Ansvarsbegränsning

S-Banken-koncernen garanterar inte riktigheten i informationen på webbplatsen Strukturerade produkter och ansvarar inte heller för eventuella fel eller brister i materialet, dess olämplighet för ändamålet eller för dröjsmål i uppdateringar.

Den dagliga produktuppföljningen som finns under varje enskild placeringsprodukt, hämtar utvecklingen av de underliggande tillgångarna från olika offentliga källor och sammanställer placeringsproduktens teoretiska värde/avkastning på förfallodagen enligt den nuvarande utvecklingen och de lånespecifika villkoren. Historiska utvecklingen av de underliggande tillgångarna är ingen garanti för framtida utfallet på förfallodagen, utan avsikten med produktuppföljningen är enbart att åskådliggöra för placeraren beräkningen av placeringsproduktens avkastning under låneperioden på basis av utvecklingen av de underliggande tillgångarna.