Osoite: Mikonkatu 9, 00100 Helsinki, www.fim.com
    • Yhtiö on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin ja yhtiöllä on sijoitusrahastolain ja vaihtoehtorahastolain mukainen toimilupa.
    • Yhtiön toimintaa valvova viranomainen on Finanssivalvonta (Snellmaninkatu 6, PL 159, 00101 Helsinki, www.finanssivalvonta.fi).

Tässä materiaalissa esitetyt tiedot ovat luonteeltaan informatiivisia, eikä niitä tule pitää kehotuksena yksittäistä rahoitusvälinettä koskevien liiketoimien toteuttamiseen.

FIM ei vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella. Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski ja asiakas vastaa siten itse omien sijoituspäätöstensä taloudellisista tuloksista sekä näiden vaikutuksesta asiakkaan verotukseen. Tuotto voi jäädä saamatta ja sijoitetun pääoman voi jopa menettää.

Rahoitusvälineen mennyt kehitys ei välttämättä ohjaa tulevaa kehitystä. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä asiakkaan on syytä tutustua huolella sijoitusmarkkinoihin ja eri sijoitusvaihtoehtoihin.  Asiakkaan tulee  tarvittaessa kääntyä oman veroasiantuntijansa tai muun liiketoimintaa tai sijoituspalvelua konsultoivan asiantuntijan puoleen. Verotukseen liittyvistä asioista saa myös lisätietoa osoitteesta www.vero.fi.

Tämä materiaali ei ole sijoitustutkimus, vaan FIMin valmistamaa markkinointiaineistoa, eikä tämän materiaalin valmistamiseen siten sovelleta sijoitustutkimuksen riippumattomuutta koskevia säännöksiä ja tähän sääntelyyn sisältyviä kaupankäyntirajoituksia. Tämän materiaalin mukaiset tiedot eivät ole myöskään sijoituspalvelulain mukaista sijoitusneuvontaa. Materiaalin valmistamisessa ei ole otettu huomioon vastaanottajan taloudellista tilannetta tai muita henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyviä olosuhteita, vaan materiaalin tarkoituksena on antaa yleistä tietoa materiaalin kohteena olevista rahoitusvälineistä / markkinoista / sijoitustoiminnasta ja toimia siten materiaalin kohteena olevien rahoitusvälineiden / markkinoiden / sijoitustoimenpiteiden markkinointimateriaalina.

Sijoituspalvelulain edellyttämät tiedot palveluntarjoajasta, kuluttajansuojalain mukaiset etämyyntiä koskevat tiedot sekä rahoitusvälineisiin liittyviä riskejä koskevat kuvaukset ovat saatavilla osoitteessa www.fim.com. Asiakasta kehotetaan tutustumaan näihin tietoihin ennen sijoituspäätöksen tekemistä.

Tämä materiaali on tarkoitettu ainoastaan nimetyn vastaanottajan käyttöön, eikä vastaanottajalla ole oikeutta luovuttaa, kopioida, jäljentää tai muuten siirtää tätä ilman FIMin suostumusta kolmannelle osapuolelle. Tämän materiaalin tekijänoikeus © ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat FIMille, ja kaikki oikeudet on pidätetty kaikissa maissa.

Tätä materiaalia tai sen kopioita ei saa levittää Yhdysvaltoihin eikä yhdysvaltalaisille vastaanottajille vastoin Yhdysvaltain laissa asetettuja rajoituksia. Materiaalin levittäminen Yhdysvalloissa saatetaan katsoa rikkomukseksi näitä lakeja vastaan.

FIMin edustajan kanssa käydyt puhelinkeskustelut voidaan tallentaa ja tallenteita voidaan käyttää apuna riitaisuuksien selvittämisessä.