Osakkeet lievään ylipainoon

Päätimme nostaa osakkeet lievään ylipainoon ja vastaavasti laskea korot lievään alipainoon suosituksissamme. Viime viikkojen roima osakelasku on saanut sijoittajat kysymään, onko osakemarkkinoiden pitkä, lähes 10 vuotta kestänyt nousuputki tulossa tiensä päähän. Osakesijoittajien parhaat juhla-ajat ovat varmasti takanapäin, mutta emme kuitenkaan usko, että osakemarkkinat olisivat kääntyneet pysyvään laskuun.

Osakemarkkinoilla on edessä pidempi melko matalien tuottojen, mutta reippaan heilunnan sävyttämä jakso. Tässä ympäristössä sijoittajan on oltava aktiivinen saadakseen lisätuottoja. Laskimme osakkeet peruspainoon loppukeväällä, kun odotimme markkinahermoilun lisääntyvän. Kun hermoilu on nyt lokakuussa toteutunut melko voimakkaana, näemme osakkeissa lähiaikoina hyvät edellytykset noususpurtille, jota aiomme hyödyntää ja siksi osakkeet nostetaan toistaiseksi lievään ylipainoon.

Syitä osakemarkkinoiden laskulle on monia: Pitkän nousun jälkeinen hermostuneisuus, talouskasvun huipun ohittaminen, huolet kauppasodan vaikutuksista, Kiinan talouskasvun hidastuminen, keskuspankkien siirtyminen elvytyksestä kiristävään rahapolitiikkaan, osakkeiden riskipreemioiden kiristyminen USA:ssa, yritysten tuloskasvun hidastuminen jatkossa, Euroopan poliittisen epävarmuuden lisääntyminen Italian budjetin ja Brexitin seurauksena, öljyntuotantoepäilykset geopolitiikan seurauksena ja niin edelleen.

Mikään näistä ei yksin olisi riittänyt aiheuttamaan laskua, mutta pienistä huolien puroista kasvoi isompi virta, joka käänsi sijoittajat myyntilaidalle. Kuten usein käy, on sijoittajien synkistely ja markkinalasku kääntynyt jo liialliseksi, eikä myönteisiä asioita ole huomioitu. Pysyvään laskuun osakkeet kääntyisivät vasta, jos taloustaantuma uhkaisi lähitulevaisuudessa, mutta sitä ei ole lähiaikoina näköpiirissä. Talouskasvu on maailmalla hidastumassa, mutta pysyy Yhdysvaltain johdolla yhä kohtuullisen hyvänä ensi vuonna. Taantumauhat on siirretty ensi vuosikymmenelle, mutta keskustelu taantumamahdollisuudesta heiluttaa markkinoita jatkossakin.

Yritysten tulosnäkymät ovat yhä vahvat. Yhdysvalloissa heinä-syyskuun tuloskasvu on 20 % luokkaa veroalen tukemana, ja muuallakin maailmalla ollaan selvästi plussan puolella. Jatkossa kasvu hidastuu, mutta matalampikin kasvu riittää tukemaan osakkeita. Osakemarkkinoiden pysyvä lasku vaatisi tulosten laskuun kääntymistä, mikä puolestaan vaatisi taantumaa. Heinä-syyskuun tuloskauden odotukset olivat kuitenkin jo korkealla, joten yritysten on ollut vaikea ylittää niitä. Markkinoilla onkin rankaistu kovaa tulospettymyksistä, mutta myönteiset yllättäjät ovat saaneet melko vaisun vastaanoton. Tulosodotusten vakaana pysyminen ja samanaikainen osakkeiden lasku on tehnyt osakkeiden arvostuksesta aiempaa houkuttelevamman.

Korkojen nousu USA:ssa on uhka taloudelle ja osakemarkkinoille. Korkotiimimme kuitenkin odottaa, että USA:n pitkien korkojen huippu jää 3–3,5 % haarukkaan, jossa nyt jo olemme. Korot ovat itse asiassa kääntyneet laskuun osaketurbulenssissa, joten ne eivät enää selitä viime päivien osakelaskua. Yhdysvaltain keskuspankki jatkaa korkojen nostopolullaan, mutta vain jos talous pysyy vahvana. Korkojen nousu hyydyttää vähitellen talouskasvua, ja siitä on jo joitain merkkejä näkyvissä (esimerkiksi asuntomarkkinoilla), mutta vaikutus on hidas. Fedin kiristyvä rahapolitiikka vaikuttaa myös markkinoiden likviditeettiin. Likviditeetin väheneminen on pitkäaikainen uhka markkinoille ja myös voimistaa markkinaheilahduksia. Kiristyvä rahapolitiikka onkin yksi syy, miksi odotamme markkinatuottojen jäävän jatkossa viime vuosia vaisummiksi.

Pitkän nousun jälkeen sijoittajien tunnelmat ovat kahtiajakautuneet. Yhtäältä pelätään nousukauden loppua, mutta toisaalta osakkeita on ostettu tuottotoiveiden perässä ja vaihtoehtojen puuttuessa. Lokakuun voimakas markkinalasku on puhdistanut reippaasti kovimpia odotuksia, joten uskomme turhan toiveikkuuden poistuneen. Eri mittarien mukaan käteiskassat ovat korkealla, joten uutisvirran parantuessa on varastossa runsaasti rahaa sijoitettavaksi. Siten nousupyrähdys voi olla nopea.

Mikä voisi kääntää markkinatunnelmat? Pienetkin hyvät uutiset pahimpien epäilysten kohdalla voivat saada mielet muuttumaan. Fedin kommentit, jossa sanottaisiin, että koronnostot eivät ole kirkossa kuulutettuja, presidentti Donald Trumpin kauppasotaa lieventävät lausunnot tai EKP:n vihjaukset lisätuesta taloudelle voisivat helposti kääntää sijoittajat ostolaidalle laskun jälkeen. Myös jo pelkkä heikon uutisvirran loppuminen kääntäisi sijoittajien katseita myönteisempiin asioihin. Kun odotukset ovat matalalla, on markkinoiden helpompaa yllättää myönteisesti.

Omaisuuslajien sisällä ei tehty muutoksia. Markkinakäänteessä kehittyvät osakemarkkinat voisivat olla suurimpia hyötyjiä, mutta samaan aikaan niiden pidemmän ajan näkymät ovat yhä vaisut, joten suositus pysyy peruspainossa. Yhdysvallat puolestaan on ollut vuoden alun selkeä markkinavoittaja vahvan talous- ja tulostuen myötä. Arvostus on kuitenkin korkea muihin alueisiin verrattuna, joten vahvasta tuloskasvusta huolimatta nousuvara jatkossa on rajallinen. Korkomarkkinoilla rahamarkkinat ja vähäriskiset valtion- ja yrityslainat tarjoavat vaatimattomia tuottoja, mutta tuovat suojaa heiluvilla markkinoilla. Riskisemmillä korkomarkkinoilla hinnoittelu on puolestaan melko kireää, mutta ne tuovat silti lisätuottoa korkosijoituksiin, joten korkomarkkina-allokaatio on neutraalissa.

Lippo Suominen

Päästrategi | Twitter: @LippoSuominen

050 345 5692

Haluatko jutella sijoitusasioista? 

Jätä yhteydenottopyyntö, niin katsotaan yhdessä, miten voisimme auttaa sinua varainhoitoon ja sijoittamiseen liittyvissä asioissa

Jätä yhteydenottopyyntö

Materiaalin laatija:

    • FIM Varainhoito Oy (Y-tunnus 0979133-9), päätoimiala: sijoitus- ja vaihtoehtorahastojen hallinnointi sekä omaisuudenhoito ja siihen läheisesti liittyvät palvelut (jäljempänä ”FIM”) 
    • Osoite: Mikonkatu 9, 00100 Helsinki, www.fim.com
    • Yhtiö on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin ja yhtiöllä on sijoitusrahastolain ja vaihtoehtorahastolain mukainen toimilupa.
    • Yhtiön toimintaa valvova viranomainen on Finanssivalvonta (Snellmaninkatu 6, PL 159, 00101 Helsinki, www.finanssivalvonta.fi).

Tässä materiaalissa esitetyt tiedot ovat luonteeltaan informatiivisia, eikä niitä tule pitää kehotuksena yksittäistä rahoitusvälinettä koskevien liiketoimien toteuttamiseen.

FIM ei vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella. Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski ja asiakas vastaa siten itse omien sijoituspäätöstensä taloudellisista tuloksista sekä näiden vaikutuksesta asiakkaan verotukseen. Tuotto voi jäädä saamatta ja sijoitetun pääoman voi jopa menettää.

Rahoitusvälineen mennyt kehitys ei välttämättä ohjaa tulevaa kehitystä. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä asiakkaan on syytä tutustua huolella sijoitusmarkkinoihin ja eri sijoitusvaihtoehtoihin.  Asiakkaan tulee  tarvittaessa kääntyä oman veroasiantuntijansa tai muun liiketoimintaa tai sijoituspalvelua konsultoivan asiantuntijan puoleen. Verotukseen liittyvistä asioista saa myös lisätietoa osoitteesta www.vero.fi.

Tämä materiaali ei ole sijoitustutkimus, vaan FIMin valmistamaa markkinointiaineistoa, eikä tämän materiaalin valmistamiseen siten sovelleta sijoitustutkimuksen riippumattomuutta koskevia säännöksiä ja tähän sääntelyyn sisältyviä kaupankäyntirajoituksia. Tämän materiaalin mukaiset tiedot eivät ole myöskään sijoituspalvelulain mukaista sijoitusneuvontaa. Materiaalin valmistamisessa ei ole otettu huomioon vastaanottajan taloudellista tilannetta tai muita henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyviä olosuhteita, vaan materiaalin tarkoituksena on antaa yleistä tietoa materiaalin kohteena olevista rahoitusvälineistä / markkinoista / sijoitustoiminnasta ja toimia siten materiaalin kohteena olevien rahoitusvälineiden / markkinoiden / sijoitustoimenpiteiden markkinointimateriaalina.

Sijoituspalvelulain edellyttämät tiedot palveluntarjoajasta, kuluttajansuojalain mukaiset etämyyntiä koskevat tiedot sekä rahoitusvälineisiin liittyviä riskejä koskevat kuvaukset ovat saatavilla osoitteessa www.fim.com. Asiakasta kehotetaan tutustumaan näihin tietoihin ennen sijoituspäätöksen tekemistä.

Tämä materiaali on tarkoitettu ainoastaan nimetyn vastaanottajan käyttöön, eikä vastaanottajalla ole oikeutta luovuttaa, kopioida, jäljentää tai muuten siirtää tätä ilman FIMin suostumusta kolmannelle osapuolelle. Tämän materiaalin tekijänoikeus © ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat FIMille, ja kaikki oikeudet on pidätetty kaikissa maissa.

Tätä materiaalia tai sen kopioita ei saa levittää Yhdysvaltoihin eikä yhdysvaltalaisille vastaanottajille vastoin Yhdysvaltain laissa asetettuja rajoituksia. Materiaalin levittäminen Yhdysvalloissa saatetaan katsoa rikkomukseksi näitä lakeja vastaan.

FIMin edustajan kanssa käydyt puhelinkeskustelut voidaan tallentaa ja tallenteita voidaan käyttää apuna riitaisuuksien selvittämisessä.