Siirry suoraan sisältöön

Miten ilmastonmuutos, keskuspankit ja rahoitusvakaus liittyvät toisiinsa?

Ilmastonmuutos on huomattava riski maapallon tulevaisuuden lisäksi talouskasvulle ja rahoitusvakaudelle.

Muutokset ilmastopolitiikassa, teknologiassa ja kuluttajien preferensseissä voivat johtaa monien varallisuusarvojen uudelleenhinnoitteluun.

Maailman talousfoorumin (WEF) riskiraportin mukaan monet vaikutuksiltaan suurimmat globaalit riskit kytkeytyvät ilmastonmuutokseen. Aikaa on kulunut, ja toimettomuus ilmastonmuutoksen osalta nostaa kustannuksia.

Samalla ilmastonmuutoksen riskit rahoitusvakaudelle ovat nousseet. Keskuspankit ovatkin aktivoituneet ja lähteneet mukaan ilmastonmuutoskeskusteluun. Ilmastonmuutos muodostaa riskejä rahoitusvakaudelle ja kuuluu täten keskuspankkien mandaatteihin.

Englannin keskuspankki on jo jonkin aikaa pitänyt asiaa esillä, ja se on pisimmällä ilmastonmuutospohdinnoissaan. Euroopan keskuspankki (EKP) on myös liittynyt mukaan keskusteluun, ja Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn on nostanut asian esille Suomessa.

Englannin keskuspankin pääjohtaja Mark Carney piti syyskuussa 2015 puheen, jossa hän kuvaili ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja riskejä rahoitussektorille. Carneyn mukaan ilmastonmuutos on horisontin tragedia (tragedy of the horizon), eli tilanne, jossa vahingot syntyvät niin pitkän ajan kuluessa, että harvalla taloudellisella toimijalla on lyhyellä aikavälillä kannustinta puuttua asiaan. Sitten kun vahingot ovat jo ilmeisiä, voi olla myöhäistä tai huomattavasti hankalampaa korjata asiaa.

Ilmastonmuutos vaikuttaa rahoitusvakauteen fyysisten riskien ja siirtymävaiheen riskien kautta. Fyysisiä riskejä ovat äärimmäiset sääilmiöt ja muuttuvat ilmasto-olosuhteet. Kuivuus, tulvat, myrskyt ja merenpinnan kohoaminen tuhoavat omaisuutta ja aiheuttavat taloudellisia tappioita. Nämä riskit voivat vaikuttaa myös yritysten tuotantoketjuihin. Tämän seurauksena tuottavuuden kasvu voi hidastua. Ilman vakuutusta fyysiset riskit voivat aiheuttaa suuria tappioita.

Siirtymävaiheen riskejä muodostuu, kun yritykset ja kotitaloudet vähentävät päästöjään ja muokkaavat toimintaansa vähähiiliseksi. Muutokset ilmastopolitiikassa, teknologiassa ja kuluttajien preferensseissä voivat johtaa monien varallisuusarvojen uudelleenhinnoitteluun ja vaikeuttaa useiden yritysten toimintaedellytyksiä. On vielä epäselvää, miten nopeasti tämä uudelleenhinnoittelu tapahtuu, mutta sillä voi olla merkittävä vaikutus rahoitusvakauteen ja rahoitussektorin toimijoihin.

Siirtymäriski kohdistuu selvimmin sijoittajiin, joilla on tuntuvia sijoituksia yrityksiin, joiden liikevaihdosta suuri osa tulee hiilidioksidipäästöjä aiheuttavasta liiketoiminnasta. Kaikki sijoittajat eivät kuitenkaan pysty irtautumaan hiili-intensiivisistä sijoituksista ennen kuin niiden arvostukset alkavat laskea.

Ilmastonmuutoksen riskejä rahoitusvakaudelle on edelleen vaikea arvioida kattavasti, sillä monia tekijöitä ei tunneta vielä kunnolla. Tiedon lisääminen on tärkeää riskien arvioimisen ja vähentämisen näkökulmasta. On ymmärrettävä, miten taloudellinen toiminta vaikuttaa ilmastonmuutokseen ja päinvastoin.

Mitä keskuspankit voivat tehdä?

Keskuspankit ovat mandaattiensa puitteissa mukana ilmastonmuutoskeskustelussa. Keskuspankeilla on esimerkiksi laajat tutkimusresurssit, joita voidaan hyödyntää ilmastonmuutoksen riskien ja rahoitussektorin vaikutusten arvioimisessa.

Parempi tietojen raportointi ja tiedottaminen on yksi keino, joka keskuspankeilla ja sääntelyviranomaisilla on käytössään. Keskuspankit voivat vaatia parempaa tiedottamista ilmastonmuutokseen liittyvistä riskeistä itseltään, sijoittajilta ja yrityksiltä.

Jotta riskeistä saadaan kattava kokonaiskuva, tiedonkeruun tulisi pitää sisällään valtaosa talouden toimijoista. Ilmastoasioiden raportointia kehittänyt TCFD-työryhmä (The Financial Stability Board Task Force on Climate-Related Financial Disclosures) on laatinut yrityksille useita suosituksia siitä, miten niiden tulisi raportoida ilmastonmuutokseen liittyvistä riskeistä ja mahdollisuuksista.

Sääntely on myös yksi keino. Parhaillaan keskustellaan siitä, tulisiko ilmastonmuutosriskit ottaa huomioon pankkien reservi-, likviditeetti- ja pääomavaatimuksissa. EU:ssa pohditaan sitä, olisiko pankkien mahdollista saada helpotusta pääomavaatimuksista vihreän lainauksen perusteella.

Rahapolitiikan virityksellä keskuspankit pystyvät myös vaikuttamaan ilmastonmuutokseen. Tällä vuosikymmenellä keskuspankit ovat ostaneet runsaasti arvopapereita elvyttävän rahapolitiikan puitteissa. Nämä ostot ovat herättäneet keskustelua siitä, pitäisikö keskuspankkien harjoittaa "vihreää määrällistä elvytystä".

Rahoitussektorilla on tärkeä rooli ilmastonmuutoksen vaikutusten minimoimisessa. Monilla toimilla pystytään vaikuttamaan siihen, että myös jatkossa maapallollamme on hyvä elää, eikä horisontin tragedia pääse toteutumaan.

Materiaalin laatija:

    • FIM Varainhoito Oy (Y-tunnus 0979133-9), päätoimiala: sijoitus- ja vaihtoehtorahastojen hallinnointi sekä omaisuudenhoito ja siihen läheisesti liittyvät palvelut (jäljempänä ”FIM”) 
    • Osoite: Mikonkatu 9, 00100 Helsinki, www.fim.com
    • Yhtiö on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin ja yhtiöllä on sijoitusrahastolain ja vaihtoehtorahastolain mukainen toimilupa.
    • Yhtiön toimintaa valvova viranomainen on Finanssivalvonta (Snellmaninkatu 6, PL 159, 00101 Helsinki, www.finanssivalvonta.fi).

Tässä materiaalissa esitetyt tiedot ovat luonteeltaan informatiivisia, eikä niitä tule pitää kehotuksena yksittäistä rahoitusvälinettä koskevien liiketoimien toteuttamiseen.

FIM ei vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella. Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski ja asiakas vastaa siten itse omien sijoituspäätöstensä taloudellisista tuloksista sekä näiden vaikutuksesta asiakkaan verotukseen. Tuotto voi jäädä saamatta ja sijoitetun pääoman voi jopa menettää.

Rahoitusvälineen mennyt kehitys ei välttämättä ohjaa tulevaa kehitystä. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä asiakkaan on syytä tutustua huolella sijoitusmarkkinoihin ja eri sijoitusvaihtoehtoihin.  Asiakkaan tulee  tarvittaessa kääntyä oman veroasiantuntijansa tai muun liiketoimintaa tai sijoituspalvelua konsultoivan asiantuntijan puoleen. Verotukseen liittyvistä asioista saa myös lisätietoa osoitteesta www.vero.fi.

Tämä materiaali ei ole sijoitustutkimus, vaan FIMin valmistamaa markkinointiaineistoa, eikä tämän materiaalin valmistamiseen siten sovelleta sijoitustutkimuksen riippumattomuutta koskevia säännöksiä ja tähän sääntelyyn sisältyviä kaupankäyntirajoituksia. Tämän materiaalin mukaiset tiedot eivät ole myöskään sijoituspalvelulain mukaista sijoitusneuvontaa. Materiaalin valmistamisessa ei ole otettu huomioon vastaanottajan taloudellista tilannetta tai muita henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyviä olosuhteita, vaan materiaalin tarkoituksena on antaa yleistä tietoa materiaalin kohteena olevista rahoitusvälineistä / markkinoista / sijoitustoiminnasta ja toimia siten materiaalin kohteena olevien rahoitusvälineiden / markkinoiden / sijoitustoimenpiteiden markkinointimateriaalina.

Sijoituspalvelulain edellyttämät tiedot palveluntarjoajasta, kuluttajansuojalain mukaiset etämyyntiä koskevat tiedot sekä rahoitusvälineisiin liittyviä riskejä koskevat kuvaukset ovat saatavilla osoitteessa www.fim.com. Asiakasta kehotetaan tutustumaan näihin tietoihin ennen sijoituspäätöksen tekemistä.

Tätä materiaalia ei ole oikeutta luovuttaa, kopioida, jäljentää tai muuten siirtää tätä ilman FIMin suostumusta kolmannelle osapuolelle. Tämän materiaalin tekijänoikeus © ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat FIMille, ja kaikki oikeudet on pidätetty kaikissa maissa.

Tätä materiaalia tai sen kopioita ei saa levittää Yhdysvaltoihin eikä yhdysvaltalaisille vastaanottajille vastoin Yhdysvaltain laissa asetettuja rajoituksia. Materiaalin levittäminen Yhdysvalloissa saatetaan katsoa rikkomukseksi näitä lakeja vastaan.

FIMin edustajan kanssa käydyt puhelinkeskustelut voidaan tallentaa ja tallenteita voidaan käyttää apuna riitaisuuksien selvittämisessä.