Nordiska Banker Autocall

Nordiska Banker Autocall är ett icke-kapitalskyddat masskuldebrev på max 5 år vars avkastning och återbetalning av det nominella beloppet är exponerade mot utvecklingen för en aktiekorg som består av tre nordiska banker. Bolagen i aktiekorgen är Nordea Bank AB, Skandinaviska Enskilda Banken AB och Svenska Handelsbanken AB och de ingår i aktiekorgen med jämna vikter.

Om aktiekorgens värde på någon av de årliga observationsdagarna minst ligger på sin startnivå, sker en förtidsinlösen och placeraren får utöver det nominella beloppet en fast kupong vars storlek är 10,6 % x inlösenår. Kupongen är villkorlig och betalas ut endast om aktiekorgens värde minst ligger på sin startnivå på någon av observationsdagarna.

Ifall lånet inte har lösts in i förtid och aktiekorgens värde på den sista observationsdagen år 5 ligger under startnivån, men är minst 80 % av startvärde, återbetalas det placerade nominella beloppet till placeraren på förfallodagen. Om aktiekorgens värde på den sista observationsdagen är under 80 % av startvärdet (d.v.s. aktiekorgens värde har sjunkit med mer än 20 %), går en del eller hela det placerade kapitalet förlorat och det belopp som utbetalas till placeraren på förfallodagen fastställs utgående från aktiekorgens utveckling. 

Följ upp produkter

Emissionsdag 21.11.2016
Förfallodag 20.11.2017
Emittent Danske Bank A/S

Avkastningshistorik 20.11.2017

Löptidsvärde 110,60 %

Underliggande tillgångar

En aktiekorg som består av tre aktier och som har lika stor vikt i korgen. Bolagen i aktiekorgen är Nordea Bank AB, Skandinaviska Enskilda Banken AB och Svenska Handelsbanken.

Möjlighet till avkastning

Fast kupong är 10,6 % x inlösenår

Kapitalskydd

Placeringen är inte kapitalskyddad, vilket innebär att en del av eller hela det placerade nominella kapitalet kan gå förlorat.