Utdelningsaktier Norden Autocall

Utdelningsaktier Norden Autocall är ett icke-kapitalskyddat masskuldebrev på max 5 år vars avkastning och återbetalning av det nominella beloppet är exponerade mot utvecklingen för en aktiekorg som består av fem nordiska aktier som har stabil utbetalning av utdelningar. Bolagen i aktiekorgen är AstraZeneca Plc, Nordea Bank AB, Sampo Abp, Swedbank AB och Telia Company AB och de ingår i aktiekorgen med jämna vikter.

Om aktiekorgens värde på någon av de halvårsvisa observationsdagarna minst ligger på sin startnivå, sker en förtidsinlösen och placeraren får utöver det nominella beloppet en fast kupong vars storlek är 4,25 % multiplicerad med antalet gånga halvårsperioder. Första observationsdagen är om cirka ett år från startdagen. Kupongen är villkorlig och betalas ut endast om aktiekorgens värde minst ligger på sin startnivå på någon av observationsdagarna.

Ifall lånet inte har lösts in i förtid och aktiekorgens värde på den sista observationsdagen ligger under startnivån, men är minst 80 % av startvärde, återbetalas det placerade nominella beloppet till placeraren på förfallodagen. Om aktiekorgens värde på den sista observationsdagen är under 80 % av startvärdet (d.v.s. aktiekorgens värde har sjunkit med mer än 20 %), går en del eller hela det placerade kapitalet förlorat och det belopp som utbetalas till placeraren på förfallodagen fastställs utgående från aktiekorgens utveckling.  

Följ upp produkter

Emissionsdag 1.6.2017
Förfallodag 1.6.2022
Emittent Skandinaviska Enskilda Banken (publ)

Avkastningshistorik 02.07.2020

Värdering 91,27 %
Utveckling en månad -0,44 %
Avkastning sedan början -8,73 %

Underliggande tillgångar

En aktiekorg som består av fem aktier och som har lika stor vikt i korgen. Bolagen i aktiekorgen är AstraZeneca Plc, Nordea Bank AB, Sampo Abp, Swedbank AB och Telia Company AB.

Möjlighet till avkastning

Villkorlig fast kupong är 4,25 % x observationsperiod.

Kapitalskydd

Placeringen är inte kapitalskyddad, vilket innebär att en del av eller hela det placerade nominella kapitalet kan gå förlorat.