Siirry suoraan sisältöön

Talouskasvussa pienempi vaihde silmään

Tänä vuonna maailmantalouden kehitystä ovat sävyttäneet riskit. Esimerkiksi kauppasota ja poliittinen epävarmuus ovat heikentäneet kotitalouksien ja yritysten luottamusta monissa maissa. Myös talouskasvu on hidastunut kuluvana vuonna, ja talousnäkymien riskit ovat koholla.

Suurin riski maailmantalouden näkymille on Kiinan ja Yhdysvaltojen välisen kauppasodan kärjistyminen entisestään. Verraten myönteinen palkka- ja työllisyyskehitys tukee kuitenkin edelleen talouden aktiviteettia monissa maissa. Tuntuvista epävarmuuksista huolimatta talouskasvu on ollut sitkeää monissa kansantalouksissa.

Tässä ympäristössä keskuspankkien rahapolitiikka säilyy poikkeuksellisen elvyttävänä. Uusia elvytystoimia nähdään jo syksyllä. Toimillaan keskuspankit pyrkivät pidentämään talouden kasvujaksoa. Odotamme Yhdysvaltojen keskuspankin Fedin laskevan 1–2 kertaa ohjauskorkoa loppuvuonna. Euroopan keskuspankki (EKP) esittelee puolestaan syyskuun korkokokouksessaan laajan elvytyspaketin, joka sisältää talletuskoron laskun 0,50 prosenttiin ja arvopaperiostoja. EKP voi hyvin myös ilmoittaa kaksiportaisesta talletuskorosta euroalueen pankkien talletuksille keskuspankkiin. Tämä helpottaisi pankkien tilannetta. Aiemman ilmoituksensa mukaan EKP tarjoaa pitkäaikaista rahoitusta euroalueen pankeille syyskuusta lähtien. Markkinoiden korko-odotukset ovat erittäin vaimeat, sillä kolmen kuukauden Euribor-koron arvioidaan olevan miinuksella vielä kesällä 2025. Marraskuun alussa aloittavan EKP:n uuden pääjohtajan Christine Lagarden uskotaan jatkavan elvyttävää rahapolitiikkaa.

Suomessa talouskasvu hidastuu tänä vuonna. S-Pankin ennusteen mukaan Suomen talous kasvaa 1,3 prosenttia tänä vuonna ja 1,0 prosenttia vuonna 2020.

Kotitalouksien kulutus ja vienti kannattelevat talouskasvua tänä ja ensi vuonna. Investointien paras kasvuvaihe on takanapäin. Kotitalouksien kulutusta tukevat palkankorotukset ja työllisyyden lisäys. Yleinen hintatason nousu eli inflaatio on hieman viime vuosia nopeampaa, ja hinnat nousevat 1,1 prosenttia vuonna 2019 ja 1,2 prosenttia vuonna 2020. Investoinnit kehittyvät maltilliseen tahtiin, ja rakentamisessa korjausinvestointien rooli kasvaa, kun uudisrakentamisen aktiviteetti hiipuu. Vapaan kapasiteetin vähyys, matala korkotaso ja kohtalainen kysyntä pitävät yllä yritysten investointeja. Vientimarkkinoiden vaimeampi talouskasvu näkyy Suomen viennin kasvun tasaantumisena. Myönteistä on, että kotimaisen teollisuuden tilauskanta on edelleen vahva.

Työllisyyden kasvu hidastuu. Tänä vuonna työllisyys kasvaa noin 30 000 hengellä ja ensi vuonna noin 15 000 hengellä. Kohtaanto-ongelma eli yhtäaikainen pula työntekijöistä ja työpaikoista pysyy edelleen huomattavana, sillä osaajia on vaikea löytää ja avoimien työpaikkojen määrä säilyy suurena. Työttömyysaste laskee 6,5 prosenttiin tänä vuonna ja on ensi vuonna 6,4 prosenttia. Työllisyysaste on yli 73 prosenttia vuoden 2020 lopulla.

Asuntomarkkinoiden aktiviteetti jatkuu varsin rauhallisena. Runsas asuntotarjonta pitää asuntojen hintakehityksen maltillisena vuosina 2019–2020. Euribor-korot pysyvät pitkään miinusmerkkisinä, eikä korkojen nousua ei ole näköpiirissä. Tämä tarkoittaa, että suomalaiset saavat nauttia pitkään euroalueen matalimmista asuntolainakoroista.
Maailmantalouden kasvu hidastuu 3,2 prosenttiin tänä vuonna. Kasvu on hieman keskimääräistä hitaampaa. Vuonna 2020 globaali talous kasvaa 3,1 prosenttia. Poliittinen epävarmuus hidastaa maailmantalouden kasvua.

Suurimmat riskit maailmantalouden näkymille muodostavat Kiinan ja Yhdysvaltojen välinen kauppasota, protektionismin nousu ja poliittinen epävarmuus. Kauppasota luo epävarmuutta maailmantalouteen, hidastaa yritysten investointeja ja lisää kitkaa yritysten tuotantoketjuihin. Euroopassa suurimman poliittisen riskin muodostavat Italian hallituksen ajama talouspolitiikka ja hallituksen mahdollinen hajoaminen. Toistaiseksi sijoittajat luottavat Italiaan. Yhdysvaltojen mahdolliset tuontitullit autoille ovat selvä riski euroalueen talouskasvulle. EU-eroa kannattavan Britannian uuden pääministerin Boris Johnsonin nimityksen jälkeen todennäköisyys niin sanotulle kovalle Brexitille on kasvanut. Kova Brexit ajaisi saarivaltion talouden taantumaan. Brexit-neuvottelujen takaraja on lokakuun loppu.

Uusin riski on valuuttasodan mahdollisuus Yhdysvaltojen ja euroalueen välillä sekä toisaalta Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump voi syyttää EKP:tä ja euroaluetta valuuttasodasta, mikäli EKP elvyttää Fediä enemmän. Kiinan ja Yhdysvaltojen välinen valuuttasota liittyy kauppasotaan. Yhdysvallat on monesti epäillyt Kiinaa valuuttamanipulaatiosta.

Lue talousennuste pdf-muodossa

Materiaalin laatija:

    • FIM Varainhoito Oy (Y-tunnus 0979133-9), päätoimiala: sijoitus- ja vaihtoehtorahastojen hallinnointi sekä omaisuudenhoito ja siihen läheisesti liittyvät palvelut (jäljempänä ”FIM”) 
    • Osoite: Mikonkatu 9, 00100 Helsinki, www.fim.com
    • Yhtiö on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin ja yhtiöllä on sijoitusrahastolain ja vaihtoehtorahastolain mukainen toimilupa.
    • Yhtiön toimintaa valvova viranomainen on Finanssivalvonta (Snellmaninkatu 6, PL 159, 00101 Helsinki, www.finanssivalvonta.fi).

Tässä materiaalissa esitetyt tiedot ovat luonteeltaan informatiivisia, eikä niitä tule pitää kehotuksena yksittäistä rahoitusvälinettä koskevien liiketoimien toteuttamiseen.

FIM ei vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella. Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski ja asiakas vastaa siten itse omien sijoituspäätöstensä taloudellisista tuloksista sekä näiden vaikutuksesta asiakkaan verotukseen. Tuotto voi jäädä saamatta ja sijoitetun pääoman voi jopa menettää.

Rahoitusvälineen mennyt kehitys ei välttämättä ohjaa tulevaa kehitystä. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä asiakkaan on syytä tutustua huolella sijoitusmarkkinoihin ja eri sijoitusvaihtoehtoihin.  Asiakkaan tulee  tarvittaessa kääntyä oman veroasiantuntijansa tai muun liiketoimintaa tai sijoituspalvelua konsultoivan asiantuntijan puoleen. Verotukseen liittyvistä asioista saa myös lisätietoa osoitteesta www.vero.fi.

Tämä materiaali ei ole sijoitustutkimus, vaan FIMin valmistamaa markkinointiaineistoa, eikä tämän materiaalin valmistamiseen siten sovelleta sijoitustutkimuksen riippumattomuutta koskevia säännöksiä ja tähän sääntelyyn sisältyviä kaupankäyntirajoituksia. Tämän materiaalin mukaiset tiedot eivät ole myöskään sijoituspalvelulain mukaista sijoitusneuvontaa. Materiaalin valmistamisessa ei ole otettu huomioon vastaanottajan taloudellista tilannetta tai muita henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyviä olosuhteita, vaan materiaalin tarkoituksena on antaa yleistä tietoa materiaalin kohteena olevista rahoitusvälineistä / markkinoista / sijoitustoiminnasta ja toimia siten materiaalin kohteena olevien rahoitusvälineiden / markkinoiden / sijoitustoimenpiteiden markkinointimateriaalina.

Sijoituspalvelulain edellyttämät tiedot palveluntarjoajasta, kuluttajansuojalain mukaiset etämyyntiä koskevat tiedot sekä rahoitusvälineisiin liittyviä riskejä koskevat kuvaukset ovat saatavilla osoitteessa www.fim.com. Asiakasta kehotetaan tutustumaan näihin tietoihin ennen sijoituspäätöksen tekemistä.

Tätä materiaalia ei ole oikeutta luovuttaa, kopioida, jäljentää tai muuten siirtää tätä ilman FIMin suostumusta kolmannelle osapuolelle. Tämän materiaalin tekijänoikeus © ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat FIMille, ja kaikki oikeudet on pidätetty kaikissa maissa.

Tätä materiaalia tai sen kopioita ei saa levittää Yhdysvaltoihin eikä yhdysvaltalaisille vastaanottajille vastoin Yhdysvaltain laissa asetettuja rajoituksia. Materiaalin levittäminen Yhdysvalloissa saatetaan katsoa rikkomukseksi näitä lakeja vastaan.

FIMin edustajan kanssa käydyt puhelinkeskustelut voidaan tallentaa ja tallenteita voidaan käyttää apuna riitaisuuksien selvittämisessä.