Europa Försörjningssektor Autocall

Europa Försörjningssektor Autocall är ett icke-kapitalskyddat masskuldebrev på max 5 år vars avkastning och återbetalning av det nominella beloppet är exponerade mot utvecklingen av ett index som beskriver prisutvecklingen av europeiska börsbolag som är verksamma inom försörjningssektorn (utilities) d.v.s. inom elproduktion, el- och gasdistribution, samt vattenservice.

Om indexvärdet på någon av de årliga observationsdagarna minst ligger på sin startnivå, sker en förtidsinlösen och placeraren får utöver det nominella beloppet en fast kupong vars storlek är 9,5 % x inlösenår. Kupongen är villkorlig och betalas ut endast om indexvärdet minst ligger på sin startnivå på någon av observationsdagarna.

Ifall lånet inte har lösts in i förtid och indexvärdet på den sista observationsdagen år 5 ligger under startnivån, men är minst 80 % av startvärde, återbetalas det placerade nominella beloppet till placeraren på förfallodagen. Om indexvärdet på den sista observationsdagen är under 80 % av startvärdet (d.v.s. indexet har sjunkit med mer än 20 %), går en del eller hela det placerade kapitalet förlorat och det belopp som utbetalas till placeraren på förfallodagen fastställs utgående från indexutvecklingen.  

Följ upp produkter

Emissionsdag 28.2.2017
Förfallodag 28.2.2022
Emittent Danske Bank A/S

Avkastningshistorik 22.04.2020

Löptidsvärde 119,00 %

Underliggande tillgångar

STOXX Europe 600 Utilities Price EUR Index, ett index som beskriver prisutvecklingen av europeiska börsbolag som är verksamma inom försörjningssektorn (utilities) d.v.s. inom elproduktion, el- och gasdistribution, samt vattenservice.

Möjlighet till avkastning

Villkorlig fast kupong är 9,5 % x inlösenår.

Kapitalskydd

Placeringen är inte kapitalskyddad, vilket innebär att en del av eller hela det placerade nominella kapitalet kan gå förlorat.