Siirry suoraan sisältöön

Vastuullinen sijoittaminen, missä mennään?

Nykymuotoinen vastuullinen sijoittaminen saavuttaa pian parinkymmenen vuoden iän. Harva ehkä odotti vastuullisen sijoittamisen nousevan näin merkittäväksi tekijäksi. Viime vuosina ilmastonmuutoksen asettamat vaatimukset ovat kuitenkin konkretisoituneet aivan uudelle tasolle ja nostaneet vastuullisen sijoittamisen nopeasti kenties puhutuimmaksi ilmiöksi sijoitusmaailmassa.

Saavatko tiettyjen toimialojen yritykset jatkossa rahoitusta lainkaan tai voivatko ne enää vakuuttaa toimintaansa?”

 

Vastuullinen sijoittaminen on paljon muutakin kuin ilmastonmuutos. Muut ympäristöaiheet, kuten muovin aiheuttamat ongelmat ja vesistöjen tila sekä erilaiset yhteiskuntaan ja yritystoimintaan laajemmin liittyvät vastuullisuusasiat kiinnostavat aiempaa enemmän sidosryhmiä. Samalla yritykset ovat rohkaistuneet ottamaan selvemmin kantaa. Myös hyvä hallintotapa on jatkuvasti merkityksellistä yritysten menestykselle ja siten myös sijoittajille. Todettakoon myös, että koronakriisin aikana vastuullisen sijoittamisen strategiat vaikuttavat tuottaneen lisäarvoa.  

Ilmastonmuutos – onko sijoitus osa ongelmaa vai ratkaisua?

Ilmastonmuutos vaikuttaa sijoittajaan, koska lähes jokaisen yrityksen toimintaedellytykset muuttuvat ilmastonmuutoksen seurauksena. Muutokset eivät ole kaikille yhtä voimakkaita. Suorien vaikutusten lisäksi saattaa ilmetä epäsuoria vaikutuksia. Suurelle osalle yrityksistä ilmastonmuutoksella on jonkinlaista merkitystä. Voidaan esimerkiksi pohtia, altistuvatko yrityksen tarvitsemien raaka-aineiden toimitusketjut aiempaa herkemmin häiriöille sään ääri-ilmiöiden lisääntyessä? Kasvavatko yrityksen kustannukset ilmastonmuutoksen vuoksi? Vaikuttaako uusi lainsäädäntö tai kulutuskäyttäytymisen muutos yrityksen tuotteiden kysyntään? Saavatko tiettyjen toimialojen yritykset jatkossa rahoitusta lainkaan tai voivatko ne enää vakuuttaa toimintaansa? Esimerkkejä voisi luetella vaikka kuinka paljon.

Eittämättä tietyillä toimialoilla nähdään dramaattisiakin markkinahäiriöitä ilmastonmuutoksen ja siihen vastaamisen edetessä. Positiivisella puolella ovat yritykset, jotka tuottavat ratkaisuja ilmastonmuutoksen hidastamiseksi tai sen vaikutusten pienentämiseksi. Tällaisiin yhtiöihin sijoittaminen on erityisen mielenkiintoista. On kuitenkin syytä pitää jäitä hatussa ja muistaa, että ilmaisia lounaita ei ole. Markkinat hinnoittelevat yritysten tulevaisuutta koko ajan. Jos yrityksen tulevaisuus näyttää erityisen ruusuiselta esimerkiksi ilmastonmuutoksen ajamana, yrityksen hintaan on leivottu todennäköisesti jo paljon odotuksia hyvästä tulevaisuudesta. Itse asiassa 2000-luvun finanssikriisi on tästä hyvä esimerkki: aurinko- ja tuulivoimayhtiöt olivat kriisiä edeltävinä vuosina kurssiraketteja ja markkinat hinnoittelivat yhtiöt siten, että niiltä odotettiin yli sadan prosentin vuosikasvuja. Kun vuosikasvu jäi lopulta ”vain” 30-50 prosenttiin, monen yhtiön kurssi tuli alas 50–80 prosenttia. Tyypillistä tuolle ajalle oli, että monet teknologiat tekivät vasta tuloaan. Teknologiset innovaatiot tuppaavat kuitenkin muuttuman massatuotteiksi melko nopeasti. Kiinalaiset esimerkiksi ottivat aurinkopaneelien valmistuksen haltuunsa hyvin nopeasti.

Nykyään monet ”tavallisetkin” yhtiöt saavat tuotteilleen positiivista kysynnän kasvua ilmastonmuutoksen vuoksi, kiitos uusien tuoteinnovaatioiden.

Mitä on todellinen vaikuttavuus?

Vaikuttavuussijoittaminen on vastuullisen sijoittamisen strategioista ehkä voimakkaimmin kasvava. Tämä on osittain tilastoharhaa, koska hyvin monenlaista sijoittamista kutsutaan nykyään vaikuttavuussijoittamiseksi. Tärkein kriteeri vaikuttavuussijoittamiselle on, että sijoituksen aikaansaamaa vaikuttavuutta pystytään mittaamaan. Vaikuttavuussijoittamisen ytimessä sijoittajan saama tuotto riippuu lisäksi saavutetusta parannuksesta mitattavaksi sovitussa asiassa.

Sijoittamista yritykseen, joka saa aikaan positiivista vaikuttavuutta, ei voi automaattisesti luokitella vaikuttavuussijoittamiseksi. Esimerkiksi osakkeiden osto jälkimarkkinoilta eli pörssistä ei käytännössä voi olla vaikuttavuussijoittamista. Pääoma ei mene yritykselle, eikä siten sen investointien rahoitukseen. Sijoituksen aikaansaamaa vaikuttavuutta ei voida tällaisessa tapauksessa mitenkään mitata. On hyvä huomata, että tällainen yritys voi kaikesta huolimatta saada aikaan parannuksia, vaikuttavuutta, omilla tuotteillaan. Vaikuttavuuden tekeminen voi näkyä positiivisesti myös yrityksen liiketoiminnassa ja sijoittaja voi hyötyä tästä arvopaperin positiivisen hintakehityksenä. Vaikuttavuussijoittamisesta ei kuitenkaan ole kyse.

Kokonaan toinen asia on pääomien uudelleenallokointi vaikkapa hiiliteollisuudesta uusiutuviin energianlähteiseen. Pääomien allokoinnilla voidaan nähdä olevan positiivista vaikutusta, vaikkei vaikuttavuussijoittamisesta ole tässäkään tapauksessa kyse.

Määritelmillä on tärkeä rooli, jotta tiedetään mistä puhutaan ja mitä vastuullisessa sijoittamisessa oikeasti tapahtuu. Tämä on osa vastuullisen sijoittamisen kasvamista ja vakiintumista.

Poissulkemisen renessanssi

Olen jo vuosia ajatellut poissulkevan vastuullisen sijoittamisen strategian nousevan uudelleen suosioon. Näin onkin tapahtumassa kovaa vauhtia erityisesti hiileen liittyvien yhtiöiden kohdalla. Olemme kuulleet viime aikoina useiden suurten kansainvälisten varainhoitajien ja loppusijoittajien linjauksista, joiden mukaan nämä aikovat luopua sijoituksista yhtiöihin, jotka tekevät liiketoimintaa hiilestä. Tämä on erinomainen asia ja tukee meidän suomalaisten edelläkävijöiden jo aiemmin tekemiä vastaavia tai tiukempia linjauksia.

Hiiliriskiin perustuvat poissulkemiset voidaan perustella taloudellisilla syillä. Uskon poissulkemisen leviävän melko nopeasti osaltaan myös muihin fossiilisiin polttoaineisiin liittyviin yhtiöihin. Poissulkeminen ei kuitenkaan tule tapahtumaan pitkään aikaan läpi tuoteportfolioiden, vaan perustuotteiden rinnalle syntynee yhä enemmän tuotteita, joissa poissuljetaan laajemmin fossiilinen energia. Ajan kuluessa nämä vaihtoehtoiset tuotteet valtavirtaistuvat ja syrjäyttävät lopulta fossiilisiin energianlähteisiin sijoittavat tuotteet.

Myös tupakanvalmistajien poissulkeminen sijoitusten joukosta tulee luultavasti lisääntymään. Sijoittajien laajasti käyttämä YK:n Global Compact on hiljattain ”antanut kenkää” tupakanvalmistajille, koska yhtiöiden liiketoimintansa ei ole, eikä voi muuttua yhdenmukaiseksi aloitteen periaatteiden kanssa. On mielenkiintoista nähdä, kuinka sijoittamista tupakanvalmistajiin voidaan perustella, vaikka sijoittaja sanoisikin käyttävänsä YK:n Global Compactin mukaista toimintaa yhtenä kriteerinään. Tupakkayhtiöihin ei käytännössä voi vaikuttaa, koska vaikuttamisen tavoitteena tulisi olla toimialan vaihto. Kansainvälisillä sopimuksilla kiellettyjen aseiden valmistajat on jo aiemmin poistettu vastaavalla tavalla tästä yritysvastuualoitteesta.

Vastuullisen sijoittamisen kehitys ja kasvu jatkuu vahvana eri strategioiden muodossa. Meillä FIMissä ja S-Pankissa vastuullinen sijoittaminen on integroitu kokonaan sijoitustoimintaan. Se ei ole, eikä voi olla, ”tavallisesta” sijoitustoiminnasta erillinen asia.

Mika Leskinen

Sijoitusjohtaja | Twitter: @mikapleskinen

050 327 6985

Materiaalin laatija:

    • FIM Varainhoito Oy (Y-tunnus 0979133-9), päätoimiala: sijoitus- ja vaihtoehtorahastojen hallinnointi sekä omaisuudenhoito ja siihen läheisesti liittyvät palvelut (jäljempänä ”FIM”) 
    • Osoite: Mikonkatu 9, 00100 Helsinki, www.fim.com
    • Yhtiö on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin ja yhtiöllä on sijoitusrahastolain ja vaihtoehtorahastolain mukainen toimilupa.
    • Yhtiön toimintaa valvova viranomainen on Finanssivalvonta (Snellmaninkatu 6, PL 159, 00101 Helsinki, www.finanssivalvonta.fi).

Tässä materiaalissa esitetyt tiedot ovat luonteeltaan informatiivisia, eikä niitä tule pitää kehotuksena yksittäistä rahoitusvälinettä koskevien liiketoimien toteuttamiseen.

FIM ei vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella. Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski ja asiakas vastaa siten itse omien sijoituspäätöstensä taloudellisista tuloksista sekä näiden vaikutuksesta asiakkaan verotukseen. Tuotto voi jäädä saamatta ja sijoitetun pääoman voi jopa menettää.

Rahoitusvälineen mennyt kehitys ei välttämättä ohjaa tulevaa kehitystä. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä asiakkaan on syytä tutustua huolella sijoitusmarkkinoihin ja eri sijoitusvaihtoehtoihin.  Asiakkaan tulee  tarvittaessa kääntyä oman veroasiantuntijansa tai muun liiketoimintaa tai sijoituspalvelua konsultoivan asiantuntijan puoleen. Verotukseen liittyvistä asioista saa myös lisätietoa osoitteesta www.vero.fi.

Tämä materiaali ei ole sijoitustutkimus, vaan FIMin valmistamaa markkinointiaineistoa, eikä tämän materiaalin valmistamiseen siten sovelleta sijoitustutkimuksen riippumattomuutta koskevia säännöksiä ja tähän sääntelyyn sisältyviä kaupankäyntirajoituksia. Tämän materiaalin mukaiset tiedot eivät ole myöskään sijoituspalvelulain mukaista sijoitusneuvontaa. Materiaalin valmistamisessa ei ole otettu huomioon vastaanottajan taloudellista tilannetta tai muita henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyviä olosuhteita, vaan materiaalin tarkoituksena on antaa yleistä tietoa materiaalin kohteena olevista rahoitusvälineistä / markkinoista / sijoitustoiminnasta ja toimia siten materiaalin kohteena olevien rahoitusvälineiden / markkinoiden / sijoitustoimenpiteiden markkinointimateriaalina.

Sijoituspalvelulain edellyttämät tiedot palveluntarjoajasta, kuluttajansuojalain mukaiset etämyyntiä koskevat tiedot sekä rahoitusvälineisiin liittyviä riskejä koskevat kuvaukset ovat saatavilla osoitteessa www.fim.com. Asiakasta kehotetaan tutustumaan näihin tietoihin ennen sijoituspäätöksen tekemistä.

Tätä materiaalia ei ole oikeutta luovuttaa, kopioida, jäljentää tai muuten siirtää tätä ilman FIMin suostumusta kolmannelle osapuolelle. Tämän materiaalin tekijänoikeus © ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat FIMille, ja kaikki oikeudet on pidätetty kaikissa maissa.

Tätä materiaalia tai sen kopioita ei saa levittää Yhdysvaltoihin eikä yhdysvaltalaisille vastaanottajille vastoin Yhdysvaltain laissa asetettuja rajoituksia. Materiaalin levittäminen Yhdysvalloissa saatetaan katsoa rikkomukseksi näitä lakeja vastaan.

FIMin edustajan kanssa käydyt puhelinkeskustelut voidaan tallentaa ja tallenteita voidaan käyttää apuna riitaisuuksien selvittämisessä.