Gå direkt till innehållet

Registerbeskrivning

Användningen av personuppgifter

FIM hanterar personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen och den lagstiftning som reglerar finans- och värdepappersbranschen. FIM ser till att skyddet för den personliga integriteten och sekretessplikten iakttas då personuppgifter hanteras. Personuppgifter används för skötseln av kundrelationer, erbjudandet av produkter och tjänster, marknadsföringen och riskhanteringen.

För administration av personuppgifter har FIM flera personregister. En separat registerbeskrivning görs upp över alla personregister. Registerbeskrivningarna fås från FIMs kontor eller kan beställas per post.

Uppgifterna skaffas av de registrerade personerna, deras representanter, från offentliga register som upprätthålls av myndigheter samt från kreditupplysningsregistret. Dessutom kan telefonsamtal med FIMs representanter bandas in och meddelanden kan sparas för att man vid behov ska kunna bekräfta deras innehåll.

FIM överlåter inte personuppgifter till utomstående utan den registrerade personens samtycke bortsett från fall där överlåtande förutsätts av lagen.

S-Bankens registerbeskrivning
Registerbeskrivning av FIM Synvinkel adressregister

Den registrerade personens rättigheter

Den registrerade har rätt att kontrollera uppgifterna om sig själv. Uppgifterna får kontrolleras utan avgift en gång om året (12 månader). Begäran att få kontrollera uppgifterna ska göras skriftligt eller personligen hos den registeransvarige. Den registrerade har dessutom rätt att kräva att en felaktig uppgift rättas till eller att en bristfällig uppgift kompletteras. Den registrerade har också rätt att förbjuda användningen av sina uppgifter för direkt marknadsföring. Begäran om kontroll, korrigering och komplettering av uppgifterna ska skickas till adressen: FIM Kundservice, Norra esplanaden 33 A, 00100 Helsingfors. Den registrerade ska styrka sin identitet.