Metall- och Gruvindustri Kupong USD

Metall- och Gruvindustri Kupong USD är ett icke-kapitalskyddat masskuldebrev på max 5 år vars avkastning och återbetalningsbelopp är exponerade mot utvecklingen för en börsnoterad fond, SPDR S&P Metals & Mining ETF, som följer aktieutvecklingen av amerikanska metall- och gruvindustribolag.

En kupongavkastning på 10,88 % betalas ut årligen förutsatt att värdet på den underliggande tillgången minst ligger på 75 % av startvärdet på de årliga observationsdagarna. I annat fall betalas det inte ut någon kupong. Eventuella obetalda kuponger från tidigare perioder kan inte erhållas i efterskott.

Placeringen löses in i förtid om värdet på den underliggande tillgången på någon av observationsdagarna minst ligger på startvärdet. Ifall lånet inte har lösts in i förtid, är storleken på återbetalningsbeloppet kopplad till utvecklingen av den underliggande tillgången under lånetiden. Det placerade nominella beloppet återbetalas i sin helhet på förfallodagen förutsatt att värdet på den underliggande tillgången minst ligger på 75 % av startvärdet på den sista observationsdagen. Om värdet på den underliggande tillgången skulle vara under 75 % av startvärdet (d.v.s. skulle ha sjunkit med mer än 25 % av startvärdet), går hela eller en del av det placerade kapitalet förlorat och återbetalningen av det nominella kapitalet kan likställas med en direkt placering i den underliggande tillgången.

Följ upp produkter

Emissionsdag 29.12.2016
Förfallodag 29.12.2017
Emittent Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

Avkastningshistorik

Löptidsvärde 110,88 %

Underliggande tillgångar

SPDR S&P Metals & Mining ETF, en börsnoterad fond som följer aktieutvecklingen av amerikanska metall- och gruvindustribolag.

Möjlighet till avkastning

Villkorlig fast kupong är 10,88 % och betalas ut årligen.

Kapitalskydd

Placeringen är inte kapitalskyddad, vilket innebär att en del av eller hela det placerade nominella kapitalet kan gå förlorat.