Gå direkt till innehållet

4.2.2021

I alla väder

Text: Lippo Suominen

 

År 2020 var fullt av överraskningar och konstiga marknadsrörelser, men det nya året verkar inte ha inneburit några förändringar för investerarna. Då de stora rubrikerna avlöser varandra är det lätt att glömma att ekonomin och resultaten fortsätter framåt i alla väder och att aktierna därför fortfarande har stöd på lång sikt. Vi prefererar aktier, i synnerhet på tillväxtmarknaderna och i Finland. 

Stämningen på finansmarknaden var omtumlande inför det nya året. Å ena sidan visste investerarna att ekonomin och resultaten kommer att öka ordentligt i år, men å andra sidan oroade de sig över konsekvenserna av den andra coronavågen. Deras förtroende hade alltså ökat, men de var ändå rädda för överdriven optimism. Januari var en månad för alla, eftersom aktierna först steg tydligt, för att sedan sjunka under månadens sista vecka på grund av uppståndelsen kring Wall Street Bets-communityn (WSB) i USA.

Januari återspeglar antagligen vad vi i stort kan vänta oss av marknaden i år. Tillväxten är stark och ekonomin och resultaten bidrar med goda nyheter. Samtidigt oroar sig investerarna för marknadsöverdrifter, eftersom en oöverträffad mängd pengar söker avkastning på investeringsmarknaden. I sista hand är det den starka tillväxten och strävan efter avkastning som drar det längsta strået, men inte utan möda. Den volatila marknaden och den skäliga avkastningen har lett till en måttlig övervikt för aktier i våra portföljer. Det lönar sig emellertid att om möjligt utnyttja den volatila marknaden och överdrifterna för att förbättra avkastningen av investeringarna.

WSB-hypen

Årets första stora sensation på marknaden kom i slutet av januari, då småinvesterarna utmanade hedgefonderna på Wall Street. Hedgefonderna hade satsat enorma summor på att gå kort på aktier i en del företag med svaga utsikter vars aktiekurser de trodde skulle sjunka, till exempel spelåterförsäljaren GameStop. Aktierna rusade emellertid, då småinvesterare på WSB-forumet drog nytta av tillfället och köpte samma aktier som steg med flera hundra procent. Detta ledde till svårigheter för fonder som satsat på att aktierna skulle sjunka, vilket fick aktierna att rusa ytterligare. Även Nokia var med i uppgången på ett hörn och bolagets kurs till och med fördubblades tillfälligt i slutet av januari.

Resultatet var en absurd aktieuppgång, vilket ledde till mycket uppståndelse och höjda risker på finansmarknaden. Till följd av detta höjde myndigheterna säkerhetskravet för aktieförmedlarna. Förändringarna ledde till likviditetsproblem bland förmedlarna och till att småinvesterarnas handel med hypeaktierna tillfälligt avbröts. Det senare ledde till mycket förbittring såväl på marknaden som i offentligheten, eftersom handeln bara begränsades för småinvesterare, medan hedgefonderna fick fortsätta verksamheten som förut.

Vi har ännu inte sett slutscenen av WSB-sagan. Förr eller senare återställs kurserna då investerarna tröttnar på spelet och tar hem vinsterna. Då kommer några att stå där med stora förluster. Så småningom riktas uppmärksamheten mot annat. Diskussionen om grupperingar på marknaden, småinvesterarnas möjligheter att påverka och lagligheten kring detta fortsätter, men hypen avtar, även om fenomenet inte försvinner helt. Först när vi står inför problem som får hela systemet att svaja under en längre tid, skulle situationen behöva omvärderas.

1999, 2000 eller något annat? 

WSB-hypen, värderingen av teknikjättarna, aktieemissionsboomen och andra tecken på en het marknad för tankarna till IT-bubblan vid millennieskiftet. Aktieivern var då skyhög efter en tio år lång uppgång. Värderingsbubblan sprack slutligen i mars 2000 då aktierna vände nedåt för tre år. Varningarna var många redan under de föregående åren, men uppgången fortsatte trots det och extasen ökade eftersom avkastningen var utmärkt. Många omständigheter tyder på samma typ av marknadsläge som under IT-bubblan. Det finns nu helt klart mindre aktiebubblor som väntar på att spricka. Detta orsakar oro, vilket vi har sett under de senaste veckorna. Många undrar om extasen är på uppgång eller redan håller på att avta på marknaden.

Tillväxten gynnar aktierna

Samtidigt bör vi komma ihåg att marknaden sällan börjar gå ner av sig själv, om inte det övergripande ekonomiska läget börjar försämras. För närvarande håller ekonomierna på att komma ur coronagropen och företagen väntar en stark resultattillväxt. I USA pågår resultatperioden för oktober–december. Där väntade man sig att resultaten skulle sjunka med tio procent jämfört med fjolåret, men hittills har de offentliggjorda resultaten ökat med knappt tre procent jämfört med året innan.

Dessutom har centralbankerna och staterna gjort klart att de tills vidare är redo att rädda ekonomin och därigenom också marknaderna till vilket pris som helst. Därför är aktierna inte hotade av små ekonomiska motgångar. Den dämpade marknaden visade oss att myndigheternas stimulansåtgärder fortsätter och fortsätter, och vid behov till och med ökar. På lång sikt finns det risk för att ekonomin hela tiden lever på stimulans, men tills vidare håller stimulansen stämningen på rätt köl. Marknaden går framåt i alla väder och det lönar sig inte att hoppa av tåget för snabbt. En bättre ekonomi, oberoende av de bakomliggande metoderna, är vad investerarna vill ha.

De som vinner mest på ekonomisk tillväxt

Utöver att vi har en lätt övervikt på aktier, drar vi också nytta av den förbättrade globala tillväxten i aktieportföljerna. Vi prefererar aktier inom tillväxtkänsliga sektorer och bland regionerna överviktar vi tillväxtmarknaderna och Finland, som båda klart vinner på den förbättrade globala tillväxten. De ekonomiska skadorna som coronaviruset orsakat har varit mindre i dessa båda regioner än i de övriga regionerna, vilket gynnar hemmamarknadsföretagen, och dessutom håller exportutsikterna på att förbättras.

Värderingen är inte låg någonstans, men historiskt sett är den ändå lägre i Finland och tillväxtländerna än till exempel i USA, som vi underviktar. Europa å sin sida hör till dem som lidit värst av coronaviruset, vilket är negativt för regionen som även i övrigt har strukturella problem, och detta talar för en undervikt.

Fastigheter kompletterar portföljerna

För försiktiga investerare är marknadsmiljön fortfarande krävande. Räntorna på ränteprodukter med låg risk har sjunkit till noll eller till och med under nollstrecket och möjligheterna till avkastning av riskfyllda obligationer är begränsade då räntorna sjunker. Vi strävar efter stabilitet och måttlig avkastning i våra portföljer dels genom ränteinvesteringar men också, om möjligt, genom fastigheter. På fastighetsmarknaden behövs god diversifiering, för att avkastningen och riskerna ska vara i balans. Därför är fastigheterna i portföljerna av olika typer, alltifrån bostäder och skog till affärslokaler och tomter.

Marknadssyn februari 2021

  • FIM Kapitalförvaltning Ab (FO-nummer 0979133-9), huvudbransch: förvaltning av placeringsfonder och alternativa investeringsfonder samt kapitalförvaltning och sammanhörande tjänster (nedan ”FIM”)
  • Adress: Norra esplanaden 33 A, 00100 Helsingfors, Kundservice (09) 6134 6250, www.fim.com
  • Bolaget är registrerat i Patent- och registerstyrelsens handelsregister och har beviljats auktorisation enligt lagen om placeringsfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.
  • Bolagets verksamhet övervakas av Finansinspektionen (Snellmansgatan 6, PB 159, 00101 Helsingfors, www.finansinspektionen.fi).

Uppgifterna i detta material är informativa till sin natur och bör inte betraktas som uppmaningar till utförande av transaktioner gällande enskilda finansiella instrument.

FIM ansvarar inte för transaktioner som gjorts utifrån detta material. Placeringsverksamhet är alltid förknippad med ekonomiska risker och kunden ansvarar själv för de ekonomiska konsekvenserna av sina placeringsbeslut och deras inverkan på beskattningen. Avkastningen kan utebli och det placerade kapitalet gå förlorat.

Det finansiella instrumentets historiska utveckling avgör inte nödvändigtvis den framtida utvecklingen. Innan placeringsbeslut fattas ska kunden omsorgsfullt bekanta sig med placeringsmarknaden och olika placeringsalternativ.  Kunden ska vid behov vända sig till sin skatteexpert eller en annan konsult inom affärsverksamhet eller placeringstjänster. Ytterligare information om beskattning finns också på www.skatt.fi.

Detta material utgör inte någon placeringsanalys utan det är marknadsföringsmaterial från FIM. Framtagandet av detta material står därmed inte under regler och stadgar som gäller placeringsanalysens oberoende och de handelsbegränsningar som ingår i denna reglering. Informationen i detta material utgör inte heller investeringsrådgivning enligt lagen om investeringstjänster. Vid utformandet av materialet har inte mottagarens ekonomiska ställning eller andra omständigheter i det personliga läget beaktats, utan syftet med materialet är att ge allmän information om finansiella instrument/marknader/placeringsverksamhet som presenteras där och därmed fungera som marknadsföringsmaterial för de finansiella instrument/marknader/placeringsåtgärder som materialet behandlar.

Den information om tjänsteleverantören som lagen om investeringstjänster kräver, information om distansförsäljning enligt konsumentskyddslagen och beskrivningar av de risker som ansluter sig till finansiella instrument finns tillgängliga på www.fim.com. Kunden uppmanas ta del av denna information innan placeringsbeslut fattas.

Detta material är avsett endast för en namngiven mottagare. Mottagaren har inte rätt att överlåta, kopiera, reproducera eller på annat sätt överföra detta material till tredje part utan FIMs samtycke. Upphovsrätten © och alla andra immateriella rättigheter till detta material tillhör FIM och samtliga rättigheter förbehålls i alla länder.

Detta material eller kopior av det får inte distribueras i USA eller mottagare i USA så att det strider mot de begränsningar som lagen i USA ställer. Distribution av materialet i USA kan betraktas som en förbrytelse mot dessa lagar.

Telefonsamtal med FIMs representanter kan spelas in och användas vid avgörande av tvister.

4.12.2020

2021 – med sikte på det nya normala

Text: Lippo Suominen

Marknaden är mer optimistisk mot slutet av 2020 än tidigare under året. Goda nyheter om ekonomin och om coronavaccin har lett till en aktieuppgång, men samtidigt har också investerarnas förväntningar ökat. Nästa år kommer att visa hur stor förstörelse coronaviruset har åstadkommit och hur ekonomin kommer att klara sig på egen hand utan stimulanshjälp. Eftersom förväntningarna är höga är också bakslag att vänta, då marknaden tar sikte på det nya normala.

Under det gångna investeringsåret har det funnits något för alla. För dem som förutspådde nedgång slog spådomen in på våren, då de riskfyllda marknaderna sjönk snabbare än någonsin på grund av coronaviruset. De som trodde på en evig aktieuppgång har glatt sig sedan i våras, eftersom aktierna studsade upp exceptionellt mycket då oron över en coronarecession lättade och jättelika penningflöden sökte avkastning på aktiemarknaden. Hela året håller på att sluta med en ”normal aktieavkastning” på 5–10 procent. Slutresultatet av detta ”förfärliga år” är alltså en massiv berg- och dalbana både på marknaden och känslomässigt, men sist och slutligen en riktigt bra avkastning, eftersom även avkastningen på obligationslån svängde och landade på plus.

Slipper vi coronaviruset?
Stämningen är betydligt bättre inför det nya året än den varit under det gångna året. Coronaviruset vände upp och ned på världen i år och därför är det a och o inför nästa år att få viruset under kontroll. Om inte situationen lättar kan inte heller ekonomin återhämta sig permanent. Förhoppningarna om ett coronavaccin steg under sommaren och i november kom äntligen goda nyheter, då flera läkemedelstillverkare meddelade om effektiva coronavaccin som kan distribueras relativt snabbt.

Tack vare vaccinnyheterna har marknadseffekterna av den andra coronavågen på hösten varit små. Investerarna har inte tänkt särskilt mycket på att virusläget förvärrats under den senaste tiden, eftersom förtroendet för att pandemin ska ge med sig permanent nästa år har muntrat upp stämningen. Coronaviruset kommer inte att försvinna i hela värden i första taget och det finns fortfarande mycket osäkerhet i luften kring ett vaccin. De värsta farhågorna om en bestående farsot har dock minskat. Vetenskapen har återigen visat framfötterna till mänsklighetens fördel.

Livet efter coronaviruset
Hur ser investerarnas värld ut nästa år efter coronapandemin? Kan ekonomin blomma upp på nytt i takt med att vaccin distribueras eller får vi dra åt svångremmen under en längre tid? Dessa frågor kommer att styra aktiemarknaden under nästa år.

Den skada som coronaviruset har åsamkat ekonomin och finansmarknaden är mindre än befarat. En stor orsak till att ekonomin har klarat sig är staternas och centralbankernas exceptionellt stora stödåtgärder. Den enorma ekonomiska stimulansen har varit möjlig eftersom alla aktörer har varit eniga om att en omedelbar nedgång måste undvikas till varje pris. Och slutresultatet är mycket lyckat.

Nästa år står vi dock inför en svårare fas, eftersom stimulansen så småningom upphör. Vi behöver inte förvänta oss att stimulansen tar en helt ny riktning nästa år. Sedelpressarna går varma och staterna skuldsätter sig fortfarande, men i långsammare takt. I det läget ser vi hur stabil den ekonomiska tillväxten är. Klarar sig ekonomin på egen hand eller stagnerar den, om man försöker begränsa den konstgjorda andningen?

Basscenariot
Stämningen inför 2021 är på det stora hela hoppfull, men spänd. Världen går i rätt riktning. Detta innebär dock inte automatiskt en svindlande avkastning för investeraren. Om alla ”vet” att världen återhämtar sig, har detta redan prisats in i aktiekurserna. Därför förutspår vi inte särskilt stor avkastning av investeringarna nästa år i vårt basscenario. Det är svårt att bli positivt överraskad, om förväntningarna redan är skyhöga. Trots tillfälliga bakslag förväntar vi oss ändå att aktier, riskfyllda obligationer och fastigheter ska erbjuda tålmodiga investerare den bästa avkastningen även nästa år.

Det positiva scenariot
Räntorna är låga och förblir låga även i framtiden och därför söker investeringsmedlen bättre avkastning på andra marknader. Om ekonomin återhämtar sig, men stimulansen trots det fortsätter på högvarv, söker sig pengarna snabbt till riskfyllda investeringsobjekt nästa år. En positiv överraskning på marknaden kan vara att investeringsivern nästa år fortsätter i samma takt som i höst. I denna omgivning – som är som gjord för bubblor – skulle en aktieuppgång generera ytterligare uppgång om allt fler jagar snabbvinster på marknaden. Nästa års avkastning skulle i så fall vara utmärkt, men å andra sidan börjar riskerna för bubblor att uppstå på allvar.

Det negativa scenariot
Det finns skäl att komma ihåg att vi står inför något helt nytt, eftersom vi inte vet hur det kommer att gå för ekonomin på grund av coronaviruset och den omfattande stimulansen. Det finns risk för att de ekonomiska skadorna är större än befarat och för att till exempel en konkursvåg bromsar ekonomin, då stöden börjar minska. Även en lindrig recession är tillräcklig för att aktierna ska gå ner kraftigt, eftersom investerarna för närvarande har förberett sig på att ekonomin kommer att förbättras betydligt. Avkastningen av obligationer med låg risk blir inte hög i denna omgivning, men de skulle ändå erbjuda den bästa avkastningen då de övriga marknaderna landar på minus. Även detta år har visat att marknaden kan överraska och därför är det viktigt med god diversifiering för att stabilisera portföljen i alla lägen.

Dragkamp på aktiemarknaden
Vi går in i det nya året med neutral vikt på tillgångsslagen. De goda utsikterna har redan till stor del prisats in i marknadspriserna, och därför går marknadsriskerna i båda riktningarna under den närmaste tiden, även om aktier på lång sikt är det intressantaste investeringsobjektet. På aktiemarknaden har tillväxtländerna den allra bästa ställningen. De skador som coronaviruset orsakat har varit begränsade i många tillväxtländer, med Kina i spetsen. Å andra sidan gynnas tillväxtekonomierna kraftigt av en återhämtning i den globala ekonomin och handeln. Det finns skillnader i värderingen mellan länderna, men på tillväxtmarknaderna finns många intressanta och måttligt prissatta potentiella investeringsobjekt.

Förutom tillväxtländerna är vårt andra favorittema att gynna aktier som halkat efter i marknadsuppgången. USA:s tillväxtaktier har varit årets stigande stjärnor, men i november fick mer traditionella ekonomiskt känsliga branscher ny fart. Dessa värdeaktier har länge legat på efterkälken, men får vind i seglen tack vare nyheterna om återhämtning och vaccin. Värdeaktiernas uppgång har gynnat dels de europeiska aktierna som vi ökade till neutral vikt i våra portföljer i oktober, dels företagsvalen i många andra av våra aktieportföljer.

På räntemarknaden är avkastningsutsikterna svaga i förhållande till riskerna. Räntenivåerna är historiskt låga på bred front och därför är ersättningen för risktagningen liten. Därmed söker vi igen stabilitet till portföljerna med ränteinvesteringar. Vi fortsätter med övervikt för euroområdets statsobligationer som har gett en god avkastning i år och gynnas av såväl investerarnas jakt på avkastning i lågräntemiljön som Europeiska centralbankens stödköp av obligationer.

Marknadssyn december 2020

  • FIM Kapitalförvaltning Ab (FO-nummer 0979133-9), huvudbransch: förvaltning av placeringsfonder och alternativa investeringsfonder samt kapitalförvaltning och sammanhörande tjänster (nedan ”FIM”)
  • Adress: Norra esplanaden 33 A, 00100 Helsingfors, Kundservice (09) 6134 6250, www.fim.com
  • Bolaget är registrerat i Patent- och registerstyrelsens handelsregister och har beviljats auktorisation enligt lagen om placeringsfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.
  • Bolagets verksamhet övervakas av Finansinspektionen (Snellmansgatan 6, PB 159, 00101 Helsingfors, www.finansinspektionen.fi).

Uppgifterna i detta material är informativa till sin natur och bör inte betraktas som uppmaningar till utförande av transaktioner gällande enskilda finansiella instrument.

FIM ansvarar inte för transaktioner som gjorts utifrån detta material. Placeringsverksamhet är alltid förknippad med ekonomiska risker och kunden ansvarar själv för de ekonomiska konsekvenserna av sina placeringsbeslut och deras inverkan på beskattningen. Avkastningen kan utebli och det placerade kapitalet gå förlorat.

Det finansiella instrumentets historiska utveckling avgör inte nödvändigtvis den framtida utvecklingen. Innan placeringsbeslut fattas ska kunden omsorgsfullt bekanta sig med placeringsmarknaden och olika placeringsalternativ.  Kunden ska vid behov vända sig till sin skatteexpert eller en annan konsult inom affärsverksamhet eller placeringstjänster. Ytterligare information om beskattning finns också på www.skatt.fi.

Detta material utgör inte någon placeringsanalys utan det är marknadsföringsmaterial från FIM. Framtagandet av detta material står därmed inte under regler och stadgar som gäller placeringsanalysens oberoende och de handelsbegränsningar som ingår i denna reglering. Informationen i detta material utgör inte heller investeringsrådgivning enligt lagen om investeringstjänster. Vid utformandet av materialet har inte mottagarens ekonomiska ställning eller andra omständigheter i det personliga läget beaktats, utan syftet med materialet är att ge allmän information om finansiella instrument/marknader/placeringsverksamhet som presenteras där och därmed fungera som marknadsföringsmaterial för de finansiella instrument/marknader/placeringsåtgärder som materialet behandlar.

Den information om tjänsteleverantören som lagen om investeringstjänster kräver, information om distansförsäljning enligt konsumentskyddslagen och beskrivningar av de risker som ansluter sig till finansiella instrument finns tillgängliga på www.fim.com. Kunden uppmanas ta del av denna information innan placeringsbeslut fattas.

Detta material är avsett endast för en namngiven mottagare. Mottagaren har inte rätt att överlåta, kopiera, reproducera eller på annat sätt överföra detta material till tredje part utan FIMs samtycke. Upphovsrätten © och alla andra immateriella rättigheter till detta material tillhör FIM och samtliga rättigheter förbehålls i alla länder.

Detta material eller kopior av det får inte distribueras i USA eller mottagare i USA så att det strider mot de begränsningar som lagen i USA ställer. Distribution av materialet i USA kan betraktas som en förbrytelse mot dessa lagar.

Telefonsamtal med FIMs representanter kan spelas in och användas vid avgörande av tvister.

18.11.2020

Övervikt på aktiemarknaderna i tillväxtländerna

Text: Lippo Suominen

Lovande nyheter om ett coronavaccin rör om investeringsmarknaden. Vinnarna är ekonomin och aktiemarknaden i allmänhet, men de som gynnas mest är de mest konjunkturkänsliga företagen och marknaderna. Vi ökar vikten på tillväxtmarknaderna till övervikt i våra aktieinvesteringar och sänker vikten på USA:s aktier som klarat sig bra i år till neutral vikt.

Coronaviruset har drabbat hela världen och lämnat djupa spår. Efter raset på våren har utvecklingen på aktiemarknaden emellertid varit överraskande stark och stimulansåtgärderna har reparerat skadorna av den ekonomiska recessionen. Det senaste aktieuppsvinget kom i förra veckan, då Pfizer som första västerländska läkemedelsföretag meddelade om ett preliminärt genombrott i utvecklingen av ett coronavaccin. Nyheten var det bästa som kunde hända ekonomin på lång sikt. Om pandemin inte fås under kontroll, kan den globala ekonomin inte återgå till en stabil tillväxt.

Vi kan dock inte vänta oss en snabb kraftig tillväxt, utan coronaläget kommer snarare att förvärras än förbättras under den närmaste tiden. Förr eller senare vänder förhoppningsvis situationen tack vare vaccinerna, men även i bästa fall räcker det långt in på nästa år innan en stor del av världens befolkning har vaccinerats. För närvarande sprider sig coronaviruset snabbt och i många länder införs fler restriktioner, snarare än tas bort. Därför lönar det sig att också förbereda sig på bakslag på marknaden, även om nyhetsflödet främst är positivt. Investerarnas förväntningar är nu höga och därför kan reaktionerna på besvikelser vara kraftiga.

Tillväxtmarknaderna har det bäst ställt
Tillväxtmarknaderna är de största vinnarna då världsekonomin stärks i sakta mak. Många tillväxtländer har redan börjat öppna upp ekonomin. Det verkar som om coronaviruset sprids snabbare i kallare klimat, vilket kan begränsa spridningen i tillväxtländerna. Dessutom gynnar de globalt förbättrade långsiktiga tillväxtutsikterna konjunkturkänsliga länder. Inflationsvågen som väntas på grund av stimulansåtgärderna ökar efterfrågan på råvaror, vilket stöder råvaruproducerande länder. Likaså gynnar till exempel elbilsboomen tillväxtländer som producerar batterimaterial.

Donald Trumps förlust i presidentvalet i USA mildrar spänningarna något inom världshandeln, men de kyliga relationerna mellan USA och i synnerhet Kina fortsätter. Under veckoslutet undertecknades ett jättelikt frihandelsavtal i Asien, vilket binder regionens länder närmare varandra och minskar beroendet av USA på längre sikt. Utsikterna för tillväxtländerna har alltså förbättrats generellt. Även om aktievärderingen har ökat i tillväxtländerna, är ländernas aktier fortfarande förmånliga jämfört med andra regioner. Det finns tecken på överhettning i de kinesiska IT-bolagen, men i övrigt är aktierna tämligen förmånliga, om världsekonomin vänder till det bättre.

USA:s överlägsenhet håller på att avta
USA:s aktiemarknad har i år liksom många tidigare år varit stark. Avkastningen har varit klart bättre än i andra regioner tack vare de globala teknikjättarna, och därför har vi överviktat USA:s aktiemarknad i våra portföljer. I årets coronakaos har tillväxtbolag inom IT varit vinnare, medan bolag inom många traditionella, ekonomiskt känsliga branscher har gått ned. Nu är emellertid tillväxtbolagens värderingskoefficienter skyhöga, och då ekonomin börjar växa kommer investerarna att jaga avkastning bland mer ekonomiskt känsliga och förmånligare värdebolag. I denna omgivning är USA inte det bästa valet, eftersom IT-bolagen dominerar landets börser.

Presidentbytet i sig skapar inte direkt volatilitet på USA:s marknad. Kongressen som i nuläget ser ut att bli splittrad kommer inte att få igenom några betydande förändringar. Detta tyder på att skattehöjningarna som drivits av den nyvalda presidenten Joe Biden och som investerarna varit rädda för inte kommer att förverkligas, men å andra sidan verkar även stimulanspaketet bli mindre än man hade hoppats. Dollarn förväntas generellt försvagas i och med Biden, vilket för sin del skulle minska avkastningen på andra sidan Atlanten. Å andra sidan kan valutan leda till avkastning på tillväxtmarknaderna.

Övervikt på tillväxtmarknaderna
Vi ökar vikten på aktiemarknaderna i tillväxtländerna till övervikt i våra portföljer. Ett coronavaccin, förbättrade ekonomiska utsikter och en måttlig värdering är alla faktorer som lockar till investeringar i de uppåtgående ekonomierna. Avkastningen av den amerikanska marknaden har varit utmärkt, eftersom landets företag har funnits bland dem som klarat sig bäst undan coronaviruset. Värderingen har emellertid ökat, vilket begränsar avkastningsmöjligheterna framöver. Därför sänker vi vikten på USA:s aktier till neutral vikt i våra portföljer.

Marknadssyn 18.11.2020

  • FIM Kapitalförvaltning Ab (FO-nummer 0979133-9), huvudbransch: förvaltning av placeringsfonder och alternativa investeringsfonder samt kapitalförvaltning och sammanhörande tjänster (nedan ”FIM”)
  • Adress: Norra esplanaden 33 A, 00100 Helsingfors, Kundservice (09) 6134 6250, www.fim.com
  • Bolaget är registrerat i Patent- och registerstyrelsens handelsregister och har beviljats auktorisation enligt lagen om placeringsfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.
  • Bolagets verksamhet övervakas av Finansinspektionen (Snellmansgatan 6, PB 159, 00101 Helsingfors, www.finansinspektionen.fi).

Uppgifterna i detta material är informativa till sin natur och bör inte betraktas som uppmaningar till utförande av transaktioner gällande enskilda finansiella instrument.

FIM ansvarar inte för transaktioner som gjorts utifrån detta material. Placeringsverksamhet är alltid förknippad med ekonomiska risker och kunden ansvarar själv för de ekonomiska konsekvenserna av sina placeringsbeslut och deras inverkan på beskattningen. Avkastningen kan utebli och det placerade kapitalet gå förlorat.

Det finansiella instrumentets historiska utveckling avgör inte nödvändigtvis den framtida utvecklingen. Innan placeringsbeslut fattas ska kunden omsorgsfullt bekanta sig med placeringsmarknaden och olika placeringsalternativ.  Kunden ska vid behov vända sig till sin skatteexpert eller en annan konsult inom affärsverksamhet eller placeringstjänster. Ytterligare information om beskattning finns också på www.skatt.fi.

Detta material utgör inte någon placeringsanalys utan det är marknadsföringsmaterial från FIM. Framtagandet av detta material står därmed inte under regler och stadgar som gäller placeringsanalysens oberoende och de handelsbegränsningar som ingår i denna reglering. Informationen i detta material utgör inte heller investeringsrådgivning enligt lagen om investeringstjänster. Vid utformandet av materialet har inte mottagarens ekonomiska ställning eller andra omständigheter i det personliga läget beaktats, utan syftet med materialet är att ge allmän information om finansiella instrument/marknader/placeringsverksamhet som presenteras där och därmed fungera som marknadsföringsmaterial för de finansiella instrument/marknader/placeringsåtgärder som materialet behandlar.

Den information om tjänsteleverantören som lagen om investeringstjänster kräver, information om distansförsäljning enligt konsumentskyddslagen och beskrivningar av de risker som ansluter sig till finansiella instrument finns tillgängliga på www.fim.com. Kunden uppmanas ta del av denna information innan placeringsbeslut fattas.

Detta material är avsett endast för en namngiven mottagare. Mottagaren har inte rätt att överlåta, kopiera, reproducera eller på annat sätt överföra detta material till tredje part utan FIMs samtycke. Upphovsrätten © och alla andra immateriella rättigheter till detta material tillhör FIM och samtliga rättigheter förbehålls i alla länder.

Detta material eller kopior av det får inte distribueras i USA eller mottagare i USA så att det strider mot de begränsningar som lagen i USA ställer. Distribution av materialet i USA kan betraktas som en förbrytelse mot dessa lagar.

Telefonsamtal med FIMs representanter kan spelas in och användas vid avgörande av tvister.

6.11.2020

Utdragen valförvirring

Text: Lippo Suominen

Det omtumlande marknadsåret fick en omskakande fortsättning nu på hösten. Utmaning på utmaning har avlöst varandra – alltifrån coronaviruset till valet i USA – men de har inte påverkat aktiemarknaden i någon större utsträckning. Vi kan vänta oss mera av detta framöver. Marknaden återhämtar sig sakta från coronaviruset, men mycket av detta finns redan i aktiekurserna, vilket begränsar uppgången.

Hösten har varit full av stora nyheter. Valet i USA, andra coronavågen och ekonomiernas stimulansåtgärder har fått spaltutrymme. Aktierna har gått upp i takt med nyheterna, men på det hela taget har uppgången stabiliserats och förändrats så att aktierna studsar mer upp och ner efter den första offensiven på våren. Till följd av en liten nedförsbacke i oktober gick världens aktier ned till samma nivåer som i början av juni. På fem månader fanns det alltså gott om samtalsämnen, men avkastningen var ringa.

Vi förväntar oss att världen ska ta sig ut ur coronadalen så småningom, men vägen kantas av både goda och dåliga nyheter. Nyheten om ett fungerande coronavaccin var utmärkt, även om långt förväntad. Ekonomin går mot det bättre, men detta har till stor del redan beaktats i marknadspriserna. Vi fortsätter med neutral vikt för aktier i portföljerna. Det finns stöd för aktier på lång sikt, men besvikelserna slår i snabb takt hål på de höga förväntningarna.

Valet är som en dokusåpa 

Valrysaren i USA är som hämtad ur en Hollywoodfilm och vi har ännu inte sett slutet på den. I motsats till opinionsmätningarna verkade det efter valet som om den republikanske presidenten Donald Trump skulle stanna kvar i Vita huset. Läget förändrades dock gradvis, då rösträknarna övergick till att räkna förtidsröster. Demokraten Joe Bidens andel av förtidsrösterna har varit överväldigande. Resultatet ändrades under dagens lopp, så att Biden åter förväntades segra. Många ansåg att opinionsmätningarna hade misslyckats, men valresultatet kan sist och slutligen följa opinionsmätningarna, även om en sannolik seger för Biden kommer att vara knappare än väntat. Det som rörde till det mest var den stora skillnaden mellan valdagsrösterna och förtidsrösterna.

Som om valresultatet inte gav upphov till tillräckligt med drama, har den före detta TV-stjärnan Trump som väntat rört upp känslorna ytterligare. Han utropade sig tidigt som segrare och hotade med domstol för att avbryta rösträkningen. Det finns inga riktiga grunder för detta krav och därför förblir det förhoppningsvis endast ett bittert hot av Trump. Trumps hot har sist och slutligen inte orsakat någon större oro på aktiemarknaden. Generellt tror man att valet kan slutföras med hedern i behåll. Det finns förvisso fortfarande risker och just nu kan ingen garantera det slutliga resultatet.

Världen är segraren i USA-valet

Som vi sagt många gånger tidigare, är valet mer ståhej för investeraren än avgörande för aktiekursernas riktning. Det sannolikaste är att USA får en splittrad kongress under Bidens mandatperiod, eftersom republikanerna behåller majoriteten i senaten. I så fall kommer demokraterna inte att få igenom några stora förändringar, utan blir tvungna att söka politiska kompromisser. Man kommer att försöka få till stånd ett ekonomiskt stödpaket så snabbt som möjligt, men det blir antagligen mindre än man hade hoppats. I vilket fall som helst fortsätter skuldsättningen av staten i rask takt. Dessutom står man inför kampen mot coronaviruset och handelsförhandlingar på olika håll.

Valet lämnar efter sig ett polariserat land, men förhoppningsvis innebär det också en återgång till en mer normal politik. USA:s relationer till resten av världen kommer att förbättras och det ekonomiska stödet riktas mer till investeringar i infrastruktur samt även till byggandet av en renare miljö. Därför kan man säga att det främst är världen som är segraren i USA-valet. Många problem och teman kvarstår sedan perioden med Trump och därför går inte världen i en helt ny riktning, men valet av Biden är en lättnad för många. Även på aktiemarknaden mottogs Biden slutligen positivt genom en tydlig uppgång.

Blickarna riktas mot en återhämtning

Då valet är förbi, kan blickarna riktas mot andra ärenden. Den andra coronavågen plågar världen, men dess konsekvenser för marknaden har varit mycket mindre än på våren. Vi har redan lärt oss att leva med coronaviruset. I synnerhet i Europa slår coronaviruset åter mot ekonomin, som kommer att krympa i slutet av året. Återhämtningen är sämre än väntat, vilket begränsar aktieuppgången. I resten av världen är nedstängningarna av ekonomin mindre och därför går inte hela världen in i en recession såsom i våras. Spridningen av coronaviruset skapar emellertid osäkerhet.

Företagen har i allmänhet klarat sig förvånansvärt bra under coronatiden. Orsaken är både att konsekvenserna för företagens försäljning har varit mindre än befarat och att sparåtgärderna har varit mycket kraftiga. Återhämtningen av företagens resultat sedan bottennoteringarna under det andra kvartalet var mycket snabb under resultatperioden i oktober. Investerarna hade emellertid redan förberett sig på detta. Därför belönades även goda resultat ofta med kursnedgångar, eftersom investerarnas förväntningar var ännu högre. Ekonomins tydliga uppstuds från bottennoteringarna har redan prisats in på marknaden och därför skulle ett mer uthålligt aktierally nu kräva att de ekonomiska utsikterna förbättras på längre sikt.

USA har en marknadsfördel även under Bidens ledning

Bland aktiemarknaderna är USA fortfarande vår favorit – inte på grund av valet, utan trots det. Osäkerheten kring valet som skingras (förhoppningsvis helt och hållet så snart som möjligt), återhämtningen i ekonomin och starka företag lockar till Amerika. På grund av den splittrade kongressen kommer Biden dessutom inte att kunna genomföra sina planer på att begränsa företagens verksamhet i form av skattehöjningar och ökad reglering.

Bidens politik är mer balanserad än föregångarens och således stöder en seger även resten av världen. Särskilt i Europa är man nöjd. Förväntningarna på ekonomin och aktierna i Europa är mycket svaga och därför finns det utrymme för positiva överraskningar här. Till följd av detta höjde vi vikten på europeiska och finländska aktier till neutral vikt under förra månaden. Coronaläget har stabiliserats på tillväxtmarknaderna, vilket har gynnat dem under senare tid. Kurserna på teknikaktier har emellertid blivit skyhöga på tillväxtmarknaderna och därför fortsätter vi att rekommendera neutral vikt. I denna omgivning håller inte Japan samma takt som resten av länderna och därför har vi snarare siktet inställt på avkastning av den övriga aktiemarknaden.

Valet förändrar inte läget för ränteinvesteraren. Lågriskräntorna förblir låga, då centralbankerna försöker stödja ekonomierna efter bästa förmåga. Statsobligationerna har varit lönsamma i år och vi tror att de kommer att stabilisera portföljerna även i framtiden. Det har gått dåligt för räntemarknaderna i tillväxtländerna under de senaste månaderna på grund av dollarns volatilitet. En seger för Biden ökar trycket på en försvagning av dollarn, vilket är en utmaning för många tillväxtländer, och därför underviktar vi tillväxtländernas obligationer i våra portföljer.

Marknadssyn november 2020

 

  • FIM Kapitalförvaltning Ab (FO-nummer 0979133-9), huvudbransch: förvaltning av placeringsfonder och alternativa investeringsfonder samt kapitalförvaltning och sammanhörande tjänster (nedan ”FIM”)
  • Adress: Norra esplanaden 33 A, 00100 Helsingfors, Kundservice (09) 6134 6250, www.fim.com
  • Bolaget är registrerat i Patent- och registerstyrelsens handelsregister och har beviljats auktorisation enligt lagen om placeringsfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.
  • Bolagets verksamhet övervakas av Finansinspektionen (Snellmansgatan 6, PB 159, 00101 Helsingfors, www.finansinspektionen.fi).

Uppgifterna i detta material är informativa till sin natur och bör inte betraktas som uppmaningar till utförande av transaktioner gällande enskilda finansiella instrument.

FIM ansvarar inte för transaktioner som gjorts utifrån detta material. Placeringsverksamhet är alltid förknippad med ekonomiska risker och kunden ansvarar själv för de ekonomiska konsekvenserna av sina placeringsbeslut och deras inverkan på beskattningen. Avkastningen kan utebli och det placerade kapitalet gå förlorat.

Det finansiella instrumentets historiska utveckling avgör inte nödvändigtvis den framtida utvecklingen. Innan placeringsbeslut fattas ska kunden omsorgsfullt bekanta sig med placeringsmarknaden och olika placeringsalternativ.  Kunden ska vid behov vända sig till sin skatteexpert eller en annan konsult inom affärsverksamhet eller placeringstjänster. Ytterligare information om beskattning finns också på www.skatt.fi.

Detta material utgör inte någon placeringsanalys utan det är marknadsföringsmaterial från FIM. Framtagandet av detta material står därmed inte under regler och stadgar som gäller placeringsanalysens oberoende och de handelsbegränsningar som ingår i denna reglering. Informationen i detta material utgör inte heller investeringsrådgivning enligt lagen om investeringstjänster. Vid utformandet av materialet har inte mottagarens ekonomiska ställning eller andra omständigheter i det personliga läget beaktats, utan syftet med materialet är att ge allmän information om finansiella instrument/marknader/placeringsverksamhet som presenteras där och därmed fungera som marknadsföringsmaterial för de finansiella instrument/marknader/placeringsåtgärder som materialet behandlar.

Den information om tjänsteleverantören som lagen om investeringstjänster kräver, information om distansförsäljning enligt konsumentskyddslagen och beskrivningar av de risker som ansluter sig till finansiella instrument finns tillgängliga på www.fim.com. Kunden uppmanas ta del av denna information innan placeringsbeslut fattas.

Detta material är avsett endast för en namngiven mottagare. Mottagaren har inte rätt att överlåta, kopiera, reproducera eller på annat sätt överföra detta material till tredje part utan FIMs samtycke. Upphovsrätten © och alla andra immateriella rättigheter till detta material tillhör FIM och samtliga rättigheter förbehålls i alla länder.

Detta material eller kopior av det får inte distribueras i USA eller mottagare i USA så att det strider mot de begränsningar som lagen i USA ställer. Distribution av materialet i USA kan betraktas som en förbrytelse mot dessa lagar.

Telefonsamtal med FIMs representanter kan spelas in och användas vid avgörande av tvister.

7.9.2020

In i höstdimman

Text: Lippo Suominen

Coronaviruset, återhämtningen i ekonomin, stimulansåtgärderna, jakten på avkastning och valet i USA är stora frågetecken för investerarna mot slutet av året. Utvecklingen går i rätt riktning på många håll, men marknaden har redan förberett sig på mycket av det goda. Det lönar sig att hänga med i marknadsutvecklingen, men vi står inför plötsliga svängningar då höstdimman lägger sig. 

Den positiva utvecklingen på marknaden fortsatte i augusti. Mätt i lokala valutor har aktierna redan stigit till nya rekordnivåer som är högre än i början av året. Coronaviruset fryste alltså inte aktiemarknaden permanent efter den elva år långa uppgången, trots den plötsliga kraschen på våren. Staternas och centralbankernas massiva stimulansåtgärder, megaföretagens erövring av världen och investerarnas jakt på avkastning har gett marknaden en stark skjuts uppåt, även om ekonomin under samma tid ligger långt efter fjolårets siffror.

”Trend is your friend”, det vill säga att kämpa mot marknadskrafterna leder ingen vart. Aktievärderingarna och investerarnas höga förväntningar avskräcker, men så länge ekonomin inte kraschar, längtar investerarna efter att jaga avkastning. För närvarande flödar pengarna framför allt till de allra hetaste köpobjekten, vilket ökar risken för en plötslig vändning lite senare.

Vi fortsätter med neutral vikt för aktier i våra portföljer, eftersom vi förväntar oss en ombytlig höst på marknaden. Höstdimman skymmer sikten och vi står inför både negativa och positiva överraskningar, och därför är en balanserad portföljhelhet det bästa på lång sikt. Vi har ställt in siktet på avkastning på de marknader som klarat ekonomin bäst genom att övervikta aktiemarknaderna i USA och Japan, men å andra sidan skyddar vi portföljerna mot ekonomiska bakslag med hjälp av statsobligationer. I höstens portföljer bereder vi oss på såväl regniga som lite soligare dagar.

Det finns mycket att diskutera – höstens investeringsteman

Detta år har medfört överraskningar, och eftersom det ännu återstår en tredjedel av året kan vi säkert vänta oss många nya vändningar. Sentimentet bland investerarna förändras då höstdagarna blir mörkare. Eftersom vi dessutom har en exceptionellt snabb uppåtstuds bakom oss, kommer investerarna att kastas mellan oro och begär. Vi har granskat höstens hetaste teman som kommer att styra marknadens riktning.

Tema 1: Corona – med eller utan vaccin
De flesta trodde att coronaviruset skulle gå hårt åt marknaden i år, men efter raset på våren har effekterna på marknaden varit ringa. Investerarna förlitar sig på att smittan är under kontroll och att den inte kommer att orsaka någon ny tvärbromsning i ekonomin. En andra våg har mer eller mindre avfärdats med en axelryckning på marknaden. Det finns risk för att viruset fortsätter att härja under en längre tid och att ekonomierna fortfarande inte kan öppnas upp helt under de närmaste månaderna. I så fall börjar de ekonomiska skadorna att hopa sig och de kan inte sopas under statens penningsäck i all oändlighet. Ett vaccin skulle innebära en stor lättnad och skapa förtroende i detta läge och också höja aktiekurserna på kort sikt. Den allmänna förväntningen är dock att ett vaccin kommer att tas fram ganska snabbt, och därför ingår redan mycket av förväntningarna i marknadspriserna.

Tema 2: Återhämtning, men i vilken takt?
Bottennoteringarna inom ekonomin och resultaten inträffade under årets andra kvartal, då nedstängningen av ekonomin var som värst. På sommaren fick vi nyheter om förbättrade ekonomiska indikatorer och i höst kommer fler nyheter. Hittills har det varit tillräckligt med en vändning till det bättre för att aktierna ska gå upp. Framöver kommer dock även nivån på förbättringen att ha betydelse. Aktieinvesterarna väntar redan på en snabb återhämtning till de tidigare nivåerna. Det har skett en V-formad vändning från bottennoteringarna enligt många mätare, men det finns en risk för att V:ets högra sida sluttar mer än man hoppats. Coronaviruset har skadat ekonomin stort och detta lämnar spår under lång tid. En del av de ekonomiska sektorerna och företagen återhämtar sig snabbt, men många kommer att känna av problemen under lång tid.

Tema 3: Ekonomins konstgjorda andning kommer att pågå länge
Som motvikt till den svaga ekonomin under det senaste halvåret har stimulansboosten från såväl staterna som centralbankerna varit oöverträffad. Staterna har räddat ekonomin från undergång genom sina stödåtgärder och centralbankerna har öppnat kranarna på vid gavel för staterna. Stimulansen är en stor orsak till att uppgången på finansmarknaden har varit så kraftig. Många är oroade över hur länge myndigheterna kan upprätthålla ekonomin med den konstgjorda andningen. Det är inte möjligt hur länge som helst − någon gång måste ekonomin stå på egna fötter, men tills vidare utlovas fortsatta stödåtgärder. Vid behov kommer de också att utökas, om utsikterna försämras i övrigt. Myndigheterna är fortfarande investerarens bästa vän.

Tema 4: Avkastningsbegär kosta vad det kosta vill
En stor del av investerarna blev överraskade på våren då marknaden snabbt vände nedåt, men också uppåt. Världen är full av investeringstillgångar som söker lukrativa objekt. Uppgångståget avgick i mars och är inte lätt att stoppa, eftersom penningflödet bakom är enormt. Under de senaste månaderna har tåget lätt röjt alla små hinder och bakslag ur vägen. Allt fler investerare som hoppade av tåget i början har varit tvungna att övervinna pessimismen och hoppa på tåget igen för att hinna med i marknadsuppgången, vilket har ökat farten ytterligare.

Marknadsuppgången är på många håll större än det ekonomiska läget medger, men hittills har farten inte avtagit. Visst finns det utmaningar lite överallt, men var och en planerar att hoppa av tåget just innan det sker en vändning nedåt. Timing är emellertid en mycket svår konst och därför är det viktigt att ha tålamod i stundens hetta. Många ”heta” investeringsobjekt håller redan på att bli investeringsbubblor. Detta innebär ingen omedelbar vändning nedåt, utan bubblan kan fortsätta att expandera, men det är inte läge att bli för girig.

Tema 5: Valet närmar sig i USA
Höstens absoluta samtalsämne nummer ett är presidentvalet i USA i början av november. Oftast är valen mycket omtalade, men deras verkliga effekt på marknaden är mindre, och så kan det mycket väl bli även denna gång. De hetaste valtemana är handelskriget, statsstöden under coronatiden, eventuella höjningar av företagsskatten och demonstrationerna mot rasism. Även om makten skiftar är det inte värt att förvänta sig några snabba politiska vändningar på andra sidan Atlanten, eftersom även presidentens händer är bundna på grund av det ekonomiska läget och det politiska fältet.

Tiden före ett val är ofta bra på investeringsmarknaden, eftersom politikerna lovar allt gott till folket för att försäkra sig om en valvinst. Dessutom kommer många ihåg rallyt på aktiemarknaden för fyra år sedan då Donald Trump blev president, och därför kan förhoppningarna vara höga inför valet i USA. Valet kan däremot följas av en svacka, eftersom förväntningarna trissats upp och den framtida presidenten inte kommer att kunna hålla alla löften.

Marknadssyn september 2020

  • FIM Kapitalförvaltning Ab (FO-nummer 0979133-9), huvudbransch: förvaltning av placeringsfonder och alternativa investeringsfonder samt kapitalförvaltning och sammanhörande tjänster (nedan ”FIM”)
  • Adress: Norra esplanaden 33 A, 00100 Helsingfors, Kundservice (09) 6134 6250, www.fim.com
  • Bolaget är registrerat i Patent- och registerstyrelsens handelsregister och har beviljats auktorisation enligt lagen om placeringsfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.
  • Bolagets verksamhet övervakas av Finansinspektionen (Snellmansgatan 6, PB 159, 00101 Helsingfors, www.finansinspektionen.fi).

Uppgifterna i detta material är informativa till sin natur och bör inte betraktas som uppmaningar till utförande av transaktioner gällande enskilda finansiella instrument.

FIM ansvarar inte för transaktioner som gjorts utifrån detta material. Placeringsverksamhet är alltid förknippad med ekonomiska risker och kunden ansvarar själv för de ekonomiska konsekvenserna av sina placeringsbeslut och deras inverkan på beskattningen. Avkastningen kan utebli och det placerade kapitalet gå förlorat.

Det finansiella instrumentets historiska utveckling avgör inte nödvändigtvis den framtida utvecklingen. Innan placeringsbeslut fattas ska kunden omsorgsfullt bekanta sig med placeringsmarknaden och olika placeringsalternativ.  Kunden ska vid behov vända sig till sin skatteexpert eller en annan konsult inom affärsverksamhet eller placeringstjänster. Ytterligare information om beskattning finns också på www.skatt.fi.

Detta material utgör inte någon placeringsanalys utan det är marknadsföringsmaterial från FIM. Framtagandet av detta material står därmed inte under regler och stadgar som gäller placeringsanalysens oberoende och de handelsbegränsningar som ingår i denna reglering. Informationen i detta material utgör inte heller investeringsrådgivning enligt lagen om investeringstjänster. Vid utformandet av materialet har inte mottagarens ekonomiska ställning eller andra omständigheter i det personliga läget beaktats, utan syftet med materialet är att ge allmän information om finansiella instrument/marknader/placeringsverksamhet som presenteras där och därmed fungera som marknadsföringsmaterial för de finansiella instrument/marknader/placeringsåtgärder som materialet behandlar.

Den information om tjänsteleverantören som lagen om investeringstjänster kräver, information om distansförsäljning enligt konsumentskyddslagen och beskrivningar av de risker som ansluter sig till finansiella instrument finns tillgängliga på www.fim.com. Kunden uppmanas ta del av denna information innan placeringsbeslut fattas.

Detta material är avsett endast för en namngiven mottagare. Mottagaren har inte rätt att överlåta, kopiera, reproducera eller på annat sätt överföra detta material till tredje part utan FIMs samtycke. Upphovsrätten © och alla andra immateriella rättigheter till detta material tillhör FIM och samtliga rättigheter förbehålls i alla länder.

Detta material eller kopior av det får inte distribueras i USA eller mottagare i USA så att det strider mot de begränsningar som lagen i USA ställer. Distribution av materialet i USA kan betraktas som en förbrytelse mot dessa lagar.

Telefonsamtal med FIMs representanter kan spelas in och användas vid avgörande av tvister.

En slingrade stig

Text: Lippo Suominen

 

Dimman ligger tät på investeringsmarknaden inför hösten. Coronaviruset gör sig påmint, ekonomin trevar sig fram och stimulanskranarna står öppna, vilket innebär att investerarna har mycket att beakta. Det är svårt för oss att se vad som kommer att hända härnäst och därför går vi mot höst med neutral vikt för aktier.

Detta år har överraskat investerarna gång på gång och ingen förändring finns i sikte. Nu när vi går mot höst väger investerarna fortfarande riskerna mot sin strävan efter avkastning. Marknadsstigen har varit slingrig och även framöver utlovas plötsliga överraskningar. Investerarna bör därför bereda sig på tvära kast på marknaden.

Överdriven pessimism lönar sig inte och inte heller inför hösten finns det någon anledning att känna sig nedstämd. Om vi kan undvika de värsta besvikelserna kan vi fortfarande se fram emot en rimlig avkastning. Det finns emellertid många risker och därför är det nödvändigt att ha tålamod och vara tillräckligt försiktig. Marknaden kan röra sig i båda riktningarna och därför har vi neutral vikt för aktier och räntor i våra portföljer. Efter den starka uppgången på senvåren kan marknadsvindarna lätt vända. Liksom inför den finska sommaren bör investerarna förbereda sig på både solsken och snöblandat regn, och därför är en tillräcklig diversifiering i portföljen fortfarande guld värd.

Inte bra, men bättre än befarat

I våras fick coronaviruset ekonomierna att gå in i en recession globalt. De ekonomiska nyckeltalen har varit svaga, men inte så dåliga som befarat. Därför har hoppet väckts om att raset ska vara kortvarigt och att ekonomin ska återhämta sig ganska snabbt. Staternas och centralbankernas massiva stimulansåtgärder har lindrat konsekvenserna och konsumtionen har kunnat upprätthållas exempelvis genom höjda arbetslöshetsersättningar. Avsikten är emellertid att stödet endast ska vara tillfällig krishjälp. Ekonomin borde så snabbt som möjligt klara sig på egen hand, men det finns fortfarande många frågetecken kring återhämtningen.

Företagen verkar klara sig ännu bättre än ekonomin ur de bakslag som coronaviruset gett upphov till. Förvisso har en del företag, såsom hotell och flygbolag, råkat ut för stora svårigheter, eftersom verksamheten har lagts på is. Samtidigt har emellertid många andra företag lyckats bibehålla resultatförmågan bättre än väntat. Bakslagen på grund av coronaviruset har varit värst inom servicesektorerna och därför drabbat i synnerhet små företag, medan börsföretagen har klarat sig bättre. Under resultatperioden för det andra kvartalet har börsföretagen för det mesta överträffat de låga förväntningarna i såväl.

Höga förväntningar

Eftersom bakslagen har varit måttliga har investerarnas förtroende för en fortsatt återhämtning ökat. Vi har antagligen den svagaste fasen bakom oss, men utsikterna inför det andra halvåret är fortfarande väldigt osäkra. En ny coronavåg och de ekonomiska begränsningar den medför kan bromsa den begynnande tillväxten. Staterna strävar efter att undvika liknande nedstängningar som på våren, men så länge som coronaviruset drar fram är det tydligt att det är omöjligt att återgå till normal fri rörlighet och normal verksamhet. Skadorna kan minimeras med statligt stöd, men man kan inte undvika problemen i det oändliga.

Politiken skapar fler frågetecken inför hösten. Det främsta samtalsämnet under resten av året är presidentvalet i USA. Opinionsmätningarna ger utmanaren Joe Biden ett kraftigt försprång till den sittande presidenten Donald Trump. Biden är en ganska marknadsneutral kandidat och hans politik skulle knappast orsaka något stort tumult. Den största risken är att Trump tar till alla medel för att öka sitt understöd och då skulle exempelvis en upptrappning av handelskriget med Kina vara möjlig. I Europa är det meningen att brexit ska ske i slutet av året, men man har inte lyckats få ihop något nytt handelsavtal mellan EU och Storbritannien, vilket missgynnar Europas redan svaga ekonomi.

Jakt på avkastning trots riskerna

Investerarna kryssar mellan Skylla och Karybdis. Å ena sidan anser de att riskerna och oron är skrämmande, men å andra sidan måste de för att få avkastning investera i mer riskfyllda investeringsobjekt, såsom aktier och exempelvis fastigheter. Sedan mars har strävan efter avkastning dragit det längsta strået, men aktievärderingen har så småningom sjunkit. Medan förväntningarna var låga var det lätt att överträffa dem, men nu när förväntningarna har ökat finns det inget större utrymme för ekonomiska besvikelser och resultatbesvikelser.

I detta läge sker det lätt snabba marknadskliv och -fall, då investerarna överväger hur länge återhämtningen kommer att ta. Det lönar sig emellertid att komma ihåg att många investerare fortfarande sitter på stora mängder kontanter i väntan på ett tillfälle att investera till lägre kurser. Detta begränsar en eventuell marknadsnedgång, eftersom köpare snabbt uppenbarar sig då aktierna sjunker.

Valutor- ny orsak till fluktuationer i avkastningen

På grund av valutarörelserna var den globala aktieavkastningen på sommarmarknaden obefintlig trots kursuppgången. Till följd av nedgången i räntenivån i USA och det senaste stödpaketet i euroområdet har dollarn försvagats och euron stärkts. Uppgången i euron gav upphov till valutaförluster som motsvarade aktieuppgången. Den starka euron är inte bra för företagen i euroområdet. Ekonomierna är starkare på de andra kontinenterna och därför fortsätter vi med övervikt för aktier i USA och Japan.

Även på obligationsmarknaden ger valutan sig till känna, i synnerhet i tillväxtländernas obligationer som är underviktade i våra portföljer. Obligationsavkastningen har till och med varit bättre än väntat, men även i portföljerna erbjuder obligationer god diversifiering och skydd. Därför prefererar vi dem i våra ränteportföljer.

Marknadssyn augusti 2020

  • FIM Kapitalförvaltning Ab (FO-nummer 0979133-9), huvudbransch: förvaltning av placeringsfonder och alternativa investeringsfonder samt kapitalförvaltning och sammanhörande tjänster (nedan ”FIM”)
  • Adress: Norra esplanaden 33 A, 00100 Helsingfors, Kundservice (09) 6134 6250, www.fim.com
  • Bolaget är registrerat i Patent- och registerstyrelsens handelsregister och har beviljats auktorisation enligt lagen om placeringsfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.
  • Bolagets verksamhet övervakas av Finansinspektionen (Snellmansgatan 6, PB 159, 00101 Helsingfors, www.finansinspektionen.fi).

Uppgifterna i detta material är informativa till sin natur och bör inte betraktas som uppmaningar till utförande av transaktioner gällande enskilda finansiella instrument.

FIM ansvarar inte för transaktioner som gjorts utifrån detta material. Placeringsverksamhet är alltid förknippad med ekonomiska risker och kunden ansvarar själv för de ekonomiska konsekvenserna av sina placeringsbeslut och deras inverkan på beskattningen. Avkastningen kan utebli och det placerade kapitalet gå förlorat.

Det finansiella instrumentets historiska utveckling avgör inte nödvändigtvis den framtida utvecklingen. Innan placeringsbeslut fattas ska kunden omsorgsfullt bekanta sig med placeringsmarknaden och olika placeringsalternativ.  Kunden ska vid behov vända sig till sin skatteexpert eller en annan konsult inom affärsverksamhet eller placeringstjänster. Ytterligare information om beskattning finns också på www.skatt.fi.

Detta material utgör inte någon placeringsanalys utan det är marknadsföringsmaterial från FIM. Framtagandet av detta material står därmed inte under regler och stadgar som gäller placeringsanalysens oberoende och de handelsbegränsningar som ingår i denna reglering. Informationen i detta material utgör inte heller investeringsrådgivning enligt lagen om investeringstjänster. Vid utformandet av materialet har inte mottagarens ekonomiska ställning eller andra omständigheter i det personliga läget beaktats, utan syftet med materialet är att ge allmän information om finansiella instrument/marknader/placeringsverksamhet som presenteras där och därmed fungera som marknadsföringsmaterial för de finansiella instrument/marknader/placeringsåtgärder som materialet behandlar.

Den information om tjänsteleverantören som lagen om investeringstjänster kräver, information om distansförsäljning enligt konsumentskyddslagen och beskrivningar av de risker som ansluter sig till finansiella instrument finns tillgängliga på www.fim.com. Kunden uppmanas ta del av denna information innan placeringsbeslut fattas.

Detta material är avsett endast för en namngiven mottagare. Mottagaren har inte rätt att överlåta, kopiera, reproducera eller på annat sätt överföra detta material till tredje part utan FIMs samtycke. Upphovsrätten © och alla andra immateriella rättigheter till detta material tillhör FIM och samtliga rättigheter förbehålls i alla länder.

Detta material eller kopior av det får inte distribueras i USA eller mottagare i USA så att det strider mot de begränsningar som lagen i USA ställer. Distribution av materialet i USA kan betraktas som en förbrytelse mot dessa lagar.

Telefonsamtal med FIMs representanter kan spelas in och användas vid avgörande av tvister.

2.7.2020

Inte bara värmebölja

Text: Lippo Suominen

Början på detta speciella år kommer inte att ge investerarna någon avkastning, men sist och slutligen inte heller några större förluster. Vi har dock fått många goda lärdomar. Världen är full av överraskningar och marknaden överdriver väldigt mycket i båda riktningarna, men det finns förvånansvärt mycket stöd för aktier när det kommer till kritan. Framtiden kommer också att vara oförutsägbar och därför gör vi bäst i att ha tålamod i sommar.

Berg- och dalbanan på marknaden har i år fått investerarna att vackla mellan känsla och handling. Den branta nedgången och oron över en lågkonjunktur förbyttes snabbt mot ett raskt uppgångsrally och en förhoppning om att recessionen snart ska gå över. Svaret finns säkert i sista hand någonstans mellan dessa två världar, men i år har marknaden glömt att det finns ett mellanläge. I år har det varit antingen sol eller regn, eftersom alla marknader har gått i samma riktning samtidigt.

Måttlig undervikt

Ingången av sommaren handlade om både distansarbete på sommarstugan och värmebölja på marknaden. Värmeböljan kan dock inte pågå för evigt. Under senare tid har riskerna på aktiemarknaden ignorerats en efter en, trots att omgivningen har varit minst sagt krävande. Aktierna kan inte fortsätta att gå upp i all oändlighet, om det inte blir bättre drag i ekonomin. Även om coronaläget har lättat ordentligt i Finland, är situationen inte lika bra överallt. I många tillväxtländer och nu senast i USA håller antalet coronasmittade på att öka. Ekonomin kan inte fungera normalt förrän coronaläget är under kontroll, och om inte ekonomin vänder och börjar växa vilar aktieuppgången på en bräcklig grund. I slutet av juni återgick vi igen till lätt undervikt för aktier i våra portföljer, då de steg i takt med marknaden till närapå neutral nivå.

Å andra sidan har för stor pessimism inte heller lönat sig i år, utan smidiga ändringar i portföljerna har varit bäst. När aktierna gick ner på våren höll vi på att öka aktievikten trots marknadsoron. Det visade sig vara en bra strategi, eftersom aktierna har gått upp i rask takt från bottennoteringarna i mars, då den värsta oron gick över och den otroliga stimulansen gynnade aktierna. Stimulansen kan inte förhindra en recession, men den kan lindra den. Framför allt investeringsmarknaden har blommat upp på nytt tack vare stimulansåtgärderna, eftersom centralbankernas pengar har flödat till de riskfyllda marknaderna i jakt på avkastning. Det finns fortfarande mycket pengar som väntar på bättre köptillfällen vilket begränsar möjligheten för en nedgång, och därför fortsätter vi tills vidare med måttlig undervikt för aktier i våra portföljer.

Utvalda marknadsfavoriter

Även på räntemarknaden gick de mest riskfyllda obligationerna upp kraftigt under senvåren. Både high yield-företagsobligationerna och tillväxtländernas obligationer har stigit med över 10 procent sedan bottennoteringarna. I slutet av juni minskade vi vikten för tillväxtländernas obligationer i våra portföljer efter uppgången. Tillväxtländernas räntor har sjunkit och valutorna stärkts, vilket innebär att avkastningspotentialen är liten framöver och riskerna höga då världsekonomin söker ny tillväxt. Däremot ökade vi vikten för statsobligationer för att skydda portföljhelheten mot ekonomiska motgångar.

Bland aktieinvesteringarna fortsätter vi med övervikt för USA och Japan på bekostnad av Finland och Europa. Stelheten och meningsskiljaktigheterna i Europa har försämrat tillväxtutsikterna redan under lång tid och ingen förändring finns i sikte. Däremot har USA och Japan snabbare dragit nytta av sina möjligheter att öka stimulansboosten, vilket också stöder aktierna i dessa länder. Varje aktieregion har sina styrkor och svagheter, men i detta läge föredrar vi stabilare marknader som vanligen klarar av turbulensen bättre.

Nya lärdomar

Trots förhoppningarna kommer andra halvåret knappast att vara lätt för investerarna. De höga förväntningarna och den extrema osäkerheten som coronaläget, ekonomin och beslutsfattarnas agerande ger upphov till håller marknaden på helspänn. Det kommer alltså att förekomma turbulens på marknaden även framöver. Vi kan emellertid ta med oss några nya lärdomar och erfarenheter från våren nu när vi har siktet inställt på hösten.

Var beredd på överraskningar. Inför detta år kunde ingen förvänta sig att en global viruspandemi skulle orsaka ett aktieras eller gissa hur kraftig uppgången skulle bli i slutet av mars. Hur kan vi förbereda oss på detta? Genom diversifiering. Det är just för sådana överraskningar som vi måste diversifiera investeringarna så att alla investeringar inte sviker samtidigt, men å andra sidan så att vi också får ta del av avkastningen.

Marknaden följer alltid förväntningarna, inte de verkliga händelserna. Om man förväntar sig en lågkonjunktur, är en recession en bra nyhet. Men om man förväntar sig stimulans för en biljon av centralbanken, är en halv biljon en besvikelse. I vår har nyheterna om ekonomin och resultaten nästan uteslutande varit dåliga, men investerarna hade förväntat sig ännu sämre nyheter. Sist och slutligen var de positivt överraskade, vilket gynnade aktieuppgången.

Underskatta inte politikernas och centralbankernas vilja och förmåga att rädda ekonomin och marknaden. Varken politiker eller centralbankirer vill vara syndabockar för ekonomins fall och därför har båda visat att de gör vad som helst för att rädda ekonomin, även om de vet att åtgärderna på lång sikt är mycket riskabla. Det blir efterträdarnas problem. Här och nu är myndigheterna investerarnas bästa vänner.

Förväntningarna på marknadsrörelserna på kort sikt är fulla av överraskningar. Mycket av den förväntade utvecklingen förverkligas vanligen förr eller senare, men för den som väntar blir tiden lång. Som vi har sett kan ekonomin och marknaden gå skilda vägar under förvånansvärt lång tid, även om de slutligen möts. Det lönar sig inte att eftersträva fulländning på marknaden (jag köper bara när kurserna är låga och säljer när de är höga), utan det är bättre att anpassa portföljen efter situationen.

Marknadssyn juli 2020

  • FIM Kapitalförvaltning Ab (FO-nummer 0979133-9), huvudbransch: förvaltning av placeringsfonder och alternativa investeringsfonder samt kapitalförvaltning och sammanhörande tjänster (nedan ”FIM”)
  • Adress: Norra esplanaden 33 A, 00100 Helsingfors, Kundservice (09) 6134 6250, www.fim.com
  • Bolaget är registrerat i Patent- och registerstyrelsens handelsregister och har beviljats auktorisation enligt lagen om placeringsfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.
  • Bolagets verksamhet övervakas av Finansinspektionen (Snellmansgatan 6, PB 159, 00101 Helsingfors, www.finansinspektionen.fi).

Uppgifterna i detta material är informativa till sin natur och bör inte betraktas som uppmaningar till utförande av transaktioner gällande enskilda finansiella instrument.

FIM ansvarar inte för transaktioner som gjorts utifrån detta material. Placeringsverksamhet är alltid förknippad med ekonomiska risker och kunden ansvarar själv för de ekonomiska konsekvenserna av sina placeringsbeslut och deras inverkan på beskattningen. Avkastningen kan utebli och det placerade kapitalet gå förlorat.

Det finansiella instrumentets historiska utveckling avgör inte nödvändigtvis den framtida utvecklingen. Innan placeringsbeslut fattas ska kunden omsorgsfullt bekanta sig med placeringsmarknaden och olika placeringsalternativ.  Kunden ska vid behov vända sig till sin skatteexpert eller en annan konsult inom affärsverksamhet eller placeringstjänster. Ytterligare information om beskattning finns också på www.skatt.fi.

Detta material utgör inte någon placeringsanalys utan det är marknadsföringsmaterial från FIM. Framtagandet av detta material står därmed inte under regler och stadgar som gäller placeringsanalysens oberoende och de handelsbegränsningar som ingår i denna reglering. Informationen i detta material utgör inte heller investeringsrådgivning enligt lagen om investeringstjänster. Vid utformandet av materialet har inte mottagarens ekonomiska ställning eller andra omständigheter i det personliga läget beaktats, utan syftet med materialet är att ge allmän information om finansiella instrument/marknader/placeringsverksamhet som presenteras där och därmed fungera som marknadsföringsmaterial för de finansiella instrument/marknader/placeringsåtgärder som materialet behandlar.

Den information om tjänsteleverantören som lagen om investeringstjänster kräver, information om distansförsäljning enligt konsumentskyddslagen och beskrivningar av de risker som ansluter sig till finansiella instrument finns tillgängliga på www.fim.com. Kunden uppmanas ta del av denna information innan placeringsbeslut fattas.

Detta material är avsett endast för en namngiven mottagare. Mottagaren har inte rätt att överlåta, kopiera, reproducera eller på annat sätt överföra detta material till tredje part utan FIMs samtycke. Upphovsrätten © och alla andra immateriella rättigheter till detta material tillhör FIM och samtliga rättigheter förbehålls i alla länder.

Detta material eller kopior av det får inte distribueras i USA eller mottagare i USA så att det strider mot de begränsningar som lagen i USA ställer. Distribution av materialet i USA kan betraktas som en förbrytelse mot dessa lagar.

Telefonsamtal med FIMs representanter kan spelas in och användas vid avgörande av tvister.

2.6.2020

Till varje pris

Text: Lippo Suominen

I vår har aktiemarknaden visat att den långsiktiga uppgången inte kan avbrytas hur lätt som helst. Recession, resultatfall och politiska spänningar har fått en biroll, i takt med att den ekonomiska stimulansen och jakten på avkastning har övervunnit pessimismen. Underlaget för en uppgång är emellertid svagt utan fortlöpande ekonomisk stimulans och därför fortsätter vi på den försiktiga linjen i våra portföljer.

Många investerare kommer garanterat att minnas berg- och dalbanan på marknaden i vår. Alla blev förskräckta över att den över tio år långa stigande aktietrenden bröts och aktiemarknaden rasande snabbt sjönk med över 30 procent. Lika överraskade – om än positivt – blev investerarna av uppgången på över 30 procent på senvåren. Uppåtstudsen har varit mycket kraftig och därför ligger de globala aktierna endast knappt tio procent under noteringarna vid årsskiftet och drygt tio procent under topparna i februari. Vi har fortfarande inte fått genuint goda ekonomi- eller marknadsnyheter och kan därför ställa frågan om uppgången är förnuftig eller inte.

Tre pådrivande faktorer bakom uppgången

Aktieuppgången sedan bottennoteringarna under våren är delvis motiverad, men att uppgången är så kraftig avskräcker. Historiskt vet vi att marknaden överdriver i båda riktningarna och därför kan vi vänta oss volatilitet även framdeles. Som vanligt finns det många orsaker till uppåtstudsen. En del av dem är mer långvariga, medan en del är övergående, och därför måste investeraren vara skärpt även framöver.

En lättnadens suck
För det första var chocken på grund av corona väldigt stor i våras och vid en sådan skräll målar man ofta fan på väggen i fråga om framtidsutsikterna. Aktiekurserna återspeglade det värsta scenariot. Även om viruset har spridit sig kraftigt, har det ändå inte varit lika förödande som man befarade i det värsta skräckscenariot. Man har redan börjat öppna upp ekonomierna och hittills verkar det ske utan större bakslag. Därför har scenariona om att corona är världens ände för ekonomin visat sig vara överdrivna, även om den ekonomiska tillväxten har fått betydande och bestående men.

Omfattande stimulans
För det andra har stödet från stater och centralbanker varit gigantiskt. Nu vill man rädda ekonomin till varje pris. Överallt i världen tänker stater ta en stor del av de ekonomiska förlusterna själva. För det måste de ta stora skulder och centralbankerna har för sin del gjort klart att staterna får så mycket ”gratis” pengar som de behöver. Genom att pumpa in rekordmycket pengar stimuleras både ekonomin och marknaden på kort sikt. För närvarande bortser man från de långsiktiga problemen som stimulansen medför.

För investerarna skapar den omfattande stimulansen ett positivt problem, det vill säga det finns mycket pengar som de vill ha avkastning på. Nu har centralbanker och stater visat att deras hjälpinsatser kommer att vara obegränsade, samtidigt som vi vet att räntor åtminstone inte ger någon avkastning. Därför har aktierna åter börjat locka, trots osäkerheten. Aktieuppgången har å sin sida fött sig själv, i takt med att förtroendet för centralbankernas livbojar har ökat. Då aktierna gick upp började den stora mängden kontanter bränna i händerna på investerarna. En efter en har investerarna tagit tillfället i akt, vilket har fått fart på aktierallyt igen. I slutändan kan entusiasmen dock vara överdriven.

Ekonomins starkaste länkar
För det tredje är det bra att komma ihåg att aktiemarknaden inte är lika med ekonomin. Det finns ett starkt samband mellan marknaden och ekonomin på lång sikt, men på kort sikt kan de avvika tydligt från varandra. För närvarande håller ekonomin på att gå in i en recession globalt – men inte alla företag. Coronapandemin har slagit hårdast mot små företag inom tjänstesektorn, såsom restauranger och hotell. Deras andel på börsen är liten och exempelvis i USA består redan 35 procent av marknaden av IT-företag, för vilka bakslagen på grund av corona oftast har varit små. Så småningom kommer det ekonomiska läget att återspeglas på företagen i stort, men ifall det ekonomiska bakslaget är tillfälligt, kan IT-företagen klara sig med små skador.

Det finns nog med risker

Det finns således argument för en aktieuppgång. Det är bara uppgångstakten som avskräcker. Den ekonomiska recessionen verkar på många ställen ha kommit helt i bakgrunden, då köpivern har slagit till. I relation till den närmaste tidens resultat är aktierna dyrast sedan IT-bubblan kring millennieskiftet. Det verkar som om man köper aktier till vilket pris som helst, för att inte lämnas utanför uppgångsrallyt.

Denna tjusning kan pågå en tid. I början av mars sänkte vi vikten för aktier till undervikt, som vi halverade då marknaden var som lägst. Nu har vi ökat vikten för aktier till nära neutral vikt i våra portföljer, trots att vår något mer långsiktiga rekommendation fortfarande är en liten undervikt. Aktierna kan inte stiga i det oändliga utan att ekonomin börjar växa ordentligt. Just nu verkar inte tillväxten särskilt uppmuntrande, även om vi kommer att lämna recessionsbotten bakom oss under den närmaste tiden. Dessutom har det börjat komma dåliga nyheter även från den politiska fronten: handelskriget återvänder, det är fortfarande dödläge i brexit och upplopp blir ett allt större problem på olika håll i världen. Stödet för aktiemarknaden vilar på en bräcklig grund efter de senaste månadernas uppgång och vi förväntar oss att stödet kommer att omprövas innan vi vet ordet av.

Vi gynnar dem som snabbast infört stimulansåtgärder

Stimulansåtgärderna världen över har garanterat marknadsuppgången. Det finns emellertid skillnader i åtgärderna. I Europa går det fortfarande trögt att få till stånd konsensusbeslut mellan olika länder. USA och Japan har däremot pumpat in pengar i ekonomin i rask takt, vilket även stöder aktiemarknaden i dessa länder. I maj blev USA och Japan våra aktiefavoriter. Samtidigt sänkte vi vikten för Europa som drar ut på den svaga tillväxten, inklusive Finland, till undervikt. I tillväxtländerna är bilden mycket tudelad, eftersom en del länder redan klart är på väg mot det bättre, medan krisen först nu har slagit till med full kraft i andra länder. Som helhet är vikten neutral för tillväxtmarknaderna.

Även på räntemarknaden har centralbankerna skapat förvirring. På våren drabbade den svaga ekonomin företagsobligationer och skuldsatta länder, men centralbankernas stödåtgärder har gjort att kreditriskmarginalerna har börjat minska igen. Balansgången mellan ekonomiska svårigheter och stimulans fortsätter och därför håller vi fast vid neutral vikt för räntor. ”Låg risk och låg avkastning ” ställs mot ”hög risk och bättre avkastningsmöjligheter” på räntemarknaden.

Marknadssyn juni 2020

  • FIM Kapitalförvaltning Ab (FO-nummer 0979133-9), huvudbransch: förvaltning av placeringsfonder och alternativa investeringsfonder samt kapitalförvaltning och sammanhörande tjänster (nedan ”FIM”)
  • Adress: Norra esplanaden 33 A, 00100 Helsingfors, Kundservice (09) 6134 6250, www.fim.com
  • Bolaget är registrerat i Patent- och registerstyrelsens handelsregister och har beviljats auktorisation enligt lagen om placeringsfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.
  • Bolagets verksamhet övervakas av Finansinspektionen (Snellmansgatan 6, PB 159, 00101 Helsingfors, www.finansinspektionen.fi).

Uppgifterna i detta material är informativa till sin natur och bör inte betraktas som uppmaningar till utförande av transaktioner gällande enskilda finansiella instrument.

FIM ansvarar inte för transaktioner som gjorts utifrån detta material. Placeringsverksamhet är alltid förknippad med ekonomiska risker och kunden ansvarar själv för de ekonomiska konsekvenserna av sina placeringsbeslut och deras inverkan på beskattningen. Avkastningen kan utebli och det placerade kapitalet gå förlorat.

Det finansiella instrumentets historiska utveckling avgör inte nödvändigtvis den framtida utvecklingen. Innan placeringsbeslut fattas ska kunden omsorgsfullt bekanta sig med placeringsmarknaden och olika placeringsalternativ.  Kunden ska vid behov vända sig till sin skatteexpert eller en annan konsult inom affärsverksamhet eller placeringstjänster. Ytterligare information om beskattning finns också på www.skatt.fi.

Detta material utgör inte någon placeringsanalys utan det är marknadsföringsmaterial från FIM. Framtagandet av detta material står därmed inte under regler och stadgar som gäller placeringsanalysens oberoende och de handelsbegränsningar som ingår i denna reglering. Informationen i detta material utgör inte heller investeringsrådgivning enligt lagen om investeringstjänster. Vid utformandet av materialet har inte mottagarens ekonomiska ställning eller andra omständigheter i det personliga läget beaktats, utan syftet med materialet är att ge allmän information om finansiella instrument/marknader/placeringsverksamhet som presenteras där och därmed fungera som marknadsföringsmaterial för de finansiella instrument/marknader/placeringsåtgärder som materialet behandlar.

Den information om tjänsteleverantören som lagen om investeringstjänster kräver, information om distansförsäljning enligt konsumentskyddslagen och beskrivningar av de risker som ansluter sig till finansiella instrument finns tillgängliga på www.fim.com. Kunden uppmanas ta del av denna information innan placeringsbeslut fattas.

Detta material är avsett endast för en namngiven mottagare. Mottagaren har inte rätt att överlåta, kopiera, reproducera eller på annat sätt överföra detta material till tredje part utan FIMs samtycke. Upphovsrätten © och alla andra immateriella rättigheter till detta material tillhör FIM och samtliga rättigheter förbehålls i alla länder.

Detta material eller kopior av det får inte distribueras i USA eller mottagare i USA så att det strider mot de begränsningar som lagen i USA ställer. Distribution av materialet i USA kan betraktas som en förbrytelse mot dessa lagar.

Telefonsamtal med FIMs representanter kan spelas in och användas vid avgörande av tvister.

8.5.2020

Kampen är inte över

Text: Lippo Suominen

Investerarens vår har varit volatil från det rekordsnabba raset till det rekordsnabba aktierallyt. Kampen mot corona är inte över, utan vi får ännu vänta bra länge på att ekonomin ska återgå till det normala. Vi fortsätter med undervikt för aktier och förbereder oss inför en fortsatt volatil marknad, eftersom även framtiden bjuder på en balansgång mellan den svaga ekonomin och investerarnas hoppfullhet.

Det enda som är säkert i det rådande marknadsläget är osäkerheten. Det finns exceptionellt många faktorer som styr marknaden och det är en lika stor utmaning att förutspå dem alla. Spridningen av coronaviruset, staternas åtgärder för att öppna upp ekonomin, centralbankernas sedelpressar och människornas beteende skapar en salig blandning i ett och samma paket. Marknadsrörelserna har varit extrema, eftersom den vertikala aktienedgången plötsligt förbyttes i en kraftig uppgång i slutet av mars.

Det lönar sig inte att springa efter marknaden i för hög grad då det finns en risk att man alltid ligger steget efter och trampar på utplacerade minor. Att följa sin egen strategi har även nu varit det bästa sättet att ta sig fram på marknaden. Vår försiktiga marknadssyn har varit till nytta i år. Lägre vikt på aktier då nedgången började jämnade ut nedförsbacken och en försiktig övergång till köp efter den kraftiga nedgången såg till att portföljerna även deltog i den stigande marknaden. Uppgången som började i slutet av mars har varit för kraftig med tanke på de ekonomiska utsikterna och därför fortsätter vi med undervikt för aktier i portföljerna tills vidare. Kraftig volatilitet är dock att vänta och kasten mellan hopp och förtvivlan fortsätter. Efter den hektiska våren står investeraren därför även inför en livlig sommar.

Vägen är lång
Den värsta oron över coronavirusets spridning har lättat. Exceptionellt kraftiga restriktioner har lett till en nedgång i smittostatistiken, eller åtminstone en stabilisering i många länder. Nu håller man så småningom på att lätta på restriktionerna på olika håll i världen, vilket är ett steg i rätt riktning.

För närvarande är de ekonomiska nyckeltalen mycket dystra, eftersom tillväxt- och förtroendesiffrorna minskar kraftigt. En del av investerarna har redan börjat hoppas på en återgång till det normala då restriktionerna minskar eller att ekonomin ska växa stabilt senast på sensommaren. Tyvärr är så inte fallet.

Efter det ekonomiska raset kommer vi att se ett kliv uppåt, men det ersätter inte tidigare förluster. Den sämsta tillväxtfasen ligger bakom oss nu på våren, men ekonomin går långsamt framåt så länge coronarädslan begränsar livet. Även om restaurangerna öppnas och även fritidsresor tillåts i något skede, innebär inte det att människorna återgår till hur det var före pandemin. Först när oron över virusspridningen lättar – antingen genom ett vaccin eller med tiden – börjar vi åter leva som ”på den gamla goda tiden”. Tyvärr måste vi vänta på detta och innan dess kommer ekonomin att ta stora stötar.

Pengarna avgör
Hur är det möjligt att vi har haft ett aktierally samtidigt som ekonomin har rasat kraftigt? För det första begränsar centralbankernas och staternas exceptionella stimulansåtgärder den ekonomiska tillbakagången. På kort sikt är det nödvändigt att rädda ekonomin med statliga pengar och finansiering av centralbankerna, för att undvika ännu större skador. På lång sikt är den kraftiga skuldsättningen en fråga som begränsar den ekonomiska tillväxten, men det är den tidens problem. Nu är stimulansen en livboj som har förhindrat det ekonomiska sammanbrott och i synnerhet den marknadskollaps som befarades under börskraschen i mars.

En annan betydande faktor bakom aktieuppgången är att världen är full av pengar som investerarna vill ha avkastning på. Varje aktienedgång efter finanskrisen har varit ett köptillfälle. Även nu verkade det finnas många investerare som väntade på att aktierna skulle bli billigare för att få avkastning på sina pengar. Eftersom centralbankerna dessutom skapar nya pengar i en aldrig tidigare skådad takt, finns det mer pengar än någonsin. Krisen har stärkt förväntningarna på fortsatt nollränta ytterligare och därför har jakten på avkastning lockat investerarna att investera sina tillgångar i aktier.

Det finns nog med risker
I sista hand är ekonomin viktigast för investerarna och företagen. Aktieinvesteraren äger företagens kommande vinster och om ekonomin hamnar på efterkälken, är vinsterna lägre än önskat. Som vi har sett kan marknaden emellertid avvika från ekonomin även under lång tid. Det finns dock en gräns för hur mycket man kan betala för sämre resultat, och aktievärderingen kan skärpas. Nu har P/E-värderingen som grundar sig på resultaten under de följande 12 månaderna (aktiernas pris i förhållande till resultaten) redan återhämtat sig, i synnerhet i USA, till den 15 år långa rekordnivån före pandemin, eftersom kurserna redan har tagit igen resultatnedgången. Aktierna reas inte ut.

Investerarna försöker gissa sig till när ekonomin kommer att vända, och oro och begär avlöser varandra på marknaden. Det finns nog med risker och tyvärr större risker för en nedgång, eftersom det redan finns mycket optimism i aktiekurserna efter den senaste tidens rally. Vi är försiktiga i våra portföljer och fortsätter med lätt undervikt för aktier för närvarande, men förändringar kan ske i snabb takt i den ombytliga marknadsmiljön.

Tillväxtländerna är aktiefavoriter
Bland aktiemarknaderna prefererar vi tillväxtmarknaderna. Det finns stora skillnader mellan länderna, men på det stora hela är coronavirusets direkta konsekvenser lägre för tillväxtländerna än för industriländerna. Både servicesektorns lägre andel och den yngre befolkningsstrukturen jämfört med västländerna bidrar till att tillväxtländerna klarar av epidemin bättre. Även den förmånligare aktievärderingen gynnar tillväxtmarknaderna.

På räntemarknaderna prefererar vi god diversifiering. Statsobligationerna ger diversifieringsnytta trots den obefintliga räntenivån. De riskfyllda räntemarknaderna å sin sida har blivit klart billigare under krisen. Avkastningspotentialen lockar till investeringar i dessa, men å andra sidan ökar den ekonomiska recessionen företagens betalningssvårigheter och därför kan ingen lova att faran är över.

Marknadssyn maj 2020

  • FIM Kapitalförvaltning Ab (FO-nummer 0979133-9), huvudbransch: förvaltning av placeringsfonder och alternativa investeringsfonder samt kapitalförvaltning och sammanhörande tjänster (nedan ”FIM”)
  • Adress: Norra esplanaden 33 A, 00100 Helsingfors, Kundservice (09) 6134 6250, www.fim.com
  • Bolaget är registrerat i Patent- och registerstyrelsens handelsregister och har beviljats auktorisation enligt lagen om placeringsfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.
  • Bolagets verksamhet övervakas av Finansinspektionen (Snellmansgatan 6, PB 159, 00101 Helsingfors, www.finansinspektionen.fi).

Uppgifterna i detta material är informativa till sin natur och bör inte betraktas som uppmaningar till utförande av transaktioner gällande enskilda finansiella instrument.

FIM ansvarar inte för transaktioner som gjorts utifrån detta material. Placeringsverksamhet är alltid förknippad med ekonomiska risker och kunden ansvarar själv för de ekonomiska konsekvenserna av sina placeringsbeslut och deras inverkan på beskattningen. Avkastningen kan utebli och det placerade kapitalet gå förlorat.

Det finansiella instrumentets historiska utveckling avgör inte nödvändigtvis den framtida utvecklingen. Innan placeringsbeslut fattas ska kunden omsorgsfullt bekanta sig med placeringsmarknaden och olika placeringsalternativ.  Kunden ska vid behov vända sig till sin skatteexpert eller en annan konsult inom affärsverksamhet eller placeringstjänster. Ytterligare information om beskattning finns också på www.skatt.fi.

Detta material utgör inte någon placeringsanalys utan det är marknadsföringsmaterial från FIM. Framtagandet av detta material står därmed inte under regler och stadgar som gäller placeringsanalysens oberoende och de handelsbegränsningar som ingår i denna reglering. Informationen i detta material utgör inte heller investeringsrådgivning enligt lagen om investeringstjänster. Vid utformandet av materialet har inte mottagarens ekonomiska ställning eller andra omständigheter i det personliga läget beaktats, utan syftet med materialet är att ge allmän information om finansiella instrument/marknader/placeringsverksamhet som presenteras där och därmed fungera som marknadsföringsmaterial för de finansiella instrument/marknader/placeringsåtgärder som materialet behandlar.

Den information om tjänsteleverantören som lagen om investeringstjänster kräver, information om distansförsäljning enligt konsumentskyddslagen och beskrivningar av de risker som ansluter sig till finansiella instrument finns tillgängliga på www.fim.com. Kunden uppmanas ta del av denna information innan placeringsbeslut fattas.

Detta material är avsett endast för en namngiven mottagare. Mottagaren har inte rätt att överlåta, kopiera, reproducera eller på annat sätt överföra detta material till tredje part utan FIMs samtycke. Upphovsrätten © och alla andra immateriella rättigheter till detta material tillhör FIM och samtliga rättigheter förbehålls i alla länder.

Detta material eller kopior av det får inte distribueras i USA eller mottagare i USA så att det strider mot de begränsningar som lagen i USA ställer. Distribution av materialet i USA kan betraktas som en förbrytelse mot dessa lagar.

Telefonsamtal med FIMs representanter kan spelas in och användas vid avgörande av tvister.

7.4.2020

Efter glädje kommer sorg

Text: Lippo Suominen

En nästan 11 år lång uppgång på aktiemarknaden nådde slutligen vägs ände då coronapandemin fick marknaden att rasa i mars. Ekonomin går in i en recession globalt, men hur djup recessionen kommer att bli och hur länge den pågår är än så länge oklart. Trots den nedgång som redan inträffat finns det risk för att den fördjupas och därför fortsätter vi med undervikt för aktier. En aktiv portföljförvaltning kan dock dra nytta av kraftiga marknadsrörelser.

 

”Det finns årtionden när ingenting händer, och veckor när årtionden händer.” Detta talesätt som Vladimir Lenin lär ha myntat beskriver väl världen under de senaste två månaderna. Ett litet virus förändrade hela världen just när förtroendet för ekonomin hade stärkts. Nu är vi tvungna att revidera de globala framtidsutsikterna.

Även investerarens värld förändrades i mars. På aktiemarknaden inträffade ett historiskt snabbt ras, då världens aktier gick ned med som mest 25–30 procent från topparna i februari. För investeraren innebar detta att en 11 år lång nästan oavbruten uppgångsperiod upphörde. Uppgången var historiskt lång och kraftig, men som alltid – efter glädje kommer sorg. Det lönar sig ändå att komma ihåg att aktierna fortfarande har avkastat nästan 300 procent efter finanskrisen och därför har det varit mycket lönsamt att investera trots den senaste tidens nedgång.

Famlande i coronadimma

Utsikterna för världsekonomin och finansmarknaden är exceptionellt osäkra just nu. Ännu för en månad sedan var den grundläggande bedömningen om coronavirusets framfart att problemen skulle bli måttliga och tillfälliga. Nu står det klart att vi kan glömma allt som är måttligt, eftersom världen går in i en recession i år. Ekonomin stagnerar nu helt på våren, men hur djup recessionen blir och hur länge den pågår är än så länge oklart. Nu duggar resultatvarningarna tätt, eftersom de gamla hoppfulla utsikterna för företagen kan skrotas. Få företag vågar lova någonting om framtiden just nu. Alla är lika ovetande om den globala utvecklingen, såväl politiker och företagsledare som investerare.

Det är i alla händelser inte läge att kasta in handduken, i stället inleds omfattande åtgärder för att stödja och korrigera ekonomin. Centralbankerna och staterna har vidtagit exceptionellt kraftiga åtgärder för att hjälpa ekonomin. I första hand försöker de hjälpa företagen och människorna över det tillfälliga ekonomiska raset och permitteringarna. Detta görs för att undvika en spiral av ekonomisk tillbakagång, där en konkursvåg skulle leda till allt svagare ekonomi, som i sin tur skulle fälla fler företag. Samtidigt har företagen reagerat med kostnadsnedskärningar, permitteringar och fryst utdelning för att komma över den värsta fasen och kunna återgå till en mer normal verksamhet under det andra halvåret.

Undervikt för aktier

Aktierna har rasat kraftigt och snabbt. Vi sänkte aktievikten till undervikt i våra portföljer i början av mars, då det stod klart att problemen skulle gå djupare än väntat. Efter detta har aktierna mycket riktigt sjunkit ännu kraftigare. Till ras av detta slag hör emellertid också snabba kliv uppåt, då investerarna kastas mellan hopp och förtvivlan. Även om aktierna i till exempel USA slutade med en nedgång på över 10 procent i mars, gick de också upp med 20 procent från bottennoteringarna under månaden. På grund av detta har portföljförvaltningen varit mycket aktiv och vi har dragit nytta av marknadens volatilitet genom att sälja och köpa aktier under månaden.

Förväntningarna på ekonomin och företagens utsikter har redan försämrats avsevärt, men trots detta är risken för besvikelser fortfarande hög. Därför fortsätter vi med undervikt för aktier i portföljerna. Om pandemin blir utdragen och sprids till nya områden är detta påfrestande för ekonomin. Stängda samhällen orsakar enorma skador på ekonomin, men om de effektiva begränsningarna ger kontroll över pandemin är det ändå det effektivaste sättet att rätta till situationen. I detta läge varierar det från dag till dag vilken marknad som är vinnare eller förlorare och därför lyfter vi inte fram någon särskild marknad som klar favorit innan dimman lättar.

Hur känner vi igen tecknen på en vändning?

På lång sikt har kriser vanligen i efterhand visat sig vara utmärkta köptillfällen. Då svårmodet slår till säljer investerarna till slut aktierna och företagsobligationerna till ett för billigt pris. Tyvärr vet ingen när den definitiva botten är nådd. Därför har den bästa strategin oftast varit att öka riskfyllda investeringsobjekt i sakta mak.

Aktierna har i detta tumult sjunkit med som mest drygt 30 procent, vilket historiskt har motsvarat nedgången under en ”normal” recession. Därför är man redan förberedd på en uppenbar försämring. Om krisen ändå förvärras extremt mycket, finns det fortfarande en nedgångsmarginal för aktierna. Under finanskrisen var nedgången sist och slutligen drygt 50 procent. Nedgångarna är emellertid inte direkt jämförbara. Finanskrisen utgick från finansmarknaden, medan den ekonomiska krisen denna gång slår hårt mot servicesektorn. De snabba stödåtgärderna är bra, men problemet är att utrymmet för stimulansåtgärder är mindre än under tidigare kriser.

Allt står ändå och faller med smittans framfart. Ekonomin kan öppnas upp i takt med att viruset försvinner, och skadorna blir mindre ju snabbare det sker. Därför följer vi noggrant med coronasiffrorna globalt. Marknaden vänder innan ekonomin vänder, och därför bör inte investeraren vänta på att de ekonomiska nyckeltalen ska gå upp igen, utan även små tecken på en vändning till det bättre räcker, om stämningen är tillräckligt dyster. På grund av detta kommer volatiliteten på marknaden att vara mycket kraftig även framöver.

  • FIM Kapitalförvaltning Ab (FO-nummer 0979133-9), huvudbransch: förvaltning av placeringsfonder och alternativa investeringsfonder samt kapitalförvaltning och sammanhörande tjänster (nedan ”FIM”)
  • Adress: Norra esplanaden 33 A, 00100 Helsingfors, Kundservice (09) 6134 6250, www.fim.com
  • Bolaget är registrerat i Patent- och registerstyrelsens handelsregister och har beviljats auktorisation enligt lagen om placeringsfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.
  • Bolagets verksamhet övervakas av Finansinspektionen (Snellmansgatan 6, PB 159, 00101 Helsingfors, www.finansinspektionen.fi).

Uppgifterna i detta material är informativa till sin natur och bör inte betraktas som uppmaningar till utförande av transaktioner gällande enskilda finansiella instrument.

FIM ansvarar inte för transaktioner som gjorts utifrån detta material. Placeringsverksamhet är alltid förknippad med ekonomiska risker och kunden ansvarar själv för de ekonomiska konsekvenserna av sina placeringsbeslut och deras inverkan på beskattningen. Avkastningen kan utebli och det placerade kapitalet gå förlorat.

Det finansiella instrumentets historiska utveckling avgör inte nödvändigtvis den framtida utvecklingen. Innan placeringsbeslut fattas ska kunden omsorgsfullt bekanta sig med placeringsmarknaden och olika placeringsalternativ.  Kunden ska vid behov vända sig till sin skatteexpert eller en annan konsult inom affärsverksamhet eller placeringstjänster. Ytterligare information om beskattning finns också på www.skatt.fi.

Detta material utgör inte någon placeringsanalys utan det är marknadsföringsmaterial från FIM. Framtagandet av detta material står därmed inte under regler och stadgar som gäller placeringsanalysens oberoende och de handelsbegränsningar som ingår i denna reglering. Informationen i detta material utgör inte heller investeringsrådgivning enligt lagen om investeringstjänster. Vid utformandet av materialet har inte mottagarens ekonomiska ställning eller andra omständigheter i det personliga läget beaktats, utan syftet med materialet är att ge allmän information om finansiella instrument/marknader/placeringsverksamhet som presenteras där och därmed fungera som marknadsföringsmaterial för de finansiella instrument/marknader/placeringsåtgärder som materialet behandlar.

Den information om tjänsteleverantören som lagen om investeringstjänster kräver, information om distansförsäljning enligt konsumentskyddslagen och beskrivningar av de risker som ansluter sig till finansiella instrument finns tillgängliga på www.fim.com. Kunden uppmanas ta del av denna information innan placeringsbeslut fattas.

Detta material är avsett endast för en namngiven mottagare. Mottagaren har inte rätt att överlåta, kopiera, reproducera eller på annat sätt överföra detta material till tredje part utan FIMs samtycke. Upphovsrätten © och alla andra immateriella rättigheter till detta material tillhör FIM och samtliga rättigheter förbehålls i alla länder.

Detta material eller kopior av det får inte distribueras i USA eller mottagare i USA så att det strider mot de begränsningar som lagen i USA ställer. Distribution av materialet i USA kan betraktas som en förbrytelse mot dessa lagar.

Telefonsamtal med FIMs representanter kan spelas in och användas vid avgörande av tvister.

5.3.2020

I coronas grepp

Text: Lippo Suominen

Coronaviruset ledde till en ordentlig nedgång på aktiemarknaden i slutet av februari. Det är inte själva epidemin som sänker marknaden, men förhindrandet av smittspridningen bromsar ekonomin under början av året. Osäkerheten leder till aktievolatilitet även framöver på grund av spekulationerna om coronas följder. Marknaden kan röra sig i båda riktningarna och därför fortsätter vi med neutral vikt för aktier mitt i det volatila läget.

Efter en lång paus påminde aktiemarknaden åter om riskerna i slutet av februari, då coronaviruset ledde till ett av historiens största marknadsfall på en vecka. Den kraftiga nedgången överraskade marknaden, eftersom aktierna fortfarande steg de första veckorna efter att nyheten om corona kom. Allt förändrades dock under den sista veckan i februari, då oron för smittspridningen och dess följder plötsligt skrämde investerarna.

Det finns orsaker till nedgången, men omfattningen är ett frågetecken

Det är klart och tydligt att corona påverkat världsekonomin och företagens resultat negativt i början av året och därför är en marknadsnedgång motiverad. Ingen vet emellertid hur stora konsekvenserna kommer att bli. Nu återspeglar aktiepriserna bedömningar om att corona kommer att försvaga ekonomin betydligt, men att det är övergående. Spekulationerna om hur mycket corona slutligen kommer att påverka ekonomin lär fortsätta under de närmaste veckorna och månaderna. Virusets spridning och åtgärderna för att förhindra spridningen har en avgörande roll. Nyheterna är motstridiga, eftersom antalet nya smittofall i Kina minskar, medan viruset fortfarande sprids i resten av världen.

Denna osäkerhet är rena giftet för investerarna. Jämfört med tidigare sjukdomsepidemier var marknadens reaktion på corona förvånansvärt svag i början, men sedan oväntat kraftig. Detta säger mer om investerarnas sentiment än om själva smittan. Aktierna har stigit i över tio år efter finanskrisen, och kurserna steg kraftigt särskilt under fjolåret. Därför antog investerarnas aktieiver åter onödiga proportioner. Det sägs att aktierna tar rulltrappan upp men hissen ner när en lång oavbruten uppgångsperiod upphör. Inte heller denna gång hade marknaden förberett sig på de dåliga nyheterna och därför blev marknadsreaktionerna så kraftiga. Vid plötsliga stopp tar det alltid en tid innan verkligheten och marknaden möts.

Coronas avtryck

Det mest sannolika scenariot är att coronaepidemin börjar avta så småningom. Konsekvenserna för den globala tillväxten och företagen är negativa, men begränsade. Aktiemarknaden kommer gradvis att stabiliseras och kan även gå upp om förtroendet för ekonomin återställs.

Det finns dock en risk för att epidemin blir en global pandemi. Smittspridningen skulle framtvinga omfattande karantäner som skulle bromsa ekonomin. En avtagande produktion skulle också minska konsumtionen, vilket leder till en recessionsspiral. Då skulle aktierna fortsätta att gå ner. Både stater och centralbanker har emellertid vidtagit kraftiga stimulansåtgärder för att minimera epidemins effekter och fler åtgärder utlovas. Myndigheterna kan inte avlägsna viruset, men de kan stödja ekonomin och marknaden. Räntorna har sjunkit allt mer globalt. Om epidemin börjar avta, till exempel om man hittar ett läkemedel mot coronaviruset, kan aktierna stå inför ett intensivt lättnadsrally som skulle innebära att investerarna åter skyndar sig att köpa billigare aktier.

Neutral aktievikt

I en sådan omgivning sätts investerarens tålamod på prov. Ena dagen är det köppanik och andra dagen säljpanik på marknaden och aktierna studsar upp och ner. Det är svårt att få tillförlitlig information om virusläget och dess utveckling och därför lyssnar man ivrigt på alla rykten. För investeraren är det viktigast att hålla huvudet kallt.

Vi investerare har fått en utmärkt avkastning de senaste åren. Temporär marknadsnedgång är en del av att vara investerare. Nedförsbacken i februari är en utmärkt påminnelse om behovet av att diversifiera sin egen investeringsportfölj både vad gäller olika tillgångsslag och tidsmässigt. Om aktier leder till besvikelse kan statsobligationer ge avkastning i portföljen. Om man däremot delar upp inköpen på en längre period undviker man att låsa alla pengar i marknadstoppen.

Coronaviruset innebär inte världens undergång. Innan vi vet ordet av avtar epidemin. Att förhasta sig mitt i det volatila marknadsläget är ofta ett misstag. Till och med nu ser vi utrymme för rörelser både uppåt och nedåt på marknaden beroende på coronavirusets utveckling, och därför fungerar en neutral aktievikt enligt en långsiktig plan bra i detta läge, tills vi ser hur snabbt man får kontroll på corona och dess konsekvenser. Vi kan så småningom öka aktievikten i portföljen genom att dra nytta av marknadens svaghet, men samtidigt bör vi vara beredda på tillfälliga bakslag.

Marknadssyn mars 2020

  • FIM Kapitalförvaltning Ab (FO-nummer 0979133-9), huvudbransch: förvaltning av placeringsfonder och alternativa investeringsfonder samt kapitalförvaltning och sammanhörande tjänster (nedan ”FIM”)
  • Adress: Norra esplanaden 33 A, 00100 Helsingfors, Kundservice (09) 6134 6250, www.fim.com
  • Bolaget är registrerat i Patent- och registerstyrelsens handelsregister och har beviljats auktorisation enligt lagen om placeringsfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.
  • Bolagets verksamhet övervakas av Finansinspektionen (Snellmansgatan 6, PB 159, 00101 Helsingfors, www.finansinspektionen.fi).

Uppgifterna i detta material är informativa till sin natur och bör inte betraktas som uppmaningar till utförande av transaktioner gällande enskilda finansiella instrument.

FIM ansvarar inte för transaktioner som gjorts utifrån detta material. Placeringsverksamhet är alltid förknippad med ekonomiska risker och kunden ansvarar själv för de ekonomiska konsekvenserna av sina placeringsbeslut och deras inverkan på beskattningen. Avkastningen kan utebli och det placerade kapitalet gå förlorat.

Det finansiella instrumentets historiska utveckling avgör inte nödvändigtvis den framtida utvecklingen. Innan placeringsbeslut fattas ska kunden omsorgsfullt bekanta sig med placeringsmarknaden och olika placeringsalternativ.  Kunden ska vid behov vända sig till sin skatteexpert eller en annan konsult inom affärsverksamhet eller placeringstjänster. Ytterligare information om beskattning finns också på www.skatt.fi.

Detta material utgör inte någon placeringsanalys utan det är marknadsföringsmaterial från FIM. Framtagandet av detta material står därmed inte under regler och stadgar som gäller placeringsanalysens oberoende och de handelsbegränsningar som ingår i denna reglering. Informationen i detta material utgör inte heller investeringsrådgivning enligt lagen om investeringstjänster. Vid utformandet av materialet har inte mottagarens ekonomiska ställning eller andra omständigheter i det personliga läget beaktats, utan syftet med materialet är att ge allmän information om finansiella instrument/marknader/placeringsverksamhet som presenteras där och därmed fungera som marknadsföringsmaterial för de finansiella instrument/marknader/placeringsåtgärder som materialet behandlar.

Den information om tjänsteleverantören som lagen om investeringstjänster kräver, information om distansförsäljning enligt konsumentskyddslagen och beskrivningar av de risker som ansluter sig till finansiella instrument finns tillgängliga på www.fim.com. Kunden uppmanas ta del av denna information innan placeringsbeslut fattas.

Detta material är avsett endast för en namngiven mottagare. Mottagaren har inte rätt att överlåta, kopiera, reproducera eller på annat sätt överföra detta material till tredje part utan FIMs samtycke. Upphovsrätten © och alla andra immateriella rättigheter till detta material tillhör FIM och samtliga rättigheter förbehålls i alla länder.

Detta material eller kopior av det får inte distribueras i USA eller mottagare i USA så att det strider mot de begränsningar som lagen i USA ställer. Distribution av materialet i USA kan betraktas som en förbrytelse mot dessa lagar.

Telefonsamtal med FIMs representanter kan spelas in och användas vid avgörande av tvister.

8.1.2020

Inget år är det andra likt

Text: Lippo Suominen

Investerarna har ett mycket lukrativt år och decennium bakom sig. Inför det nya decenniet är klimatet detsamma som under föregående årtionde, det vill säga den ekonomiska tillväxten är måttlig, företagen är ekonomins starkaste länk och centralbankernas stimulans håller räntorna nere. Förväntningarna har emellertid ökat, vilket gör att aktiernas triumftåg inte kan fortsätta på samma sätt och därför går vi in i det nya året med neutral vikt för aktier.

För investerarna var 2010-talet och särskilt decenniets sista år en guldålder. Aktiemarknaden gick upp under hela tioårsperioden. Sist och slutligen var aktieavkastningen i euro totalt 213 procent, det vill säga den genomsnittliga uppgången per år var 12 procent. Avslutet på detta aktiernas decennium var dessutom utmärkt, eftersom fjolårets aktierally på nästan 30 procent var exceptionellt kraftigt till och med för den aktuella tidsperioden.

Det är värt att tillägga att aktieinvesterarna inte är de enda som har ett lukrativt decennium bakom sig. De ständigt sjunkande räntorna gav obligationsavkastningen medvind. Avkastningen av statsobligationerna i euroområdet under det senaste decenniet var över 50 procent och för de mer riskfyllda high yield-företagsobligationerna 115 procent. Även priserna på fastigheter och skog steg kraftigt. I själva verket var penningmarknaden och depositionerna de enda investeringsobjekten som inte deltog i avkastningsfesten. De gav bara ett par procent i avkastning under hela decenniet.

Fortsätter det på samma sätt i tio år till?

Inför det nya decenniet liknar investeringsklimatet i många avseenden utfallet under 2010-talet – den globala tillväxten är måttlig, räntorna låga och politiken medför risker. Det är dock svårt för investerarna att upprepa samma triumf som under det gångna decenniet. Detta beror för det första på att aktierna redan har genomgått en så positiv fas och för det andra på att det inte går att skapa samma positiva överraskningar när förväntningarna är höga. I efterdyningarna av finanskrisen 2009 var förväntningarna mycket dystra, medan förtroendet för utsikterna nu är klart bättre och rean på marknaden är över. Hur ser de olika grundläggande faktorerna på marknaden ut inför det nya decenniet?

Ekonomin
Ett decennium utan recession är exceptionellt. På 2020-talet får vi säkerligen en recession i något skede, men den goda nyheten är att den omedelbara risken för en recession återigen har minskat på marknaden. På det stora hela kommer 2020-talet att vara en tid av gradvis avtagande ekonomisk tillväxt. Den minskade nativiteten är inte bara ett finländskt fenomen, utan befolkningen åldras i hela världen, vilket leder till långsammare tillväxt framöver. Under de senaste decennierna har den ekonomiska tillväxten rätt långt finansierats med skulder, men nu är skuldsättningen redan så hög att det är svårt att få samma stöd. Tillväxten kommer inte att kollapsa förutom möjligen tillfälligt vid en recession i något skede, men den kommer inte heller att vara särskilt snabb.

Företagen
Företagen har varit världsekonomins stora vinnare under detta årtusende. Måttlig ekonomi, globalisering, låg beskattning, låga löneförhöjningar, låga räntor och många andra omständigheter har gång på gång spelat företagen i händerna. Företagen går också starka in i det nya decenniet, men det är svårare än tidigare att förbättra resultaten. Globaliseringstoppen är förbi och protektionismen ökar på många håll. Protektionismen är rena giftet för ekonomin, men särskilt för företagen, eftersom den begränsar deras verksamhet och både förhindrar försäljningen och ökar kostnaderna. Den ökande protektionismen är en stor hotbild både för företagen och för ekonomin under det nya decenniet. Det finns ännu inga tecken på andra hot, såsom stramare beskattning, högre löner eller inflation, och därför är företagens resultatförmåga fortfarande stark, även om tillväxttakten avtar.

Centralbankerna
Den största förändringen för investerarna på 2010-talet var att räntorna rasade globalt. Centralbankernas stora stimulansåtgärder har lett till superlåga räntor, vilket har backat upp aktierna på många sätt. Ekonomins återhämtning, de låga finansieringskostnaderna, den låga alternativa avkastningen och den rikliga likviditeten har alla sporrat aktieuppgången. Nu är emellertid räntorna så låga att en räntenedgång inte ger aktierna samma stöd. Men det är också svårt att föreställa sig någon betydande ränteuppgång och därför skapar inte heller räntorna någon motvind för aktierna under det kommande decenniet. I förhållande till de obefintliga räntorna är aktierna fortfarande attraktiva. En dag kommer räntorna att stiga, men för den som väntar blir tiden lång, vilket de japanska räntorna som legat kring noll redan i 30 år visat.

Förväntningarna
En stor skillnad jämfört med situationen för tio år sedan är investerarnas förväntningar. På den tiden levde vi ännu i efterdyningarna av finanskrisen och var hela tiden rädda för en ny ekonomisk kris. Försiktigheten kan vara en förklaring till varför det inte blev någon recession och varför marknaden har stigit så länge. Vanligen upphör högkonjunkturer på grund av en överdriven eufori och vårdslös risktagning. Försiktighet rådde under 2010-talet, vilket begränsade utsvävningarna. Inför 2020-talet har investerarna ett högre förtroende. Under de senaste tio åren har förväntningarna varit låga och aktievärderingen måttlig, men med tiden har förväntningarna ökat och värderingarna stigit, vilket gör en aktieuppgång mer sårbar.

Måttligare fart

Utgångsläget är måttligt inför det nya året och decenniet. Den närmaste tidens oro för en recession och ett ras har lättat, men förväntningarna har samtidigt blivit för positiva på flera håll som en följd av den kraftiga marknadsuppgången. Vi går in i det nya året med en neutral vikt för aktier och räntor i våra portföljer.

Efter de goda nyheterna relaterat till handelskriget prövas marknaden för första gången i januari då företagens resultatperiod börjar. Då får vi den första föraningen om huruvida företagen har det som krävs för en önskad resultatförbättring, som skulle behövas för en fortsatt marknadsuppgång. Presidentvalet i USA i november är ett annat ämne som kommer att dominera diskussionen i år. Potential till turbulens och farliga situationer finns det alltså gott om på marknaden.

Bland aktiemarknaderna är Finland, som låg något efter de andra marknaderna i fjol, vår favorit. I december steg Helsingforsbörsen kraftigt efter höstens melankoli. Ordentlig utdelning och måttligare värdering gör Helsingforsbörsen attraktiv och den drar också klart nytta av stabilare ekonomiska utsikter globalt. Japan å andra sidan ingår inte i våra portföljer, eftersom ekonomin går trögt och valutan genererar en volatil avkastning.

Marknadssyn januari 2020

  • FIM Kapitalförvaltning Ab (FO-nummer 0979133-9), huvudbransch: förvaltning av placeringsfonder och alternativa investeringsfonder samt kapitalförvaltning och sammanhörande tjänster (nedan ”FIM”)
  • Adress: Norra esplanaden 33 A, 00100 Helsingfors, Kundservice (09) 6134 6250, www.fim.com
  • Bolaget är registrerat i Patent- och registerstyrelsens handelsregister och har beviljats auktorisation enligt lagen om placeringsfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.
  • Bolagets verksamhet övervakas av Finansinspektionen (Snellmansgatan 6, PB 159, 00101 Helsingfors, www.finansinspektionen.fi).

Uppgifterna i detta material är informativa till sin natur och bör inte betraktas som uppmaningar till utförande av transaktioner gällande enskilda finansiella instrument.

FIM ansvarar inte för transaktioner som gjorts utifrån detta material. Placeringsverksamhet är alltid förknippad med ekonomiska risker och kunden ansvarar själv för de ekonomiska konsekvenserna av sina placeringsbeslut och deras inverkan på beskattningen. Avkastningen kan utebli och det placerade kapitalet gå förlorat.

Det finansiella instrumentets historiska utveckling avgör inte nödvändigtvis den framtida utvecklingen. Innan placeringsbeslut fattas ska kunden omsorgsfullt bekanta sig med placeringsmarknaden och olika placeringsalternativ.  Kunden ska vid behov vända sig till sin skatteexpert eller en annan konsult inom affärsverksamhet eller placeringstjänster. Ytterligare information om beskattning finns också på www.skatt.fi.

Detta material utgör inte någon placeringsanalys utan det är marknadsföringsmaterial från FIM. Framtagandet av detta material står därmed inte under regler och stadgar som gäller placeringsanalysens oberoende och de handelsbegränsningar som ingår i denna reglering. Informationen i detta material utgör inte heller investeringsrådgivning enligt lagen om investeringstjänster. Vid utformandet av materialet har inte mottagarens ekonomiska ställning eller andra omständigheter i det personliga läget beaktats, utan syftet med materialet är att ge allmän information om finansiella instrument/marknader/placeringsverksamhet som presenteras där och därmed fungera som marknadsföringsmaterial för de finansiella instrument/marknader/placeringsåtgärder som materialet behandlar.

Den information om tjänsteleverantören som lagen om investeringstjänster kräver, information om distansförsäljning enligt konsumentskyddslagen och beskrivningar av de risker som ansluter sig till finansiella instrument finns tillgängliga på www.fim.com. Kunden uppmanas ta del av denna information innan placeringsbeslut fattas.

Detta material är avsett endast för en namngiven mottagare. Mottagaren har inte rätt att överlåta, kopiera, reproducera eller på annat sätt överföra detta material till tredje part utan FIMs samtycke. Upphovsrätten © och alla andra immateriella rättigheter till detta material tillhör FIM och samtliga rättigheter förbehålls i alla länder.

Detta material eller kopior av det får inte distribueras i USA eller mottagare i USA så att det strider mot de begränsningar som lagen i USA ställer. Distribution av materialet i USA kan betraktas som en förbrytelse mot dessa lagar.

Telefonsamtal med FIMs representanter kan spelas in och användas vid avgörande av tvister.

9.12.2019

2020 – förlängning av förlängningen?

Text: Lippo Suominen

Det gångna året har än en gång visat att uppgången på aktiemarknaden inte stannar av i första taget. Även blygsamma nyheter har räckt för att lyfta marknaden, eftersom förväntningarna har varit så låga. Nästa år utlovas fortsatt måttlig ekonomisk tillväxt, men den ger inte längre aktierna ett lika stort uppsving, eftersom även optimismen har ökat. Vi går in i det nya året med neutral vikt för aktier.

Uppgången på aktiemarknaden har varit ovanligt kraftig under 2019. Vi bör dock komma ihåg vilka utgångspunkterna var vid ingången av året. I slutet av fjolåret sjönk aktierna kraftigt, eftersom investerarna oroade sig för en recession och olika risker. Även om såväl ekonomin som företagens resultat har utvecklats i en anspråkslös riktning, har ingen av de stora riskerna från förra vintern förverkligats och därför har oron för en recession dämpats med tiden. Investerarna drog en lättnadens suck, vilket under året har lett till att aktierna har stigit kraftigt.

Inför det nya året 2020 är förväntningarna på ekonomin i stort sett desamma som under detta år. En måttlig tillväxt är alltså att vänta. Det är dock stor skillnad på marknadseffekterna vid inkommande måttliga nyheter. Eftersom investerarna för ett år sedan kände en stor oro, var till och med måttliga nyheter bättre än väntat. Nu är förväntningarna högre och därför leder inte längre en likadan ekonomisk utveckling till samma spurt uppåt. Förväntningarna på den ekonomiska utvecklingen stöder fortfarande aktierna, men i och med att förväntningarna ökar och värderingen sjunker kommer aktiernas utveckling att vara mer volatil och avkastningen att bli klart lägre.

Dessutom är riskerna fortfarande höga. Konjunkturen är redan långt inne på sitt andra årtionde och därför har känsligheten för bakslag ökat. Vi fortsätter med neutral vikt för aktier i våra portföljer och förväntar oss måttlig avkastning och volatila kurser. De finns flera olika alternativa scenarion för utvecklingen under 2020 och därför bör investeraren vara på sin vakt. Nedan anges olika alternativ på hur nästa års marknad kan tänkas se ut. Bland alternativen finns än en gång en överraskande stark aktieavkastning eller alternativt en kraftig nedgång.

Basscenario – förlängning av förlängningen

Kraftiga stimulansåtgärder av såväl stater som i synnerhet av centralbanker har räddat den ekonomiska tillväxten i år. Nästa år utlovas kontinuerlig stimulans, när de ekonomiska hjulen måste hållas i rullning med alla tillgängliga metoder. Den exceptionellt långa ekonomiska tillväxten får alltså en fortsättning – konjunkturen är redan på en förlängning av förlängningen. Företagen får dock inte njuta av den ekonomiska stabiliteten fullt ut, eftersom deras resultatmarginaler krymper med tiden, i takt med att lönerna och andra kostnader stiger. Därför är resultattillväxten låg.

Även en liten resultattillväxt stöder dock aktierna, eftersom avkastningen på räntemarknaden är obefintlig. Investerarna jagar avkastning på aktiemarknaden, men marknaden börjar redan bli dyr, särskilt i USA, och därför kan även små besvikelser leda till att kurserna går ner tidtals. Politiken håller sig kvar i rubrikerna med presidentvalet i USA i spetsen, men marknadseffekterna är lägre, eftersom investerarna redan börjat tröttna på tjatet om politik. Däremot kommer politiken tidvis att framkalla skrämselhicka. Som helhet kommer investeringsåret att vara anspråkslöst, eftersom avkastningsnivåerna sjunker överlag jämfört med detta år.

Bra scenario – uppbyggandet av en bubbla

I ett bra scenario leder minskade ekonomiska hot till att investerarna blir verkligt intresserade av marknaden. Till och med en liten ökning av den ekonomiska tillväxten i kombination med centralbankernas superstimulans skapar god grund för en aktiebubbla. En lång högkonjunktur och de än en gång i år minskade farhågorna leder så småningom till att investerarna blir för självsäkra. Eftersom tidigare problem har löst sig och aktierna stigit gång på gång, finns det risk för detta även framöver. Detta skapar en grund för en äkta, klassisk aktiebubbla. Fördelen med bubblorna är att de är roliga att bygga upp då avkastningen är utmärkt. Nackdelen är att när de spricker, efterlämnar de ett fult ärr. Den ekonomiska tillväxten når knappast några höga höjder nästa år, men aktiemarknaden kan däremot ta fart om investerarna ivrar efter avkastning.

Dåligt scenario – recession trots allt

Vårens oro för en recession ledde ingen vart i år, eftersom problemen slutligen begränsades till industrin och världshandeln, medan konsumenten gick på lika starkt som innan. Några av de största riskerna inför nästa år är att problemen inom industrin försämrar sysselsättningsläget och att konsumtionen avtar. Den därpå följande spiralen skulle kunna leda till en ekonomisk recession runt om i världen. Hittills har centralbanker och stater genom stimulans och ökad skuldsättning gång på gång lyckats rädda ekonomin, men nu börjar metoderna vara få. En recession skulle vara rena giftet för aktiemarknaden, som då skulle sjunka kraftigt, medan statsobligationerna skulle ge en bra avkastning, eftersom kapitalet söker trygga hamnar oberoende av priset. Denna hotbild fanns i investerarnas tankar inför detta år, men nu har sannolikheten minskat betydligt. Det är inte uteslutet att oron för en recession väcks på nytt, men det verkar som om den skjuts allt mer på framtiden. Kanske visar den sig igen i slutet av nästa år?

  • FIM Kapitalförvaltning Ab (FO-nummer 0979133-9), huvudbransch: förvaltning av placeringsfonder och alternativa investeringsfonder samt kapitalförvaltning och sammanhörande tjänster (nedan ”FIM”)
  • Adress: Norra esplanaden 33 A, 00100 Helsingfors, Kundservice (09) 6134 6250, www.fim.com
  • Bolaget är registrerat i Patent- och registerstyrelsens handelsregister och har beviljats auktorisation enligt lagen om placeringsfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.
  • Bolagets verksamhet övervakas av Finansinspektionen (Snellmansgatan 6, PB 159, 00101 Helsingfors, www.finansinspektionen.fi).

Uppgifterna i detta material är informativa till sin natur och bör inte betraktas som uppmaningar till utförande av transaktioner gällande enskilda finansiella instrument.

FIM ansvarar inte för transaktioner som gjorts utifrån detta material. Placeringsverksamhet är alltid förknippad med ekonomiska risker och kunden ansvarar själv för de ekonomiska konsekvenserna av sina placeringsbeslut och deras inverkan på beskattningen. Avkastningen kan utebli och det placerade kapitalet gå förlorat.

Det finansiella instrumentets historiska utveckling avgör inte nödvändigtvis den framtida utvecklingen. Innan placeringsbeslut fattas ska kunden omsorgsfullt bekanta sig med placeringsmarknaden och olika placeringsalternativ.  Kunden ska vid behov vända sig till sin skatteexpert eller en annan konsult inom affärsverksamhet eller placeringstjänster. Ytterligare information om beskattning finns också på www.skatt.fi.

Detta material utgör inte någon placeringsanalys utan det är marknadsföringsmaterial från FIM. Framtagandet av detta material står därmed inte under regler och stadgar som gäller placeringsanalysens oberoende och de handelsbegränsningar som ingår i denna reglering. Informationen i detta material utgör inte heller investeringsrådgivning enligt lagen om investeringstjänster. Vid utformandet av materialet har inte mottagarens ekonomiska ställning eller andra omständigheter i det personliga läget beaktats, utan syftet med materialet är att ge allmän information om finansiella instrument/marknader/placeringsverksamhet som presenteras där och därmed fungera som marknadsföringsmaterial för de finansiella instrument/marknader/placeringsåtgärder som materialet behandlar.

Den information om tjänsteleverantören som lagen om investeringstjänster kräver, information om distansförsäljning enligt konsumentskyddslagen och beskrivningar av de risker som ansluter sig till finansiella instrument finns tillgängliga på www.fim.com. Kunden uppmanas ta del av denna information innan placeringsbeslut fattas.

Detta material är avsett endast för en namngiven mottagare. Mottagaren har inte rätt att överlåta, kopiera, reproducera eller på annat sätt överföra detta material till tredje part utan FIMs samtycke. Upphovsrätten © och alla andra immateriella rättigheter till detta material tillhör FIM och samtliga rättigheter förbehålls i alla länder.

Detta material eller kopior av det får inte distribueras i USA eller mottagare i USA så att det strider mot de begränsningar som lagen i USA ställer. Distribution av materialet i USA kan betraktas som en förbrytelse mot dessa lagar.

Telefonsamtal med FIMs representanter kan spelas in och användas vid avgörande av tvister.

7.11.2019

Inte bra, men bättre än befarat

Text: Lippo Suominen

Då förväntningarna är tillräckligt låga, är investerarna nöjda även med blygsamma nyheter. Detta återspeglar i hög grad marknadsläget i år. Vid låga räntor behöver investerarna ingen stark tillväxt, utan aktiemarknaden får stöd genast då de värsta farhågorna lättar. Riskerna för världsekonomin har gradvis minskat och därför höjer vi aktievikten till neutral vikt. 

Oktober var en månad som medförde en viss lättnad för investerarna. Små framsteg gjordes inom politiken, och resultatperioden för årets tredje kvartal var inte en så stor besvikelse som befarat. Även om de ekonomiska nyheterna var ombytliga, förekom inga tecken på en snar recession. I början av månaden tog aktierna fortfarande avstamp i de lägre kurserna, men de slutade med en liten spurt i slutet av månaden, då nyhetsflödet blev mer positivt. På grund av den stärkta euron var avkastningen dock i högsta grad måttlig globalt.

Blygsamt är tillräckligt

Året började oroligt efter den branta nedgången i slutet av fjolåret. Året har inte erbjudit (medfört) särskilt bra nyheter, men inte heller några stora besvikelser. Tillväxten i världsekonomin har avtagit på bred front och företagens resultattillväxt har stagnerat. Den avtagande tillväxten har dock varit begränsad, trots alla riskfaktorer. Tydliga problem har förekommit i enskilda länder, men världsekonomins jättar Kina och USA går fortfarande framåt, trots att även deras tillväxttakt har avtagit.

De ekonomiska utsikterna håller så småningom på att stabiliseras och oron för en recession skjuts allt längre fram i tiden. Den svaga industrisektorn har belastat ekonomin i år, men den tydligaste nedåtgående trenden håller på att ge med sig. Servicesektorn å sin sida har hållit sig flytande tack vare konsumtionen. Ekonomin har fått ytterligare stöd av centralbankerna och staterna, som har fortsatt att bidra med ny stimulans. Även om effekten har avtagit, stabiliserar stimulansen tillväxten.

För företagen har detta år varit en utmaning, eftersom den svaga efterfrågan och nedgången i råvarupriserna tillsammans med det växande kostnadstrycket har pressat resultattillväxten mot noll. Bottennoteringarna inom resultattillväxten börjar dock vara förbi. Resultattakten tilltar dock inte särskilt mycket i den måttliga ekonomin, men för en betydande nedgång skulle det krävas att oron för en recession väcks på nytt.

Politikerna ansvarar för politiken

Politiken har varit en av de största hotbilderna på marknaden under hela året. Generellt har marknaden förberett sig på negativa politiska nyheter. Oktober visade emellertid att även politiker kan göra framsteg om de är tvungna eller åtminstone undvika att läget försämras. I Storbritannien fick man ett nytt avtalsförslag för brexit som dock inte fick parlamentets godkännande, men som ledde till nyval i december. Vi får fortfarande vänta på en slutlig lösning på brexit, men å andra sidan har även riskerna för en avtalslös brexit minskat.

I handelskriget går vi mot en vapenvila. Den avtagande ekonomiska tillväxten och presidentvalet som stundar nästa år skapar tryck på USA och Kina att uppnå ett stabilare handelsläge. Vi kommer att få följa vändningarna i handelskriget även under de kommande åren, men insikten att läget inte försämras under den närmaste tiden lugnar investerarna. Politikerna kan åstadkomma (till och med goda) beslut om trycket är tillräckligt stort.

Neutral vikt på aktier

Sammanfattningsvis har vi under det gångna året tvingats navigera mellan riskerna, men vi har lyckats undvika svåra grundstötningar. Vi är inte heller utom fara framöver, men det finns tecken på att läget delvis kommer att lätta. Vi höjer aktievikten till neutral vikt i våra portföljer, eftersom marknadsutsikterna är mer balanserade än tidigare. Det är svårt att se någon stark aktieuppgång så länge som den ekonomiska tillväxten och resultattillväxten är långsam, men å andra sidan har nedåttrycket lättat. Finland fortsätter att vara vår favorit på aktiemarknaden. Enskilda företag har skapat stora rubriker i Finland under resultatperioden, men i stort sett var resultaten nästan som väntat. I Helsingfors är utdelningen fortfarande solid och förväntningarna låga på många ställen och därför bjuder de finländska aktierna på möjligheter.

Räntorna förblir låga, även om nedgången för närvarande verkar ha stannat av, så det är ingen idé att förvänta sig någon större avkastning på räntemarknaden. De minskade riskerna märks även på räntesidan, där vi höjer vikten på de riskfyllda räntemarknaderna till neutral vikt. Däremot minskar vi investeringarna på marknaderna med allra lägst risk och avkastning, det vill säga statsobligationsmarknaden och penningmarknaden.

  • FIM Kapitalförvaltning Ab (FO-nummer 0979133-9), huvudbransch: förvaltning av placeringsfonder och alternativa investeringsfonder samt kapitalförvaltning och sammanhörande tjänster (nedan ”FIM”)
  • Adress: Norra esplanaden 33 A, 00100 Helsingfors, Kundservice (09) 6134 6250, www.fim.com
  • Bolaget är registrerat i Patent- och registerstyrelsens handelsregister och har beviljats auktorisation enligt lagen om placeringsfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.
  • Bolagets verksamhet övervakas av Finansinspektionen (Snellmansgatan 6, PB 159, 00101 Helsingfors, www.finansinspektionen.fi).

Uppgifterna i detta material är informativa till sin natur och bör inte betraktas som uppmaningar till utförande av transaktioner gällande enskilda finansiella instrument.

FIM ansvarar inte för transaktioner som gjorts utifrån detta material. Placeringsverksamhet är alltid förknippad med ekonomiska risker och kunden ansvarar själv för de ekonomiska konsekvenserna av sina placeringsbeslut och deras inverkan på beskattningen. Avkastningen kan utebli och det placerade kapitalet gå förlorat.

Det finansiella instrumentets historiska utveckling avgör inte nödvändigtvis den framtida utvecklingen. Innan placeringsbeslut fattas ska kunden omsorgsfullt bekanta sig med placeringsmarknaden och olika placeringsalternativ.  Kunden ska vid behov vända sig till sin skatteexpert eller en annan konsult inom affärsverksamhet eller placeringstjänster. Ytterligare information om beskattning finns också på www.skatt.fi.

Detta material utgör inte någon placeringsanalys utan det är marknadsföringsmaterial från FIM. Framtagandet av detta material står därmed inte under regler och stadgar som gäller placeringsanalysens oberoende och de handelsbegränsningar som ingår i denna reglering. Informationen i detta material utgör inte heller investeringsrådgivning enligt lagen om investeringstjänster. Vid utformandet av materialet har inte mottagarens ekonomiska ställning eller andra omständigheter i det personliga läget beaktats, utan syftet med materialet är att ge allmän information om finansiella instrument/marknader/placeringsverksamhet som presenteras där och därmed fungera som marknadsföringsmaterial för de finansiella instrument/marknader/placeringsåtgärder som materialet behandlar.

Den information om tjänsteleverantören som lagen om investeringstjänster kräver, information om distansförsäljning enligt konsumentskyddslagen och beskrivningar av de risker som ansluter sig till finansiella instrument finns tillgängliga på www.fim.com. Kunden uppmanas ta del av denna information innan placeringsbeslut fattas.

Detta material är avsett endast för en namngiven mottagare. Mottagaren har inte rätt att överlåta, kopiera, reproducera eller på annat sätt överföra detta material till tredje part utan FIMs samtycke. Upphovsrätten © och alla andra immateriella rättigheter till detta material tillhör FIM och samtliga rättigheter förbehålls i alla länder.

Detta material eller kopior av det får inte distribueras i USA eller mottagare i USA så att det strider mot de begränsningar som lagen i USA ställer. Distribution av materialet i USA kan betraktas som en förbrytelse mot dessa lagar.

Telefonsamtal med FIMs representanter kan spelas in och användas vid avgörande av tvister.

7.10.2019

Höststämning råder på aktiemarknaden

Text: Lippo Suominen

Hösten är den tid på året då vackra soliga dagar och ösregn avlöser varandra. Vid solsken väcks hoppet om en evig sommar, men så småningom blir vädret kallare och dagarna mörkare. Höststämning råder också på aktiemarknaden, som kastas mellan hopp och förtvivlan, men de försämrade utsikterna kommer så småningom att minska marknadsavkastningen. Vi fortsätter med undervikt för aktier, eftersom marknaden fortfarande är överoptimistisk.

Ifjol var stämningen god bland investerarna i slutet av september. Räntorna steg då de ekonomiska utsikterna förbättrades och även handelskriget antogs vara snabbt övergående. I och med oktober ändrades dock stämningen. Aktierna sjönk kraftigt under ett par månader, då oron över en recession fick övertaget. Oron var dock förhastad. Efter julen började marknaden stiga kraftigt och uppgången varade hela våren. Efter maj har marknaden gått upp och ner i takt med rubrikerna.

Vad har dessa 12 månader då gett investerarna? Räknat i euro har aktierna avkastat knappt tio procent. Största delen av denna avkastning baseras dock på valutakurserna. Euron har försvagats, och därför har aktierna i själva verket bara gått upp ett par procent. I Finland uppvisar aktierna till och med en nedgång jämfört med ett år tidigare. Därför har investerarna inte haft någon större anledning att jubla över de senaste 12 månaderna, trots marknadsrallyt i början av året. Statsobligationerna har varit de överraskande vinnarna. I takt med att räntorna har sjunkit allt lägre, har obligationerna gett en avkastning på tvåsiffriga procent.

Vad händer nu?

Den bästa medvinden i den globala ekonomin ligger bakom oss och nu är frågan hur mycket tillväxten avtar. Det är onödigt för investerarna att förvänta sig några jättepositiva överraskningar i detta läge. Eftersom räntorna är rekordlåga är möjligheterna till obligationsavkastning små. För att aktierna ska stiga kraftigt behövs också förbättrade ekonomiska tillväxtutsikter, vilket man inte kan förvänta sig.

Sentimenten bland aktieinvesterarna är motstridiga. Många är oroade över marknads-utsikterna. Ingen har kunnat undgå att uppmärksamma den avtagande tillväxten och de dåliga politiska nyheterna. De dåliga nyheterna har dock inte lett till någon marknads-nedgång, vilket beror på två orsaker. För det första har nyheterna inte varit tillräckligt dåliga. Det uppvisar närmast en oro för en global recession som skulle kunna undergräva marknaden. Enbart avtagande tillväxt leder inte till en längre aktienedgång, vilket vi har sett många gånger efter finanskrisen. För det andra har investerarna globalt mycket pengar och de vill ha avkastning på dem. På lång sikt får de åtminstone ingen avkastning av nollräntorna och därför finns det en stabil fundamental efterfrågan på aktier. Således har även små ljusglimtar i höstmörkret räckt till för att locka köpare. Gång på gång har glädjen dock varit kortvarig, eftersom höstregnen har fört med sig ekonomiska besvikelser eller nya utmaningar kring handelskriget.

Resultaten är avgörande

Sentimentet leder till volatila kurser på kort sikt, men i sista hand är det ekonomin och resultaten som styr marknaden. Båda har medfört små besvikelser i år, men hittills har tillväxten fortsatt. Nästa prövning sker i oktober, då resultatperioden för tredje kvartalet inleds. Företagen förväntas rapportera tillväxtsiffror kring noll, men det är desto mer avgörande är vad företagsledningen säger om framtiden. Hittills har förhoppningen varit att resultattillväxten ska återhämta sig nästa år, men denna förväntning måste revideras nedåt. Resultatbesvikelser är att vänta, vilket leder till volatilitet på aktiemarknaden.

På det stora hela har utsikterna för aktier inte ljusnat i höst. Stormarna har kunnat undvikas, men försämringen fortsätter i sakta mak, även om centralbankerna har försökt backa upp marknadens förtroende genom sina åtgärder. Vi fortsätter med undervikt för aktier i våra rekommendationer. För att vi i högre grad än nu ska kunna ge oss ut på den mer riskfyllda marknaden, behöver vi tydligare tecken på en stabilare ekonomi och på att riskerna avtar, till exempel i form av eldupphör i handelskriget.

Å andra sidan rekommenderar vi att undvika för stor pessimism. Som vi har sett är investerarna nöjda redan med en måttlig tillväxt vid nollränta, och därför kan det även bli kostsamt att försöka undvika riskerna för mycket. En god diversifiering är investerarnas bästa försäkring.

Finland är aktiefavorit

På aktiemarknaden blev Finland vår favorit under förra månaden. Helsingforsbörsen har blivit klart efter den globala marknaden på grund av sin ekonomiska känslighet och bolagsstruktur. Finland är inte heller någon trygg hamn framöver, utan den globala ekonomin skapar volatilitet på Helsingforsbörsen. Mycket av osäkerheten har dock redan prisats in i aktiekurserna och utdelningen håller på att stiga ovanligt högt. Finland erbjuder därför även möjligheter.

På räntemarknaden har vi tagit allt mindre risker. I takt med att räntorna sjunkit har ersättningen för risktagningen blivit för liten. Därför underviktar vi  de mer riskfyllda räntemarknaderna. Eftersom avkastningsförväntningarna är låga, strävar vi efter att jämna ut portföljernas avkastningsvolatilitet genom att gynna penningmarknaden och statsobligationerna. 

  • FIM Kapitalförvaltning Ab (FO-nummer 0979133-9), huvudbransch: förvaltning av placeringsfonder och alternativa investeringsfonder samt kapitalförvaltning och sammanhörande tjänster (nedan ”FIM”)
  • Adress: Norra esplanaden 33 A, 00100 Helsingfors, Kundservice (09) 6134 6250, www.fim.com
  • Bolaget är registrerat i Patent- och registerstyrelsens handelsregister och har beviljats auktorisation enligt lagen om placeringsfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.
  • Bolagets verksamhet övervakas av Finansinspektionen (Snellmansgatan 6, PB 159, 00101 Helsingfors, www.finansinspektionen.fi).

Uppgifterna i detta material är informativa till sin natur och bör inte betraktas som uppmaningar till utförande av transaktioner gällande enskilda finansiella instrument.

FIM ansvarar inte för transaktioner som gjorts utifrån detta material. Placeringsverksamhet är alltid förknippad med ekonomiska risker och kunden ansvarar själv för de ekonomiska konsekvenserna av sina placeringsbeslut och deras inverkan på beskattningen. Avkastningen kan utebli och det placerade kapitalet gå förlorat.

Det finansiella instrumentets historiska utveckling avgör inte nödvändigtvis den framtida utvecklingen. Innan placeringsbeslut fattas ska kunden omsorgsfullt bekanta sig med placeringsmarknaden och olika placeringsalternativ.  Kunden ska vid behov vända sig till sin skatteexpert eller en annan konsult inom affärsverksamhet eller placeringstjänster. Ytterligare information om beskattning finns också på www.skatt.fi.

Detta material utgör inte någon placeringsanalys utan det är marknadsföringsmaterial från FIM. Framtagandet av detta material står därmed inte under regler och stadgar som gäller placeringsanalysens oberoende och de handelsbegränsningar som ingår i denna reglering. Informationen i detta material utgör inte heller investeringsrådgivning enligt lagen om investeringstjänster. Vid utformandet av materialet har inte mottagarens ekonomiska ställning eller andra omständigheter i det personliga läget beaktats, utan syftet med materialet är att ge allmän information om finansiella instrument/marknader/placeringsverksamhet som presenteras där och därmed fungera som marknadsföringsmaterial för de finansiella instrument/marknader/placeringsåtgärder som materialet behandlar.

Den information om tjänsteleverantören som lagen om investeringstjänster kräver, information om distansförsäljning enligt konsumentskyddslagen och beskrivningar av de risker som ansluter sig till finansiella instrument finns tillgängliga på www.fim.com. Kunden uppmanas ta del av denna information innan placeringsbeslut fattas.

Detta material är avsett endast för en namngiven mottagare. Mottagaren har inte rätt att överlåta, kopiera, reproducera eller på annat sätt överföra detta material till tredje part utan FIMs samtycke. Upphovsrätten © och alla andra immateriella rättigheter till detta material tillhör FIM och samtliga rättigheter förbehålls i alla länder.

Detta material eller kopior av det får inte distribueras i USA eller mottagare i USA så att det strider mot de begränsningar som lagen i USA ställer. Distribution av materialet i USA kan betraktas som en förbrytelse mot dessa lagar.

Telefonsamtal med FIMs representanter kan spelas in och användas vid avgörande av tvister.

10.9.2019

Utmaningarna med att skjuta på med ett snöre

Text: Lippo Suominen

Om marknadens förväntningar är tillräckligt låga, kan till och med lite mindre dåliga nyheter leda till en uppgång i aktiekurserna. Tills hoten och riskerna åter ger sig till känna och marknaden går ner igen. Så har det varit och är fortfarande på marknaden. Vi fortsätter med undervikt för aktier, eftersom ingen förstärkning av den ekonomiska tillväxten syns till och riskerna fortfarande är stora.

 

Under augusti månad återkom alla de teman som fanns på marknaden i början av året. Handelskriget tog ny fart då Kina svarade på USA:s höjda tullar, varvid USA svarade med samma mynt. De ekonomiska nyckeltalen fortsatte att sjunka. I synnerhet i Europa finns det problem, eftersom Tysklands ekonomi balanserar på recessionens brant. Politiskt var månaden allmänt livlig, då britterna fortsatte mot ett avtalslöst brexit och Italien bytte regering på nytt.

På marknaden var investerarna villrådiga. De dåliga nyheterna fick börserna att sjunka tydligt. Samtidigt förmörkades sentimentet så mycket att en strimma av hopp på centralbanks- och handelskrigsfronten i slutet av månaden räckte till för att lätta upp stämningen. Börserna fortsatte dock att sjunka, även om det kraftiga räntefallet gynnade aktierna. För aktierna har året varit mycket tudelat, eftersom det exceptionellt intensiva rallyt i början av året har förbytts till en orolig utplaning i våras.

Blir det recession eller inte?

Då aktiemarknaden fluktuerar upp och ner finns det skäl att dra sig till minnes vad som skapar en mer permanent trend på marknaden. Historiskt sett har varje större och mera långvariga marknadsnedgång skett i samband med en global recession. Även denna gång beror allt i sista hand på om ekonomin fortsätter att växa eller inte. De ekonomiska tecknen är motstridiga. Tillväxten har avtagit överlag och trots handelstvisterna har den varit relativt snabb i de globala ekonomiska drivkrafterna USA och Kina. Å andra sidan varnar många indikatorer, till exempel USA:s räntekurva, för en kommande recession.

Det som är bra för ekonomin är att man kan förbereda sig inför en väntad recession och sträva efter att förhindra dess konsekvenser. Både stater och centralbanker har inlett stimulansåtgärder för att undvika en recession. Myndigheternas metoder upphör emellertid om den privata sektorn försvagas i rask takt. Eftersom många länder redan har haft en mycket lätt penning- och finanspolitik är det svårt att hitta ytterligare alternativ. På många håll har man redan lagt om kursen och börjat använda aldrig tidigare skådade metoder som man inte med säkerhet vet fungerar.

 

Centralbankernas dystra uppgift

Centralbankerna har varit de viktigaste garanterna för den exceptionellt långa uppgången på aktiebörserna som nu har pågått i över 10 år. De allt lägre styrräntorna och programmen för obligationsköp har gynnat ekonomin och ökat investerarnas förmögenhet. Nu när ekonomin haltar är det dock svårt för centralbankerna att ytterligare stimulera ekonomin. Räntorna är redan så låga att en räntesänkning inte längre ger någon betydande tillväxtspurt. Centralbankerna kan erbjuda pengar gratis eller till och med betala för dem, men om det inte finns någon låneefterfrågan, kan centralbankerna inte skapa efterfrågan på egen hand. Vi är i ett läge i ekonomin då det inte går att trycka på ett snöre – det finns massor av billiga pengar men ingen användning för dem. Företagen ökar inte sina investeringar, eftersom de inte tror att efterfrågan på deras produkter kommer att öka.

Centralbankerna har i desperation sänkt räntorna allt mer och fortsätter i samma riktning under hösten. I både USA och Europa utlovas fler räntesänkningar. I USA har man en bit kvar till noll, men i Europa ligger räntorna redan ordentligt på minus. Med de negativa räntorna försöker centralbankerna stimulera ekonomin genom att sätta pengar i arbete, men detta har också i allt högre grad negativa konsekvenser. De negativa räntorna leder till ineffektiv användning av pengar, sänker värdet på besparingar, försvårar bankernas verksamhet och förstör dessutom centralbankernas verksamhetsförutsättningar i framtiden. Därför är det svårt att se att centralbankerna skulle kunna vända ekonomin kraftigt uppåt. De gör sitt bästa, vilket framför allt gynnar finansmarknaden, men det är osäkert hur långt det räcker.

Vi fortsätter med undervikt för aktier

I denna omgivning bör investerarna ta det lugnt. Marknadssentimentet förblir ombytligt och därför kommer vi att uppleva kraftiga svängningar upp och ner även framöver. Många omständigheter talar mot aktier för tillfället, men å andra sidan har vi i år igen fått lära oss att även ett måttligt nyhetsflöde gynnar aktierna, om det finns få lukrativa investeringsalternativ. Den ekonomiska tillväxten och resultattillväxten är svag och riskerna stora, och därför prefererar vi måttlig risktagning. Vi fortsätter med lätt undervikt för aktier i våra portföljer tills det klarnar i vilken riktning ekonomin kommer att gå. Det finns utrymme att både öka och minska vikten för aktier i våra portföljer.

Bland de traditionella tillgångsslagen är det svårt att hitta fördelaktiga alternativ till aktier och därför har investerarna sökt efter nya inkomstkällor. Priserna på bostäder och skog har stigit i takt med att investerarna har sökt efter nya investeringsobjekt som är mindre volatila och ger en rimlig avkastning. Andelen penningmarknadsinvesteringar i våra portföljer är för närvarande större än vanligt. Inte för att avkastningen skulle vara lockande, utan snarare i väntan på att det ska klarna i vilken riktning marknaden kommer att gå. På aktiemarknaderna lyfter vi Finland till övervikt och sänker Japan till undervikt. På räntemarknaden har vi i år fått ta del av en utmärkt avkastning, eftersom räntorna sjönk lägre än någon kunnat föreställa sig. Även på obligationsmarknaden prefererar vi fortsatt måttliga risker och därför underviktar vi de mest riskfyllda high yield-företagsobligationerna i våra portföljer.

  • FIM Kapitalförvaltning Ab (FO-nummer 0979133-9), huvudbransch: förvaltning av placeringsfonder och alternativa investeringsfonder samt kapitalförvaltning och sammanhörande tjänster (nedan ”FIM”)
  • Adress: Norra esplanaden 33 A, 00100 Helsingfors, Kundservice (09) 6134 6250, www.fim.com
  • Bolaget är registrerat i Patent- och registerstyrelsens handelsregister och har beviljats auktorisation enligt lagen om placeringsfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.
  • Bolagets verksamhet övervakas av Finansinspektionen (Snellmansgatan 6, PB 159, 00101 Helsingfors, www.finansinspektionen.fi).

Uppgifterna i detta material är informativa till sin natur och bör inte betraktas som uppmaningar till utförande av transaktioner gällande enskilda finansiella instrument.

FIM ansvarar inte för transaktioner som gjorts utifrån detta material. Placeringsverksamhet är alltid förknippad med ekonomiska risker och kunden ansvarar själv för de ekonomiska konsekvenserna av sina placeringsbeslut och deras inverkan på beskattningen. Avkastningen kan utebli och det placerade kapitalet gå förlorat.

Det finansiella instrumentets historiska utveckling avgör inte nödvändigtvis den framtida utvecklingen. Innan placeringsbeslut fattas ska kunden omsorgsfullt bekanta sig med placeringsmarknaden och olika placeringsalternativ.  Kunden ska vid behov vända sig till sin skatteexpert eller en annan konsult inom affärsverksamhet eller placeringstjänster. Ytterligare information om beskattning finns också på www.skatt.fi.

Detta material utgör inte någon placeringsanalys utan det är marknadsföringsmaterial från FIM. Framtagandet av detta material står därmed inte under regler och stadgar som gäller placeringsanalysens oberoende och de handelsbegränsningar som ingår i denna reglering. Informationen i detta material utgör inte heller investeringsrådgivning enligt lagen om investeringstjänster. Vid utformandet av materialet har inte mottagarens ekonomiska ställning eller andra omständigheter i det personliga läget beaktats, utan syftet med materialet är att ge allmän information om finansiella instrument/marknader/placeringsverksamhet som presenteras där och därmed fungera som marknadsföringsmaterial för de finansiella instrument/marknader/placeringsåtgärder som materialet behandlar.

Den information om tjänsteleverantören som lagen om investeringstjänster kräver, information om distansförsäljning enligt konsumentskyddslagen och beskrivningar av de risker som ansluter sig till finansiella instrument finns tillgängliga på www.fim.com. Kunden uppmanas ta del av denna information innan placeringsbeslut fattas.

Detta material är avsett endast för en namngiven mottagare. Mottagaren har inte rätt att överlåta, kopiera, reproducera eller på annat sätt överföra detta material till tredje part utan FIMs samtycke. Upphovsrätten © och alla andra immateriella rättigheter till detta material tillhör FIM och samtliga rättigheter förbehålls i alla länder.

Detta material eller kopior av det får inte distribueras i USA eller mottagare i USA så att det strider mot de begränsningar som lagen i USA ställer. Distribution av materialet i USA kan betraktas som en förbrytelse mot dessa lagar.

Telefonsamtal med FIMs representanter kan spelas in och användas vid avgörande av tvister.

7.6.2019

Handelskrigets comeback

Text: Lippo Suominen

Än en gång då det såg klart ut på himlen lyckades stormskurar överrumpla placerarna (investerarna). Uppgången på aktiemarknaden i början av året övergick i en ordentlig nedgång i maj, då handelskriget gjorde en starkare comeback än någonsin. Riskerna kommer att vara större än normalt även framöver, eftersom den avtagande tillväxten åter omskakas av ökande handelstullar. Vi fortsätter att undervikta aktier i våra portföljer. Vi sänkte vikten på aktiemarknaderna i tillväxtländerna till neutral vikt förra månaden på grund av upptrappningen av handelskriget.

Inledningen på året fram till april kantades av positiva överraskningar för placerarna. Även maj månad bjöd på överraskningar, men i motsatt riktning. I början av månaden ledde en tweet av USA:s president Donald Trump till att handelskriget mellan USA och Kina återigen blev det främsta samtalsämnet på marknaden. Under hela inledningen på året lät Trumps administration förstå att handelsförhandlingarna framskred positivt, och därför kom den plötsliga höjningen av Kinas importtullar som en kalldusch för placerarna.

Aktiekurserna sjönk ordentligt med mer än fem procent i maj. Det är ändå värt att komma ihåg att aktierna har stigit med över 12 procent sedan årets början, trots nedgången förra månaden. Den kinesiska aktiemarknaden sjönk mest, eftersom de var mest drabbade av de direkta konsekvenserna av handelskriget. Vi sänkte vikten på tillväxtländernas aktier från övervikt till neutral vikt i maj. Generellt har vi varit försiktiga med aktier under våren, eftersom uppgången har varit onödigt stark samtidigt som investerarna har glömt bort riskerna. Nu gjorde sig riskerna tyvärr påminda igen. Vi fortsätter att undervikta aktier i våra portföljer.

Var finns lösningen på handelskriget?

Handelskriget återvände snabbt till rampljuset i maj. Höjningen av USA:s importtullar till 25 procent på kinesiska produkter och förhindrandet av Huaweis verksamhet tog handelstvisterna till en ny nivå. Härnäst väntas Kina komma med motdrag, till exempel har det ryktats om exportbegränsningar på produkter som USA behöver, såsom sällsynta jordmetaller. Kina kan också begränsa verksamheten för amerikanska företag, försvaga sin valuta eller sälja sina amerikanska statsobligationer. Hoten inom handelskriget har eskalerat till en ny nivå. Handelstvisterna med Kina var inte nog, alldeles i slutet av maj meddelade USA om tullar även mot Mexiko, om man inte kan lösa invandringsproblemet.

Det finns ingen förhandlingsvilja, bara anklagelser i båda riktningar, och därför kan vi stå inför långvariga problem inom världshandeln. Hittills har tullarnas direkta konsekvenser varit måttliga, men om tullarna höjs och sprider sig, börjar de tära tydligare på den ekonomiska tillväxten. Dessutom påverkar osäkerheten konsumtions- och investeringsavsikterna. Den försämrade ekonomin kan på lång sikt öka trycket på att nå någon slags handelsenighet, eftersom knappast någon vill ha en recession. Donald Trumps främsta strävan är att bli omvald till president i november 2020. En recession skulle inte underlätta en ny mandatperiod och därför kan det tids nog finnas förhandlingsvilja, även om läget just nu är utmanande.

Rekordlåga räntor

Handelskriget tynger de ekonomiska utsikterna och resultatutsikterna, som redan är anspråkslösa. Å andra sidan har centralbankerna och staterna inlett stödåtgärder för att hjälpa upp ekonomin, vilket mildrar skadan. Till följd av detta har räntorna sjunkit ytterligare och till exempel räntorna på Tysklands statsobligationer är lägre än någonsin tidigare. Samtidigt har förväntningarna på att centralbankerna ska höja räntorna förbytts mot förväntningar på räntesänkningar. För låntagarna är detta givetvis en god nyhet, men för placerarna och investerarna innebär det allt sämre avkastningsmöjligheter. Eftersom de ekonomiska riskerna ökar har marginalerna för företagsobligationer ökat, och därför har värdet på företagsobligationerna sjunkit igen. Vi fortsätter med undervikt för high yield-företagsobligationer i våra portföljer.

Utsikterna på finansmarknaden är fortfarande oklara. Rörelserna har varit kraftiga och förblir så även i framtiden. Riskerna är höga för närvarande och därför fortsätter vi med undervikt för aktier i våra portföljer. Situationen tillspetsades snabbt, men vi ska komma ihåg att den också kan bli bättre lika snabbt. Eftersom avkastningsmöjligheterna på räntemarknaden är mycket små, kommer aktierna att locka till sig placerare direkt när enighet nås i handelstvisterna. En god diversifiering och en måttlig risktagning är det viktigaste som behövs för att navigera i stormen.

  • FIM Kapitalförvaltning Ab (FO-nummer 0979133-9), huvudbransch: förvaltning av placeringsfonder och alternativa investeringsfonder samt kapitalförvaltning och sammanhörande tjänster (nedan ”FIM”)
  • Adress: Norra esplanaden 33 A, 00100 Helsingfors, Kundservice (09) 6134 6250, www.fim.com
  • Bolaget är registrerat i Patent- och registerstyrelsens handelsregister och har beviljats auktorisation enligt lagen om placeringsfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.
  • Bolagets verksamhet övervakas av Finansinspektionen (Snellmansgatan 6, PB 159, 00101 Helsingfors, www.finansinspektionen.fi).

Uppgifterna i detta material är informativa till sin natur och bör inte betraktas som uppmaningar till utförande av transaktioner gällande enskilda finansiella instrument.

FIM ansvarar inte för transaktioner som gjorts utifrån detta material. Placeringsverksamhet är alltid förknippad med ekonomiska risker och kunden ansvarar själv för de ekonomiska konsekvenserna av sina placeringsbeslut och deras inverkan på beskattningen. Avkastningen kan utebli och det placerade kapitalet gå förlorat.

Det finansiella instrumentets historiska utveckling avgör inte nödvändigtvis den framtida utvecklingen. Innan placeringsbeslut fattas ska kunden omsorgsfullt bekanta sig med placeringsmarknaden och olika placeringsalternativ.  Kunden ska vid behov vända sig till sin skatteexpert eller en annan konsult inom affärsverksamhet eller placeringstjänster. Ytterligare information om beskattning finns också på www.skatt.fi.

Detta material utgör inte någon placeringsanalys utan det är marknadsföringsmaterial från FIM. Framtagandet av detta material står därmed inte under regler och stadgar som gäller placeringsanalysens oberoende och de handelsbegränsningar som ingår i denna reglering. Informationen i detta material utgör inte heller investeringsrådgivning enligt lagen om investeringstjänster. Vid utformandet av materialet har inte mottagarens ekonomiska ställning eller andra omständigheter i det personliga läget beaktats, utan syftet med materialet är att ge allmän information om finansiella instrument/marknader/placeringsverksamhet som presenteras där och därmed fungera som marknadsföringsmaterial för de finansiella instrument/marknader/placeringsåtgärder som materialet behandlar.

Den information om tjänsteleverantören som lagen om investeringstjänster kräver, information om distansförsäljning enligt konsumentskyddslagen och beskrivningar av de risker som ansluter sig till finansiella instrument finns tillgängliga på www.fim.com. Kunden uppmanas ta del av denna information innan placeringsbeslut fattas.

Detta material är avsett endast för en namngiven mottagare. Mottagaren har inte rätt att överlåta, kopiera, reproducera eller på annat sätt överföra detta material till tredje part utan FIMs samtycke. Upphovsrätten © och alla andra immateriella rättigheter till detta material tillhör FIM och samtliga rättigheter förbehålls i alla länder.

Detta material eller kopior av det får inte distribueras i USA eller mottagare i USA så att det strider mot de begränsningar som lagen i USA ställer. Distribution av materialet i USA kan betraktas som en förbrytelse mot dessa lagar.

Telefonsamtal med FIMs representanter kan spelas in och användas vid avgörande av tvister.

8.5.2019

Oväntat överraskande inledning på året

Text: Lippo Suominen

Början av året har varit full av överraskningar för investeraren. Ovanligt nog har överraskningarna varit nästan enbart positiva, eftersom marknaden har stigit i snabb takt och de ekonomiska nyheterna och företagsresultaten världen över samtidigt har vittnat om ett bättre ekonomiskt läge än väntat. Det hela har dock gått mycket snabbt och mycket av det goda finns redan i priserna. Tålamod är en dygd och därför har vi fortsatt måttlig risk i portföljerna.

När stämningen är så dyster som den var i slutet av fjolåret är det lättare att överträffa förväntningarna. I början av året överträffade marknaden systematiskt nästan alla förväntningar, och till råga på allt i en riktning som var positiv för investerarna.

Aktierna har gått upp mer än någon hade kunnat ana. Hela nedgången i slutet av fjolåret har eliminerats och på många håll har uppgången redan nått nya historiska rekordnivåer. Dessutom har uppgången varit mycket jämn, eftersom dagar med en nedgång på ens en procent har varit sällsynta.

Ränteinvesteringarna har gett bättre avkastning än väntat. Så sent som i fjol trodde många att centralbankerna skulle strama åt tyglarna i år, men nu har de slopat räntehöjningarna. Samtidigt har riskmarginalerna på företagsobligationer minskat, eftersom vi har undvikit en ekonomisk kollaps, vilket har höjt priserna på företagsobligationer.

Oron för en recession har avtagit. På hösten fanns det en oro för att den stigande trenden som pågått i tio år redan hade nått sin vägs ände, då mörka moln – från såväl Kina som USA – tornade upp sig på himlen. Molnen skingrades dock ännu en gång – delvis med myndigheternas stöd.

Företagens resultat har överträffat förväntningarna i USA. Det fanns en rädsla för att resultaten skulle börja sjunka i början av året, men tack vare kostnadsdisciplinen ökar de något trots att oljepriset har gått ner och dollarn stärkts.

Stimulansen ser inte ut att upphöra. Många hade trott att de ekonomiska stödåtgärderna som pågått i åratal skulle upphöra, men under ledning av Kina och USA har penningpolitiken åter blivit mer expansiv. Den kinesiska statens massiva skattesänkningar och understöd av banklån samt det faktum att USA:s centralbank har upphört med räntehöjningarna har visat att ytterligare stöd sätts in vid behov.

 

Vad borde investeraren då tänka på efter detta intensiva rally?

Tack vare uppgången har förväntningarna på ekonomin och företagen stigit. Därför är det svårt att uppnå samma positiva överraskningar som under de senaste månaderna, vilket begränsar aktiernas uppgång framöver. En annan utmaning är marknadens beroende av stimulans. Redan nu har till och med små antydningar om slopad stimulans lett till en hostande marknad. Om förväntningarna på en ekonomisk tillväxt stärks, är det naturligt att myndigheternas stöd inte kan fortsätta med full styrka. Det är dock svårt att minska stödet, om man samtidigt försöker få den uppåtgående trenden på marknaden att fortsätta. Åtminstone för USA:s president är en aktieuppgång det viktigaste och därför kommer stimulansen att upphöra i försiktig takt.

Den snabba och kraftiga aktieuppgången har överraskat alla. Många investerare har inte hängt med i rallyt fullt ut. Därför väntar många fortfarande på bättre investeringstillfällen, men hittills har väntetiden varit lång. Efter en kraftig spurt har det vanligen förekommit rekyler på marknaden, men nu väntar många på köptillfällen. Då kan de första köparna rusa till marknaden även vid en liten nedgång, vilket förhindrar större fall.

Efter en brant uppgång står marknaden inför en tids utjämning, då takten kan vara något lägre. Någon större nedgång ser vi dock inte, såvida inte de ekonomiska nyckeltalen radikalt fallerar. Vi fortsätter med lätt undervikt för aktier, men beredskapen för att ändra vikten är hög.

Spelrum på penningmarknaden

Aktiemarknaderna i tillväxtländerna har varit vinnare sedan i höstas, eftersom förtroendet för ekonomin har återvänt i Kina. Vi fortsätter med övervikt för aktiemarknaderna i tillväxtländerna under ledning av Asien, även om den kraftigaste uppgången är förbi. Japan däremot finns fortfarande inte i våra portföljer. Avkastningen från Japan har varit svag, eftersom den uppgående solens land har lidit av tillbakagången i världshandeln och av en svag ekonomi. På räntemarknaden har penningmarknaden fler spelmarker än normalt för att vi ska kunna reagera snabbt på marknadsfluktuationer. Däremot har vi lätt undervikt för high yield-företagsobligationer, eftersom de ofta är de första som reagerar om det inträffar bakslag på marknaden.

  • FIM Kapitalförvaltning Ab (FO-nummer 0979133-9), huvudbransch: förvaltning av placeringsfonder och alternativa investeringsfonder samt kapitalförvaltning och sammanhörande tjänster (nedan ”FIM”)
  • Adress: Norra esplanaden 33 A, 00100 Helsingfors, Kundservice (09) 6134 6250, www.fim.com
  • Bolaget är registrerat i Patent- och registerstyrelsens handelsregister och har beviljats auktorisation enligt lagen om placeringsfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.
  • Bolagets verksamhet övervakas av Finansinspektionen (Snellmansgatan 6, PB 159, 00101 Helsingfors, www.finansinspektionen.fi).

Uppgifterna i detta material är informativa till sin natur och bör inte betraktas som uppmaningar till utförande av transaktioner gällande enskilda finansiella instrument.

FIM ansvarar inte för transaktioner som gjorts utifrån detta material. Placeringsverksamhet är alltid förknippad med ekonomiska risker och kunden ansvarar själv för de ekonomiska konsekvenserna av sina placeringsbeslut och deras inverkan på beskattningen. Avkastningen kan utebli och det placerade kapitalet gå förlorat.

Det finansiella instrumentets historiska utveckling avgör inte nödvändigtvis den framtida utvecklingen. Innan placeringsbeslut fattas ska kunden omsorgsfullt bekanta sig med placeringsmarknaden och olika placeringsalternativ.  Kunden ska vid behov vända sig till sin skatteexpert eller en annan konsult inom affärsverksamhet eller placeringstjänster. Ytterligare information om beskattning finns också på www.skatt.fi.

Detta material utgör inte någon placeringsanalys utan det är marknadsföringsmaterial från FIM. Framtagandet av detta material står därmed inte under regler och stadgar som gäller placeringsanalysens oberoende och de handelsbegränsningar som ingår i denna reglering. Informationen i detta material utgör inte heller investeringsrådgivning enligt lagen om investeringstjänster. Vid utformandet av materialet har inte mottagarens ekonomiska ställning eller andra omständigheter i det personliga läget beaktats, utan syftet med materialet är att ge allmän information om finansiella instrument/marknader/placeringsverksamhet som presenteras där och därmed fungera som marknadsföringsmaterial för de finansiella instrument/marknader/placeringsåtgärder som materialet behandlar.

Den information om tjänsteleverantören som lagen om investeringstjänster kräver, information om distansförsäljning enligt konsumentskyddslagen och beskrivningar av de risker som ansluter sig till finansiella instrument finns tillgängliga på www.fim.com. Kunden uppmanas ta del av denna information innan placeringsbeslut fattas.

Detta material är avsett endast för en namngiven mottagare. Mottagaren har inte rätt att överlåta, kopiera, reproducera eller på annat sätt överföra detta material till tredje part utan FIMs samtycke. Upphovsrätten © och alla andra immateriella rättigheter till detta material tillhör FIM och samtliga rättigheter förbehålls i alla länder.

Detta material eller kopior av det får inte distribueras i USA eller mottagare i USA så att det strider mot de begränsningar som lagen i USA ställer. Distribution av materialet i USA kan betraktas som en förbrytelse mot dessa lagar.

Telefonsamtal med FIMs representanter kan spelas in och användas vid avgörande av tvister.

5.4.2019

Förhoppningar och fakta

Text: Lippo Suominen

Oron för en ekonomisk kollaps som vi kände av i slutet av 2018 har lättat och detta har bidragit till en ovanligt stark kursuppgång under början av innevarande år. Centralbankerna och staterna har hittills räddat ekonomin sina åtgärder, men investerarnas förväntningar på en återgång till en stark tillväxt är oproportionerliga. Efter en exceptionell stark uppgång rekommenderar vi en lätt undervikt för aktier.

Investeringsmarknaden fortsatte ordentligt uppåt under mars månad. Det ovanliga är att alla marknader, såväl högrisk som lågrisk, gick upp samtidigt. På räntemarknaden sjönk räntorna på statsobligationer, då centralbankerna meddelade att de fortsätter med sin mycket expansiva penningpolitik. Samtidigt minskade kreditmarginalerna, då jakten på avkastning lockade ränteplacerare att investera i högriskobligationer.

Aktierna var dock helt i en klass för sig, eftersom avkastningen under årets första kvartal var tvåsiffrig så gott som genomgående. Kvartalsavkastningarna i euro på den globala aktiemarknaden har varit de näst starkaste under hela 2000-talet. Det finns dock skäl att komma ihåg att fjolårets sista kvartal var det sämsta sedan 2011, vilket innebär att aktierna i stort sett har återhämtat sig till höstens toppnoteringar tack vare lättnadsrallyt.

Måttlig, men inte en stark tillväxt

Efter den starka uppgången oroar sig investerarna över hur länge aktierna kan fortsätta uppåt. Händelserna under den senaste tiden visar att även en anspråkslös tillväxt räcker för att locka kapital till aktiemarknaden, men uppgången vilar på en bräckligare grund än tidigare. Den stigande trenden på aktiemarknaden, som pågått i hela tio år sedan finanskrisen, har berott på en hyfsad ekonomisk tillväxt och kraftiga stimulansåtgärder av myndigheterna. De relativt goda ekonomiska utsikterna har redan prisats in i aktierna, och därför vilar en ytterligare uppgång på marknaden i allt högre grad på förväntningar.

Det starkaste stödet för aktiemarknaderna har kommit från kinesiska staten och USA:s centralbank. Kina har än en gång tagit till hela stimulansartilleriet för att stödja ekonomin. Samma metoder har fungerat tidigare, senast 2015–2016, och därför har förtroendet för en återhämtning av den ekonomiska tillväxten i Kina återinfunnit sig. Det faktum att stimulansdosen måste trappas upp gång på gång för att uppnå samma resultat är dock en utmaning. Således kan inte ens Kina räkna med att staten i all oändlighet kan komma till undsättning.

I USA å sin sida trodde man i höstas att full sysselsättning och löneförhöjningar skulle tvinga Fed att höja räntan för snabbt. Nu har Fed dock gjort en helomvändning och lovat att avstå från räntehöjningar åtminstone i år. Oron för ett handelskrig har minskat, tack vare att USA hela tiden har skjutit upp införandet av nya tullar. Kina och USA har gjort det klart att de med alla medel strävar efter att undvika ett fullskaligt handelskrig. Tack vare detta har den värsta oron för en tvärbromsning i ekonomin skingrats.

Riskerna är fortfarande höga

I mars fick vi en allvarlig påminnelse om recessionsrisken, då USA:s långa räntor sjönk under de korta räntorna. Under de senaste decennierna har detta varit det bästa tecknet på en förestående recession. Förvisso har det brukat gå 6–24 månader från det att räntorna vänt tills recessionen är ett faktum, så även om räntevändningen är ett varningstecken, betyder det inte att aktierna eller ekonomin omedelbart börjar backa.

Eftersom aktieraset på hösten omigen verkar ha varit en blindgångare, har investerarna skyndat sig att köpa. Köptakten kan dock gå före fakta. Jämfört med i höstas, då kurserna senast låg på samma nivåer som i dag, har investeringsklimatet klart försämrat. Den ekonomiska tillväxten avtar i år globalt och företagens resultattillväxt backar kraftigt jämfört med fjolåret. Under årets första kvartal håller företagens resultat till och med på att minska, vilket betyder att resultaten måste öka snabbt på hösten för att vi ska nå hyggliga tillväxtsiffror för hela året. På aktiemarknaden ökar de höga förväntningarna risken för besvikelser och därför fortsätter vi med en lätt undervikt för aktier i våra portföljer.

Kina räddar sig själv

En stark dragkraft på den globala marknaden har varit att förtroendet för Kina har åter förstärkts, vilket också har bidragit till ett uppsving för aktierna i världens näst största land. Kina stöder dessutom tillväxtmarknaderna överlag och därför fortsätter vi att övervikta dem i våra aktieinvesteringar. Däremot hör Japan till dem som lider mest av en försvagad världshandel. Då landets ekonomi även i övrigt uppvisar en nolltillväxt är det lätt att fortsättningsvis undervikta japanska aktier.

På räntemarknaden överviktar vi penningmarknaden, för att vid behov kunna utnyttja volatiliteten på marknaden. Däremot har vi lätt undervikt för high yield-företagslån då företagens skuldsättning ökar, vilket medför att företagslåne marknadens sårbarhet för en avtagande ekonomisk tillväxt har ökat.

  • FIM Kapitalförvaltning Ab (FO-nummer 0979133-9), huvudbransch: förvaltning av placeringsfonder och alternativa investeringsfonder samt kapitalförvaltning och sammanhörande tjänster (nedan ”FIM”)
  • Adress: Norra esplanaden 33 A, 00100 Helsingfors, Kundservice (09) 6134 6250, www.fim.com
  • Bolaget är registrerat i Patent- och registerstyrelsens handelsregister och har beviljats auktorisation enligt lagen om placeringsfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.
  • Bolagets verksamhet övervakas av Finansinspektionen (Snellmansgatan 6, PB 159, 00101 Helsingfors, www.finansinspektionen.fi).

Uppgifterna i detta material är informativa till sin natur och bör inte betraktas som uppmaningar till utförande av transaktioner gällande enskilda finansiella instrument.

FIM ansvarar inte för transaktioner som gjorts utifrån detta material. Placeringsverksamhet är alltid förknippad med ekonomiska risker och kunden ansvarar själv för de ekonomiska konsekvenserna av sina placeringsbeslut och deras inverkan på beskattningen. Avkastningen kan utebli och det placerade kapitalet gå förlorat.

Det finansiella instrumentets historiska utveckling avgör inte nödvändigtvis den framtida utvecklingen. Innan placeringsbeslut fattas ska kunden omsorgsfullt bekanta sig med placeringsmarknaden och olika placeringsalternativ.  Kunden ska vid behov vända sig till sin skatteexpert eller en annan konsult inom affärsverksamhet eller placeringstjänster. Ytterligare information om beskattning finns också på www.skatt.fi.

Detta material utgör inte någon placeringsanalys utan det är marknadsföringsmaterial från FIM. Framtagandet av detta material står därmed inte under regler och stadgar som gäller placeringsanalysens oberoende och de handelsbegränsningar som ingår i denna reglering. Informationen i detta material utgör inte heller investeringsrådgivning enligt lagen om investeringstjänster. Vid utformandet av materialet har inte mottagarens ekonomiska ställning eller andra omständigheter i det personliga läget beaktats, utan syftet med materialet är att ge allmän information om finansiella instrument/marknader/placeringsverksamhet som presenteras där och därmed fungera som marknadsföringsmaterial för de finansiella instrument/marknader/placeringsåtgärder som materialet behandlar.

Den information om tjänsteleverantören som lagen om investeringstjänster kräver, information om distansförsäljning enligt konsumentskyddslagen och beskrivningar av de risker som ansluter sig till finansiella instrument finns tillgängliga på www.fim.com. Kunden uppmanas ta del av denna information innan placeringsbeslut fattas.

Detta material är avsett endast för en namngiven mottagare. Mottagaren har inte rätt att överlåta, kopiera, reproducera eller på annat sätt överföra detta material till tredje part utan FIMs samtycke. Upphovsrätten © och alla andra immateriella rättigheter till detta material tillhör FIM och samtliga rättigheter förbehålls i alla länder.

Detta material eller kopior av det får inte distribueras i USA eller mottagare i USA så att det strider mot de begränsningar som lagen i USA ställer. Distribution av materialet i USA kan betraktas som en förbrytelse mot dessa lagar.

Telefonsamtal med FIMs representanter kan spelas in och användas vid avgörande av tvister.

6.3.2019

Efter lättnadsrallyt är det dags för timeout

Text: Lippo Suominen

Inledningen av året har varit exceptionellt stark på aktiemarknaden, förvisso efter en ovanligt svag avslutning på fjolåret. Myndigheternas stödåtgärder eller löften om sådana har undanröjt placerarnas oro för en snar recession som befarades i slutet av året. Förväntningarna på ekonomisk tillväxt har dock försämrats, vilket begränsar aktieuppgången framöver. Efter det intensiva lättnadsrallyt finns det risk för att aktiemarknaden sviker och därför behåller vi en lätt undervikt för aktier.

I början av mars är det jämnt tio år sedan våren 2009 då aktiemarknaden började stiga efter finanskrisen. Globalt har aktierna avkastat över 300 procent i euro sedan bottennoteringarna. Några större rekyler har inträffat under åren, den senaste i slutet av fjolåret. Trots oron har ekonomin och marknaden gång på gång fortsatt att stiga, ofta tack vare myndighetsåtgärder. Det ser ut att bli så även denna gång.

Konstgjord andning

Orsaken till marknadsnedgången i slutet av fjolåret var oron för att ekonomin skulle avmattas betydligt. Kinas tillväxtfall, USA:s ständiga räntehöjningar och det eskalerande handelskriget var alla faktorer som hade kunnat leda till en brant nedförsbacke i den globala ekonomin. Det positiva är att oron för alla dessa har avtagit. De kinesiska myndigheterna har åter inlett kraftiga stimulansåtgärder för att påskynda landets konsumtion, den amerikanska centralbanken Fed har meddelat att den slutar höja räntorna åtminstone tillfälligt och vad gäller handelskriget har det blivit klart att man vill göra allt för att förhindra att detta eskalerar.

Alla dessa goda nyheter har förbättrat sentimentet bland placerarna sedan december. Det är tydligt att man slipper de värsta skräckscenarierna ännu en gång. Under tidigare år har myndigheterna gett konstgjord andning för att ge ekonomin måttlig medvind i nödlägen och nu har de tagit de gamla metoderna till heders igen, vilket har räckt till för att pigga upp sentimentet bland placerarna.

Det ekonomiska klimatet har försämrats

Även om vi undviker en global recession, har utsikterna för den globala ekonomin och företagen försämrats sedan i höstas. Kina återfår inte sina tidigare starka tillväxtsiffror, i euroområdet balanserar ekonomin i en del länder på recessionens brant och inte heller i USA utlovas någon ny skattesänkning som skulle kunna höja tillväxten. Den globala tillväxten avtar jämfört med fjolåret. Den avtagande tillväxten reflekteras också tydligt på företagens resultat. Under de två senaste åren har resultattillväxten varit över 15 procent globalt. Årets förväntningar på resultattillväxten har dock halverats från tio procent i höstas till cirka fem procent. Resultaten förväntas till och med sjunka i början av året, innan de igen stiger mot slutet av året, om allt går som förväntat.

Även bakslag utlovas

Tack vare lättnadsrallyt har aktiemarknaden nästan återvänt till toppnoteringarna i höstas. Då såg världen fortfarande ljus ut, och även om de värsta farhågorna inte förverkligas är utsikterna inte längre lika goda som då. Lättnadsrallyt har gått för långt på kort sikt. Placerarna har riktat sin uppmärksamhet främst mot positiva nyheter. Däremot har de avfärdat sämre nyheter med en axelryckning och tänkt att även dessa kommer att bli bättre.

Nu när oron har avtagit på många håll blir de positiva överraskningarna färre framöver. Stimulansen i Kina är redan ett faktum, liksom att Fed avstår från att höja räntorna. Avseende handelskriget förväntas en någorlunda ”tillfredsställande” lösning och även detta har redan i hög grad beaktats i värdepappers-priserna, även om sigillet fortfarande saknas på avtalet. Placerarna kan eventuellt förflytta sin uppmärk-samhet från ekonomin och resultaten mot de sämre nyheterna, vilket begränsar aktieuppgången framöver. Vi fortsätter med lätt undervikt för aktier. Vi förväntar oss att aktierörelserna blir kraftiga i år, och efter det snabba uppgångsrallyt är det nu dags att ta en liten timeout och vänta på bättre köptillfällen.

Kinas stimulansåtgärder stöder aktierna i tillväxtländerna

Vi har placerat en större andel av tillgångarna än normalt på penningmarknaden i väntan på mer lukrativa placeringsobjekt. På räntemarknaden underviktar vi riskfyllda high yield-företagslån, eftersom de hör till de tillgångar som snabbast reagerar nedåt vid bakslag i en långt gången konjunktur.

Sedan i höstas har tillväxtmarknaderna varit den starkaste länken bland aktiemarknaderna, trots att februari var en sämre månad även för dem. Vi föredrar fortfarande tillväxtmarknaderna, eftersom uppgångspotentialen är tydligast baserat på värderingen. Dessutom får tillväxtmarknadernas aktier stöd av Kinas massiva stimulansåtgärder och det avtrappade handelskriget. Den största besvikelsen var än en gång Japan som trots alla sina stimulansåtgärder inte lyckades ta sig ur recessionen och deflationen. Vi fortsätter att undervikta japanska aktier.

  • FIM Kapitalförvaltning Ab (FO-nummer 0979133-9), huvudbransch: förvaltning av placeringsfonder och alternativa investeringsfonder samt kapitalförvaltning och sammanhörande tjänster (nedan ”FIM”)
  • Adress: Norra esplanaden 33 A, 00100 Helsingfors, Kundservice (09) 6134 6250, www.fim.com
  • Bolaget är registrerat i Patent- och registerstyrelsens handelsregister och har beviljats auktorisation enligt lagen om placeringsfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.
  • Bolagets verksamhet övervakas av Finansinspektionen (Snellmansgatan 6, PB 159, 00101 Helsingfors, www.finansinspektionen.fi).

Uppgifterna i detta material är informativa till sin natur och bör inte betraktas som uppmaningar till utförande av transaktioner gällande enskilda finansiella instrument.

FIM ansvarar inte för transaktioner som gjorts utifrån detta material. Placeringsverksamhet är alltid förknippad med ekonomiska risker och kunden ansvarar själv för de ekonomiska konsekvenserna av sina placeringsbeslut och deras inverkan på beskattningen. Avkastningen kan utebli och det placerade kapitalet gå förlorat.

Det finansiella instrumentets historiska utveckling avgör inte nödvändigtvis den framtida utvecklingen. Innan placeringsbeslut fattas ska kunden omsorgsfullt bekanta sig med placeringsmarknaden och olika placeringsalternativ.  Kunden ska vid behov vända sig till sin skatteexpert eller en annan konsult inom affärsverksamhet eller placeringstjänster. Ytterligare information om beskattning finns också på www.skatt.fi.

Detta material utgör inte någon placeringsanalys utan det är marknadsföringsmaterial från FIM. Framtagandet av detta material står därmed inte under regler och stadgar som gäller placeringsanalysens oberoende och de handelsbegränsningar som ingår i denna reglering. Informationen i detta material utgör inte heller investeringsrådgivning enligt lagen om investeringstjänster. Vid utformandet av materialet har inte mottagarens ekonomiska ställning eller andra omständigheter i det personliga läget beaktats, utan syftet med materialet är att ge allmän information om finansiella instrument/marknader/placeringsverksamhet som presenteras där och därmed fungera som marknadsföringsmaterial för de finansiella instrument/marknader/placeringsåtgärder som materialet behandlar.

Den information om tjänsteleverantören som lagen om investeringstjänster kräver, information om distansförsäljning enligt konsumentskyddslagen och beskrivningar av de risker som ansluter sig till finansiella instrument finns tillgängliga på www.fim.com. Kunden uppmanas ta del av denna information innan placeringsbeslut fattas.

Detta material är avsett endast för en namngiven mottagare. Mottagaren har inte rätt att överlåta, kopiera, reproducera eller på annat sätt överföra detta material till tredje part utan FIMs samtycke. Upphovsrätten © och alla andra immateriella rättigheter till detta material tillhör FIM och samtliga rättigheter förbehålls i alla länder.

Detta material eller kopior av det får inte distribueras i USA eller mottagare i USA så att det strider mot de begränsningar som lagen i USA ställer. Distribution av materialet i USA kan betraktas som en förbrytelse mot dessa lagar.

Telefonsamtal med FIMs representanter kan spelas in och användas vid avgörande av tvister.

13.2.2019

Halvfullt eller halvtomt?

Text: Lippo Suominen

Berg- och dalbanan fortsätter på marknaden. Efter den branta nedgången i slutet av förra året har det skett en nästan lika brant uppgång efter julen. Placerarna försöker nu febrilt räkna ut vart världen är på väg. Både optimism och pessimism har sin plats, då motstridiga uppgifter får marknaden i gungning. Riskerna är fortfarande höga och tillväxten går ner, och därför fortsätter vi med lätt undervikt för aktier, i linje med vårt beslut sedan mitten av januari.

Efter några fridfulla år har placerarna återigen fått vänja sig vid mera turbulens. Vi har dessutom ännu en gång fått se att sentimentet hos placerarna snabbt kan variera oerhört mycket på kort sikt, vilket också skapar onödigt kraftig volatilitet på marknaden. Knappast pendlar de globala ekonomiska utsikterna och vinstutsikterna 15 procent fram och tillbaka på några månader, men aktierna kan göra det, vilket de senaste månaderna har visat.

Den ekonomiska tillväxten avtar

Inför det nya året är det tydligt att den bästa tillväxten för den globala ekonomin är över för den här gången. Tillväxttakten har avtagit i synnerhet i Europa och i många tillväxtländer, med Kina i spetsen. Det är en tröst att USA har fortsatt framåt ganska starkt. Det är en utmaning för marknaden att ta reda på vilket land som kommer att visa riktningen. Tillväxttakten avtar globalt, men ingen vet hur mycket. Om tillväxten bara avtar lite, i enlighet med de officiella prognoserna, finns det ingen anledning till någon större oro. Men om nedgången är tydlig, i enlighet med de mer dystra uppskattningarna, är detta problematiskt för aktierna framöver.

Centralbanker och regeringar världen över har vidtagit stimulansåtgärder för att stödja tillväxten. Detta skapar dock förvirring bland placerarna. Vet myndigheterna mer än de berättar om det ekonomiska läget? Varför kastar de ut livbojar för stöda tillväxten, om den bara avtar lite? I Kina har regeringen ännu en gång försökt stimulera obligationsmarknaden och konsumtionen med egna massiva åtgärder. I USA å sin sida gjorde centralbanken en helomvändning i sin penningpolitik, då den sköt upp åtstramnings-åtgärderna i januari och i stället lovade stimulera vid behov. Ekonomin får alltså fortsatt stöd inom en nära framtid, men är det ett tecken på försämrade utsikter på längre sikt?

Resultattillväxten är avgörande

Även resultattillväxten avtar i snabb takt. Ifjol gick resultaten upp ovanligt mycket tack vare skattesänk-ningarna i USA. Den avtagande ekonomiska tillväxten och de samtidigt måttligt stigande kostnaderna leder till resultattryck på företagen. Företagens resultat är goda och de har delvis förberett sig på den avtagande tillväxten, men tiden kommer att utvisa hur mycket. De sjunkande kurserna har lett till en tydligt minskad aktievärdering. Därför räcker det med en måttlig resultattillväxt för att stödja aktierna, men fortfarande är tilltron till tillväxtutsikterna är fortfarande svag.

Dragkampen mellan optimister och pessimister

Nu finns det plats för både optimister och pessimister på marknaden. Till exempel tillväxtutsikterna som avviker mellan USA och i resten av världen, stimulansåtgärdernas effektivitet, utgången av handelskriget och ränteutsikterna delar åsikterna. De som tycker att glaset är halvfullt, utgår ifrån att problemen kommer att lösa sig och att högkonjunkturen kommer att fortsätta långt in i framtiden. De köpte i början av året. De som tycker att glaset är halvtomt anser att tillväxttakten avtar tydligt, vilket innebär att aktiernas långa stigande trend har kommit till vägs ände.

Vi anser att risken för besvikelser åter är hög till följd av rallyt efter julen. Det finns redan mycket optimism i priserna, till exempel vad gäller handelskriget, och därför är det svårare att få några positiva överrask-ningar. Aktierna har redan stigit nästan till höstens toppnoteringar, trots att det ekonomiska läget har försämrats. Därför fortsätter vi med lätt undervikt för aktier på den kraftigt volatila marknaden. Penningmarknadsplaceringarnas andel är däremot större än vanligt, vilket innebär att vi snabbt kan flytta kapital till marknader med bättre avkastning.

Aktiemarknaderna i tillväxtländerna prioriteras

Bland aktiemarknaderna föredrar vi tillväxtmarknaderna. Den förmånliga värderingen, Kinas stimulansåtgärder och Feds paus i åtstramningarna lockar kapital till tillväxtmarknaderna. Lite grann i motsats till de traditionella modellerna har tillväxtmarknaderna varit den starkaste länken under den senaste tidens volatilitet. Däremot fortsätter vi med undervikt för Japan, eftersom landets massiva stimulansåtgärder fortfarande inte har lyckats vända ekonomin mot en permanent uppgång.

  • FIM Kapitalförvaltning Ab (FO-nummer 0979133-9), huvudbransch: förvaltning av placeringsfonder och alternativa investeringsfonder samt kapitalförvaltning och sammanhörande tjänster (nedan ”FIM”)
  • Adress: Norra esplanaden 33 A, 00100 Helsingfors, Kundservice (09) 6134 6250, www.fim.com
  • Bolaget är registrerat i Patent- och registerstyrelsens handelsregister och har beviljats auktorisation enligt lagen om placeringsfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.
  • Bolagets verksamhet övervakas av Finansinspektionen (Snellmansgatan 6, PB 159, 00101 Helsingfors, www.finansinspektionen.fi).

Uppgifterna i detta material är informativa till sin natur och bör inte betraktas som uppmaningar till utförande av transaktioner gällande enskilda finansiella instrument.

FIM ansvarar inte för transaktioner som gjorts utifrån detta material. Placeringsverksamhet är alltid förknippad med ekonomiska risker och kunden ansvarar själv för de ekonomiska konsekvenserna av sina placeringsbeslut och deras inverkan på beskattningen. Avkastningen kan utebli och det placerade kapitalet gå förlorat.

Det finansiella instrumentets historiska utveckling avgör inte nödvändigtvis den framtida utvecklingen. Innan placeringsbeslut fattas ska kunden omsorgsfullt bekanta sig med placeringsmarknaden och olika placeringsalternativ.  Kunden ska vid behov vända sig till sin skatteexpert eller en annan konsult inom affärsverksamhet eller placeringstjänster. Ytterligare information om beskattning finns också på www.skatt.fi.

Detta material utgör inte någon placeringsanalys utan det är marknadsföringsmaterial från FIM. Framtagandet av detta material står därmed inte under regler och stadgar som gäller placeringsanalysens oberoende och de handelsbegränsningar som ingår i denna reglering. Informationen i detta material utgör inte heller investeringsrådgivning enligt lagen om investeringstjänster. Vid utformandet av materialet har inte mottagarens ekonomiska ställning eller andra omständigheter i det personliga läget beaktats, utan syftet med materialet är att ge allmän information om finansiella instrument/marknader/placeringsverksamhet som presenteras där och därmed fungera som marknadsföringsmaterial för de finansiella instrument/marknader/placeringsåtgärder som materialet behandlar.

Den information om tjänsteleverantören som lagen om investeringstjänster kräver, information om distansförsäljning enligt konsumentskyddslagen och beskrivningar av de risker som ansluter sig till finansiella instrument finns tillgängliga på www.fim.com. Kunden uppmanas ta del av denna information innan placeringsbeslut fattas.

Detta material är avsett endast för en namngiven mottagare. Mottagaren har inte rätt att överlåta, kopiera, reproducera eller på annat sätt överföra detta material till tredje part utan FIMs samtycke. Upphovsrätten © och alla andra immateriella rättigheter till detta material tillhör FIM och samtliga rättigheter förbehålls i alla länder.

Detta material eller kopior av det får inte distribueras i USA eller mottagare i USA så att det strider mot de begränsningar som lagen i USA ställer. Distribution av materialet i USA kan betraktas som en förbrytelse mot dessa lagar.

Telefonsamtal med FIMs representanter kan spelas in och användas vid avgörande av tvister.

13.1.2019

Försämrade utsikter, vi underviktar aktier

Text: Lippo Suominen

Utsikterna för ekonomin och särskilt för företagen har försämrats snabbt världen över sedan i höstas. Osäkerheten är hög, då placerarna försöker uppskatta de ekonomiska riskerna och i vilken takt den ekonomiska tillväxten avtar. I det här klimatet är volatiliteten hög på aktiemarknaderna och risken för besvikelser även hög under den närmaste tiden. Efter rekylen i början av året sänker vi på vikten för aktier till undervikt i vår modellportfölj och placerar tillgångarna på penningmarknaden i väntan på att det ska klarna i vilken riktning ekonomin tar.

När aktiekurserna började sjunka i höstas var det svårt att identifiera en tydlig orsak till detta, eftersom det ekonomiska läget och resultaten fortfarande verkade bra. Alldeles i slutet av året började utsikterna för den globala ekonomin dock att försämras i snabb takt då redan tidigare kända faktorer som den avtagande tillväxten i Kina och hotet om ett handelskrig började realiseras som en försämring av de ekonomiska nyckeltalen. Trots den avtagande tillväxten är den ekonomiska takten fortfarande relativt god, men riskerna har ökat, vilket leder till nervositet bland placerarna.

Den avtagande ekonomiska tillväxten slår också till mot företagen. Resultattillväxten var utomordentlig ifjol, men avtar nu i snabb takt. Resultatperioden för det sista kvartalet 2018 som börjar nästa vecka är fortfarande ganska bra, men tillväxtutsikterna för det påbörjade året revideras ned med hård hand. Företagen präglas av försiktighet innan osäkerheten kring ett handelskrig och andra ekonomiska hot skingras. Resultatvarningar har redan inkommit och risken för besvikelser är fortfarande stor.

Riskerna har ökat

Det nya året kan i alla fall bli ganska gynnsamt för aktieplacerarna, om de ekonomiska hotbilderna inte realiseras och nedgången i tillväxttakten bara är måttlig. För närvarande tyngs dock utsikterna av hoten. Både det faktum att den nästan tio år långa stigande trenden avtar och många politiska hotbilder (bland annat handelskriget, Brexit och nedstängningen av USA:s statsapparat) försämrade placerarnas riskaptit. Marknaden har redan prisat in de sämre utsikterna. Aktierna har blivit billigare, vilket tidvis lockar placerarna att köpa. Marknaden kommer dock inte att uppvisa någon permanent uppgång förrän nyhetsflödet blir mer positivt och bekräftar en fortsättning på den måttliga tillväxten.

Volatiliteten på aktiemarknaden har varit och fortsätter att vara hög. Då senhöstens försök till uppgång avtog sänkte vi aktievikten till neutral vikt före julen. Efter det rasade aktierna avsevärt, något som de nästan har återhämtat sig ifrån i och med lättnadsrallyt i början av året. Riskerna är dock fortfarande höga, och därför måste vi vara försiktiga. Vi sänker aktievikten till lätt undervikt efter de senaste dagarnas rekyl uppåt, eftersom optimismen igen är för stor. Vi investerar tillgångarna på räntemarknaden, framförallt (särskilt) på penningmarknaden, varifrån de snabbt kan omallokeras till mer lukrativa objekt om marknadsläget lugnar sig.

Lätt övervikt för penningmarknaden och aktiemarknaderna i tillväxtländerna

Vi gör också förändringar inom aktie- och ränteplaceringarna. Aktiemarknaderna i tillväxtländerna erbjuder fler möjligheter än tidigare, även om de präglas av oro för ett handelskrig. Mycket av oron diskonteras dock redan i priserna, eftersom värderingen har sjunkit efter en lång tid med en svag utveckling. Aktierna i tillväxtländerna har sjunkit på grund av den starkare dollarn, något som beror på Feds åtstramningar. Den ekonomiska osäkerheten bromsar Feds åtstramningsåtgärder framöver, vilket stöder aktierna i tillväxtländerna. Vi sänker vikten på japanska aktier till lätt undervikt. Den ”eviga recessionen” i Japans ekonomi verkar fortfarande inte vara på väg att avta, då exportmarknaden pressas och valutakurserna leder till fluktuationer i landets aktiekurser.

På räntemarknaden överviktar vi penningmarknaden eftersom vi ser den som en trygg hamn och ”parkeringsplats” för tillgångarna tills utsikterna klarnar. High yield-obligationerna har ofta förutsett recessioner och även nu har priserna på dem börjat sjunka. Företagens ökade skuldsättningsgrad, avvecklingen av ECB:s program för obligationsköp och den avtagande resultattillväxten pressar obligationerna även framöver och därför sänker vi dem till lätt undervikt.

  • FIM Kapitalförvaltning Ab (FO-nummer 0979133-9), huvudbransch: förvaltning av placeringsfonder och alternativa investeringsfonder samt kapitalförvaltning och sammanhörande tjänster (nedan ”FIM”)
  • Adress: Norra esplanaden 33 A, 00100 Helsingfors, Kundservice (09) 6134 6250, www.fim.com
  • Bolaget är registrerat i Patent- och registerstyrelsens handelsregister och har beviljats auktorisation enligt lagen om placeringsfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.
  • Bolagets verksamhet övervakas av Finansinspektionen (Snellmansgatan 6, PB 159, 00101 Helsingfors, www.finansinspektionen.fi).

Uppgifterna i detta material är informativa till sin natur och bör inte betraktas som uppmaningar till utförande av transaktioner gällande enskilda finansiella instrument.

FIM ansvarar inte för transaktioner som gjorts utifrån detta material. Placeringsverksamhet är alltid förknippad med ekonomiska risker och kunden ansvarar själv för de ekonomiska konsekvenserna av sina placeringsbeslut och deras inverkan på beskattningen. Avkastningen kan utebli och det placerade kapitalet gå förlorat.

Det finansiella instrumentets historiska utveckling avgör inte nödvändigtvis den framtida utvecklingen. Innan placeringsbeslut fattas ska kunden omsorgsfullt bekanta sig med placeringsmarknaden och olika placeringsalternativ.  Kunden ska vid behov vända sig till sin skatteexpert eller en annan konsult inom affärsverksamhet eller placeringstjänster. Ytterligare information om beskattning finns också på www.skatt.fi.

Detta material utgör inte någon placeringsanalys utan det är marknadsföringsmaterial från FIM. Framtagandet av detta material står därmed inte under regler och stadgar som gäller placeringsanalysens oberoende och de handelsbegränsningar som ingår i denna reglering. Informationen i detta material utgör inte heller investeringsrådgivning enligt lagen om investeringstjänster. Vid utformandet av materialet har inte mottagarens ekonomiska ställning eller andra omständigheter i det personliga läget beaktats, utan syftet med materialet är att ge allmän information om finansiella instrument/marknader/placeringsverksamhet som presenteras där och därmed fungera som marknadsföringsmaterial för de finansiella instrument/marknader/placeringsåtgärder som materialet behandlar.

Den information om tjänsteleverantören som lagen om investeringstjänster kräver, information om distansförsäljning enligt konsumentskyddslagen och beskrivningar av de risker som ansluter sig till finansiella instrument finns tillgängliga på www.fim.com. Kunden uppmanas ta del av denna information innan placeringsbeslut fattas.

Detta material är avsett endast för en namngiven mottagare. Mottagaren har inte rätt att överlåta, kopiera, reproducera eller på annat sätt överföra detta material till tredje part utan FIMs samtycke. Upphovsrätten © och alla andra immateriella rättigheter till detta material tillhör FIM och samtliga rättigheter förbehålls i alla länder.

Detta material eller kopior av det får inte distribueras i USA eller mottagare i USA så att det strider mot de begränsningar som lagen i USA ställer. Distribution av materialet i USA kan betraktas som en förbrytelse mot dessa lagar.

Telefonsamtal med FIMs representanter kan spelas in och användas vid avgörande av tvister.

8.1.2019

Ett nytt år, men samma gamla farhågor

Text: Lippo Suominen

Placeraren drog det korta strået år 2018 då aktiemarknadens goda sentiment i början av året förbyttes mot en tydligt nedåtgående marknad mot slutet av året. Den närapå tio åriga kontinuerliga uppgången har nu verkligen satts på prov. Det råder osäkerhet när vi går in i det nya året. Den bästa ekonomiska tillväxten och resultattillväxten ligger nu bakom oss, men det är oklart i vilken takt de kommer att avta. Nervositeten sprider sig bland placerarna och volatiliteten förblir hög även under det påbörjade året.

Avsikten var att fira tioårsjubileum för uppgången på den globala aktiemarknaden efter finanskrisen. Nu är festen emellertid inställd, eftersom den stigande trenden bröts av den kraftiga nedgången på aktie-marknaden i slutet av året.

Investeringsåret 2018 var mycket tudelat. Under ledning av USA uppvisade aktierna en stigande trend ända fram till hösten, men utsikterna försämrades snabbt under det sista kvartalet. Den svagare tillväxten, den stramare penningpolitiken och den politiska osäkerheten åt upp hela avkastningen från början av året och ledde till en negativ avkastning på aktiemarknaden för första gången sedan 2011. Samtidigt tärde de stigande räntorna i USA och de bredare kreditmarginalerna på räntemarknadens avkastning och således fanns det mycket få källor till avkastning.

Ekonomi, centralbanker och politik

Slutårets teman ligger kvar på marknadernas löpsedlar också i början av det nya året och vi har ingen klarhet vilken riktning marknaden tar förrän dessa har fått sin lösning.

Efter nästan tio år av ekonomiskt uppsving har oron väckts för en ekonomisk recession. Skattesänkningarna i USA för ett år sedan gav ett uppsving för tillväxten ännu under det gångna året, men stödet från dessa håller på att avta. I den övriga världen har de ekonomiska tillväxtsiffrorna redan försämrats och även i USA ligger den bästa accelerationen bakom oss. Företagens resultattillväxt var å sin sida exceptionellt kraftig under förra året, men den dämpade ekonomin tär också på resultattillväxten framöver. Alla vet att både resultattillväxten och den ekonomiska tillväxten kommer att avta under innevarande år, men då vändningen sker slår alltid osäkerheten till om hur kraftigt de kommer att avta. Marknaden verkar redan ha förberett sig på en kraftig tvärbromsning, även om de ekonomiska siffrorna ännu inte tyder på detta.

En annan faktor som oroar placerarna är centralbankernas åtgärder. Efter finanskrisen har centralbankerna haft ett stort ansvar för att stödja ekonomin med sin ultralätta penningpolitik. Nu har riktningen vänt och penningpolitiken åtstramas på bred front. I USA höjer Fed räntan och minskar på balansräkningen och i Europa igen upphörde ECB med obligationsköpen vid årsskiftet. Åtstramningen både minskar på penningmängden på marknaden och tär på den ekonomiska tillväxten, vilket småningom minskar på uppgången i ekonomin och på aktiemarknaden.

Den tredje farhågan är att handelskriget mellan USA och Kina eskalerar. Ett handelskrig är dåligt både för den ekonomiska tillväxten och för företagen. USA:s president Donald Trumps Twitteruppdateringar fram på småtimmarna har dels stimulerat och dels försämrat relationerna och därför vet ingen hur långt man är beredd att ta handelstvisterna. Fullskaliga tullar mellan länderna skulle slunga den globala ekonomin in i en recession och pressa ner aktierna ytterligare.

Bra och dåliga förlopp

Utgångspunkterna inför det nya året är klart sämre än för ett år sedan. Då rådde en stor enighet om att vi hade ett bra år framför oss, men hur gick det sedan. Fjolåret var dock ännu en gång en bra påminnelse om att ifall alla har höga förväntningar, är det svårt att överträffa dem. Nu när vi går in i det nya året skulle det vara enkelt att komma med dystra utsikter, men vi måste komma ihåg att placerarna redan har förberett sig inför en sämre situation i och med kursnedgången under de senaste månaderna. Tillväxtförväntningarna har minskat, vilket exempelvis märks på att värderingen av aktierna är den lägsta på flera år. Därför är en bara något långsammare ekonomisk tillväxt och en något stigande resultattrend ett tillräckligt stöd för aktiemarknaden.

 

 

Det är mycket möjligt att alla de ovan nämnda farhågorna dämpas i år. Avmattningen av den ekonomiska tillväxten kan bli måttlig, centralbankernas åtstramningsåtgärder läggs på is och i fråga om handelskriget kan nedgången i börskurserna och den ekonomiska oron tvinga USA och Kina att hitta åtminstone tillfälliga lösningar. I den nu rådande oroliga investeringsmiljön skulle alla dessa vara positiva nyheter, som snabbt kan locka tillbaka placerarna till aktiemarknaden.

Aktierna i neutral vikt i december

Osäkerhet är dock nyckelordet inför det nya året. Vi förväntar oss kraftig volatilitet på marknaden, då utsikterna och sentimentet hos placerarna skiftar. Avkastningen på räntemarknaden håller ännu en gång på att bli liten och därför måste vi om möjligt söka avkastning på aktiemarknaden. Om oron för en recession visar sig vara befogad kan vi vänta oss ytterligare nedgång på aktiemarknaden, men om den ekonomiska tillväxten å andra sidan försämras bara måttligt, finns det dock utrymme för uppgång på marknaden efter nedgången i slutet av förra året.

Vi går in i det nya året med en neutral vikt för aktier, men det kan ske snabba förändringar i rekommendationen, vilket vi har sett under de senaste månaderna. Vi höjde aktierna till övervikt i oktober då sentimentet blev för dystert. I december återgick vi dock till neutral vikt, då den ekonomiska osäkerheten fortsatte att öka. Vi kan förvänta oss ett ombytligt år som präglas av kraftiga marknadsrörelser innan det klarnar vilken riktning ekonomin tar.

Marknadens styrkor och svagheter i balans

På de regionala aktiemarknaderna var fjolåret tudelat då USA svarade för marknadsavkastningen under de första nio månaderna, men under det sista kvartalet gick även de amerikanska aktierna ned. Tillväxtmarknaderna var den starkaste länken i slutet av året, men utsikterna beror på Kinas ekonomi och därigenom på utgången av handelskriget. Rekommendationerna för aktiemarknaderna är i neutral vikt, då olika områdens styrkor och problem är i balans. USA har fortfarande de stabilaste tillväxtutsikterna, men aktiernas värderingsnivå är klart högre än på övriga marknader, medan prissättningen på tillväxtmarknaderna är lockande, men osäkerheten angående tillväxten är här som starkast.

På räntemarknaden var statsobligationerna fjolårets enda avkastningskälla och samtidigt en överraskare. Trots den redan låga nivån sjönk räntorna på statsobligationerna ytterligare i slutet av året. Ännu en gång visade de sin styrka när det gäller att stabilisera portföljen. Räntorna på riskfyllda obligationer steg på hösten, men de är känsliga för den ekonomiska utvecklingen. Riskfyllda obligationer skapar avkastningsmöjligheter i ränteportföljen, men inför det nya året behåller vi en neutral vikt för dem, eftersom osäkerheten fortsätter på marknaden.

  • FIM Kapitalförvaltning Ab (FO-nummer 0979133-9), huvudbransch: förvaltning av placeringsfonder och alternativa investeringsfonder samt kapitalförvaltning och sammanhörande tjänster (nedan ”FIM”)
  • Adress: Norra esplanaden 33 A, 00100 Helsingfors, Kundservice (09) 6134 6250, www.fim.com
  • Bolaget är registrerat i Patent- och registerstyrelsens handelsregister och har beviljats auktorisation enligt lagen om placeringsfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.
  • Bolagets verksamhet övervakas av Finansinspektionen (Snellmansgatan 6, PB 159, 00101 Helsingfors, www.finansinspektionen.fi).

Uppgifterna i detta material är informativa till sin natur och bör inte betraktas som uppmaningar till utförande av transaktioner gällande enskilda finansiella instrument.

FIM ansvarar inte för transaktioner som gjorts utifrån detta material. Placeringsverksamhet är alltid förknippad med ekonomiska risker och kunden ansvarar själv för de ekonomiska konsekvenserna av sina placeringsbeslut och deras inverkan på beskattningen. Avkastningen kan utebli och det placerade kapitalet gå förlorat.

Det finansiella instrumentets historiska utveckling avgör inte nödvändigtvis den framtida utvecklingen. Innan placeringsbeslut fattas ska kunden omsorgsfullt bekanta sig med placeringsmarknaden och olika placeringsalternativ.  Kunden ska vid behov vända sig till sin skatteexpert eller en annan konsult inom affärsverksamhet eller placeringstjänster. Ytterligare information om beskattning finns också på www.skatt.fi.

Detta material utgör inte någon placeringsanalys utan det är marknadsföringsmaterial från FIM. Framtagandet av detta material står därmed inte under regler och stadgar som gäller placeringsanalysens oberoende och de handelsbegränsningar som ingår i denna reglering. Informationen i detta material utgör inte heller investeringsrådgivning enligt lagen om investeringstjänster. Vid utformandet av materialet har inte mottagarens ekonomiska ställning eller andra omständigheter i det personliga läget beaktats, utan syftet med materialet är att ge allmän information om finansiella instrument/marknader/placeringsverksamhet som presenteras där och därmed fungera som marknadsföringsmaterial för de finansiella instrument/marknader/placeringsåtgärder som materialet behandlar.

Den information om tjänsteleverantören som lagen om investeringstjänster kräver, information om distansförsäljning enligt konsumentskyddslagen och beskrivningar av de risker som ansluter sig till finansiella instrument finns tillgängliga på www.fim.com. Kunden uppmanas ta del av denna information innan placeringsbeslut fattas.

Detta material är avsett endast för en namngiven mottagare. Mottagaren har inte rätt att överlåta, kopiera, reproducera eller på annat sätt överföra detta material till tredje part utan FIMs samtycke. Upphovsrätten © och alla andra immateriella rättigheter till detta material tillhör FIM och samtliga rättigheter förbehålls i alla länder.

Detta material eller kopior av det får inte distribueras i USA eller mottagare i USA så att det strider mot de begränsningar som lagen i USA ställer. Distribution av materialet i USA kan betraktas som en förbrytelse mot dessa lagar.

Telefonsamtal med FIMs representanter kan spelas in och användas vid avgörande av tvister.

17.12.2018

Det blev inget julrally, aktierna till neutralvikt

Text: Lippo Suominen

Den svaga hösttrenden på aktiemarknaden har inte lättat. Vi ökade på aktierna till en lätt övervikt efter den onödigt snabba nedgången, då vi förväntade oss att ett julrally skulle lyfta marknaden. Efter en liten spurt uppåt har dock marknaden hamnat i en utförsbacke i och med att de ekonomiska utsikterna och vinstutsikterna har försvagats och sålunda sänkte vi aktievikten tillbaka till neutral förra veckan. Vi förväntar oss dock en fortsatt hög volatilitet, då utsikterna bör basera sig på en bättre stabilitet och ett högre förtroende för att byggstenarna till en permanent uppgång för aktierna är på sin plats.

Sedan finanskrisen har aktierna redan stigit kraftigt i nästan tio år. Under resans gång har det funnits oro, sorg och kriser som har testat uppgången, men gång på gång har aktierna fortsatt uppåt. Den här gången kommer bekymren dock från flera håll samtidigt. Det är ännu för tidigt att säga hur stort skred problemen skapar, men flödet av dåliga nyheter drar undan mattan för aktierna åtminstone under den närmaste tiden.

Nedgång i ekonomin eller sämre resultat?

Investerarnas sentiment har klart försämrats under hösten. Nyhetsflödena om ekonomin, handelskriget och marknaden har försämrats snabbare än förväntat. Informationen indikerar inte att någon omedelbar ekonomisk kollaps skulle finnas i sikte, men trenden är på bred front densamma, det vill säga ekonomins bästa tillväxtfas är förbi. Den stora frågan är nu hur mycket takten minskar. Aktierna har redan prissatts i linje med en avmattning i tillväxttakten, men riskerna för en hårdare inbromsning än förväntat har ökat med nyhetsflödet.

Aktiernas värdering har sjunkit under hösten, och särskilt i jämförelse med räntorna är aktierna förmånliga. Värderingen är dock lockande endast om företagen kan åtminstone bibehålla sin resultatförmåga. Stark resultattillväxt behövs inte men trenden måste peka uppåt. Nästa års resultattillväxtprognoser har under de senaste veckorna vänt nedåt. En svagare ekonomisk tillväxt kombinerat med farhågor om handelskrig och ett ökat kostnadstryck, naggar resultattillväxten i kanten under nästa år. Tillsvidare har tillväxtprognoserna fortfarande varit relativt goda men de revideras nedåt för tillfället.

Stabilitet krävs

I oktober spådde vi att centralbankernas mjukare linje och att framsteg skulle ske i samtalen inom handelskriget vilket skulle stimulera marknaden under slutet av året. Båda har förverkligats men de har det inte varit tillräckligt för att övertyga investerare. Centralbankernas försiktighet tolkas nu som rädsla för en försvagning av de ekonomiska utsikterna, och i handelskriget igen syns fortfarande inga verkliga lösningar. Osäkerheten kommer att plåga investerare under den närmaste tiden. Gott om likvida medel finns fortfarande i väntan på bättre placeringstider men pengarna sätts i rörelse först när förtroendet för ekonomins och företagens utsikter ökar. Rädslan för en lågkonjunktur har återuppväckts och kommer inte att försvinna i första taget.

Baserat på vårt grundscenario tror vi inte på någon global recession under nästa år, utan snarare på en måttlig inbromsning av tillväxten. I den här miljön förblir aktieavkastningen tämligen blygsam och volatiliteten hög. Riskerna har dock ökat. Vi sänkte på aktievikten under förra veckan till neutral i våra rekommendationer i väntan på att situationen ska klarna. Aktiernas långa uppgång har åter hamnat vid ett vägskäl. Om ekonomin stabiliseras, erbjuder aktierna den klart bästa avkastningspotentialen under nästa år, men om ekonomins långa uppgång avmattas sjunker aktierna ytterligare.

  • FIM Kapitalförvaltning Ab (FO-nummer 0979133-9), huvudbransch: förvaltning av placeringsfonder och alternativa investeringsfonder samt kapitalförvaltning och sammanhörande tjänster (nedan ”FIM”)
  • Adress: Norra esplanaden 33 A, 00100 Helsingfors, Kundservice (09) 6134 6250, www.fim.com
  • Bolaget är registrerat i Patent- och registerstyrelsens handelsregister och har beviljats auktorisation enligt lagen om placeringsfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.
  • Bolagets verksamhet övervakas av Finansinspektionen (Snellmansgatan 6, PB 159, 00101 Helsingfors, www.finansinspektionen.fi).

Uppgifterna i detta material är informativa till sin natur och bör inte betraktas som uppmaningar till utförande av transaktioner gällande enskilda finansiella instrument.

FIM ansvarar inte för transaktioner som gjorts utifrån detta material. Placeringsverksamhet är alltid förknippad med ekonomiska risker och kunden ansvarar själv för de ekonomiska konsekvenserna av sina placeringsbeslut och deras inverkan på beskattningen. Avkastningen kan utebli och det placerade kapitalet gå förlorat.

Det finansiella instrumentets historiska utveckling avgör inte nödvändigtvis den framtida utvecklingen. Innan placeringsbeslut fattas ska kunden omsorgsfullt bekanta sig med placeringsmarknaden och olika placeringsalternativ.  Kunden ska vid behov vända sig till sin skatteexpert eller en annan konsult inom affärsverksamhet eller placeringstjänster. Ytterligare information om beskattning finns också på www.skatt.fi.

Detta material utgör inte någon placeringsanalys utan det är marknadsföringsmaterial från FIM. Framtagandet av detta material står därmed inte under regler och stadgar som gäller placeringsanalysens oberoende och de handelsbegränsningar som ingår i denna reglering. Informationen i detta material utgör inte heller investeringsrådgivning enligt lagen om investeringstjänster. Vid utformandet av materialet har inte mottagarens ekonomiska ställning eller andra omständigheter i det personliga läget beaktats, utan syftet med materialet är att ge allmän information om finansiella instrument/marknader/placeringsverksamhet som presenteras där och därmed fungera som marknadsföringsmaterial för de finansiella instrument/marknader/placeringsåtgärder som materialet behandlar.

Den information om tjänsteleverantören som lagen om investeringstjänster kräver, information om distansförsäljning enligt konsumentskyddslagen och beskrivningar av de risker som ansluter sig till finansiella instrument finns tillgängliga på www.fim.com. Kunden uppmanas ta del av denna information innan placeringsbeslut fattas.

Detta material är avsett endast för en namngiven mottagare. Mottagaren har inte rätt att överlåta, kopiera, reproducera eller på annat sätt överföra detta material till tredje part utan FIMs samtycke. Upphovsrätten © och alla andra immateriella rättigheter till detta material tillhör FIM och samtliga rättigheter förbehålls i alla länder.

Detta material eller kopior av det får inte distribueras i USA eller mottagare i USA så att det strider mot de begränsningar som lagen i USA ställer. Distribution av materialet i USA kan betraktas som en förbrytelse mot dessa lagar.

Telefonsamtal med FIMs representanter kan spelas in och användas vid avgörande av tvister.

14.12.2018

Avkastningen sitter hårt inne

Text: Lippo Suominen

Det gångna året har inte skämt bort placerarna då volatiliteten ökat och avkastningen varit blygsam. Efter finanskrisen har vi upplevt en lång period där ekonomin och finansmarknaden har uppvisat en ihållande uppåtgående trend som under senaste tiden förbytts till en osäkerhet som präglat placerarnas sentiment, vilket kunde noteras nu under hösten. I denna miljö kan dock t.o.m. ett måttligt positivt nyhetsflöde överträffa de dämpade förväntningarna och vända aktiekurserna åter uppåt. Således bibehåller vi aktierna i en lätt övervikt då vi närmar oss årsskiftet.

År 2018 har varit för placeraren ett av de sämsta åren på länge. Året har även varit exceptionellt såtillvida då man inte erhållit någon trygghet vare sig på aktie- eller räntemarknaderna då dessa båda varit anemiska. Av huvudmarknaderna har endast Förenta Staternas aktiemarknad erbjudit en god avkastning, men denna kan till hälften förklaras av en förstärkt dollar för euro placeraren. Marknaden har nog uppvisat svängningar då vi å ena sidan upplevt två ordentliga korrigeringar nedåt och å andra sidan snabba rekyler tillbaka uppåt. Placerarna kan på dessa volatila marknader söka tilläggsavkastning genom att utnyttja marknadsrörelserna.

Tillväxttopparna har passerats, men recessionen är inte ännu bakom knuten

Aktiemarknadens långa uppåtgående trend förklaras av en relativt stark global ekonomi och resultattillväxt för företagen under de senaste årtionde. Efter en liten svacka under 2015, ökade tillväxten igen men denna goda acceleration börjar nu åter lida mot sitt slut. Då tillväxten avtar ökar placerarnas farhågor om att avmattningen även betyder automatiskt ett slut på aktiemarknadens uppgång. Utan tvekan är konjunkturen långt gången, men tiden kan bli lång för den som väntar på en recession. Historien har dock visat att en mera ihållande nedåtgående trend för aktierna kräver att ekonomin går in i en recession. Förtillfället ser vi inte några omedelbara tecken på en recession, utan snarare indikationer på att vi återgår till en period med en mera moderat tillväxt.

Risker existerar dock, men gång efter annan har vi lyckats undvika de värsta minorna. Höstens senaste nedgång på aktiemarknaden förklarades främst med stigande räntor i USA och ett eventuellt eskalerande handelskrig mellan Kina och USA. Situationen för båda dessa faktorer har något lättat, vilket delvis medverkat till en positivare utveckling för aktierna under de senaste veckorna. Centralbankschefen Powell i Förenta Staterna påminde om att högre räntor inte är en automatik utan är beroende av den ekonomiska utvecklingen. I handelskriget fick vi igen åtnjuta åtminstone ett temporärt vapenstillestånd under G 20-mötet. Tullarna kom säkerligen under våren att återkomma i rubrikerna men parterna uppvisar i alla fall en viss vilja till kompromisser, då knappast någon vill utnämnas till syndabocken som driver den globala ekonomin till ett kaos.

Aktierna i en lätt övervikt
Vid en mera moderat tillväxt i ekonomin ökar å ena sidan aktiernas volatilitet jämfört vid en kraftig tillväxt, men å andra sidan blir avkastningen mera blygsam. Även minsta lilla bakslag kan bräcka ekonomin då tillväxten är svag och detta är en vådlig grogrund för oro. Det är dock enklare att överraska positivt då placerarna är redan på sin vakt och förberedda på negativa nyheter. Sentimentet bland placerarna förbyttes under hösten till exceptionellt dystert, vilket erbjudit utrymme för korrigeringsrallyn uppåt under senaste tiden. Utvecklingen har varit haltande men småningom har aktiemarknaderna återhämtat sig från bottennivåerna under oktober månad. Det finns dock fortfarande utrymme uppåt, vilket betyder att vi bibehåller vår lätta övervikt på aktiemarknaderna.

Amerika versus övriga världen
Aktierna i Förenta Staterna har varit årets vinnare. Den stora frågan är hur länge detta kan bestå. Nyhetsflödet på andra sidan om Atlanten har fortsättningsvis varit det bästa, men samtidigt är de amerikanska aktiernas värdering klart högre än på övriga marknader. Vi efterlyser dock en klar stabilisering i den ekonomiska tillväxten på övriga marknader för att vi skall minska på aktievikten i USA till övriga marknaders fördel. Tillsvidare är vikten mellan olika marknader i balans.

Räntemarknaderna erbjuder inga snabbvinster, vilket motiverar en god diversifiering mellan olika marknader. Småningom klättrar räntorna förhoppningsvis uppåt då ekonomin förbättras på bredare front, vilket naggar ytterligare avkastningen på räntemarknaderna med lägre risk. Dessa marknader erbjuder dock viss stabilitet i portföljerna ifall de marknadsriskerna realiseras. Inom de mera riskbenägna masskuldebreven har vi haft ett tryck uppåt i marginalerna. Dessa erbjuder en tilläggsavkastning i ränteportföljerna, men då den ekonomiska konjunkturen sjunger på sista versen är dessa oftast inte de bästa placeringsobjekten.

  • FIM Kapitalförvaltning Ab (FO-nummer 0979133-9), huvudbransch: förvaltning av placeringsfonder och alternativa investeringsfonder samt kapitalförvaltning och sammanhörande tjänster (nedan ”FIM”)
  • Adress: Norra esplanaden 33 A, 00100 Helsingfors, Kundservice (09) 6134 6250, www.fim.com
  • Bolaget är registrerat i Patent- och registerstyrelsens handelsregister och har beviljats auktorisation enligt lagen om placeringsfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.
  • Bolagets verksamhet övervakas av Finansinspektionen (Snellmansgatan 6, PB 159, 00101 Helsingfors, www.finansinspektionen.fi).

Uppgifterna i detta material är informativa till sin natur och bör inte betraktas som uppmaningar till utförande av transaktioner gällande enskilda finansiella instrument.

FIM ansvarar inte för transaktioner som gjorts utifrån detta material. Placeringsverksamhet är alltid förknippad med ekonomiska risker och kunden ansvarar själv för de ekonomiska konsekvenserna av sina placeringsbeslut och deras inverkan på beskattningen. Avkastningen kan utebli och det placerade kapitalet gå förlorat.

Det finansiella instrumentets historiska utveckling avgör inte nödvändigtvis den framtida utvecklingen. Innan placeringsbeslut fattas ska kunden omsorgsfullt bekanta sig med placeringsmarknaden och olika placeringsalternativ.  Kunden ska vid behov vända sig till sin skatteexpert eller en annan konsult inom affärsverksamhet eller placeringstjänster. Ytterligare information om beskattning finns också på www.skatt.fi.

Detta material utgör inte någon placeringsanalys utan det är marknadsföringsmaterial från FIM. Framtagandet av detta material står därmed inte under regler och stadgar som gäller placeringsanalysens oberoende och de handelsbegränsningar som ingår i denna reglering. Informationen i detta material utgör inte heller investeringsrådgivning enligt lagen om investeringstjänster. Vid utformandet av materialet har inte mottagarens ekonomiska ställning eller andra omständigheter i det personliga läget beaktats, utan syftet med materialet är att ge allmän information om finansiella instrument/marknader/placeringsverksamhet som presenteras där och därmed fungera som marknadsföringsmaterial för de finansiella instrument/marknader/placeringsåtgärder som materialet behandlar.

Den information om tjänsteleverantören som lagen om investeringstjänster kräver, information om distansförsäljning enligt konsumentskyddslagen och beskrivningar av de risker som ansluter sig till finansiella instrument finns tillgängliga på www.fim.com. Kunden uppmanas ta del av denna information innan placeringsbeslut fattas.

Detta material är avsett endast för en namngiven mottagare. Mottagaren har inte rätt att överlåta, kopiera, reproducera eller på annat sätt överföra detta material till tredje part utan FIMs samtycke. Upphovsrätten © och alla andra immateriella rättigheter till detta material tillhör FIM och samtliga rättigheter förbehålls i alla länder.

Detta material eller kopior av det får inte distribueras i USA eller mottagare i USA så att det strider mot de begränsningar som lagen i USA ställer. Distribution av materialet i USA kan betraktas som en förbrytelse mot dessa lagar.

Telefonsamtal med FIMs representanter kan spelas in och användas vid avgörande av tvister.

29.10.2018

Lätt övervikt för aktier

Text: Lippo Suominen

Vi har beslutat att korrigera aktievikten till en lätt övervikt och på motsvarande sätt undervikta räntor en aning i våra rekommendationer. Den kraftiga nedgången på aktiemarknaderna under de senaste veckorna har fått investerarna att undra om den närmare tio år långa uppgången på aktiemarknaden har nått ett slut. Den bästa tiden för aktieinvesterare är säkert förbi, men vi är inte övertygade om att aktiemarknaden har vänt varaktigt nedåt. 

Aktiemarknaden står inför en längre period då avkastningen förväntas vara relativt låg samtidigt som marknaden präglas av avsevärda fluktuationer. I denna miljö bör investeraren vara aktiv för att kunna uppnå extra avkastning. Vi sänkte vikten för aktier till neutralvikt i slutet av våren då vi förväntade oss att nervositeten på marknaden skulle öka. Eftersom nervositeten var som högst i oktober identifierar vi en god potential för en motsvarande uppåtgående rekyl på aktiemarknaderna. Denna tänker vi utnyttja och därför överviktar vi aktier en aning på obestämd tid.

Det finns många orsaker till nedgången på aktiemarknaderna. Sentimentet är bräckligt då nervositeten ökar efter en långvarig uppgång, den starkaste ekonomiska tillväxten är på slutrakan, farhågorna för ett eskalerande handelskrig skapar oro på marknaderna, den ekonomiska tillväxten i Kina avtar, centralbankerna övergår från stimulansåtgärder till en stramare penningpolitik, riskpremierna för aktier ökar i USA, företagens resultattillväxt avtar något framöver, den politiska osäkerheten i Europa ökar till följd av bl.a. Italiens budget och brexit, geopolitiken ökar på spekulationerna kring oljeproduktionen och så vidare.

Ingen av dessa omständigheter skulle ensam ha lett till nedgången. Däremot fanns det många små faktorer som i kombination vände på läget så att investerarna började sälja. Som det ofta sker har investerarnas pessimism medfört att marknadsnedgången blivit alltför stor, och de positiva faktorerna har förbisetts. Aktierna uppvisar inte en varaktig nedgång förrän det finns en verklig risk för en ekonomisk lågkonjunktur inom en nära framtid, men risken kryper hela tiden närmare. Den ekonomiska tillväxten avtar i världen. Med USA i spetsen kommer den dock fortfarande att vara relativt positiv under 2019. Risken för en lågkonjunktur har skjutits upp till nästa årtionde, men debatten om en potentiell recession gör att marknaden fluktuerar även i fortsättningen.

Företagens resultatutsikter är fortsatt starka. I juli–september var resultattillväxten omkring 20 procent i USA till följd av skattesänkningar och i andra länder är tillväxten även klart positiv. Trots att tillväxten i fortsättningen avtar är även en mindre tillväxt tillräcklig för att den ska kunna stödja aktiemarknaden. En varaktig nedgång på aktiemarknaden kräver att resultaten börjar sjunka, vilket i sin tur kräver en lågkonjunktur. I juli–september var förväntningarna på resultatperioden dock redan höga och detta har medfört svårigheter för företagen att överträffa dessa. Marknaderna har bestraffat hårt resultatbesvikelser men positiva överraskningar har inte medfört en motsatt reaktion. Stabila resultatförväntningar och en samtidig nedgång på aktiemarknaderna har medfört en mera lockande värdering för aktierna.

Ränteuppgången i USA är en riskfaktor för ekonomin och aktiemarknaden. Vårt ränteteam förväntar sig dock att de långa räntornas uppgång i USA landar på en högsta nivå omkring 3–3,5 procent, som redan är den rådande räntenivån. I själva verket har räntorna börjat sjunka till följd av aktieturbulensen, vilket inte längre förklarar aktienedgången under de senaste dagarna. Fed fortsätter att höja styrräntan, men endast om ekonomin är fortsättningsvis stark. Ränteuppgången bidrar till att den ekonomiska tillväxten så småningom avmattas. Det finns redan vissa tecken på detta, till exempel på bostadsmarknaden, men effekten är långsam. Feds allt stramare penningpolitik påverkar också likviditeten på marknaden. En minskad likviditet utgör en långvarig risk för marknaden och bidrar också till kraftigare marknadsfluktuationer. Därför är den allt stramare penningpolitiken en orsak till varför vi förväntar oss att marknadsavkastningen framöver är mindre än under de senaste åren.

Efter den långvariga uppgången är sentimentet bland investerarna tudelat. Å ena sidan är investerarna oroade för att högkonjunkturen nått sitt slut, å andra sidan har de köpt aktier i hopp om en god avkastning och i avsaknad av bättre alternativ. Den starka marknadsnedgången i oktober har dämpat på de högsta förväntningarna och därför tror vi att den ”värsta” euforin är bortblåst. Enligt olika indikatorer har de kontanta medlen (kassorna) ökat, vilket innebär att investerare har gott om medel för nya investeringar när nyhetsflödet blir positivare. Därför kan ruschen efter aktier vara snabb.

Vilka omständigheter kan vända på marknadssentimentet? Även vagt positiva nyheter kunde lätta på de värsta misstankarna och vända på sentimentet. Investerarnas köplust kunde väl återkomma ifall Fed indikerade att räntehöjningarna inte är fastslagna, president Donald Trump gav uttalanden som trappar ned handelskriget eller om ECB kom med antydningar om ytterligare stöd för ekonomin. Även ett avbräck i det negativa nyhetsflödet skulle kunna vända investerarnas fokus mot mera positiva faktorer. När förväntningarna är låga är det enklare för marknaden att inkomma med positiva överraskningar.

Inom tillgångsslagen gjordes inga förändringar. En positiv vändning på marknaden skulle kunna gynna tillväxtaktiemarknaderna mest. Samtidigt är deras långsiktiga utsikter dock fortsatt svaga och därför bibehåller vi en neutralvikt för tillväxtmarknaderna. USA har i sin tur varit en klar vinnare under början av året på marknaden baserat på en stark ekonomi och resultatutveckling. Värderingen är dock hög jämfört med andra områden. Trots den starka resultattillväxten är den potentiella framtida uppgången på så sätt begränsad. På räntemarknaderna erbjuder penningmarknaden, statslånen och Investment Grade företagslånen en låg avkastning, men dessa erbjuder ett visst skydd på volatila marknader. På mera högrisk räntemarknader (High Yield och tillväxtmarknader) är prissättningen rätt ansträngd. Dessa marknader erbjuder dock en något bättre avkastning men slutresultatet för räntemarknaderna är neutralvikt överlag.

FIM Allokering 25.10.2018

 

 

 

  • FIM Kapitalförvaltning Ab (FO-nummer 0979133-9), huvudbransch: förvaltning av placeringsfonder och alternativa investeringsfonder samt kapitalförvaltning och sammanhörande tjänster (nedan ”FIM”)
  • Adress: Norra esplanaden 33 A, 00100 Helsingfors, Kundservice (09) 6134 6250, www.fim.com
  • Bolaget är registrerat i Patent- och registerstyrelsens handelsregister och har beviljats auktorisation enligt lagen om placeringsfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.
  • Bolagets verksamhet övervakas av Finansinspektionen (Snellmansgatan 6, PB 159, 00101 Helsingfors, www.finansinspektionen.fi).

Uppgifterna i detta material är informativa till sin natur och bör inte betraktas som uppmaningar till utförande av transaktioner gällande enskilda finansiella instrument.

FIM ansvarar inte för transaktioner som gjorts utifrån detta material. Placeringsverksamhet är alltid förknippad med ekonomiska risker och kunden ansvarar själv för de ekonomiska konsekvenserna av sina placeringsbeslut och deras inverkan på beskattningen. Avkastningen kan utebli och det placerade kapitalet gå förlorat.

Det finansiella instrumentets historiska utveckling avgör inte nödvändigtvis den framtida utvecklingen. Innan placeringsbeslut fattas ska kunden omsorgsfullt bekanta sig med placeringsmarknaden och olika placeringsalternativ.  Kunden ska vid behov vända sig till sin skatteexpert eller en annan konsult inom affärsverksamhet eller placeringstjänster. Ytterligare information om beskattning finns också på www.skatt.fi.

Detta material utgör inte någon placeringsanalys utan det är marknadsföringsmaterial från FIM. Framtagandet av detta material står därmed inte under regler och stadgar som gäller placeringsanalysens oberoende och de handelsbegränsningar som ingår i denna reglering. Informationen i detta material utgör inte heller investeringsrådgivning enligt lagen om investeringstjänster. Vid utformandet av materialet har inte mottagarens ekonomiska ställning eller andra omständigheter i det personliga läget beaktats, utan syftet med materialet är att ge allmän information om finansiella instrument/marknader/placeringsverksamhet som presenteras där och därmed fungera som marknadsföringsmaterial för de finansiella instrument/marknader/placeringsåtgärder som materialet behandlar.

Den information om tjänsteleverantören som lagen om investeringstjänster kräver, information om distansförsäljning enligt konsumentskyddslagen och beskrivningar av de risker som ansluter sig till finansiella instrument finns tillgängliga på www.fim.com. Kunden uppmanas ta del av denna information innan placeringsbeslut fattas.

Detta material är avsett endast för en namngiven mottagare. Mottagaren har inte rätt att överlåta, kopiera, reproducera eller på annat sätt överföra detta material till tredje part utan FIMs samtycke. Upphovsrätten © och alla andra immateriella rättigheter till detta material tillhör FIM och samtliga rättigheter förbehålls i alla länder.

Detta material eller kopior av det får inte distribueras i USA eller mottagare i USA så att det strider mot de begränsningar som lagen i USA ställer. Distribution av materialet i USA kan betraktas som en förbrytelse mot dessa lagar.

Telefonsamtal med FIMs representanter kan spelas in och användas vid avgörande av tvister.

22.10.2018

Hur mycket kan de korta räntorna stiga?

Text: Timo Hirvonen

Det händer om ett år, nämligen att Europeiska centralbanken (ECB) höjer räntan för första gången på över åtta år. ECB förväntas höja räntan hösten 2019. 

Hur mycket kan de korta räntorna stiga inom euroområdet? En metod för att bedöma räntenivån på lång sikt är att använda begreppet ”naturlig realränta”.

Naturlig realränta är inte ett epitet som kan skönjas, och därför finns det en del osäkra faktorer när den beräknas. Det är dock fråga om ett penningpolitiskt verktyg som centralbankerna i olika världsdelar använder när de bedömer en lämplig nivå för sina styrräntor.

I många tillväxtländer har den naturliga realräntan sjunkit till följd av att befolkningsstrukturen har förändrats, produktivitetsutvecklingen har varit svag och efterfrågan på riskfria värdepapper har ökat de senaste åren. Förändringarna i dessa storheter sker långsamt, och därför förväntas den naturliga realräntan vara relativt låg även de närmaste åren.

Enligt beräkningar som gjorts av den regionala Fed-banken i New York har den naturliga realräntan inom euroområdet legat under 0,3 procent den senaste tiden. När inflationen beaktas i den naturliga realräntan är resultatet en kort nominell ränta på lång sikt. Om vi antar att inflationen är lite under två procent, dvs. lika stor som ECB:s inflationsmål, är den normala nivån på långsiktig kort ränta inom euroområdet ungefär 2,3 procent.

Det finns skillnader mellan olika beräkningar av nivån på naturlig realränta. Enligt Finlands Banks senaste publikation bedömdes den korta nominella räntan på lång sikt vara ungefär 3,0 procent.

Vad ska ECB göra?

Om ekonomin inom euroområdet utvecklas positivt och inflationen ligger nära två procent kan ECB höja styrräntan flera gånger. Om den ekonomiska tillväxten däremot är svag och inflationen ligger långt från centralbankens mål kan räntehöjningarna vara få.

När den naturliga realräntan sjunker, innebär det att penningpolitiken inte behöver åtstramas i lika hög grad som vid tidigare högkonjunkturer. Inom euroområdet förblir räntenivån på så sätt lägre än i tidigare ekonomiska cykler.

Hur förväntar sig marknaden att Euribor utvecklas?

Utifrån priserna på futurer förväntar sig investerarna att tre månaders Euribor stiger till 1,4 procent på medellång sikt. Räntemarknadens förväntningar kommer att stiga när ECB har gett mer information om höjningar av styrräntan.

  • FIM Kapitalförvaltning Ab (FO-nummer 0979133-9), huvudbransch: förvaltning av placeringsfonder och alternativa investeringsfonder samt kapitalförvaltning och sammanhörande tjänster (nedan ”FIM”)
  • Adress: Norra esplanaden 33 A, 00100 Helsingfors, Kundservice (09) 6134 6250, www.fim.com
  • Bolaget är registrerat i Patent- och registerstyrelsens handelsregister och har beviljats auktorisation enligt lagen om placeringsfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.
  • Bolagets verksamhet övervakas av Finansinspektionen (Snellmansgatan 6, PB 159, 00101 Helsingfors, www.finansinspektionen.fi).

Uppgifterna i detta material är informativa till sin natur och bör inte betraktas som uppmaningar till utförande av transaktioner gällande enskilda finansiella instrument.

FIM ansvarar inte för transaktioner som gjorts utifrån detta material. Placeringsverksamhet är alltid förknippad med ekonomiska risker och kunden ansvarar själv för de ekonomiska konsekvenserna av sina placeringsbeslut och deras inverkan på beskattningen. Avkastningen kan utebli och det placerade kapitalet gå förlorat.

Det finansiella instrumentets historiska utveckling avgör inte nödvändigtvis den framtida utvecklingen. Innan placeringsbeslut fattas ska kunden omsorgsfullt bekanta sig med placeringsmarknaden och olika placeringsalternativ.  Kunden ska vid behov vända sig till sin skatteexpert eller en annan konsult inom affärsverksamhet eller placeringstjänster. Ytterligare information om beskattning finns också på www.skatt.fi.

Detta material utgör inte någon placeringsanalys utan det är marknadsföringsmaterial från FIM. Framtagandet av detta material står därmed inte under regler och stadgar som gäller placeringsanalysens oberoende och de handelsbegränsningar som ingår i denna reglering. Informationen i detta material utgör inte heller investeringsrådgivning enligt lagen om investeringstjänster. Vid utformandet av materialet har inte mottagarens ekonomiska ställning eller andra omständigheter i det personliga läget beaktats, utan syftet med materialet är att ge allmän information om finansiella instrument/marknader/placeringsverksamhet som presenteras där och därmed fungera som marknadsföringsmaterial för de finansiella instrument/marknader/placeringsåtgärder som materialet behandlar.

Den information om tjänsteleverantören som lagen om investeringstjänster kräver, information om distansförsäljning enligt konsumentskyddslagen och beskrivningar av de risker som ansluter sig till finansiella instrument finns tillgängliga på www.fim.com. Kunden uppmanas ta del av denna information innan placeringsbeslut fattas.

Detta material är avsett endast för en namngiven mottagare. Mottagaren har inte rätt att överlåta, kopiera, reproducera eller på annat sätt överföra detta material till tredje part utan FIMs samtycke. Upphovsrätten © och alla andra immateriella rättigheter till detta material tillhör FIM och samtliga rättigheter förbehålls i alla länder.

Detta material eller kopior av det får inte distribueras i USA eller mottagare i USA så att det strider mot de begränsningar som lagen i USA ställer. Distribution av materialet i USA kan betraktas som en förbrytelse mot dessa lagar.

Telefonsamtal med FIMs representanter kan spelas in och användas vid avgörande av tvister.

14.9.2018

Augusti 2018 – sommaren präglades av stark uppgång på börsen

Text: Christian Wahlstein

 

Börsen steg kraftigt i juli. Trots hotet om handelskrig och den amerikanska centralbanken Feds räntehöjningar steg kurserna utan allvarligare störningar.

Under andra kvartalet överträffade 80 procent av företagen resultatförväntningarna. Kvartalet kan anses ha varit en av de bästa resultatperioderna sedan finanskrisen. I början av året var företagens försäljning och marginaler betydligt bättre än under motsvarande period året innan. Detta möjliggör extra investeringar i slutet av året, vilket ger bra uppåttryck på företagens aktiekurser.

I USA förbättrades företagens resultat med cirka 25 procent jämfört med motsvarande period året innan. Cirka 10 procentenheter av resultattillväxten antas bero på de fiskala stimulansåtgärderna i USA som påbörjades vid årsskiftet. Företagens starka orderböcker indikerar att den långa stigande trenden kommer att fortsätta.

Indikatorerna för utvecklingen i världsekonomin har sjunkit något i år. Tillväxten har blivit mer oenhetlig. Trots detta och riskerna växer världsekonomin bättre än i genomsnitt i år. Tillväxten väntas dock inte längre öka avsevärt.

I USA ökade den ekonomiska tillväxten i april–juni till 4,1 procent till följd av hushållens konsumtion, investeringarna och exporten. Förberedelserna inför importtarifferna återspeglades i BNP-siffrorna.

Vid sitt möte i augusti ändrade Fed inte sin penningpolitik. Fed väntas höja styrräntan två gånger ännu i slutet av året. Den positiva utvecklingen i ekonomin och sysselsättningen i kombination med den högre inflationen gör det möjligt för Fed att fortsätta med räntehöjningarna.

Enligt preliminär statistik ökade BNP i euroområdet med 2,1 procent under andra kvartalet. Den ekonomiska tillväxten avtog i början av året. På det stora hela är den dock fortfarande bra i euroområdet. Sysselsättningsläget är fortsatt bra. Uppgången i energipriserna höjde inflationen i euroområdet på sommaren.

I slutet av sommaren rasade den turkiska liran efter USA:s sanktioner mot Turkiet. De europeiska bankernas exponering för Turkiet oroade marknaden endast under en vecka. Det ekonomiska läget och den politiska osäkerheten i Turkiet ledde till att den turkiska liran sjönk avsevärt mot huvudvalutorna.

Den starka dollarn har i sin tur orsakat tryck på tillväxtmarknaderna. Länder som behöver externt kapital, såsom Turkiet, Argentina, Chile, Sydafrika och Ryssland, har varit särskilt exponerade.

 

Åtgärder i kapitalförvaltningsportföljerna i juli–augusti

Vi minskade fonden FIM USA:s andel något i portföljerna, och i gengäld höjde vi FIM Europas vikt till följd av kursfluktuationerna på sistone.

Vi minskade också vikten i Wärtsilä något och ökade den i Konecranes. Dessutom minskade vi vikten i Nokian Renkaat till följd av de kraftiga kursfluktuationerna som började i början av året.

Stora Enso rasade efter resultatrapporten för andra kvartalet, men detta kan eventuellt betraktas som en överreaktion. Efter offentliggörandet av resultatet tog vi återigen med Stora Enso i våra högriskportföljer.

Priset på guld sjönk kraftigt i augusti i och med att dollarn stärktes och investerarnas mycket negativa inställning. I slutet av månaden försvagades dollarn, vilket backade upp guldpriset. Vi ökade vikten i guld i neutral och låg risk i slutet av augusti. Vi anser att även små positiva nyheter kan få guldpriset att stiga.

I september–oktober genomför vi en kundnöjdhetsenkät per telefon. Jag hoppas att ni alla har lite tid att svara på våra frågor. Enkäten utförs av Taloustutkimus.

  • FIM Kapitalförvaltning Ab (FO-nummer 0979133-9), huvudbransch: förvaltning av placeringsfonder och alternativa investeringsfonder samt kapitalförvaltning och sammanhörande tjänster (nedan ”FIM”)
  • Adress: Norra esplanaden 33 A, 00100 Helsingfors, Kundservice (09) 6134 6250, www.fim.com
  • Bolaget är registrerat i Patent- och registerstyrelsens handelsregister och har beviljats auktorisation enligt lagen om placeringsfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.
  • Bolagets verksamhet övervakas av Finansinspektionen (Snellmansgatan 6, PB 159, 00101 Helsingfors, www.finansinspektionen.fi).

Uppgifterna i detta material är informativa till sin natur och bör inte betraktas som uppmaningar till utförande av transaktioner gällande enskilda finansiella instrument.

FIM ansvarar inte för transaktioner som gjorts utifrån detta material. Placeringsverksamhet är alltid förknippad med ekonomiska risker och kunden ansvarar själv för de ekonomiska konsekvenserna av sina placeringsbeslut och deras inverkan på beskattningen. Avkastningen kan utebli och det placerade kapitalet gå förlorat.

Det finansiella instrumentets historiska utveckling avgör inte nödvändigtvis den framtida utvecklingen. Innan placeringsbeslut fattas ska kunden omsorgsfullt bekanta sig med placeringsmarknaden och olika placeringsalternativ.  Kunden ska vid behov vända sig till sin skatteexpert eller en annan konsult inom affärsverksamhet eller placeringstjänster. Ytterligare information om beskattning finns också på www.skatt.fi.

Detta material utgör inte någon placeringsanalys utan det är marknadsföringsmaterial från FIM. Framtagandet av detta material står därmed inte under regler och stadgar som gäller placeringsanalysens oberoende och de handelsbegränsningar som ingår i denna reglering. Informationen i detta material utgör inte heller investeringsrådgivning enligt lagen om investeringstjänster. Vid utformandet av materialet har inte mottagarens ekonomiska ställning eller andra omständigheter i det personliga läget beaktats, utan syftet med materialet är att ge allmän information om finansiella instrument/marknader/placeringsverksamhet som presenteras där och därmed fungera som marknadsföringsmaterial för de finansiella instrument/marknader/placeringsåtgärder som materialet behandlar.

Den information om tjänsteleverantören som lagen om investeringstjänster kräver, information om distansförsäljning enligt konsumentskyddslagen och beskrivningar av de risker som ansluter sig till finansiella instrument finns tillgängliga på www.fim.com. Kunden uppmanas ta del av denna information innan placeringsbeslut fattas.

Detta material är avsett endast för en namngiven mottagare. Mottagaren har inte rätt att överlåta, kopiera, reproducera eller på annat sätt överföra detta material till tredje part utan FIMs samtycke. Upphovsrätten © och alla andra immateriella rättigheter till detta material tillhör FIM och samtliga rättigheter förbehålls i alla länder.

Detta material eller kopior av det får inte distribueras i USA eller mottagare i USA så att det strider mot de begränsningar som lagen i USA ställer. Distribution av materialet i USA kan betraktas som en förbrytelse mot dessa lagar.

Telefonsamtal med FIMs representanter kan spelas in och användas vid avgörande av tvister.

25.6.2018

Som kokande vatten

Text: Eelis Hein

 

Såsom förutspått var marknaden första halvåret 2018 mycket annorlunda än 2017. Fluktuationerna har varit fler och marknadsutvecklingen för olika tillgångsslag, geografiska områden, marknader och sektorer har varit klart mer oenhetlig än i fjol. Aktierna inom USA:s tekniksektor har stigit med i genomsnitt cirka 15 %, medan konsumtionsvarusektorn har sjunkit med nästan lika mycket. På Helsingforsbörsen, som utvecklats mycket väl, har det också funnits mycket stora skillnader mellan avkastningen av olika aktier. På börslistan finns aktier som har blivit hejdlöst mycket dyrare, medan många kända namn har sjunkit med tiotals procent. De globala aktie- och räntemarknaderna har i genomsnitt legat på bägge sidor om noll flera gånger.

Vi förväntar oss att det kommer att vara lika svårt att förutspå utvecklingen framöver, på grund av de underliggande strömmarna. Den uppåtgående trenden inom ekonomin och företagens resultat har pågått länge och det börjar finnas tecken på mättnad på olika håll. Centralbankerna är tvingade att normalisera sin penningpolitik som varit ultralätt. Det största behovet finns hos den amerikanska centralbanken Fed, eftersom målen för dess dubbelmandat, full sysselsättning och en inflation på 2 %, i praktiken har uppnåtts.

Perioden av åtstramad penningpolitik innebär en ständig balansgång för centralbankerna och osäkerhet för marknaden. Feds åtgärder kunde upplevas som för aggressiva, exempelvis om USA:s ekonomi- och resultatutveckling tvärtemot förväntningarna började gå långsammare under det andra halvåret på grund av högre oljepris och/eller högre lönekostnader. Däremot kunde åtgärderna upplevas annorlunda, om Trumps skattepolitik hade en bättre effekt än väntat på den rådande uppfattningen om USA:s goda ekonomiska läge. Feds inflytande är avgörande och dess penningpolitik (och marknadens förväntningar på den) har betydande återspeglande verkningar på den absoluta och relativa balansen vad gäller räntor, valutor och alla andra finansmarknader.

Draghi vid Europeiska centralbanken ECB skingrade marknadens oro i anslutning till avvecklingen av köpprogrammet för obligationer genom att tala om att styrräntorna kommer att ligga på de nuvarande nivåerna åtminstone ända till sommarmånaderna 2019. Enligt honom beror besluten om räntehöjningar även efter den tidpunkten på hur inflationen utvecklas i framtiden. En sak som han också tydligt ville framföra var att kapital som erhållits vid förfall av obligationer som redan nu finns i ECB:s balansräkning ska återinvesteras på obligationsmarknaden. I motsats till Fed krymper inte ECB balansräkningen. På så sätt försöker ECB försäkra sig om att läget på finansmarknaden inte stramas åt för mycket.

Figur 1: Feds och ECB:s penningpolitik går i olika riktning)

De politiska åtgärder som ECB meddelat om och tidpunkten för dem motsvarade till stor del marknadens förväntningar. Det som främst fångade uppmärksamheten var dock den tydliga signalen om att tröskeln är låg för att ECB kommer att skjuta upp åtstramningsåtgärder även i framtiden. Den ekonomiska cykeln har pågått länge, särskilt i USA, men även globalt. Även om det inte finns några tecken på att följande recession är i antågande, ökar sannolikheten för att ECB inte hinner höja räntorna innan cykeln vänder. Vilken följden är om (och när) ekonomin går in i en lågkonjunktur är en intressant framtida fråga. Nu är den viktigaste slutsatsen att möjligheten att höja den allmänna räntenivån i euroområdet verkar vara tämligen begränsad.

Vad gäller ränteplaceringar som är riskfria eller har låg risk betyder detta mycket låga avkastningsförväntningar, men å andra sidan även begränsad sannolikhet för en betydande höjning av räntorna och således för att ränterisken (durationsrisken) ska realiseras. Europeiska statsobligationer och investment grade-företagsobligationer har neutral vikt i vår allokering. Avkastningen är högre av europeiska high yield-företagsobligationer, men å andra sidan är riskpremierna historiskt sett ganska låga och det finns inte stor potential för att de kommer att minska ytterligare. Ökad volatilitet på marknaden betyder vanligen att riskpremierna ökar, vilket minskar avkastningen. Högre avkastningsförväntningar finns också på obligationsmarknaderna i tillväxtländerna (EMD), men den stramare penningpolitiken i USA och den starka dollarn orsakar tryck på detta tillgångsslag. Således är också vår allokering i HY- och EM-obligationer neutral.

Det faktum att ECB:s och Feds åtstramning av penningpolitiken är i otakt har sina följder. Detta upprätthåller ränteskillnaden mellan USA och euroområdet och skapar tryck på en förstärkning av dollarn mot euron. Den allt starkare dollarn är i sig en bra sak för euroinvesterare exempelvis när det kommer till amerikanska aktier. Å andra sidan drar europeiska företag och ekonomier nytta av den starka dollarn, medan resultatet påverkas negativt i många amerikanska företag. Inte heller övriga faktorer ger någon tydlig motivering till en relativ övervikt för någondera aktiemarknaden. Tillväxten i USA:s ekonomi verkar stå på en stabilare grund och läget i Italien sätter en gräns för att portföljflödet skulle styras till Europa. För europeiska aktier talar lägre inflation, räntenivå och prissättning samt högre riskpremie.

Feds åtstramning och den starka dollarn skapar utmaningar för tillväxten på tillväxtmarknaderna, särskilt i Sydamerika samt på axeln Ryssland-Mellanöstern-Afrika. Vi tror att många tillväxtekonomier drar nytta av den rådande tillväxten i världsekonomin och -handeln. Totalt sett har vi neutral vikt i aktieplaceringar i tillväxtländerna genom en övervikt i de asiatiska länderna.

Det finns underliggande strömmar som går i motsatt riktning. Marknaden är som ytan på kokande vatten där växlande och underliggande orsaker alltid tillfälligt får något ställe att bubbla upp och något att sjunka ned. Det är svårt att identifiera tydliga bestående trender. Enligt vår syn ger den goda tillväxten i världsekonomin fortfarande goda möjligheter till en positiv avkastning på aktiemarknaden i år. Ovan nämnda osäkerhetsfaktorer och de protektionistiska och politiska hot som spökar i bakgrunden leder till höjda risker och måttliga avkastningsförväntningar. I vår allokering innebär detta att vi deltar i marknadsutvecklingen med neutral vikt.

FIM Allokering Juni 2018

  • FIM Kapitalförvaltning Ab (FO-nummer 0979133-9), huvudbransch: förvaltning av placeringsfonder och alternativa investeringsfonder samt kapitalförvaltning och sammanhörande tjänster (nedan ”FIM”)
  • Adress: Norra esplanaden 33 A, 00100 Helsingfors, Kundservice (09) 6134 6250, www.fim.com
  • Bolaget är registrerat i Patent- och registerstyrelsens handelsregister och har beviljats auktorisation enligt lagen om placeringsfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.
  • Bolagets verksamhet övervakas av Finansinspektionen (Snellmansgatan 6, PB 159, 00101 Helsingfors, www.finansinspektionen.fi).

Uppgifterna i detta material är informativa till sin natur och bör inte betraktas som uppmaningar till utförande av transaktioner gällande enskilda finansiella instrument.

FIM ansvarar inte för transaktioner som gjorts utifrån detta material. Placeringsverksamhet är alltid förknippad med ekonomiska risker och kunden ansvarar själv för de ekonomiska konsekvenserna av sina placeringsbeslut och deras inverkan på beskattningen. Avkastningen kan utebli och det placerade kapitalet gå förlorat.

Det finansiella instrumentets historiska utveckling avgör inte nödvändigtvis den framtida utvecklingen. Innan placeringsbeslut fattas ska kunden omsorgsfullt bekanta sig med placeringsmarknaden och olika placeringsalternativ.  Kunden ska vid behov vända sig till sin skatteexpert eller en annan konsult inom affärsverksamhet eller placeringstjänster. Ytterligare information om beskattning finns också på www.skatt.fi.

Detta material utgör inte någon placeringsanalys utan det är marknadsföringsmaterial från FIM. Framtagandet av detta material står därmed inte under regler och stadgar som gäller placeringsanalysens oberoende och de handelsbegränsningar som ingår i denna reglering. Informationen i detta material utgör inte heller investeringsrådgivning enligt lagen om investeringstjänster. Vid utformandet av materialet har inte mottagarens ekonomiska ställning eller andra omständigheter i det personliga läget beaktats, utan syftet med materialet är att ge allmän information om finansiella instrument/marknader/placeringsverksamhet som presenteras där och därmed fungera som marknadsföringsmaterial för de finansiella instrument/marknader/placeringsåtgärder som materialet behandlar.

Den information om tjänsteleverantören som lagen om investeringstjänster kräver, information om distansförsäljning enligt konsumentskyddslagen och beskrivningar av de risker som ansluter sig till finansiella instrument finns tillgängliga på www.fim.com. Kunden uppmanas ta del av denna information innan placeringsbeslut fattas.

Detta material är avsett endast för en namngiven mottagare. Mottagaren har inte rätt att överlåta, kopiera, reproducera eller på annat sätt överföra detta material till tredje part utan FIMs samtycke. Upphovsrätten © och alla andra immateriella rättigheter till detta material tillhör FIM och samtliga rättigheter förbehålls i alla länder.

Detta material eller kopior av det får inte distribueras i USA eller mottagare i USA så att det strider mot de begränsningar som lagen i USA ställer. Distribution av materialet i USA kan betraktas som en förbrytelse mot dessa lagar.

Telefonsamtal med FIMs representanter kan spelas in och användas vid avgörande av tvister.

12.6.2018

Maj 2018 – stark tillväxt på Helsingforsbörsen

Text: Christian Wahlstein


I en världsekonomisk utveckling som fortfarande är nervös nådde Helsingforsbörsen i maj återigen sin högsta nivå under detta år. Trots de varierande stämningarna i den globala ekonomin växer den finländska ekonomin i rask takt.
Utifrån delårsrapporterna från januari-mars kan man konstatera att företagens orderstock har vuxit och att efterfrågan på marknaden är stark. Industrins kapacitetsutnyttjande är på en hög nivå, vilket skapar en föraning om nya investeringar.
Enligt vår chefsekonom Timo Hirvonen är Finlands ekonomi i god form. Konsumentförtroendet är rekordhögt och företagens förväntade försäljning och avkastning är positiva. Tillväxten sker på bred front eftersom hushållens konsumtion, investeringar och exporten stöder den. Sysselsättningens tillväxt stärks och konsumentpriserna, dvs. inflationen är relativt måttlig.
Den positiva utvecklingen på bostadsmarknadens fortsätter och bostadspriserna stiger i måttlig takt.
I Förenta staterna växte ekonomin med 2,3 procent under årets första kvartal. Tillväxten i ekonomin sker på bred front, trots att tillväxten i den privata konsumtionen avtog. På arbetsmarknaden härskar full sysselsättning. Förenta staternas centralbank Fed har som mål att höja styrräntan 3–4 gånger i år. Den ekonomiska statistiken från början av året skapar en positiv bild av ekonomin. Inflationen ökade i mars. Vid sitt räntemöte i maj bibehöll Fed som väntat styrräntan på nuvarande nivå.
Tillväxten i euroområdets bruttonationalprodukt (bnp) avtog med 2,5 procent under årets första kvartal. Försvagningen i företagens förtroendeindikatorer som började i april jämnade ut sig. Sysselsättningens positiva utveckling på euroområdet har fortsatt och inflationen är fortsatt svag. Euroområdets ekonomiska tillväxtutsikter är goda för i år.
I slutet av maj överskred avkastningen på statsobligationer i Förenta staterna treprocentsgränsen för första gånger på fyra år. Detta har ansetts vara en psykologiskt viktig gräns för marknaden. Samtidigt har de korta räntorna i Förenta staterna stigit ännu snabbare. Skillnaden mellan de korta och långa räntorna har minskat i ett läge där räntorna allmänt taget stiger. Detta är relativt ovanligt, men typiskt efter en lång stigande trend i ekonomin. Investerare fäster sin uppmärksamhet vid detta fenomen, eftersom det historiskt sett ofta har åtföljts av en sämre period på aktiemarknaden. Ännu är vi inte i den situationen. Då räntesatserna historiskt sett har visat en nedåtgående trend, har det ofta tagit 1–2 år innan en nedgång i ekonomin tagit vid.
Handelskriget mellan Förenta staterna och Kina visade tecken på att lugna sig i maj. Både USA och Kina meddelade att de vill undvika ett handelskrig.
Bara en vecka senare beslöt Donald Trump att införa importtullar på stål och aluminium. Man anser att Trump genom tullarna vill försvaga Världshandelsorganisationen WTO. Tullarna berör även Mexiko och Kanada, men anses i synnerhet rikta sig mot Tyskland, som Trump vill pressa både på finans- och säkerhetspolitikens områden.
Inom den europeiska politiken har Spanien fått en ny premiärminister och i Italien fick man fram en ny regering efter tre månaders strävanden.


Åtgärder i kapitalförvaltningsportföljerna i maj
Efter månadsskiftets förändring i allokeringen har vi åter en neutral aktievikt.
Vi köpte in Novo Nordisks aktie i portföljen efter resultatet i januari-mars. Bolaget rapporterade ett resultat som var bättre än väntat och höjde sina anvisningar något för det innevarande året.
Dessutom ökade vi vikten av Förenta staternas teknologisektor i portföljerna genom att köpa in First Trust DJ Internet -ETF. Fonden investerar i bolag, av vilkas omsättning minst 50 % kommer från nätet. ETF:s största investeringar är Amazon, Google, Facebook och Netflix. Teknologisektorns belastning på amerikanska investeringar stiger i och med denna ändring tillbaka till neutral vikt i våra portföljer.

  • FIM Kapitalförvaltning Ab (FO-nummer 0979133-9), huvudbransch: förvaltning av placeringsfonder och alternativa investeringsfonder samt kapitalförvaltning och sammanhörande tjänster (nedan ”FIM”)
  • Adress: Norra esplanaden 33 A, 00100 Helsingfors, Kundservice (09) 6134 6250, www.fim.com
  • Bolaget är registrerat i Patent- och registerstyrelsens handelsregister och har beviljats auktorisation enligt lagen om placeringsfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.
  • Bolagets verksamhet övervakas av Finansinspektionen (Snellmansgatan 6, PB 159, 00101 Helsingfors, www.finansinspektionen.fi).

Uppgifterna i detta material är informativa till sin natur och bör inte betraktas som uppmaningar till utförande av transaktioner gällande enskilda finansiella instrument.

FIM ansvarar inte för transaktioner som gjorts utifrån detta material. Placeringsverksamhet är alltid förknippad med ekonomiska risker och kunden ansvarar själv för de ekonomiska konsekvenserna av sina placeringsbeslut och deras inverkan på beskattningen. Avkastningen kan utebli och det placerade kapitalet gå förlorat.

Det finansiella instrumentets historiska utveckling avgör inte nödvändigtvis den framtida utvecklingen. Innan placeringsbeslut fattas ska kunden omsorgsfullt bekanta sig med placeringsmarknaden och olika placeringsalternativ.  Kunden ska vid behov vända sig till sin skatteexpert eller en annan konsult inom affärsverksamhet eller placeringstjänster. Ytterligare information om beskattning finns också på www.skatt.fi.

Detta material utgör inte någon placeringsanalys utan det är marknadsföringsmaterial från FIM. Framtagandet av detta material står därmed inte under regler och stadgar som gäller placeringsanalysens oberoende och de handelsbegränsningar som ingår i denna reglering. Informationen i detta material utgör inte heller investeringsrådgivning enligt lagen om investeringstjänster. Vid utformandet av materialet har inte mottagarens ekonomiska ställning eller andra omständigheter i det personliga läget beaktats, utan syftet med materialet är att ge allmän information om finansiella instrument/marknader/placeringsverksamhet som presenteras där och därmed fungera som marknadsföringsmaterial för de finansiella instrument/marknader/placeringsåtgärder som materialet behandlar.

Den information om tjänsteleverantören som lagen om investeringstjänster kräver, information om distansförsäljning enligt konsumentskyddslagen och beskrivningar av de risker som ansluter sig till finansiella instrument finns tillgängliga på www.fim.com. Kunden uppmanas ta del av denna information innan placeringsbeslut fattas.

Detta material är avsett endast för en namngiven mottagare. Mottagaren har inte rätt att överlåta, kopiera, reproducera eller på annat sätt överföra detta material till tredje part utan FIMs samtycke. Upphovsrätten © och alla andra immateriella rättigheter till detta material tillhör FIM och samtliga rättigheter förbehålls i alla länder.

Detta material eller kopior av det får inte distribueras i USA eller mottagare i USA så att det strider mot de begränsningar som lagen i USA ställer. Distribution av materialet i USA kan betraktas som en förbrytelse mot dessa lagar.

Telefonsamtal med FIMs representanter kan spelas in och användas vid avgörande av tvister.

14.5.2018

Quo vadis, marknaden? Vart är du på väg, marknaden?

Text: Jussi Lilja

 

Ett stort tema när det gäller världsekonomin är, om tillväxten kommer att fortsätta i år. Tillväxten har avtagit, men utsikterna är starka. Tillväxten får stöd av dess bredd och skattepolitiken i USA. Det som talar för tillväxt är den positiva BNP-utvecklingen, det högre oljepriset och de goda förtroendeindikatorerna bland konsumenter och professionella köpare.
Aktuella och beaktansvärda risker är protektionism och normaliseringen av den globala penningpolitiken. Vi anser att de geopolitiska riskerna är små, i synnerhet då läget på Koreahalvön blivit bättre. Bland enskilda sektorer gäller det att nämna att teknologiaktier har en värderingsrisk. Om sektorn tappar investerare måste man bedöma om det sker en rotation mot mer defensiva och större aktier eller om hela aktiemarknaden segar ihop.

Populisterna vann valet i Italien, och regeringsförhandlingarna kommer att bli svåra. Regeringskrisen har hamnat i skuggan av andra nyheter, till exempel de förbättrade relationerna mellan Frankrike och Tyskland samt mellan Syd- och Nordkorea.

I euroområdet ligger industrins förtroende och produktion på en god nivå även om siffrorna mjuknat något. Den negativa valutakursutvecklingen har belastat de europeiska exportföretagens resultattillväxt. Europeiska centralbankens chef Mario Draghi konstaterade efter ett möte den 26 april att tillväxtmomentum har avtagit i flera euroländer. Indikatorerna ligger dock fortfarande över de historiska nivåerna.

I april offentliggjordes resultat för första kvartalet runt om i världen. De har varit positiva överraskningar i synnerhet i euroområdet och USA, där skattereformen och den försvagade dollarn stöder resultaten. De goda resultatens inverkan på kursutvecklingen har dock varit begränsad. 

USA:s 10-åriga statsobligation översteg den symboliska gränsen på 3 procent i slutet av april. Statsobligationer är redan ett konkurrenskraftigt alternativ till utdelning från mer riskbehäftade aktiebolag. Amerikanska investerare erbjuds tills vidare en betydligt bättre riskjusterad avkastning på räntepapper, eftersom europeiska investerare måste köpa mer riskbehäftade företagsobligationer för att få en avkastning som motsvarar tyska DAX-indexets dividendavkastning.

Det globala aktiemarknadsindexet MSCI World All Countries är inte längre på plus sedan början av året. Sentimentet på aktiemarknaden kan anses vara väntande.

 

Innehåll i förvaltningsportföljer och åtgärder

I slutet av april sänkte vi aktierna till neutral vikt genom följande åtgärder. Vår fond FIM Artificiell Intelligens har klarat sig bra jämfört med den övriga aktiemarknaden, och vi överförde mer tillgångar från tillväxtmarknaderna till denna fond. Vi minskade vikten i FIM Emerging Markets ESG och FIM Emerging Markets Småbolag med cirka 2 procent. Vi tog dessutom hem vinsten från indexandelsfonden SPDR Tech Select Sector som investerar i teknologiföretag i USA.

I april investerade vi mer i Wärtsilä, efter att aktiekursen sjunkit med cirka 10 procent från toppnoteringen i oktober. Vi tror att företagets starka orderstock bidrar till dess resultatförmåga.

YIT:s resultat för första kvartalet var sämre än väntat, och därför minskade vi vårt innehav. Resultatet påverkades helt säkert av fusionen med Lemminkäinen, eftersom YIT nedskrev värdet på vissa projekt under fusionen. Företaget ser fortfarande positivt på bostadsmarknaden, och även inom kontorssegmentet blir många objekt klara i slutet av 2018 och under därpå följande år. Om objekten blir klara i tid bidrar detta till företagets omsättning och resultat.

  • FIM Kapitalförvaltning Ab (FO-nummer 0979133-9), huvudbransch: förvaltning av placeringsfonder och alternativa investeringsfonder samt kapitalförvaltning och sammanhörande tjänster (nedan ”FIM”)
  • Adress: Norra esplanaden 33 A, 00100 Helsingfors, Kundservice (09) 6134 6250, www.fim.com
  • Bolaget är registrerat i Patent- och registerstyrelsens handelsregister och har beviljats auktorisation enligt lagen om placeringsfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.
  • Bolagets verksamhet övervakas av Finansinspektionen (Snellmansgatan 6, PB 159, 00101 Helsingfors, www.finansinspektionen.fi).

Uppgifterna i detta material är informativa till sin natur och bör inte betraktas som uppmaningar till utförande av transaktioner gällande enskilda finansiella instrument.

FIM ansvarar inte för transaktioner som gjorts utifrån detta material. Placeringsverksamhet är alltid förknippad med ekonomiska risker och kunden ansvarar själv för de ekonomiska konsekvenserna av sina placeringsbeslut och deras inverkan på beskattningen. Avkastningen kan utebli och det placerade kapitalet gå förlorat.

Det finansiella instrumentets historiska utveckling avgör inte nödvändigtvis den framtida utvecklingen. Innan placeringsbeslut fattas ska kunden omsorgsfullt bekanta sig med placeringsmarknaden och olika placeringsalternativ.  Kunden ska vid behov vända sig till sin skatteexpert eller en annan konsult inom affärsverksamhet eller placeringstjänster. Ytterligare information om beskattning finns också på www.skatt.fi.

Detta material utgör inte någon placeringsanalys utan det är marknadsföringsmaterial från FIM. Framtagandet av detta material står därmed inte under regler och stadgar som gäller placeringsanalysens oberoende och de handelsbegränsningar som ingår i denna reglering. Informationen i detta material utgör inte heller investeringsrådgivning enligt lagen om investeringstjänster. Vid utformandet av materialet har inte mottagarens ekonomiska ställning eller andra omständigheter i det personliga läget beaktats, utan syftet med materialet är att ge allmän information om finansiella instrument/marknader/placeringsverksamhet som presenteras där och därmed fungera som marknadsföringsmaterial för de finansiella instrument/marknader/placeringsåtgärder som materialet behandlar.

Den information om tjänsteleverantören som lagen om investeringstjänster kräver, information om distansförsäljning enligt konsumentskyddslagen och beskrivningar av de risker som ansluter sig till finansiella instrument finns tillgängliga på www.fim.com. Kunden uppmanas ta del av denna information innan placeringsbeslut fattas.

Detta material är avsett endast för en namngiven mottagare. Mottagaren har inte rätt att överlåta, kopiera, reproducera eller på annat sätt överföra detta material till tredje part utan FIMs samtycke. Upphovsrätten © och alla andra immateriella rättigheter till detta material tillhör FIM och samtliga rättigheter förbehålls i alla länder.

Detta material eller kopior av det får inte distribueras i USA eller mottagare i USA så att det strider mot de begränsningar som lagen i USA ställer. Distribution av materialet i USA kan betraktas som en förbrytelse mot dessa lagar.

Telefonsamtal med FIMs representanter kan spelas in och användas vid avgörande av tvister.

2.5.2018

Vi har minskat vikten i aktier och tillväxtmarknadsaktier från svag övervikt till neutral vikt i våra kapitalförvaltningsportföljer.

Vi anser att neutral vikt i aktier är motiverad. Även om tillväxtutsikterna fortfarande är goda och risken för recession är mycket liten, förväntar vi oss att osäkerheten på marknaden kommer att öka under de närmaste månaderna. Den ekonomiska aktiviteten i euroområdet återgick till en mer ordinär tillväxt på cirka 2 % efter tillväxtrushen i början av året, och även på andra håll i världen är det svårt att tro att tillväxten skulle överraska positivt under de följande kvartalen.

Den globala ekonomiska tillväxten verkar fortsätta på god nivå, vilket framför allt i USA där det råder full sysselsättning skapar risk för överhettning och ökande inflation. Den amerikanska centralbankens (Fed) allt stramare penningpolitik och den annalkande avvecklingen av Europeiska centralbankens (ECB) köpprogram för obligationer skärper läget på finansmarknaden och ökar osäkerheten inte bara på obligationsmarknaden utan också på aktiemarknaden.

Det är också osannolikt att företagen kommer att prestera några toppresultat på en tid, även om tillväxtprognoserna har varit goda. Inflationsrisken märks även som en ökad resultatosäkerhet.

Den neutrala vikten i tillväxtmarknaderna å sin sida är motiverad, eftersom möjligheterna till en mer hållbar uppgång på aktiemarknaderna i tillväxtländerna som kunde skönjas i början av året för närvarande inte verkar infrias. En åtstramad penningpolitik i USA visar sig vanligen som ökad osäkerhet på tillväxtmarknaderna.

Allokeringsändringarna i portföljerna har inletts.

 

  • FIM Kapitalförvaltning Ab (FO-nummer 0979133-9), huvudbransch: förvaltning av placeringsfonder och alternativa investeringsfonder samt kapitalförvaltning och sammanhörande tjänster (nedan ”FIM”)
  • Adress: Norra esplanaden 33 A, 00100 Helsingfors, Kundservice (09) 6134 6250, www.fim.com
  • Bolaget är registrerat i Patent- och registerstyrelsens handelsregister och har beviljats auktorisation enligt lagen om placeringsfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.
  • Bolagets verksamhet övervakas av Finansinspektionen (Snellmansgatan 6, PB 159, 00101 Helsingfors, www.finansinspektionen.fi).

Uppgifterna i detta material är informativa till sin natur och bör inte betraktas som uppmaningar till utförande av transaktioner gällande enskilda finansiella instrument.

FIM ansvarar inte för transaktioner som gjorts utifrån detta material. Placeringsverksamhet är alltid förknippad med ekonomiska risker och kunden ansvarar själv för de ekonomiska konsekvenserna av sina placeringsbeslut och deras inverkan på beskattningen. Avkastningen kan utebli och det placerade kapitalet gå förlorat.

Det finansiella instrumentets historiska utveckling avgör inte nödvändigtvis den framtida utvecklingen. Innan placeringsbeslut fattas ska kunden omsorgsfullt bekanta sig med placeringsmarknaden och olika placeringsalternativ.  Kunden ska vid behov vända sig till sin skatteexpert eller en annan konsult inom affärsverksamhet eller placeringstjänster. Ytterligare information om beskattning finns också på www.skatt.fi.

Detta material utgör inte någon placeringsanalys utan det är marknadsföringsmaterial från FIM. Framtagandet av detta material står därmed inte under regler och stadgar som gäller placeringsanalysens oberoende och de handelsbegränsningar som ingår i denna reglering. Informationen i detta material utgör inte heller investeringsrådgivning enligt lagen om investeringstjänster. Vid utformandet av materialet har inte mottagarens ekonomiska ställning eller andra omständigheter i det personliga läget beaktats, utan syftet med materialet är att ge allmän information om finansiella instrument/marknader/placeringsverksamhet som presenteras där och därmed fungera som marknadsföringsmaterial för de finansiella instrument/marknader/placeringsåtgärder som materialet behandlar.

Den information om tjänsteleverantören som lagen om investeringstjänster kräver, information om distansförsäljning enligt konsumentskyddslagen och beskrivningar av de risker som ansluter sig till finansiella instrument finns tillgängliga på www.fim.com. Kunden uppmanas ta del av denna information innan placeringsbeslut fattas.

Detta material är avsett endast för en namngiven mottagare. Mottagaren har inte rätt att överlåta, kopiera, reproducera eller på annat sätt överföra detta material till tredje part utan FIMs samtycke. Upphovsrätten © och alla andra immateriella rättigheter till detta material tillhör FIM och samtliga rättigheter förbehålls i alla länder.

Detta material eller kopior av det får inte distribueras i USA eller mottagare i USA så att det strider mot de begränsningar som lagen i USA ställer. Distribution av materialet i USA kan betraktas som en förbrytelse mot dessa lagar.

Telefonsamtal med FIMs representanter kan spelas in och användas vid avgörande av tvister.

5.4.2018

Kampen om importtullarna

Text: Jussi Lilja

 

Den 8 mars tillkännagav Europeiska centralbanken ECB sin syn på utvecklingen av euroområdet. ECB beslöt att höja sin ekonomiska prognos, eftersom den ekonomiska tillväxten var fortsatt stark. Enligt den uppdaterade prognosen kommer euroområdets bruttonationalprodukt att öka med 2,4 procent år 2018 och inflationen att hålla sig under 1,5 procent under de två följande åren. I fråga om de ekonomiska utsikterna i euroområdet är riskerna balanserade, men Europeiska centralbankschefen Mario Draghi nämnde att handelspolitiken är en risk för den ekonomiska utvecklingen.

ECB tog de första stegen i riktning mot en stramare penningpolitik genom att i sitt utlåtande stryka behovet av att öka de månatliga värdepappersköpen. Vår chefsekonom Timo Hirvonen förväntar sig att ECB:s program för värdepappersköp kommer att avvecklas i år. Enligt vår syn kommer centralbanksräntorna att höjas år 2019 och euriborräntorna, som bland annat intresserar finländare med bostadslån, kommer att stiga måttligt.
I februari fick vi en försmak av den tilltagande protektionismen i form av stål- och aluminiumtullar, som trädde i kraft den 23 mars. President Trump meddelade dessutom att USA överväger tulltariffer för import från Kina till USA. Enligt Trump skulle en tulltariff på 25 procent och till ett värde om sammanlagt 50 miljarder dollar införas på importvaror från Kina. Enligt Vita huset införs tullarna i de branscher där Kina har försökt få en orättvis konkurrensfördel. Sammanlagt handlar det om tio branscher, och till dem hör bland annat robotteknik, flygplans- och spårvägsindustri samt elfordon.
Om USA:s importtull på 25 procent träder i kraft utan undantag, kommer den ha en inverkan på cirka 50 miljarder dollar på Kinas import till USA. Tullen skulle sänka Kinas ekonomiska tillväxt med 0,1 procent. Det finns dock skäl att komma ihåg att Kinas ekonomi förväntas växa med 6,5 procent i år.

Både USA och Kina vill undvika ett handelskrig. Vår chefsekonom Timo Hirvonen uppskattar att det skulle behövas flera omgångar med höga och omfattande importtullar, för att den ekonomiska tillväxten skulle börja avta mer tydligt. Tyvärr fick vi fler tecken på detta i början av april, då Kina svarade på USA:s tullar. Kina kommer att införa importtullar på 106 amerikanska produkter, bland annat på sojabönor, bilar, kemikalier och flygplan. Trump hyllade tidigare den goda kontakten med Kinas president Xi Jinping och därför är det ömsesidiga införandet av tullarna förhoppningsvis bara en artig inbjudan till förhandlingsbordet.

Självkörande bilar har orsakat två dödsolyckor i Arizona och Kalifornien i USA. Olyckorna ledde till att kurserna föll både för elbilstillverkaren Tesla och för det nyskapande taxibolaget Uber. I båda fallen hade förarna helt litat på bilens autopilot och inte hållit i ratten över huvud taget. Ansvars- och moralfrågorna i anslutning till den självstyrande trafiken är svåra och de juridiska konsekvenserna är oklara. Varje olycka ökar risken för att tillväxt- och resultatutvecklingen skjuts allt mer på framtiden för branschens bolag. Särskilt för Tesla har de negativa resultat- och finansspekulationerna ökat, eftersom bolaget är mycket förlustbringande och har haft produktionssvårigheter.

Innehåll i förvaltningsportföljer och åtgärder

I början av mars ökade vi innehavet i byggkoncernen Lehto i portföljerna med hög och neutral risk. Aktiekursen sjönk med 12 procent då fyra huvudägare sålde sitt innehav i bolaget den 1 mars. Den störste ägaren Hannu Lehto sålde dock inga aktier. Värderingen av aktien har sjunkit betydligt under de senaste månaderna på grund av den svaga kursutvecklingen, även om bolagets resultatutveckling har varit god. Vi anser att bolaget fortfarande kan växa kraftigt och att det drar nytta av byggboomen genom sitt eget fungerande koncept. Ifjol ökade bolagets resultat med 50 procent och bolaget förutspår en fortsatt resultattillväxt på 20–30 procent i år.

Dessutom tog vi hem vinster genom att sälja aktier i Autoliv. Aktiekursen hade utvecklats klart bättre än den allmänna marknaden och steg med 30 procent under det senaste året (vs. generalindex OMX Stockholm med en utveckling på -6 %). Till följd av kursuppgången har värderingen av aktien ökat betydligt och aktiens P/E-tal är redan 19. Värderingen har stigit med 40 procent på ett år och aktiekursen prissätter redan bolagets kommande delning under årets andra hälft.

  • FIM Kapitalförvaltning Ab (FO-nummer 0979133-9), huvudbransch: förvaltning av placeringsfonder och alternativa investeringsfonder samt kapitalförvaltning och sammanhörande tjänster (nedan ”FIM”)
  • Adress: Norra esplanaden 33 A, 00100 Helsingfors, Kundservice (09) 6134 6250, www.fim.com
  • Bolaget är registrerat i Patent- och registerstyrelsens handelsregister och har beviljats auktorisation enligt lagen om placeringsfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.
  • Bolagets verksamhet övervakas av Finansinspektionen (Snellmansgatan 6, PB 159, 00101 Helsingfors, www.finansinspektionen.fi).

Uppgifterna i detta material är informativa till sin natur och bör inte betraktas som uppmaningar till utförande av transaktioner gällande enskilda finansiella instrument.

FIM ansvarar inte för transaktioner som gjorts utifrån detta material. Placeringsverksamhet är alltid förknippad med ekonomiska risker och kunden ansvarar själv för de ekonomiska konsekvenserna av sina placeringsbeslut och deras inverkan på beskattningen. Avkastningen kan utebli och det placerade kapitalet gå förlorat.

Det finansiella instrumentets historiska utveckling avgör inte nödvändigtvis den framtida utvecklingen. Innan placeringsbeslut fattas ska kunden omsorgsfullt bekanta sig med placeringsmarknaden och olika placeringsalternativ.  Kunden ska vid behov vända sig till sin skatteexpert eller en annan konsult inom affärsverksamhet eller placeringstjänster. Ytterligare information om beskattning finns också på www.skatt.fi.

Detta material utgör inte någon placeringsanalys utan det är marknadsföringsmaterial från FIM. Framtagandet av detta material står därmed inte under regler och stadgar som gäller placeringsanalysens oberoende och de handelsbegränsningar som ingår i denna reglering. Informationen i detta material utgör inte heller investeringsrådgivning enligt lagen om investeringstjänster. Vid utformandet av materialet har inte mottagarens ekonomiska ställning eller andra omständigheter i det personliga läget beaktats, utan syftet med materialet är att ge allmän information om finansiella instrument/marknader/placeringsverksamhet som presenteras där och därmed fungera som marknadsföringsmaterial för de finansiella instrument/marknader/placeringsåtgärder som materialet behandlar.

Den information om tjänsteleverantören som lagen om investeringstjänster kräver, information om distansförsäljning enligt konsumentskyddslagen och beskrivningar av de risker som ansluter sig till finansiella instrument finns tillgängliga på www.fim.com. Kunden uppmanas ta del av denna information innan placeringsbeslut fattas.

Detta material är avsett endast för en namngiven mottagare. Mottagaren har inte rätt att överlåta, kopiera, reproducera eller på annat sätt överföra detta material till tredje part utan FIMs samtycke. Upphovsrätten © och alla andra immateriella rättigheter till detta material tillhör FIM och samtliga rättigheter förbehålls i alla länder.

Detta material eller kopior av det får inte distribueras i USA eller mottagare i USA så att det strider mot de begränsningar som lagen i USA ställer. Distribution av materialet i USA kan betraktas som en förbrytelse mot dessa lagar.

Telefonsamtal med FIMs representanter kan spelas in och användas vid avgörande av tvister.

29.3.2018

Skyddade av stark ekonomisk tillväxt

Text: Eelis Hein

 

Åtminstone en del av de politiska riskerna relaterade till president Trump verkar besannas. Vita huset under hans ledning går från den ena krisen till den andra och omsättningen har varit hög på sistone. Men problemen är sekundära på marknaden som fokuserar på den starka ekonomiska tillväxten.

Trump har bytt ut sina närmaste ekonomiska rådgivare och kabinettmedlemmar. Senast i raden var utrikesminister Rex Tillerson som har ansetts vara förnuftig. De har ersatts av personer som står bakom Trumps kontroversiella initiativ, till exempel metall- och aluminiumtullar eller planer på ett möte med Nordkoreas diktator Kim Il Un. Marknaden har tills vidare knappt reagerat på att Trump irrar runt. Anledningen är att marknaden fokuserar på den starka ekonomiska tillväxten. Den har gjort frågor om politiska risker och ekonomisk påverkan på lång sikt sekundära.

Trump hävdade sin rätt att införa importtullar på metall och aluminium genom att vädja till att han försvarar USA:s nationella säkerhet. Planen som snarare var relaterad till vallöften och potentiella förhandlingar om frihandelsavtal i Nordamerika än nationell säkerhet skapade farhågor om en protektionistisk våg i världshandeln. Efter tillkännagivandet har bland annat EU och Kina framfört hård kritik och antytt motaktioner.

Trots att det finns risk för handelskrig är sannolikheten för en större handelspolitisk konflikt liten enligt den aktuella uppfattningen. Omfattande protektionism som riskerar tillväxten i världsekonomin främjar varken Trump eller någon annan. Därmed är importtullarna för metall och aluminium mindre viktiga för världshandeln trots att de sannolikt leder till diskussion vid förhandlingar, eftersom de ger få motaktioner.

Däremot gör den starka ekonomiska cykeln, trots sin ålder, att frågor relaterade till inflation och ränteutveckling hamnar i förgrunden. Om marknaden har rätt kommer USA:s centralbank att ha höjt styrräntan till 1,75 % med fler höjningar på gång när den här artikeln har blivit klar. Trots att den Europeiska centralbanken förväntas börja höja räntan först 2019 är man på väg mot en stramare penningpolitik.

Bild 1: I USA överskrider avkastningen på den riskfria 1-åriga statsobligationen S&P 500-aktieindexets genomsnittliga utdelning.

 

Miljön med stigande räntor skapar svåra förhållanden för ränteplaceringar, men räntehöjningarna medför även svårigheter på aktiemarknaderna. I USA har placeringar med korta räntor blivit ett alternativ när den riskfria 1-åriga statsobligationens avkastning över 2 % överstiger till exempel S&P 500-aktieindexets genomsnittliga utdelning (bild 1). De föränderliga marknadsförhållandena medför fluktuationer, vilket innebär att investerare som söker avkastning bör tåla risk. Den måttliga ränteuppgången bör dock inte förändra aktieplaceringarnas ställning som relativt lockande tillgångsklasser om ekonomi- och tillväxtutsikterna har fortsatt god lönsamhet.

Trots att det finns tecken på att den ekonomiska tillväxten är på väg att avta är den fortsatt stark och globalt utbredd. Trumps finansiella stimulansåtgärder i USA får den stigande trenden att fortsätta och ökade investeringar och konsumtionsefterfrågan bibehåller en positiv ekonomisk utveckling. Ekonomin i euroområdet är just nu inne i sin snabbaste expansion på tio år. Eftersom Kinas ekonomi förväntas bibehålla en tillväxt på över 6 % är sannolikheten för global lågkonjunktur mycket låg under det här året. Störningar i den rådande starka resultattillväxten i företag är inte att förvänta i det här scenariot.

Den starka ekonomiska tillväxten gör att det finns svag övervikt i aktier. Vi överviktar europeiska aktier. Vi tror att den expansiva penningpolitiken i euroområdet och den starka resultattillväxten och ekonomiska tillväxten skapar förhållanden där europeiska aktier tar igen försprånget på aktiemarknaden i USA.  Vi anser även att aktierna på tillväxtmarknader är relativa vinnare.

De rådande förhållandena med låg avkastning och förväntade räntehöjningar i euroområdet främjar inte våra svagt underviktade ränteplaceringar. En stark ekonomi stödjer visserligen företagsobligationer, men en åtstramad penningpolitik som gör att de allmänna fluktuationerna på marknaden ökar skapar tryck på de historiskt låga riskmarginalerna. Vi har överfört vikten i high yield-företagsobligationer med lägre riskklass från svag övervikt till neutral. Den bästa avkastningspotentialen i ränteplaceringar finns i de svagt överviktade obligationerna från växande marknader.

 

Allokering, juni 2018

  • FIM Kapitalförvaltning Ab (FO-nummer 0979133-9), huvudbransch: förvaltning av placeringsfonder och alternativa investeringsfonder samt kapitalförvaltning och sammanhörande tjänster (nedan ”FIM”)
  • Adress: Norra esplanaden 33 A, 00100 Helsingfors, Kundservice (09) 6134 6250, www.fim.com
  • Bolaget är registrerat i Patent- och registerstyrelsens handelsregister och har beviljats auktorisation enligt lagen om placeringsfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.
  • Bolagets verksamhet övervakas av Finansinspektionen (Snellmansgatan 6, PB 159, 00101 Helsingfors, www.finansinspektionen.fi).

Uppgifterna i detta material är informativa till sin natur och bör inte betraktas som uppmaningar till utförande av transaktioner gällande enskilda finansiella instrument.

FIM ansvarar inte för transaktioner som gjorts utifrån detta material. Placeringsverksamhet är alltid förknippad med ekonomiska risker och kunden ansvarar själv för de ekonomiska konsekvenserna av sina placeringsbeslut och deras inverkan på beskattningen. Avkastningen kan utebli och det placerade kapitalet gå förlorat.

Det finansiella instrumentets historiska utveckling avgör inte nödvändigtvis den framtida utvecklingen. Innan placeringsbeslut fattas ska kunden omsorgsfullt bekanta sig med placeringsmarknaden och olika placeringsalternativ.  Kunden ska vid behov vända sig till sin skatteexpert eller en annan konsult inom affärsverksamhet eller placeringstjänster. Ytterligare information om beskattning finns också på www.skatt.fi.

Detta material utgör inte någon placeringsanalys utan det är marknadsföringsmaterial från FIM. Framtagandet av detta material står därmed inte under regler och stadgar som gäller placeringsanalysens oberoende och de handelsbegränsningar som ingår i denna reglering. Informationen i detta material utgör inte heller investeringsrådgivning enligt lagen om investeringstjänster. Vid utformandet av materialet har inte mottagarens ekonomiska ställning eller andra omständigheter i det personliga läget beaktats, utan syftet med materialet är att ge allmän information om finansiella instrument/marknader/placeringsverksamhet som presenteras där och därmed fungera som marknadsföringsmaterial för de finansiella instrument/marknader/placeringsåtgärder som materialet behandlar.

Den information om tjänsteleverantören som lagen om investeringstjänster kräver, information om distansförsäljning enligt konsumentskyddslagen och beskrivningar av de risker som ansluter sig till finansiella instrument finns tillgängliga på www.fim.com. Kunden uppmanas ta del av denna information innan placeringsbeslut fattas.

Detta material är avsett endast för en namngiven mottagare. Mottagaren har inte rätt att överlåta, kopiera, reproducera eller på annat sätt överföra detta material till tredje part utan FIMs samtycke. Upphovsrätten © och alla andra immateriella rättigheter till detta material tillhör FIM och samtliga rättigheter förbehålls i alla länder.

Detta material eller kopior av det får inte distribueras i USA eller mottagare i USA så att det strider mot de begränsningar som lagen i USA ställer. Distribution av materialet i USA kan betraktas som en förbrytelse mot dessa lagar.

Telefonsamtal med FIMs representanter kan spelas in och användas vid avgörande av tvister.

16.3.2018

Upp- och nedgångar, men till slut ett lyft

Text: Jussi Lilja

 

För långsiktiga placerare är luftgropar på marknaden bekanta, precis som kraftiga uppstigningar. Efter en kraftig uppstigning, ett så kallat accentuerat januarifenomen, fick vi i början av februari se en snabb nedgångsperiod. På S&P 500-indexet hade man på 15 månader inte sett en enda nedgång på fem procent och den korrigerande rörelsen var förväntad. Det exceptionellt stora engångsraset inträffade under den tredje handelsdagen i februari efter att man under veckoslutet funderat en del.

Det går snabbt när marknaden bildar sig en förändrad lägesbild och den efterföljande prisbildningen sker också snabbt. Den utlösande faktorn kan vara vad som helst, och denna gång var den de stigande räntorna. Som sagt så har den starka ekonomiska tillväxten höjt förväntningarna på en accelererad inflation och centralbankernas penningpolitik åtstramas. Räntan på USA:s tioåriga statsobligationer hade ökat relativt snabbt från 2,5 procent vid årets början till 2,8 procent. Placerarnas nerver tålde inte längre den snabba ränterörelsen och spekulationerna om stramare finansieringsförhållanden.

Var det här nu den stora vändningen på aktiemarknaden och det kommer att dala under våren? Det anser vi inte, utan detta var bara en korrigering efter en alltför snabb uppgång. På det stora hela lönar det sig att komma ihåg att amerikanernas S&P 500-index endast sjönk till den nivå som det låg på helt nyligen i mitten av december 2017. VIX-indexet, som beskriver nervositeten, halverades snabbt, marknaden återtog lugnet och under februari steg kurserna tillbaka till den nivå som de låg på i början av året.

Situationen för USA:s tvååriga statsobligationer är intressant när räntan nu tydligt överskrider två procent. Placeraren erbjuds en bättre ersättning för den ”idiotsäkra” avkastningen på USA:s statsobligationer jämfört med det omfattande S&P 500-aktieindexets avkastning, som ligger en aning under två procent. Efter hårda uppgångsår börjar vissa placerare uppskatta sådana skyddshamnar i stället för aktier.

I slutet av månaden fick vi ännu nyheter om Trumps iver att införa nya ståltullar och andra tullar som skadar världshandeln. Kina exporterar mycket till USA och landet lindrade sin inställning varvid Europa lovade att svara med samma mått. Jag säger att det handlar om att samla politiska poäng och titta mot oljelampornas epok i en global värld.

Innehåll i förvaltningsportföljer och åtgärder

Under korrigeringsrörelsen köpte vi några procent av indexandelen iShares Core S&P 500 till portföljer med diskretionär kapitalförvaltning. Aktiemarknadens volatilitet var som störst under korrigeringsrörelsen och som högst sedan augusti 2015. Vi ansåg det vara mycket sannolikt att marknadssvängningen inte är en stor vändning, utan att situationen lugnar ner sig. Vi stängde positionen och tog en liten snabbvinst till portföljerna efter en placering på bara en och en halv vecka. 

I februari sålde vid bort Marine Harvest ur portföljerna. Aktien hade stigit med sex procent från början av året och aktiens P/E-tal hade ökat så att det låg cirka 20 procent över sin egen historia. Analytikerna har sänkt sina prognoser på grund av att priset på fiskbolagets huvudprodukt lax har sjunkit från toppnivån under hösten. Vi frigör aktien för att eventuellt igen ta med den i båten senare.

Vi köpte in Konecranes, som är ett bekant kvalitetsbolag, i portföljerna. Aktien hade sjunkit med tolv procent från den nivå den låg på när vi sålde den ett par veckor tidigare, och därmed har aktiens värdering åter sjunkit till en attraktiv nivå.

I slutet av månaden höjde vi statsobligationerna från undervikt till neutral vikt och sänkte high yield-lånen till neutral vikt från en lätt övervikt. Även om inflationstrollet lyfter på huvudet i USA, så är det långt kvar i Europa innan ECB:s målnivå för inflationen uppnås. Vi anser det vara möjligt att statsobligationernas långa räntor sjunker från sin nuvarande nivå.

Fundamenten för högriskföretagslån är fortfarande positiva, även om värderingsnivåerna har stigit sig höga. Om man börjar undvika risker kommer det definitivt att ha en negativ inverkan på företagslån med högre risk. Vi är försiktiga beträffande räntorna och sänker placeringsobjektet tillbaka till neutral vikt.

  • FIM Kapitalförvaltning Ab (FO-nummer 0979133-9), huvudbransch: förvaltning av placeringsfonder och alternativa investeringsfonder samt kapitalförvaltning och sammanhörande tjänster (nedan ”FIM”)
  • Adress: Norra esplanaden 33 A, 00100 Helsingfors, Kundservice (09) 6134 6250, www.fim.com
  • Bolaget är registrerat i Patent- och registerstyrelsens handelsregister och har beviljats auktorisation enligt lagen om placeringsfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.
  • Bolagets verksamhet övervakas av Finansinspektionen (Snellmansgatan 6, PB 159, 00101 Helsingfors, www.finansinspektionen.fi).

Uppgifterna i detta material är informativa till sin natur och bör inte betraktas som uppmaningar till utförande av transaktioner gällande enskilda finansiella instrument.

FIM ansvarar inte för transaktioner som gjorts utifrån detta material. Placeringsverksamhet är alltid förknippad med ekonomiska risker och kunden ansvarar själv för de ekonomiska konsekvenserna av sina placeringsbeslut och deras inverkan på beskattningen. Avkastningen kan utebli och det placerade kapitalet gå förlorat.

Det finansiella instrumentets historiska utveckling avgör inte nödvändigtvis den framtida utvecklingen. Innan placeringsbeslut fattas ska kunden omsorgsfullt bekanta sig med placeringsmarknaden och olika placeringsalternativ.  Kunden ska vid behov vända sig till sin skatteexpert eller en annan konsult inom affärsverksamhet eller placeringstjänster. Ytterligare information om beskattning finns också på www.skatt.fi.

Detta material utgör inte någon placeringsanalys utan det är marknadsföringsmaterial från FIM. Framtagandet av detta material står därmed inte under regler och stadgar som gäller placeringsanalysens oberoende och de handelsbegränsningar som ingår i denna reglering. Informationen i detta material utgör inte heller investeringsrådgivning enligt lagen om investeringstjänster. Vid utformandet av materialet har inte mottagarens ekonomiska ställning eller andra omständigheter i det personliga läget beaktats, utan syftet med materialet är att ge allmän information om finansiella instrument/marknader/placeringsverksamhet som presenteras där och därmed fungera som marknadsföringsmaterial för de finansiella instrument/marknader/placeringsåtgärder som materialet behandlar.

Den information om tjänsteleverantören som lagen om investeringstjänster kräver, information om distansförsäljning enligt konsumentskyddslagen och beskrivningar av de risker som ansluter sig till finansiella instrument finns tillgängliga på www.fim.com. Kunden uppmanas ta del av denna information innan placeringsbeslut fattas.

Detta material är avsett endast för en namngiven mottagare. Mottagaren har inte rätt att överlåta, kopiera, reproducera eller på annat sätt överföra detta material till tredje part utan FIMs samtycke. Upphovsrätten © och alla andra immateriella rättigheter till detta material tillhör FIM och samtliga rättigheter förbehålls i alla länder.

Detta material eller kopior av det får inte distribueras i USA eller mottagare i USA så att det strider mot de begränsningar som lagen i USA ställer. Distribution av materialet i USA kan betraktas som en förbrytelse mot dessa lagar.

Telefonsamtal med FIMs representanter kan spelas in och användas vid avgörande av tvister.

12.2.2018

Nyårsfyrverkeri

Text: Jussi Lilja

 

Det finns många oförklarliga fenomen på aktiemarknaden. Ett bra exempel är det så kallade januarifenomenet. Det baserar sig på historisk evidens på att det har varit lönsamt att vara på aktiemarknaden i januari. Fenomenet har dock avtagit under årens lopp. Det nya året 2018 började med kraftig uppgång, och januarifenomenet höll i sig de tre första veckorna i månaden. Därefter sjönk marknaden i en vecka och indexavkastningen dalade från en avkastning på 4–5 procent till följd av oron för en uppgång i räntenivån. Det globala indexet MSCI World All Countries landade i slutet av januari på cirka 2 procent på plus, liksom också indexet MSCI USA. Den finska marknaden presterade något bättre och avkastade 2,6 procent.

Avkastningen på Tysklands och USA:s 10-åriga statsobligationer var negativ i januari, vilket indikerar en uppgång i räntenivån. Tysklands statsobligation landade1,9 procent på minus och USA:s 2,5 procent på minus. Stigande räntor och ränteförväntningar är gift för dem som äger räntepapper, och de kommer antagligen att investera allt mer på aktiemarknaden.

I USA har bränslet på aktiemarknaden varit skattereformen, men dess momentum börjar avta, och man har nu också noggrannare börjat se på dess effekter. Skattereformen kan leda till att återköp av aktier och kontantköpeanbud, där företag köps ut ur börsen, ökar till hela 1 000 miljarder dollar, dvs. närmare 3,5 procent av värdet på alla börser i USA. Amerikanska företag har redan tagit hem tillgångar från utlandet och delar nu ut dem till medarbetarna som bonus (bl.a. AT&T, ComCast och Fifth Third Bancorp), och dessutom har företag meddelat att de kommer att återbetala kapital till investerare i form av högre utdelning och köp av egna aktier.

Investeringsbanken UBS prognostiserar att enbart skattereformen kommer att leda till en resultatökning på knappt 8 procent för S&P 500-företagen. De amerikanska företagens investeringsplaner är mer ambitiösa än på 11 år.

Europeiska centralbanken (ECB) höll sitt räntemöte i slutet av januari. Det verkar som om man väntar på att inflationen i euroområdet ska öka avsevärt innan räntorna höjs, och det är fortfarande osannolikt att räntorna kommer att höjas under 2018. ECB-chefen Draghi poängterade dock särskilt valutakursfluktuationerna och konstaterade att osäkerheten kan påverka prisstabiliteten.

Innehåll i förvaltningsportföljer och åtgärder

 I början av året är det alltid bra att tänka efter vad vi kunde göra bättre, och denna gång fokuserade vi på att utveckla portföljförvaltningens kommunikation. Vi kom fram till att vi inom FIM börjar rapportera vår relativa investeringsallokering på en femstegsskala i stället för den tidigare trestegsskalan. Utöver undervikt, neutralvikt och övervikt inför vi nu svag under- eller övervikt för olika investeringsslag.

I mitten av januari höjde vi aktierna till svag övervikt. Vi gjorde detta genom att öka andelen tillväxtmarknadsaktier i portföljerna. Vi investerade i fonden FIM Emerging Markets ESG, som avkastade bättre än aktiemarknaderna i tillväxtländerna i fjol (fonden +24,6 % och tillväxtmarknadsindexet +22,1 %).

Tillväxtländerna presterar fortfarande starkt, och tillväxten får stöd av de högre priserna på olja och råvaror. Även värderingsmässigt är aktiemarknaden mest lockande i tillväxtländerna. Bland annat värderingen enligt pris per resultat är endast 12,4 på tillväxtmarknaderna, medan den är 18,7 i USA. Det har visserligen alltid förekommit värderingsskillnader mellan de avancerade västmarknaderna och tillväxtmarknaderna, men för närvarande är skillnaden lockande enligt flera indikatorer.

I slutet av januari tog vi hem vinsten från Konecranes aktie på alla risknivåer. Från investeringen i september i fjol till slutet av januari hade Konecranes kurs stigit med cirka 12 procent, och aktien hade utvecklats betydligt bättre än andra verkstadsbolagsaktier. Aktiens värdering både absolut sett och i relation till marknaden överlag hade stigit till en nivå som utlöste vår lust att sälja.

Vi köpte dessutom av räntefonden Algebris Macro Credit Fund till våra diskretionära kapitalförvaltningsfonder med låg respektive neutral risk. Fonden investerar i olika slags ränteinstrument, till exempel väst- och tillväxtländernas obligationer, företagsobligationer och bankernas skuldpapper i jakten på sunda källor för ränteavkastning. Fondens avkastningsmål är 6–7 procent per år, och den skyddar sig mycket aktivt mot riskerna. Vi anser att fonden har en bra position i den krävande räntemiljön under 2018.

Skattedeklarationen för 2017

Årsrapporterna om de tillgångar som vi förvarar är tillgängliga via FIMs nätbank. Rapporterna innehåller all information som behövs för beskattningen. Rapporterna finns i nätbanken under Investeringar.

Våren 2018 får du en förhandsifylld skattedeklaration från skattemyndigheten. I rapportens specifikationsdel har skattemyndigheten antecknat uppgifterna från värdepappersförmedlare och -förvarare om transaktioner under skatteåret 2017. Kontrollera och komplettera vid behov uppgifterna antingen i tjänsten Skattedeklaration på nätet eller i bilaga 9A till pappersdeklarationen. Om du inte har något att komplettera eller rätta till behöver du inte returnera deklarationen.

Om dina tillgångar är bundna till en placeringsbunden livförsäkring rapporteras transaktioner inte separat i skattedeklarationen.

Du får ytterligare information och hjälp i dessa frågor av din privatbankir!

  • FIM Kapitalförvaltning Ab (FO-nummer 0979133-9), huvudbransch: förvaltning av placeringsfonder och alternativa investeringsfonder samt kapitalförvaltning och sammanhörande tjänster (nedan ”FIM”)
  • Adress: Norra esplanaden 33 A, 00100 Helsingfors, Kundservice (09) 6134 6250, www.fim.com
  • Bolaget är registrerat i Patent- och registerstyrelsens handelsregister och har beviljats auktorisation enligt lagen om placeringsfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.
  • Bolagets verksamhet övervakas av Finansinspektionen (Snellmansgatan 6, PB 159, 00101 Helsingfors, www.finansinspektionen.fi).

Uppgifterna i detta material är informativa till sin natur och bör inte betraktas som uppmaningar till utförande av transaktioner gällande enskilda finansiella instrument.

FIM ansvarar inte för transaktioner som gjorts utifrån detta material. Placeringsverksamhet är alltid förknippad med ekonomiska risker och kunden ansvarar själv för de ekonomiska konsekvenserna av sina placeringsbeslut och deras inverkan på beskattningen. Avkastningen kan utebli och det placerade kapitalet gå förlorat.

Det finansiella instrumentets historiska utveckling avgör inte nödvändigtvis den framtida utvecklingen. Innan placeringsbeslut fattas ska kunden omsorgsfullt bekanta sig med placeringsmarknaden och olika placeringsalternativ.  Kunden ska vid behov vända sig till sin skatteexpert eller en annan konsult inom affärsverksamhet eller placeringstjänster. Ytterligare information om beskattning finns också på www.skatt.fi.

Detta material utgör inte någon placeringsanalys utan det är marknadsföringsmaterial från FIM. Framtagandet av detta material står därmed inte under regler och stadgar som gäller placeringsanalysens oberoende och de handelsbegränsningar som ingår i denna reglering. Informationen i detta material utgör inte heller investeringsrådgivning enligt lagen om investeringstjänster. Vid utformandet av materialet har inte mottagarens ekonomiska ställning eller andra omständigheter i det personliga läget beaktats, utan syftet med materialet är att ge allmän information om finansiella instrument/marknader/placeringsverksamhet som presenteras där och därmed fungera som marknadsföringsmaterial för de finansiella instrument/marknader/placeringsåtgärder som materialet behandlar.

Den information om tjänsteleverantören som lagen om investeringstjänster kräver, information om distansförsäljning enligt konsumentskyddslagen och beskrivningar av de risker som ansluter sig till finansiella instrument finns tillgängliga på www.fim.com. Kunden uppmanas ta del av denna information innan placeringsbeslut fattas.

Detta material är avsett endast för en namngiven mottagare. Mottagaren har inte rätt att överlåta, kopiera, reproducera eller på annat sätt överföra detta material till tredje part utan FIMs samtycke. Upphovsrätten © och alla andra immateriella rättigheter till detta material tillhör FIM och samtliga rättigheter förbehålls i alla länder.

Detta material eller kopior av det får inte distribueras i USA eller mottagare i USA så att det strider mot de begränsningar som lagen i USA ställer. Distribution av materialet i USA kan betraktas som en förbrytelse mot dessa lagar.

Telefonsamtal med FIMs representanter kan spelas in och användas vid avgörande av tvister.

10.1.2018

Investeringsårets avslut

Text: Jussi Lilja

År 2017 var ett gott år för aktieinvesterare och även ett bättre år än väntat för ränteinvesterare. Avkastningen på ränteinvesteringar med låg risk blev dock anspråkslös, eftersom avkastningen för penningmarknadsfonder och fonder som investerar i statsobligationer inom euroområdet låg nära noll. Bäst avkastade high yield-obligationer med sämre kreditbetyg, cirka fem procent, och räntemarknaderna i tillväxtländerna, cirka tre procent.

Investerare som investerar i euro fick avkastning på cirka tio procent från det världsomfattande aktieindexet MSCI World All Countries Total Return. Helsingforsbörsen visade fortfarande i oktober en uppgång på över 15 procent, men sjönk mot slutet av året och landade också på cirka tio procents avkastning. Aktieindexet för tillväxtmarknaderna, MSCI Emerging Markets, var värt sin risk och avkastade exceptionellt 21 procent i fjol.

Den kraftiga fluktuationen i eurons och dollarns kurser var den mest oväntade faktorn under året. I början av året hade marknaderna en mycket stark konsensusuppfattning om att dollarn skulle stärkas eller ligga nära 1:1 i förhållande till euron. Till de viktigaste motiveringarna till konsensusen om den stärkta dollarn hörde räntehöjningar som inleddes av Fed och som enligt antaganden skulle stödja dollarn. Orsakerna till att euron stärkts kan i efterhand beskrivas så här: den politiska risken övergick till USA när populismen inte fick det befarade omfattande understödet i Europa, euron var för billig i förhållande till den allt mer positiva ekonomiska utvecklingen i vår världsdel och bytesbalansen inom euroområdet visar ett hyggligt överskott till följd av den ökande exporten.

Vi inleder året 2018 i ett utmärkt makroekonomiskt läge där endast sex av alla länder i världen befinner sig i en lågkonjunktur, enligt Internationella valutafonden (IMF). Utifrån statistiken som förs sedan 1980 var 2009 det svagaste året, då över 90 länder befann sig i en lågkonjunktur. I västländerna väntas en lika stor bnp-tillväxt som 2017, 2,1 procent, och i tillväxtekonomierna väntas en något snabbare tillväxt, 4,8 procent.

Innehåll i förvaltningsportföljer och åtgärder

December var en lugn månad på marknaden och vi vidtog endast några mindre åtgärder i portföljerna. Under andra veckan i december köpte vi till diskretionära kapitalförvaltningsportföljer med hög respektive neutral risk aktier i indexandelsfonden iShares Russell 1000 Pure U.S. Revenue, som investerar i bolag på hemmamarknaden i USA. På så sätt kan vi minska den relativa undervikten i USA i portföljerna en aning.

Den aktuella ETF-fonden investerar sina tillgångar i sådana bolag i indexet Russell 1000 av vilkas omsättning minst 85 procent kommer från USA. På kort sikt är skattereformen i USA en drivkraft för investeringen, eftersom reformen gynnar särskilt mindre bolag på hemmamarknaden. Syftet med reformen av företagsbeskattningen är att amerikanska bolag som är verksamma på internationella marknader ska ta sina vinster hem till USA i stället för skatteplanering. Ändringen är problematisk för sådana bolag och kan, åtminstone i början, medföra ekonomiska förluster för stora bolag. Relativa vinnare på reformen är mindre hemmamarknadsbolag som främst gynnas enbart av den lägre skattesatsen och som i övrigt inte är tvungna att stödja sig på en omfattande internationell skatteplanering.

Som väntat, höjde Fed styrräntan med 0,25 procentenheter den 13 december. Även kommande räntehöjningar stödjer finanssektorn, där vår nya indexandelsfond är verksam och där vi har en betydande övervikt jämfört med mer omfattande index (vikten i sektorn: 25 %). Finanssektorn gynnas på lång sikt av de högre räntorna. Däremot är ETF:s vikt i teknologisektorn endast tre procent. Vid månadsskiftet november/december skedde viss hemtagning av vinster inom sektorn, där affärsverksamheten är mer internationell.

MiFID II trädde i kraft den 3 januari 2018

MiFID II-direktivet som gäller finansbolag trädde i kraft den 3 januari 2018. Direktivet är en av de största ändringarna någonsin i regelverket för finanssektorn. Regelverket omfattar hela EU och berör på så sätt alla europeiska värdepappersföretag och deras kunder. Målet är att förbättra era, investerarnas, skydd och att göra finansmarknaden mer transparent.

Vad innebär detta för dig? I praktiken kommer vi att ställa mer utförliga frågor om din investeringserfarenhet, ditt investeringsintresse och din kännedom om investeringsprodukter. Om du redan tidigare har köpt både kapitalförvaltningstjänster och enskilda investeringsprodukter, till exempel fonder, av oss, eller om du kanske gör det framöver, berättar vi mer noggrant vår åsikt om den aktuella produktens ändamålsenlighet och lämplighet utifrån den bakgrundsinformation som du gett oss. Till följd av regelverket är vi tvungna att uppdatera den så kallade investeringsprofilen tillsammans med många av er. Vi är tvungna att ställa nya frågor, men också på nytt ställa flera frågor som ni redan har svarat på. Därför beklagar vi på förhand de angelägenheter som våra ytterligare frågor och de nya krumelurerna orsakar er – våra avsikter och avsikten med EU-regelverket är goda.

Den ökade transparensen som MiFID II-regelverket medför är en positiv sak. Från och med början av 2018 ska alla tjänsteleverantörer tillhandahålla information som motsvarar fondernas faktablad även om bland annat ETF-värdepapper (börsnoterade fonder), strukturerade investeringsprodukter och kapitalförvaltningstjänster som en del av en försäkringslösning. Detta underlättar jämförelsen av olika tjänsteleverantörer och harmoniserar, under ledning av myndigheterna, handlingsmodeller för rapportering av intäkter, kostnader och risker till förmån för er. 

  • FIM Kapitalförvaltning Ab (FO-nummer 0979133-9), huvudbransch: förvaltning av placeringsfonder och alternativa investeringsfonder samt kapitalförvaltning och sammanhörande tjänster (nedan ”FIM”)
  • Adress: Norra esplanaden 33 A, 00100 Helsingfors, Kundservice (09) 6134 6250, www.fim.com
  • Bolaget är registrerat i Patent- och registerstyrelsens handelsregister och har beviljats auktorisation enligt lagen om placeringsfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.
  • Bolagets verksamhet övervakas av Finansinspektionen (Snellmansgatan 6, PB 159, 00101 Helsingfors, www.finansinspektionen.fi).

Uppgifterna i detta material är informativa till sin natur och bör inte betraktas som uppmaningar till utförande av transaktioner gällande enskilda finansiella instrument.

FIM ansvarar inte för transaktioner som gjorts utifrån detta material. Placeringsverksamhet är alltid förknippad med ekonomiska risker och kunden ansvarar själv för de ekonomiska konsekvenserna av sina placeringsbeslut och deras inverkan på beskattningen. Avkastningen kan utebli och det placerade kapitalet gå förlorat.

Det finansiella instrumentets historiska utveckling avgör inte nödvändigtvis den framtida utvecklingen. Innan placeringsbeslut fattas ska kunden omsorgsfullt bekanta sig med placeringsmarknaden och olika placeringsalternativ.  Kunden ska vid behov vända sig till sin skatteexpert eller en annan konsult inom affärsverksamhet eller placeringstjänster. Ytterligare information om beskattning finns också på www.skatt.fi.

Detta material utgör inte någon placeringsanalys utan det är marknadsföringsmaterial från FIM. Framtagandet av detta material står därmed inte under regler och stadgar som gäller placeringsanalysens oberoende och de handelsbegränsningar som ingår i denna reglering. Informationen i detta material utgör inte heller investeringsrådgivning enligt lagen om investeringstjänster. Vid utformandet av materialet har inte mottagarens ekonomiska ställning eller andra omständigheter i det personliga läget beaktats, utan syftet med materialet är att ge allmän information om finansiella instrument/marknader/placeringsverksamhet som presenteras där och därmed fungera som marknadsföringsmaterial för de finansiella instrument/marknader/placeringsåtgärder som materialet behandlar.

Den information om tjänsteleverantören som lagen om investeringstjänster kräver, information om distansförsäljning enligt konsumentskyddslagen och beskrivningar av de risker som ansluter sig till finansiella instrument finns tillgängliga på www.fim.com. Kunden uppmanas ta del av denna information innan placeringsbeslut fattas.

Detta material är avsett endast för en namngiven mottagare. Mottagaren har inte rätt att överlåta, kopiera, reproducera eller på annat sätt överföra detta material till tredje part utan FIMs samtycke. Upphovsrätten © och alla andra immateriella rättigheter till detta material tillhör FIM och samtliga rättigheter förbehålls i alla länder.

Detta material eller kopior av det får inte distribueras i USA eller mottagare i USA så att det strider mot de begränsningar som lagen i USA ställer. Distribution av materialet i USA kan betraktas som en förbrytelse mot dessa lagar.

Telefonsamtal med FIMs representanter kan spelas in och användas vid avgörande av tvister.

26.9.2017

Bubbla eller boll?

Text: Eelis Hein

Efter de långvariga och aggressiva stimulansåtgärderna har centralbankerna i USA, euroområdet, England, Japan och Sverige obligationer värda 10 000 miljarder euro i sina balansräkningar. Summan motsvarar en fjärdedel av alla utestående statsobligationer, företagsobligationer och bostadslån med säkerhet som centralbankerna köper eller har köpt. Har det uppstått en likadan bubbla på marknaden som för cirka 10 år sedan innan Lehman Brothers kraschade?

En stor del av centralbankernas likviditetsinjektion har sökt efter investeringsobjekt på finansmarknaden i åratal. Jakten på avkastning fokuserade först på stats- och investment grade-obligationer. När priserna steg och avkastningsnivån sjönk blev high yield-obligationer, aktier och andra mer riskbehäftade tillgångsklasser mer intressanta. Till följd av den ökande efterfrågan har värderingsnivån för olika tillgångsklasser blivit hög absolut och historiskt sett. Många har börjat fråga sig om det uppstått en likadan bubbla på marknaden som för cirka 10 år sedan innan Lehman Brothers kraschade.

Nu tänker de två största centralbankerna i världen, Fed i USA och ECB i Europa, avveckla de kvantitativa lättnaderna och de övriga ovanliga stimulansåtgärderna. Centralbankerna har nämligen startat processer som siktar på en normalisering av penningpolitiken. Fed, som var först ute, håller redan på att avsluta obligationsköpen och höja styrräntan för fjärde gången. Som väntat meddelade Fed i samband med den penningpolitiska kommitténs senaste möte att även balansräkningen kommer att bantas ner. I praktiken låter Fed bli att reinvestera kapital som frigörs från förfallande lån. Ur marknadens perspektiv innebär detta att andra investerare måste träda in i stället för Fed. Även ECB väntas inom kort meddela hur och när den kommer att följa Feds väg.

Avvecklingen av köpprogrammet för obligationer kommer sannolikt att påverka realekonomin endast i ringa grad, i synnerhet då avvecklingen framskrider mycket långsamt. I den första fasen minskar Feds balansräkning med 10 miljarder dollar i månaden, vilket motsvarar en bråkdel av centralbankens balansomslutning på över 4 000 miljarder dollar. ECB:s köpprogram fortsätter sannolikt tills vidare.

Investerarna är dock i första hand intresserade av hur normaliseringen av penningpolitiken påverkar balansen på finansmarknaden och tillgångarnas priser. Hur kommer marknaden att reagera på en åtstramning om den exceptionellt expansiva penningpolitiken har bidragit till uppgången i priserna på tillgångsposter?

Marknadsbalansen är motiverad

Vi anser att det inte finns en irrationell bubbla på marknaden. I en miljö med positiva ekonomiska tillväxtutsikter samt en låg inflation och räntenivå är den rådande marknadsbalansen rationell. Frågan handlar mer om att priserna och värderingsnivån är höga (figur 1), och därför är också förhållandet mellan avkastning och risk sämre än till exempel för fem år sedan. Nyckeltalet försämras i synnerhet av täljaren dvs. avkastningen. Med den rådande prisnivån för aktier, obligationer och även andra tillgångsposter är det vettigt att anta att den förväntade avkastningen på lång sikt kommer att vara relativt låg. Den höga värderingsnivån innebär också en ökad risk förr eller senare, dvs. en större möjlighet att utfallet inte är önskvärt.

 

 

 

Figur 1: Värderingsnivån på aktiemarknaderna är högre än medelvärdet på lång sikt (röd), och det amerikanska aktiemarknadsindexet S&P 500 är två standardavvikelser högre än normalt. (Källa: Bloomberg, FIM)

 

Vi anser att marknadsläget snarare är en boll. Skillnaden mellan en bubbla och en boll manifesteras i slutet av marknadscykeln. Under de senaste 20 åren har en stigande marknad spruckit som en bubbla två gånger. Detta inträffade under den så kallade IT-bubblan 1998–2002 och i och med finanskrisen 2005–2009. All uppgång slutar dock inte i en bubbla som spricker och resulterar i ras. Alternativt kan luft kontrollerat pysa ut ur marknadsbollen eller släppas ut. Centralbankerna strävar efter det senare alternativet när de avvecklar den expansiva penningpolitiken. Därför kan marknaden råka ut för en rekyl eller sjunka långsamt tills den uppnår en måttligare värderingsnivå. Eller också kan marknaden utvecklas positivt om den goda ekonomiska tillväxten fortsätter, företagens resultat förbättras och antalet betalningsstörningar förblir lågt.

När det gäller slutet av året tror vi på det sista scenariot. Den goda utvecklingen i ekonomin och resultaten dominerar sentimentet på marknaden och det försämras inte av att centralbankerna på ett kontrollerat sätt ”låter luften gå ur bollen”.

I modellallokeringen för våra kapitalförvaltningsportföljer har aktierna och räntepappren neutral vikt. I vår geografiska allokering överviktar vi europeiska aktier, eftersom vi tror att de kommer att utvecklas positivt efter den lilla rekylen nyligen nu när eurons stärkning har avbrutits. Eftersom den gradvisa åtstramningen av penningpolitiken orsakar ett svagt uppåttryck på de långa räntorna underviktar vi statsobligationer. Inom ränteinvesteringar strävar vi efter avkastning från high yield-företagsobligationer.

  • FIM Kapitalförvaltning Ab (FO-nummer 0979133-9), huvudbransch: förvaltning av placeringsfonder och alternativa investeringsfonder samt kapitalförvaltning och sammanhörande tjänster (nedan ”FIM”)
  • Adress: Norra esplanaden 33 A, 00100 Helsingfors, Kundservice (09) 6134 6250, www.fim.com
  • Bolaget är registrerat i Patent- och registerstyrelsens handelsregister och har beviljats auktorisation enligt lagen om placeringsfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.
  • Bolagets verksamhet övervakas av Finansinspektionen (Snellmansgatan 6, PB 159, 00101 Helsingfors, www.finansinspektionen.fi).

Uppgifterna i detta material är informativa till sin natur och bör inte betraktas som uppmaningar till utförande av transaktioner gällande enskilda finansiella instrument.

FIM ansvarar inte för transaktioner som gjorts utifrån detta material. Placeringsverksamhet är alltid förknippad med ekonomiska risker och kunden ansvarar själv för de ekonomiska konsekvenserna av sina placeringsbeslut och deras inverkan på beskattningen. Avkastningen kan utebli och det placerade kapitalet gå förlorat.

Det finansiella instrumentets historiska utveckling avgör inte nödvändigtvis den framtida utvecklingen. Innan placeringsbeslut fattas ska kunden omsorgsfullt bekanta sig med placeringsmarknaden och olika placeringsalternativ.  Kunden ska vid behov vända sig till sin skatteexpert eller en annan konsult inom affärsverksamhet eller placeringstjänster. Ytterligare information om beskattning finns också på www.skatt.fi.

Detta material utgör inte någon placeringsanalys utan det är marknadsföringsmaterial från FIM. Framtagandet av detta material står därmed inte under regler och stadgar som gäller placeringsanalysens oberoende och de handelsbegränsningar som ingår i denna reglering. Informationen i detta material utgör inte heller investeringsrådgivning enligt lagen om investeringstjänster. Vid utformandet av materialet har inte mottagarens ekonomiska ställning eller andra omständigheter i det personliga läget beaktats, utan syftet med materialet är att ge allmän information om finansiella instrument/marknader/placeringsverksamhet som presenteras där och därmed fungera som marknadsföringsmaterial för de finansiella instrument/marknader/placeringsåtgärder som materialet behandlar.

Den information om tjänsteleverantören som lagen om investeringstjänster kräver, information om distansförsäljning enligt konsumentskyddslagen och beskrivningar av de risker som ansluter sig till finansiella instrument finns tillgängliga på www.fim.com. Kunden uppmanas ta del av denna information innan placeringsbeslut fattas.

Detta material är avsett endast för en namngiven mottagare. Mottagaren har inte rätt att överlåta, kopiera, reproducera eller på annat sätt överföra detta material till tredje part utan FIMs samtycke. Upphovsrätten © och alla andra immateriella rättigheter till detta material tillhör FIM och samtliga rättigheter förbehålls i alla länder.

Detta material eller kopior av det får inte distribueras i USA eller mottagare i USA så att det strider mot de begränsningar som lagen i USA ställer. Distribution av materialet i USA kan betraktas som en förbrytelse mot dessa lagar.

Telefonsamtal med FIMs representanter kan spelas in och användas vid avgörande av tvister.

8.9.2017

En månad som präglades av centralbankerna, kabinettförändringar och Korea

Text: Jussi Lilja

I början av augusti översteg antalet sysselsatta i USA analytikernas förväntningar, och till följd av detta stärktes dollarn efter en längre paus. Likaså var de starka inköpschefsindexen, till exempel 57 punkter för den europeiska industrin, och den ekonomiska tillväxten på över 2 procent i Europa orsak till fortsatt ekonomisk optimism.

Men i mitten av augusti började marknaden oroa sig för Nordkoreas hotelser. VIX-indexet som beskriver nervositeten steg till över 15 punkter, vilket trots allt är en relativt låg siffra. I mitten av månaden framgick det också att industriproduktionen i Frankrike och Tyskland i juni inte motsvarade förväntningarna och att Kinas utrikeshandel fortfarande var god. Även arbetsmarknaden i USA presterade starkt.

Den tredje veckan i augusti fokuserade marknaden på centralbankernas signaler. Av protokollen av den amerikanska centralbanken Fed från den 16 augusti framgår att man oroar sig för den obefintliga inflationen trots de enorma stimulansåtgärderna. Marknaden fokuserade också på hur en så expansiv penningpolitik till slut kommer att påverka balansen på finansmarknaden. Det är inga små frågor … Europeiska centralbanken (ECB) bekräftade i sitt mötesprotokoll främst att de kvantitativa lättnaderna kommer att avvecklas med små steg.

Årets viktigaste möte för centralbankerna ordnades i Jackson Hole den 24–26 augusti. Bland föredragshållarna och panelmedlemmarna fanns dessutom universitetsprofessorer i ekonomi. Det mest väntade föredraget hölls av Fedchefen Janet Yellen. I sitt tal upprepade hon samma teman om finansmarknadens stabilitet och avregleringens känslighet som på Feds möte på sommaren. Marknaden reagerade inte nämnvärt på nyheterna från Jackson Hole, och den största effekten var att euron stärktes till följd av ECB-chefen Mario Draghis positiva syn på euroområdets ekonomi.

Den mest kända personen som lämnade president Donald Trumps kabinett i augusti var Steve Bannon som anses höra till extremhögern, och många hade också sett framemot detta. Det finns en hel del utmaningar i såväl kabinettet som i inrikes- och utrikespolitiken. Hurrikanen Harvey kräver president Trumps uppmärksamhet, och som en mänsklig, amerikansk tragedi fick den naturligtvis mycket uppmärksamhet. Stormskadornas inverkan på USA:s BNP är -0,15 procentenheter. Således orsakade Harvey inte lika stor förödelse som hurrikanen Katrina 2005, vars negativa effekt på ekonomin var nästan 1 procent (källa: National Hurricane Center, Goldman Sachs). Skadorna på bostäder och annan egendom är omfattande, och enligt uppskattningar uppgår de till sammanlagt 75–95 miljarder dollar (källa: Moody’s Analytics). Dessutom har 0,5–1 miljoner bilar blivit demolerade.

Det politiska läget i Washington väcker många frågor, och krisen på Koreahalvön har eskalerat. Alternativen till en lösning av krisen är osäkra, eftersom det är mycket oklart vad Nordkoreas diktator strävar efter och vad bakgrundsaktören Kina vill.

Makroekonomiskt sett är marknadsläget mycket bra. Inom riskhanteringen gäller det att beakta den höga värderingsnivån och den ökade politiska risken.

Innehåll i förvaltningsportföljer och åtgärder

I augusti hade vi neutral aktievikt och gjorde större ändringar främst på räntesidan. I ränteallokeringen minskade vi risken för portföljerna för diskretionär kapitalförvaltning genom att ta hem vinsten från fonden FIM Euro High Yield. High yield-företagsobligationer har hört till våra bästa ränteinvesteringar, och sedan början av året har de avkastat 3,7 procent. Vi allokerade medlen från försäljningen till penningmarknaden tills vidare. Den minskade riskaptiten på marknaden (bl.a. till följd av de ökade politiska riskerna i augusti) och den ökande emissionsaktiviteten under hösten bildar ingen optimal miljö för riskbehäftade räntetillgångar. Det är möjligt att high yield-obligationer prisas om till följd av åtstramningen av den globala penningpolitiken. 

Kundnöjdhetsenkäten 2017 börjar

Det är återigen dags för kundnöjdhetsenkäten, vars syfte är att förbättra era kundupplevelser. Vi följer årligen upp hur vi lyckats med hjälp av kundnöjdhetsenkäten som genomförs konfidentiellt per telefon. Deltagarna väljs slumpmässigt så att urvalet av respektive privatbankirs kunder blir representativt.

Om du blir kontaktad vill jag redan nu tacka för att du bidrar till utvecklingen av vårt samarbete, och liksom tidigare år lovar jag att tillkännage er både ris och ros. Utifrån resultaten av enkäten utvecklar vi dessutom våra tjänster för att i högre grad uppfylla era förväntningar. Tack för era svar!

  • FIM Kapitalförvaltning Ab (FO-nummer 0979133-9), huvudbransch: förvaltning av placeringsfonder och alternativa investeringsfonder samt kapitalförvaltning och sammanhörande tjänster (nedan ”FIM”)
  • Adress: Norra esplanaden 33 A, 00100 Helsingfors, Kundservice (09) 6134 6250, www.fim.com
  • Bolaget är registrerat i Patent- och registerstyrelsens handelsregister och har beviljats auktorisation enligt lagen om placeringsfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.
  • Bolagets verksamhet övervakas av Finansinspektionen (Snellmansgatan 6, PB 159, 00101 Helsingfors, www.finansinspektionen.fi).

Uppgifterna i detta material är informativa till sin natur och bör inte betraktas som uppmaningar till utförande av transaktioner gällande enskilda finansiella instrument.

FIM ansvarar inte för transaktioner som gjorts utifrån detta material. Placeringsverksamhet är alltid förknippad med ekonomiska risker och kunden ansvarar själv för de ekonomiska konsekvenserna av sina placeringsbeslut och deras inverkan på beskattningen. Avkastningen kan utebli och det placerade kapitalet gå förlorat.

Det finansiella instrumentets historiska utveckling avgör inte nödvändigtvis den framtida utvecklingen. Innan placeringsbeslut fattas ska kunden omsorgsfullt bekanta sig med placeringsmarknaden och olika placeringsalternativ.  Kunden ska vid behov vända sig till sin skatteexpert eller en annan konsult inom affärsverksamhet eller placeringstjänster. Ytterligare information om beskattning finns också på www.skatt.fi.

Detta material utgör inte någon placeringsanalys utan det är marknadsföringsmaterial från FIM. Framtagandet av detta material står därmed inte under regler och stadgar som gäller placeringsanalysens oberoende och de handelsbegränsningar som ingår i denna reglering. Informationen i detta material utgör inte heller investeringsrådgivning enligt lagen om investeringstjänster. Vid utformandet av materialet har inte mottagarens ekonomiska ställning eller andra omständigheter i det personliga läget beaktats, utan syftet med materialet är att ge allmän information om finansiella instrument/marknader/placeringsverksamhet som presenteras där och därmed fungera som marknadsföringsmaterial för de finansiella instrument/marknader/placeringsåtgärder som materialet behandlar.

Den information om tjänsteleverantören som lagen om investeringstjänster kräver, information om distansförsäljning enligt konsumentskyddslagen och beskrivningar av de risker som ansluter sig till finansiella instrument finns tillgängliga på www.fim.com. Kunden uppmanas ta del av denna information innan placeringsbeslut fattas.

Detta material är avsett endast för en namngiven mottagare. Mottagaren har inte rätt att överlåta, kopiera, reproducera eller på annat sätt överföra detta material till tredje part utan FIMs samtycke. Upphovsrätten © och alla andra immateriella rättigheter till detta material tillhör FIM och samtliga rättigheter förbehålls i alla länder.

Detta material eller kopior av det får inte distribueras i USA eller mottagare i USA så att det strider mot de begränsningar som lagen i USA ställer. Distribution av materialet i USA kan betraktas som en förbrytelse mot dessa lagar.

Telefonsamtal med FIMs representanter kan spelas in och användas vid avgörande av tvister.

25.8.2017

Vi sänker ränteinvesteringarnas risk

I våra kapitalförvaltningsportföljer sänker vi investeringarna på räntemarknaderna i tillväxtländerna och high yield-företagsobligationerna till undervikt. Tillgångarna allokeras till penningmarknadsinvesteringar med lägre risk.

Vi anser att det är motiverat att sänka vikten i räntepapper på tillväxtmarknaderna från neutral vikt till undervikt, eftersom de måttliga tillväxtutsikterna och de försämrade ekonomiska nyckeltalen sannolikt kommer att bromsa upp utvecklingen på marknaden.

De lokala valutorna har utvecklats starkt under de senaste månaderna, men råvarupriserna har endast stigit lite, vilket kan leda till svårare tider för valutorna på hösten. Om investerarnas riskaptit minskar under de kommande veckorna, minskar kreditriskpremierna inte heller på tillväxtmarknaderna. För euroinvesterare ger den starka euron ytterligare bekymmer, vilket inte är optimalt.

När det gäller high yield-företagsobligationer är det motiverat att undervikta dem, eftersom investerarnas minskade riskaptit och det ökande antalet emissioner under hösten inte är en idealisk miljö för riskbehäftade räntepapper. Vi anser att det är möjligt att prissättningen av high yield-obligationer korrigeras när penningpolitiken stramas åt globalt.

Samtidigt som vi sänker vikten i de två mer riskbehäftade ränteklasserna ökar vi vikten i penningmarknadsinvesteringarna från neutral vikt till övervikt. Även om den absoluta avkastningsnivån är rekordlåg, fungerar penningmarknaden som en trygg hamn med lägre ränterisk.

Vi behåller neutral vikt i investment grade-företagsobligationer och statsobligationer. Vi behåller också neutral vikt i akter.

Allokeringsändringarna i portföljerna har inletts.

  • FIM Kapitalförvaltning Ab (FO-nummer 0979133-9), huvudbransch: förvaltning av placeringsfonder och alternativa investeringsfonder samt kapitalförvaltning och sammanhörande tjänster (nedan ”FIM”)
  • Adress: Norra esplanaden 33 A, 00100 Helsingfors, Kundservice (09) 6134 6250, www.fim.com
  • Bolaget är registrerat i Patent- och registerstyrelsens handelsregister och har beviljats auktorisation enligt lagen om placeringsfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.
  • Bolagets verksamhet övervakas av Finansinspektionen (Snellmansgatan 6, PB 159, 00101 Helsingfors, www.finansinspektionen.fi).

Uppgifterna i detta material är informativa till sin natur och bör inte betraktas som uppmaningar till utförande av transaktioner gällande enskilda finansiella instrument.

FIM ansvarar inte för transaktioner som gjorts utifrån detta material. Placeringsverksamhet är alltid förknippad med ekonomiska risker och kunden ansvarar själv för de ekonomiska konsekvenserna av sina placeringsbeslut och deras inverkan på beskattningen. Avkastningen kan utebli och det placerade kapitalet gå förlorat.

Det finansiella instrumentets historiska utveckling avgör inte nödvändigtvis den framtida utvecklingen. Innan placeringsbeslut fattas ska kunden omsorgsfullt bekanta sig med placeringsmarknaden och olika placeringsalternativ.  Kunden ska vid behov vända sig till sin skatteexpert eller en annan konsult inom affärsverksamhet eller placeringstjänster. Ytterligare information om beskattning finns också på www.skatt.fi.

Detta material utgör inte någon placeringsanalys utan det är marknadsföringsmaterial från FIM. Framtagandet av detta material står därmed inte under regler och stadgar som gäller placeringsanalysens oberoende och de handelsbegränsningar som ingår i denna reglering. Informationen i detta material utgör inte heller investeringsrådgivning enligt lagen om investeringstjänster. Vid utformandet av materialet har inte mottagarens ekonomiska ställning eller andra omständigheter i det personliga läget beaktats, utan syftet med materialet är att ge allmän information om finansiella instrument/marknader/placeringsverksamhet som presenteras där och därmed fungera som marknadsföringsmaterial för de finansiella instrument/marknader/placeringsåtgärder som materialet behandlar.

Den information om tjänsteleverantören som lagen om investeringstjänster kräver, information om distansförsäljning enligt konsumentskyddslagen och beskrivningar av de risker som ansluter sig till finansiella instrument finns tillgängliga på www.fim.com. Kunden uppmanas ta del av denna information innan placeringsbeslut fattas.

Detta material är avsett endast för en namngiven mottagare. Mottagaren har inte rätt att överlåta, kopiera, reproducera eller på annat sätt överföra detta material till tredje part utan FIMs samtycke. Upphovsrätten © och alla andra immateriella rättigheter till detta material tillhör FIM och samtliga rättigheter förbehålls i alla länder.

Detta material eller kopior av det får inte distribueras i USA eller mottagare i USA så att det strider mot de begränsningar som lagen i USA ställer. Distribution av materialet i USA kan betraktas som en förbrytelse mot dessa lagar.

Telefonsamtal med FIMs representanter kan spelas in och användas vid avgörande av tvister.

11.7.2017

Dags att chilla

Text: Jussi Lilja

Juninyheterna om makroekonomin i USA gav vid handen att sysselsättningssiffrorna i maj var klart lägre än väntat. USA:s inköpschefsindex för industrin överträffade emellertid förväntningarna.

I Asien fick vi en viktig indikator från Kina, och i Japan uppnåddes viktiga milstolpar. Inköpschefsindexet som fastställdes i Kina i maj höll sig vid 51,1 punkter och steg tack vare servicesektorn. Nikkei-indexet översteg igen gränsen på 20 000 punkter efter några års svacka.

Inflationen i euroområdet minskade betydligt i maj. I samband med sitt möte den 8 juni bekräftade Europeiska centralbanken (ECB) inte överraskande att cykeln med fallande centralbanksräntor är över och att penningpolitiken kommer att börja normaliseras. De relativt svaga inflationsutsikterna på medellång sikt motverkar dock normaliseringen av penningpolitiken. Euron försvagades något mot US-dollarn redan under ECB:s presskonferens, eftersom centralbanken sänkte inflationsprognoserna mer än väntat. Räntorna på statsobligationer sjönk.

De så kallade FAAMG-bolagen (Facebook, Amazon, Apple, Microsoft, Google som listats på börsen under namnet Alphabet) råkade ut för turbulens i mitten av juni. Bolagen stod för 55 procent av Nasdaq-indexets hela årsavkastning i år, när Goldman Sachs varnade för värderingen av aktierna. Teknikbolagen som var högt värderade och laddade med höga förväntningar sjönk betydligt på ett par dagar med fem till tio procent beroende på aktie. Rädslan för en IT-bubbla låg redan i luften, dvs. att rekylen skulle leda till en större försäljningsvåg. Bolagens kurser steg dock åter till utgångsnivån i slutet av juni, efter ett par veckors osäkerhet.

Inom politiken mottogs valresultatet i Storbritannien med ro. Senare i juni fortsatte Frankrikes nya president Emmanuel Macron sitt segertåg och fick majoritet i parlamentet, vilket också underlättar samarbetet mellan Tyskland och Frankrike i euroområdet.

På sitt möte den 14 juni höjde den amerikanska centralbanken (Fed) som väntat styrräntan från 1 till 1,25 procent. Fed ansåg att den minskade inflationen under senare tid är övergående. På hösten sker följande räntehöjning och minskningen av balansräkningen inleds.

Torsdagen den 15 juni lyckades eurogruppen komma överens om den andra mellanutvärderingen av Greklands låneprogram i Luxemburg. Principbeslutet gör det möjligt att betala följande lånepost efter att Grekland har vidtagit de så kallade preliminära åtgärderna.
Eurogruppen kom överens om att följande lånepost ska uppgå till 8,5 miljarder euro. Den är en del av Greklands tredje låneprogram, som eurogruppen kom överens om redan i augusti 2015.

Aktiemarknaden verkar ha tagit en paus efter en tämligen stark inledning på året.

Innehåll i förvaltningsportföljer och åtgärder

Vi köpte aktier i byggbolaget Lehto till portföljerna för diskretionär kapitalförvaltning med hög och neutral risk i månadsskiftet maj–juni. Lehtos huvudägare genomförde en aktieförsäljning till institutionella placerare den 31 maj 2017, då de minskade sitt innehav i bolaget. Lehto har vuxit klart snabbare och mer lönsamt än sina konkurrenter. Den genomsnittliga omsättningstillväxten under 2014–2016 har varit övertygande med 45 procent. Ledningen såg positivt på bolagets framtidsutsikter och i och med de nya beställningarna i maj stärkte Lehto sin styrning före aktieförsäljningen. Vi förhåller oss positivt till byggandet i Finland. Byggandet understöds av den låga räntenivån, återhämtningen av den ekonomiska tillväxten och de finländska konsumenternas stärkta förtroende, som steg till den högsta nivån någonsin i maj.

Den 13 juni sänkte vi vikten på aktier och high yield-företagsobligationer till neutral vikt efter en längre tids övervikt. Aktiekurserna har utvecklats gynnsamt och flera index har slagit nya rekord. Vi anser att de positiva tillväxtförväntningarna redan har prissatts i stor utsträckning på aktiemarknaden.

Vi övergick till neutral risknivå genom att minska aktievikten med 3–4 procent. Vi sålde hela innehavet i indexandelsfonden för euroområdets banksektor och i USA minskade vi andelen i fonden Threadneedle America i portföljerna. Bankerna i euroområdet hade gett en avkastning som var drygt tio procent bättre än euroområdet i allmänhet sedan köptillfället 8.11.2016 (+29,3 % vs. +19,1 %). I euroområdet har inflationsförväntningarna sjunkit trots den goda ekonomiska tillväxten, vilket har ökat trycket på de långa räntorna. På grund av detta och bankaktiernas starka utveckling ser vi att förhållandet mellan risk och avkastning har försämrats något inom sektorn. Fonden Threadneedle America å sin sida hade utvecklats bättre än marknaden i USA (S&P 500-indexet) från årets början (+5,0 % vs. +3,1 %). Fondens största källor till avkastning i början av året var teknik- och konsumentbolag.

De ekonomiska utsikterna är bra globalt, även om vi geografiskt fortfarande överviktar Europa på USA:s bekostnad. Investeringsmiljön möjliggör en positiv marknadsutveckling, men vi tror att uppgångspotentialen är begränsad. Kursstegringen under de senaste månaderna samt de historiskt höga värderingsnivåerna utsätter å sin sida marknaden för korrigerande rörelser.

  • FIM Kapitalförvaltning Ab (FO-nummer 0979133-9), huvudbransch: förvaltning av placeringsfonder och alternativa investeringsfonder samt kapitalförvaltning och sammanhörande tjänster (nedan ”FIM”)
  • Adress: Norra esplanaden 33 A, 00100 Helsingfors, Kundservice (09) 6134 6250, www.fim.com
  • Bolaget är registrerat i Patent- och registerstyrelsens handelsregister och har beviljats auktorisation enligt lagen om placeringsfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.
  • Bolagets verksamhet övervakas av Finansinspektionen (Snellmansgatan 6, PB 159, 00101 Helsingfors, www.finansinspektionen.fi).

Uppgifterna i detta material är informativa till sin natur och bör inte betraktas som uppmaningar till utförande av transaktioner gällande enskilda finansiella instrument.

FIM ansvarar inte för transaktioner som gjorts utifrån detta material. Placeringsverksamhet är alltid förknippad med ekonomiska risker och kunden ansvarar själv för de ekonomiska konsekvenserna av sina placeringsbeslut och deras inverkan på beskattningen. Avkastningen kan utebli och det placerade kapitalet gå förlorat.

Det finansiella instrumentets historiska utveckling avgör inte nödvändigtvis den framtida utvecklingen. Innan placeringsbeslut fattas ska kunden omsorgsfullt bekanta sig med placeringsmarknaden och olika placeringsalternativ.  Kunden ska vid behov vända sig till sin skatteexpert eller en annan konsult inom affärsverksamhet eller placeringstjänster. Ytterligare information om beskattning finns också på www.skatt.fi.

Detta material utgör inte någon placeringsanalys utan det är marknadsföringsmaterial från FIM. Framtagandet av detta material står därmed inte under regler och stadgar som gäller placeringsanalysens oberoende och de handelsbegränsningar som ingår i denna reglering. Informationen i detta material utgör inte heller investeringsrådgivning enligt lagen om investeringstjänster. Vid utformandet av materialet har inte mottagarens ekonomiska ställning eller andra omständigheter i det personliga läget beaktats, utan syftet med materialet är att ge allmän information om finansiella instrument/marknader/placeringsverksamhet som presenteras där och därmed fungera som marknadsföringsmaterial för de finansiella instrument/marknader/placeringsåtgärder som materialet behandlar.

Den information om tjänsteleverantören som lagen om investeringstjänster kräver, information om distansförsäljning enligt konsumentskyddslagen och beskrivningar av de risker som ansluter sig till finansiella instrument finns tillgängliga på www.fim.com. Kunden uppmanas ta del av denna information innan placeringsbeslut fattas.

Detta material är avsett endast för en namngiven mottagare. Mottagaren har inte rätt att överlåta, kopiera, reproducera eller på annat sätt överföra detta material till tredje part utan FIMs samtycke. Upphovsrätten © och alla andra immateriella rättigheter till detta material tillhör FIM och samtliga rättigheter förbehålls i alla länder.

Detta material eller kopior av det får inte distribueras i USA eller mottagare i USA så att det strider mot de begränsningar som lagen i USA ställer. Distribution av materialet i USA kan betraktas som en förbrytelse mot dessa lagar.

Telefonsamtal med FIMs representanter kan spelas in och användas vid avgörande av tvister.

14.6.2017

Europa i tur att ta ledningen

Text: Jussi Lilja

Efter Macrons valseger i början av maj har Europa gått upp kraftigt och euron har stärkts betydligt. Europa har på så sätt tagit en ledande position som det bäst utvecklade investeringsområdet sedan början av 2017. Investerarna är övertygade om att det kommer att ske en förändring i euroområdet, och förväntningarna på ekonomisk utveckling och ansvarstagande ökar när världens största ekonomiska område stiger ut ur USA:s skugga.

I USA är Fed dock övertygad om att det svaga ekonomiska läget i landet är tillfälligt. Centralbankens nästa räntehöjning kommer med stor säkerhet att genomföras i juni.

I maj offentliggjorde Kina initiativet ”Belt and Road” för att inleda internationella infrastrukturinvesteringar. Genom initiativet strävar de efter att påskynda tillväxten i världsekonomin, fortsätta sin framgångssaga och stärka sin position. Det gäller ”en ny Sidenväg” som bättre kopplar Kina till den övriga världen. Skalan är enorm, man talar om investeringar på hela 900 miljarder dollar. Kina bygger upp den nya Sidenvägen på både land och hav. De planerade investeringarna kan omfatta bland annat järnvägar genom Ryssland, hamnar och rörnät i Pakistan samt broar i Bangladesh. Marknaden tog emot nyheten mycket positivt, särskilt i Asien.

Tillväxtmarknaderna verkar ha nått botten i förhållande till västmarknaderna, eftersom den relativa underavkastningen på västmarknaderna för 6–7 år vände under det senaste året. Från början av 2017 till början av maj uppgick penningflödena till tillväxtmarknaderna till över 20 miljarder dollar. Dessförinnan var utflödet från tillväxtmarknaderna 155 miljarder dollar under perioden mellan 2013 och sommaren 2016.

Bolag i tillväxtländerna har visat konkreta skäl, mätbara i pengar att investera på tillväxtmarknaderna. Utvecklingen av resultattillväxten, resultatet per aktie, i förhållande till västmarknaderna visar att trenden vände till tillväxtländernas bästa sommaren 2016. Sett till P/E-talet ligger tillväxtmarknaderna på sin medelnivå för 10 år (P/E: cirka 12). Västmarknaderna ligger däremot på en 15–20 procent högre nivå än deras medelnivå (P/E-medeltal: 14,5) när relationstalet nu är över 17. Riskerna i tillväxtländerna är politiska: hänsyn ska tas till bland annat handelsrelationerna mellan Kina och USA, konflikten på Sydkinesiska havet och utvecklingen i Ryssland och Syrien.

Trumps motstridiga beslut att avskeda FBI:s Comey samt den mer djupgående utredningen av förbindelserna med Ryssland kan fortfarande bromsa de ekonomipolitiska reformerna i USA. President Trumps position har försvagats till följd av anklagelser om att presidenten läckt underrättelsetjänstinformation. Detta kommer åtminstone att minska sannolikheten för att få viktiga lagstiftningsreformer, som skattepaketet, antagna. De ekonomiska överraskningarna i USA har dessutom blivit negativa, vilket tyder på att den ekonomiska tillväxten har stabiliserats.

Inom politiken har experter på diplomati på den gamla kontinenten förundrat sig över president Trumps spydigheter och brist på stöd för Natos femte artikel på Natos möte. Brexithärvan pågår fortfarande: den 8 juni hölls val i Storbritannien som något oväntat resulterade i det konservativa partiets förlust och därigenom i en ombedömning av Theresa Mays position.

Totalt sett slutade maj med positiva förväntningar. Volatiliteten, marknadsfluktuationer, är fortfarande mycket låg, inköpschefsindexen stiger och konsumenternas förtroende har förbättrats. Under första kvartalet justerades bnp-talen i USA uppåt till 1,2 procent. Mätt i bnp-tillväxt har Finland – måhända med beaktande av sitt jubileumsår – blivit det snabbast växande landet i Europa.

Innehåll i förvaltningsportföljer och åtgärder

Under hela majmånaden överviktade vi fortfarande aktier. Efter finanskrisen återhämtar sig ekonomin för första gången samtidigt överallt i världen, trots den ekonomiska stabiliseringen i USA.

I mitten av månaden underviktade vi USA och höjde vikten för Finland och de nordiska länderna till neutral. Vi minskade andelen USA-aktier i portföljerna med 3–5 procentenheter genom att sälja indexandelsfonden S&P 500 och genom att minska övervikten för teknologiakter i USA (Technology Select Sector SPDR ETF) till neutral. I början av året har teknologiaktierna utvecklats starkt (+14 % vs. S&P 500 +6 procent i dollar). Vid försäljningstidpunkten var sektorns överperformance i relation till den allmänna marknaden fortsatt hektisk, och utifrån indikatorer var sektorn klart överköpt. Trots att företagen hade starka resultat under första kvartalet anser vi att det är dags att ta hem vinsterna från sektorn.

I portföljerna för diskretionär kapitalförvaltning lade vi till en ny fond, Eleva European Selection. Franska Eleva Capital LLC, liksom också FIM, har undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar och har ett vinstdelningsavtal med Unicef. Eleva är en aktiv aktieväljare som inte har stil- eller storleksvikt. Eleva har dock ett klart större innehav i små och medelstora företag än FIM Europa. Fonden har en god avkastningshistorik och infallsvinkeln i investeringsprocessen är klar. Eleva söker aktier framför allt enligt följande kriterier: 1) företaget är familjeägt 2) företaget har en differentierad affärsmodell inom en mättad industrisektor 3) det finns en motstridighet mellan företagets aktier och obligationslån och 4) företaget genomgår en stor förändring inom ledningen eller aktieägarna.

Vi ökade vikten på den europeiska marknaden. Vi anser att den politiska risken nu finns i USA när de sämsta scenarierna för Europa inte har förverkligats vid många olika val. Värderingsnivån på aktiemarknaden i USA är historiskt sett mycket hög och US-dollarn har potential att försvagas ytterligare. Tillväxtutsikterna för euroområdet är i sin tur exceptionellt positiva och företagens resultat blir allt bättre.

  • FIM Kapitalförvaltning Ab (FO-nummer 0979133-9), huvudbransch: förvaltning av placeringsfonder och alternativa investeringsfonder samt kapitalförvaltning och sammanhörande tjänster (nedan ”FIM”)
  • Adress: Norra esplanaden 33 A, 00100 Helsingfors, Kundservice (09) 6134 6250, www.fim.com
  • Bolaget är registrerat i Patent- och registerstyrelsens handelsregister och har beviljats auktorisation enligt lagen om placeringsfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.
  • Bolagets verksamhet övervakas av Finansinspektionen (Snellmansgatan 6, PB 159, 00101 Helsingfors, www.finansinspektionen.fi).

Uppgifterna i detta material är informativa till sin natur och bör inte betraktas som uppmaningar till utförande av transaktioner gällande enskilda finansiella instrument.

FIM ansvarar inte för transaktioner som gjorts utifrån detta material. Placeringsverksamhet är alltid förknippad med ekonomiska risker och kunden ansvarar själv för de ekonomiska konsekvenserna av sina placeringsbeslut och deras inverkan på beskattningen. Avkastningen kan utebli och det placerade kapitalet gå förlorat.

Det finansiella instrumentets historiska utveckling avgör inte nödvändigtvis den framtida utvecklingen. Innan placeringsbeslut fattas ska kunden omsorgsfullt bekanta sig med placeringsmarknaden och olika placeringsalternativ.  Kunden ska vid behov vända sig till sin skatteexpert eller en annan konsult inom affärsverksamhet eller placeringstjänster. Ytterligare information om beskattning finns också på www.skatt.fi.

Detta material utgör inte någon placeringsanalys utan det är marknadsföringsmaterial från FIM. Framtagandet av detta material står därmed inte under regler och stadgar som gäller placeringsanalysens oberoende och de handelsbegränsningar som ingår i denna reglering. Informationen i detta material utgör inte heller investeringsrådgivning enligt lagen om investeringstjänster. Vid utformandet av materialet har inte mottagarens ekonomiska ställning eller andra omständigheter i det personliga läget beaktats, utan syftet med materialet är att ge allmän information om finansiella instrument/marknader/placeringsverksamhet som presenteras där och därmed fungera som marknadsföringsmaterial för de finansiella instrument/marknader/placeringsåtgärder som materialet behandlar.

Den information om tjänsteleverantören som lagen om investeringstjänster kräver, information om distansförsäljning enligt konsumentskyddslagen och beskrivningar av de risker som ansluter sig till finansiella instrument finns tillgängliga på www.fim.com. Kunden uppmanas ta del av denna information innan placeringsbeslut fattas.

Detta material är avsett endast för en namngiven mottagare. Mottagaren har inte rätt att överlåta, kopiera, reproducera eller på annat sätt överföra detta material till tredje part utan FIMs samtycke. Upphovsrätten © och alla andra immateriella rättigheter till detta material tillhör FIM och samtliga rättigheter förbehålls i alla länder.

Detta material eller kopior av det får inte distribueras i USA eller mottagare i USA så att det strider mot de begränsningar som lagen i USA ställer. Distribution av materialet i USA kan betraktas som en förbrytelse mot dessa lagar.

Telefonsamtal med FIMs representanter kan spelas in och användas vid avgörande av tvister.

24.5.2017

Ny Europa-aktiefond i portföljen

Vi har köpt en fond som investerar i europeiska aktier till våra förvaltningsportföljer på alla risknivåer.

Den aktivt förvaltade fonden Eleva European Selection investerar i europeiska aktier och prioriterar 1) familjeägda bolag, 2) bolag som tillämpar en avvikande affärsmodell inom de mättade industrisektorerna, 3) bolag vars aktier och obligationslån har en avvikande prissättning och 4) bolag som genomgår stora förändringar i fråga om ledningen eller aktieägarna.

Fonden förvaltas av franska Eleva Capital. I lågriskportföljer har fonden en andel på 1,5 procent, i portföljer med neutral risk 3 procent och i högriskportföljer 4 procent.

Fondförvaltaren Eleva Capital har undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UNPRI) och har ett vinstdelningsavtal med FN:s barnrättsorganisation Unicef. I analysföretaget Morningstars hållbarhetsrating har fonden fyra jordglober av fem.

Eleva söker aktivt lämpliga aktier och kombinerar denna approach som utgår från bolagsnivå med ett makroperspektiv. Aktierna i fonden har inga särskilda vikter i fråga om investeringsstil eller bolagsstorlek, men fonden har ändå ett klart större innehav i små och medelstora företag än FIM Europa.

Fonden har en god avkastningshistorik och teamet som förvaltar den är även känt för Oyster-hedgefonden från 2005. Utöver fonden Eleva European Selection förvaltar Eleva Capital en long/short-fond.

Eftersom teamet som förvaltar fonden är hedgefondorienterat sköts riskhantering och försäljning i fonden med sträng hand. Tracking error, som anger hur mycket fondens och jämförelseindexets avkastning avviker från varandra, är 6 procent och active share, som anger hur mycket fondens och jämförelseindexets portföljsammansättningar avviker från varandra, över 80 procent. Det finns 40–50 investeringsobjekt i portföljen.

Fondens huvudsakliga portföljförvaltare är Eric Bendahan. Till fondförvaltningen hör också fyra portföljförvaltare/analytiker och en tradare.

Jämfört med jämförelseindex har Eleva European Selection övervikt i franska och italienska aktier och undervikt i brittiska och schweiziska aktier. När det gäller sektorer har fonden övervikt i icke-nödvändiga konsumtionsvaror.

  • FIM Kapitalförvaltning Ab (FO-nummer 0979133-9), huvudbransch: förvaltning av placeringsfonder och alternativa investeringsfonder samt kapitalförvaltning och sammanhörande tjänster (nedan ”FIM”)
  • Adress: Norra esplanaden 33 A, 00100 Helsingfors, Kundservice (09) 6134 6250, www.fim.com
  • Bolaget är registrerat i Patent- och registerstyrelsens handelsregister och har beviljats auktorisation enligt lagen om placeringsfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.
  • Bolagets verksamhet övervakas av Finansinspektionen (Snellmansgatan 6, PB 159, 00101 Helsingfors, www.finansinspektionen.fi).

Uppgifterna i detta material är informativa till sin natur och bör inte betraktas som uppmaningar till utförande av transaktioner gällande enskilda finansiella instrument.

FIM ansvarar inte för transaktioner som gjorts utifrån detta material. Placeringsverksamhet är alltid förknippad med ekonomiska risker och kunden ansvarar själv för de ekonomiska konsekvenserna av sina placeringsbeslut och deras inverkan på beskattningen. Avkastningen kan utebli och det placerade kapitalet gå förlorat.

Det finansiella instrumentets historiska utveckling avgör inte nödvändigtvis den framtida utvecklingen. Innan placeringsbeslut fattas ska kunden omsorgsfullt bekanta sig med placeringsmarknaden och olika placeringsalternativ.  Kunden ska vid behov vända sig till sin skatteexpert eller en annan konsult inom affärsverksamhet eller placeringstjänster. Ytterligare information om beskattning finns också på www.skatt.fi.

Detta material utgör inte någon placeringsanalys utan det är marknadsföringsmaterial från FIM. Framtagandet av detta material står därmed inte under regler och stadgar som gäller placeringsanalysens oberoende och de handelsbegränsningar som ingår i denna reglering. Informationen i detta material utgör inte heller investeringsrådgivning enligt lagen om investeringstjänster. Vid utformandet av materialet har inte mottagarens ekonomiska ställning eller andra omständigheter i det personliga läget beaktats, utan syftet med materialet är att ge allmän information om finansiella instrument/marknader/placeringsverksamhet som presenteras där och därmed fungera som marknadsföringsmaterial för de finansiella instrument/marknader/placeringsåtgärder som materialet behandlar.

Den information om tjänsteleverantören som lagen om investeringstjänster kräver, information om distansförsäljning enligt konsumentskyddslagen och beskrivningar av de risker som ansluter sig till finansiella instrument finns tillgängliga på www.fim.com. Kunden uppmanas ta del av denna information innan placeringsbeslut fattas.

Detta material är avsett endast för en namngiven mottagare. Mottagaren har inte rätt att överlåta, kopiera, reproducera eller på annat sätt överföra detta material till tredje part utan FIMs samtycke. Upphovsrätten © och alla andra immateriella rättigheter till detta material tillhör FIM och samtliga rättigheter förbehålls i alla länder.

Detta material eller kopior av det får inte distribueras i USA eller mottagare i USA så att det strider mot de begränsningar som lagen i USA ställer. Distribution av materialet i USA kan betraktas som en förbrytelse mot dessa lagar.

Telefonsamtal med FIMs representanter kan spelas in och användas vid avgörande av tvister.

23.5.2017

Vi sänkte vikten inom ränteinvesteringar på tillväxtmarknaderna

Vi sänkte vikten inom ränteinvesteringar på tillväxtmarknaderna till neutral i våra kapitalförvaltningsportföljer. Samtidigt höjde vi andelen för penningmarknadsinvesteringar till övervikt.

Vi anser att neutral vikt inom ränteinvesteringar på tillväxtmarknaderna är motiverad, eftersom de lokala valutorna har utvecklats starkt under de senaste månaderna. Samtidigt har dock fluktuationerna i råvaru- och energipriserna i viss mån hämmat den positiva utvecklingen mot US-dollarn.

Det oklara politiska läget i USA stöder inte direkt tillväxtmarknaderna och det är möjligt att president Donald Trump använder den planerade muren längs gränsen till Mexiko och eventuella handelshinder som inrikespolitiska vapen. För euroinvesterare är en stärkning av den gemensamma valutan inte heller idealisk. Hårdvalutalån i västvalutor som är bundna till räntenivåerna i västländerna erbjuder fortsättningsvis höga riskpremier i förhållande till kreditbetyget i genomsnitt för kategorin investment grade Väl tilltagna riskpremier kan även eventuellt kompensera räntenivån i USA, som kan stiga. Tillväxtländernas räntemarknader med hög avkastning är fortsättningsvis attraktiva objekt för ränteinvesteringar.

En övervikt på penningmarknaderna är enligt vår åsikt motiverad, eftersom penningmarknadernas ränterisk är mycket låg trots att den absoluta avkastningen är rekordlåg.

Allokeringsändringarna i portföljerna har inletts.

  • FIM Kapitalförvaltning Ab (FO-nummer 0979133-9), huvudbransch: förvaltning av placeringsfonder och alternativa investeringsfonder samt kapitalförvaltning och sammanhörande tjänster (nedan ”FIM”)
  • Adress: Norra esplanaden 33 A, 00100 Helsingfors, Kundservice (09) 6134 6250, www.fim.com
  • Bolaget är registrerat i Patent- och registerstyrelsens handelsregister och har beviljats auktorisation enligt lagen om placeringsfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.
  • Bolagets verksamhet övervakas av Finansinspektionen (Snellmansgatan 6, PB 159, 00101 Helsingfors, www.finansinspektionen.fi).

Uppgifterna i detta material är informativa till sin natur och bör inte betraktas som uppmaningar till utförande av transaktioner gällande enskilda finansiella instrument.

FIM ansvarar inte för transaktioner som gjorts utifrån detta material. Placeringsverksamhet är alltid förknippad med ekonomiska risker och kunden ansvarar själv för de ekonomiska konsekvenserna av sina placeringsbeslut och deras inverkan på beskattningen. Avkastningen kan utebli och det placerade kapitalet gå förlorat.

Det finansiella instrumentets historiska utveckling avgör inte nödvändigtvis den framtida utvecklingen. Innan placeringsbeslut fattas ska kunden omsorgsfullt bekanta sig med placeringsmarknaden och olika placeringsalternativ.  Kunden ska vid behov vända sig till sin skatteexpert eller en annan konsult inom affärsverksamhet eller placeringstjänster. Ytterligare information om beskattning finns också på www.skatt.fi.

Detta material utgör inte någon placeringsanalys utan det är marknadsföringsmaterial från FIM. Framtagandet av detta material står därmed inte under regler och stadgar som gäller placeringsanalysens oberoende och de handelsbegränsningar som ingår i denna reglering. Informationen i detta material utgör inte heller investeringsrådgivning enligt lagen om investeringstjänster. Vid utformandet av materialet har inte mottagarens ekonomiska ställning eller andra omständigheter i det personliga läget beaktats, utan syftet med materialet är att ge allmän information om finansiella instrument/marknader/placeringsverksamhet som presenteras där och därmed fungera som marknadsföringsmaterial för de finansiella instrument/marknader/placeringsåtgärder som materialet behandlar.

Den information om tjänsteleverantören som lagen om investeringstjänster kräver, information om distansförsäljning enligt konsumentskyddslagen och beskrivningar av de risker som ansluter sig till finansiella instrument finns tillgängliga på www.fim.com. Kunden uppmanas ta del av denna information innan placeringsbeslut fattas.

Detta material är avsett endast för en namngiven mottagare. Mottagaren har inte rätt att överlåta, kopiera, reproducera eller på annat sätt överföra detta material till tredje part utan FIMs samtycke. Upphovsrätten © och alla andra immateriella rättigheter till detta material tillhör FIM och samtliga rättigheter förbehålls i alla länder.

Detta material eller kopior av det får inte distribueras i USA eller mottagare i USA så att det strider mot de begränsningar som lagen i USA ställer. Distribution av materialet i USA kan betraktas som en förbrytelse mot dessa lagar.

Telefonsamtal med FIMs representanter kan spelas in och användas vid avgörande av tvister.

23.5.2017

Vi sänkte USA till undervikt och ökade vikten i Europa

Vi sänkte de amerikanska aktierna till undervikt i våra kapitalförvaltningsportföljer. Samtidigt satsade vi mer på Europa genom att höja finska och nordiska aktier till neutral vikt.

Vi anser att undervikten i amerikanska aktier är motiverad, eftersom de politiska riskerna nu riktar sig mot USA, där anklagelserna om läckage av underrättelseinformation har försvagat president Donald Trumps ställning. Anklagelserna sänker åtminstone sannolikheten för att Trump ska lyckas driva igenom stora lagreformer, såsom skattepaketet.

Även de ekonomiska överraskningarna har blivit negativa i USA, vilket talar för en utjämning i det ekonomiska sentimentet. Till exempel konjunkturkänsliga cykliska aktier har inte längre stigit under de senaste veckorna.

Undervikten motiveras också av att värderingsnivån för amerikanska aktier är mycket hög jämfört med långsiktiga medelvärden. Dessutom kan US-dollarn försvagas ytterligare.

Däremot är tillväxtutsikterna exceptionellt positiva för euroområdet. De europeiska företagens resultat stiger och de politiska riskerna har i praktiken skingrats.

Även på andra håll i världen är de ekonomiska utsikterna ljusa, och ekonomin återhämtar sig nu över allt i världen för första gången efter finanskrisen. Därför har vi fortfarande övervikt i aktier och undervikt i räntor.

Ändringarna i allokeringen har inletts i portföljerna.

  • FIM Kapitalförvaltning Ab (FO-nummer 0979133-9), huvudbransch: förvaltning av placeringsfonder och alternativa investeringsfonder samt kapitalförvaltning och sammanhörande tjänster (nedan ”FIM”)
  • Adress: Norra esplanaden 33 A, 00100 Helsingfors, Kundservice (09) 6134 6250, www.fim.com
  • Bolaget är registrerat i Patent- och registerstyrelsens handelsregister och har beviljats auktorisation enligt lagen om placeringsfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.
  • Bolagets verksamhet övervakas av Finansinspektionen (Snellmansgatan 6, PB 159, 00101 Helsingfors, www.finansinspektionen.fi).

Uppgifterna i detta material är informativa till sin natur och bör inte betraktas som uppmaningar till utförande av transaktioner gällande enskilda finansiella instrument.

FIM ansvarar inte för transaktioner som gjorts utifrån detta material. Placeringsverksamhet är alltid förknippad med ekonomiska risker och kunden ansvarar själv för de ekonomiska konsekvenserna av sina placeringsbeslut och deras inverkan på beskattningen. Avkastningen kan utebli och det placerade kapitalet gå förlorat.

Det finansiella instrumentets historiska utveckling avgör inte nödvändigtvis den framtida utvecklingen. Innan placeringsbeslut fattas ska kunden omsorgsfullt bekanta sig med placeringsmarknaden och olika placeringsalternativ.  Kunden ska vid behov vända sig till sin skatteexpert eller en annan konsult inom affärsverksamhet eller placeringstjänster. Ytterligare information om beskattning finns också på www.skatt.fi.

Detta material utgör inte någon placeringsanalys utan det är marknadsföringsmaterial från FIM. Framtagandet av detta material står därmed inte under regler och stadgar som gäller placeringsanalysens oberoende och de handelsbegränsningar som ingår i denna reglering. Informationen i detta material utgör inte heller investeringsrådgivning enligt lagen om investeringstjänster. Vid utformandet av materialet har inte mottagarens ekonomiska ställning eller andra omständigheter i det personliga läget beaktats, utan syftet med materialet är att ge allmän information om finansiella instrument/marknader/placeringsverksamhet som presenteras där och därmed fungera som marknadsföringsmaterial för de finansiella instrument/marknader/placeringsåtgärder som materialet behandlar.

Den information om tjänsteleverantören som lagen om investeringstjänster kräver, information om distansförsäljning enligt konsumentskyddslagen och beskrivningar av de risker som ansluter sig till finansiella instrument finns tillgängliga på www.fim.com. Kunden uppmanas ta del av denna information innan placeringsbeslut fattas.

Detta material är avsett endast för en namngiven mottagare. Mottagaren har inte rätt att överlåta, kopiera, reproducera eller på annat sätt överföra detta material till tredje part utan FIMs samtycke. Upphovsrätten © och alla andra immateriella rättigheter till detta material tillhör FIM och samtliga rättigheter förbehålls i alla länder.

Detta material eller kopior av det får inte distribueras i USA eller mottagare i USA så att det strider mot de begränsningar som lagen i USA ställer. Distribution av materialet i USA kan betraktas som en förbrytelse mot dessa lagar.

Telefonsamtal med FIMs representanter kan spelas in och användas vid avgörande av tvister.

28.4.2017

Vi köpte aktier i YIT och sålde aktierna i Huhtamäki

Vi köpte aktier i byggföretaget YIT på alla risknivåer för våra förvaltningsportföljer efter att företaget hade meddelat om ett oväntat gott delårsresultat.

Särskilt YIT:s kassaflöde var starkt i januari–mars. Kassaflödet gynnades av en lyckad bostads- och tomtförsäljning, och företagets bostadsförsäljning i Finland kom som en positiv överraskning i början av året. Bostadsförsäljningen till konsumenter lyckades exceptionellt bra och utgjorde 70 procent av hela bostadsförsäljningen.  Till skillnad från det tidigare läget riktades allt fler nya bostadsprojekt till konsumenter i stället för till investerare, vilket stöder företagets vinstmarginaler under nästa kvartal.

Vi förväntar oss att företaget fortsättningsvis höjer sina resultatprognoser till följd av det starka marknadsläget i byggbranschen. Vi anser att det finns uppgångspotential i värderingen av YIT:s aktie. Det framåtblickande P/E-talet för aktien är ungefär 14, vilket överskrider aktiens historiska nivå. I relation till andra aktier på Helsingforsbörsen är företaget dock undervärderat.

Vi gjorde också andra ändringar i våra förvaltningsportföljer genom att sälja aktierna i Huhtamäki på alla risknivåer. Vi anser att aktiekursen för Huhtamäki överreagerade på företagets delårsresultat genom att stiga med 6 procent. I en vecka steg aktiekursen med cirka 10 procent.

Utifrån resultatrapporten förväntar vi oss inte att Huhtamäki gör några större ändringar i sina resultatprognoser. Råvarupriserna, som har stigit under en kort period, kan i stället sätta press på Huhtamäkis vinstmarginaler.

  • FIM Kapitalförvaltning Ab (FO-nummer 0979133-9), huvudbransch: förvaltning av placeringsfonder och alternativa investeringsfonder samt kapitalförvaltning och sammanhörande tjänster (nedan ”FIM”)
  • Adress: Norra esplanaden 33 A, 00100 Helsingfors, Kundservice (09) 6134 6250, www.fim.com
  • Bolaget är registrerat i Patent- och registerstyrelsens handelsregister och har beviljats auktorisation enligt lagen om placeringsfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.
  • Bolagets verksamhet övervakas av Finansinspektionen (Snellmansgatan 6, PB 159, 00101 Helsingfors, www.finansinspektionen.fi).

Uppgifterna i detta material är informativa till sin natur och bör inte betraktas som uppmaningar till utförande av transaktioner gällande enskilda finansiella instrument.

FIM ansvarar inte för transaktioner som gjorts utifrån detta material. Placeringsverksamhet är alltid förknippad med ekonomiska risker och kunden ansvarar själv för de ekonomiska konsekvenserna av sina placeringsbeslut och deras inverkan på beskattningen. Avkastningen kan utebli och det placerade kapitalet gå förlorat.

Det finansiella instrumentets historiska utveckling avgör inte nödvändigtvis den framtida utvecklingen. Innan placeringsbeslut fattas ska kunden omsorgsfullt bekanta sig med placeringsmarknaden och olika placeringsalternativ.  Kunden ska vid behov vända sig till sin skatteexpert eller en annan konsult inom affärsverksamhet eller placeringstjänster. Ytterligare information om beskattning finns också på www.skatt.fi.

Detta material utgör inte någon placeringsanalys utan det är marknadsföringsmaterial från FIM. Framtagandet av detta material står därmed inte under regler och stadgar som gäller placeringsanalysens oberoende och de handelsbegränsningar som ingår i denna reglering. Informationen i detta material utgör inte heller investeringsrådgivning enligt lagen om investeringstjänster. Vid utformandet av materialet har inte mottagarens ekonomiska ställning eller andra omständigheter i det personliga läget beaktats, utan syftet med materialet är att ge allmän information om finansiella instrument/marknader/placeringsverksamhet som presenteras där och därmed fungera som marknadsföringsmaterial för de finansiella instrument/marknader/placeringsåtgärder som materialet behandlar.

Den information om tjänsteleverantören som lagen om investeringstjänster kräver, information om distansförsäljning enligt konsumentskyddslagen och beskrivningar av de risker som ansluter sig till finansiella instrument finns tillgängliga på www.fim.com. Kunden uppmanas ta del av denna information innan placeringsbeslut fattas.

Detta material är avsett endast för en namngiven mottagare. Mottagaren har inte rätt att överlåta, kopiera, reproducera eller på annat sätt överföra detta material till tredje part utan FIMs samtycke. Upphovsrätten © och alla andra immateriella rättigheter till detta material tillhör FIM och samtliga rättigheter förbehålls i alla länder.

Detta material eller kopior av det får inte distribueras i USA eller mottagare i USA så att det strider mot de begränsningar som lagen i USA ställer. Distribution av materialet i USA kan betraktas som en förbrytelse mot dessa lagar.

Telefonsamtal med FIMs representanter kan spelas in och användas vid avgörande av tvister.

31.3.2017

Vi flyttar aktievikten från USA till Europa

Vi överviktar europeiska aktier i våra kapitalförvaltningsportföljer på alla risknivåer.

De framåtblickande ekonomiska indikatorerna för euroområdet har inte varit så här höga sedan 2011. Vi anser att de ekonomiska utsikterna är ljusa och att det kan bli fler positiva ekonomiska överraskningar. Den ökande industriproduktionen sätter för närvarande fart på världsekonomin. Europeiska företag gynnas i allmänhet av en sådan utveckling. I detta läge tror vi att europeiska aktier kan börja stiga efter att länge ha underpresterat i förhållande till aktiemarknaden i USA.

I portföljerna säljer vi Powershares S&P High Beta ETF:n, som främst placerar i amerikanska finans- och energiaktier. Placeringen har gett en överavkastning på två procentenheter jämfört med S&P 500-indexet.

Till portföljerna köper vi i stället Robo Global Robotics and Automation ETF:n, som placerar i robotik och automation och vars största placeringar riktas till industri- och teknologiföretag. Av de företag som ETF:n placerar i finns 40 procent i USA, 28 procent i Japan, 18 procent i Europa och 14 procent i andra länder.

Dessutom överför vi tillgångar från fonden FIM USA till fonden FIM Europa beroende på portfölj.

  • FIM Kapitalförvaltning Ab (FO-nummer 0979133-9), huvudbransch: förvaltning av placeringsfonder och alternativa investeringsfonder samt kapitalförvaltning och sammanhörande tjänster (nedan ”FIM”)
  • Adress: Norra esplanaden 33 A, 00100 Helsingfors, Kundservice (09) 6134 6250, www.fim.com
  • Bolaget är registrerat i Patent- och registerstyrelsens handelsregister och har beviljats auktorisation enligt lagen om placeringsfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.
  • Bolagets verksamhet övervakas av Finansinspektionen (Snellmansgatan 6, PB 159, 00101 Helsingfors, www.finansinspektionen.fi).

Uppgifterna i detta material är informativa till sin natur och bör inte betraktas som uppmaningar till utförande av transaktioner gällande enskilda finansiella instrument.

FIM ansvarar inte för transaktioner som gjorts utifrån detta material. Placeringsverksamhet är alltid förknippad med ekonomiska risker och kunden ansvarar själv för de ekonomiska konsekvenserna av sina placeringsbeslut och deras inverkan på beskattningen. Avkastningen kan utebli och det placerade kapitalet gå förlorat.

Det finansiella instrumentets historiska utveckling avgör inte nödvändigtvis den framtida utvecklingen. Innan placeringsbeslut fattas ska kunden omsorgsfullt bekanta sig med placeringsmarknaden och olika placeringsalternativ.  Kunden ska vid behov vända sig till sin skatteexpert eller en annan konsult inom affärsverksamhet eller placeringstjänster. Ytterligare information om beskattning finns också på www.skatt.fi.

Detta material utgör inte någon placeringsanalys utan det är marknadsföringsmaterial från FIM. Framtagandet av detta material står därmed inte under regler och stadgar som gäller placeringsanalysens oberoende och de handelsbegränsningar som ingår i denna reglering. Informationen i detta material utgör inte heller investeringsrådgivning enligt lagen om investeringstjänster. Vid utformandet av materialet har inte mottagarens ekonomiska ställning eller andra omständigheter i det personliga läget beaktats, utan syftet med materialet är att ge allmän information om finansiella instrument/marknader/placeringsverksamhet som presenteras där och därmed fungera som marknadsföringsmaterial för de finansiella instrument/marknader/placeringsåtgärder som materialet behandlar.

Den information om tjänsteleverantören som lagen om investeringstjänster kräver, information om distansförsäljning enligt konsumentskyddslagen och beskrivningar av de risker som ansluter sig till finansiella instrument finns tillgängliga på www.fim.com. Kunden uppmanas ta del av denna information innan placeringsbeslut fattas.

Detta material är avsett endast för en namngiven mottagare. Mottagaren har inte rätt att överlåta, kopiera, reproducera eller på annat sätt överföra detta material till tredje part utan FIMs samtycke. Upphovsrätten © och alla andra immateriella rättigheter till detta material tillhör FIM och samtliga rättigheter förbehålls i alla länder.

Detta material eller kopior av det får inte distribueras i USA eller mottagare i USA så att det strider mot de begränsningar som lagen i USA ställer. Distribution av materialet i USA kan betraktas som en förbrytelse mot dessa lagar.

Telefonsamtal med FIMs representanter kan spelas in och användas vid avgörande av tvister.

28.2.2017

FIM House view: Stor optimism, stor osäkerhet

Text: Eelis Hein

Efter ett kort avbrott till följd av förvirringen vid installationen av USA:s president Donald Trump fortsätter den positiva utveckling på aktiemarknaden som kom igång i slutet av förra året. Aktieindexen i USA har nått sina högsta nivåer någonsin och börskurserna har stigit även i andra länder. 

Fenomenet förklaras framför allt av en positiv ekonomisk utveckling. För första gången sedan 2011 verkar den ekonomiska tillväxten  öka samtidigt i alla världsdelar. I och med den fortsatt expansiva penningpolitiken är en primär risk för ett positivt investeringsklimat för aktier huruvida Donald Trumps finans-, handels- och utrikespolitiska åtgärder är ogynnsamma för marknaden.

När Donald Trump installerades som USA:s president var det uppenbart att han skulle försöka infria sina kontroversiella vallöften. Det i kombination med Trumps retorik som attackerade det rådande världspolitiska systemet fick investerarna att stanna upp för en stund. Den glädje och entusiasm som en valseger medförde i Vita huset har sedermera utbytts i realistiska erfarenheter av den verkliga världen. Rättsväsendet har inte godkänt Trumps bestämmelser och Trump har tvingats avhärda sina utrikespolitiska ståndpunkter. Det har även blivit klart att Trumps oortodoxa politik och uppförande väcker motstånd bland republikanerna som styr kongressen.

Det finns fortfarande anledning att tro att Trumps presidentperiod innebär såväl ekonomiska som politiska förändringar. Marknaden har dock varit lättad över att åtminstone Trumps mest ifrågasatta försök och initiativ har mötts av motstånd. Det politiska dramat (och Twitter-meddelandena) har på så sätt haft allt mindre effekt på marknaden och investerarna har fokuserat på konkreta beslut som påverkar den ekonomiska utvecklingen och tillväxten. 

 

Bild 1: På sistone har positiva nyheter och förväntningar haft större betydelse än risker för investerarnas beslut, vilket har lett till att den globala aktiemarknaden har stigit.

 

 

Hittills har vi bara fått en massa löften och vi har ännu ingen närmare information om hur, när och i vilken omfattning olika åtgärder ska genomföras. För stunden är investerarna hela tiden tvungna att bedöma sannolikheten för huruvida nästa politiska scenario blir positivt eller negativt för marknaden. Å ena sidan avgör skattesänkningar, ökade investeringar i infrastruktur och avreglering. Å andra sidan ska hänsyn tas till protektionistiska initiativ, till exempel reglering av gränsskatt (Border Adjustment Tax, BAT). Tills vidare har marknaden ansett att de positiva faktorerna har större betydelse. Det har resulterat i att S&P 500-indexet, som beskriver utvecklingen på USA:s aktiemarknad, inte har sjunkit med mer än en procent en enda dag på tre månader.    

Det första verkliga testet blir USA:s skattereform som ska offentliggöras inom ett par veckor. Trump har gett föraningar om reformen och kallat den fenomenal. En kraftig sänkning av företagsskatten ska i genomsnitt ha direkt positiv inverkan på företagens resultat och indirekt positiv inverkan på den ekonomiska aktiviteten. Hur stora skattesänkningarna blir beror på hur man har tänkt finansiera det hål i statsbudgeten som sänkningarna skapar.

En eventuell metod är gränsskatt som kan medföra allvarliga och långsiktiga konsekvenser för hela världshandeln. Det kan leda till motåtgärder från andra länder och starta en protektionistisk våg, vilket i värsta fall leder till att den positiva ekonomiska utveckling vi har sett på senare tid störtdyker. Utan intäktsflödet från gränsskatter är det svårare för skattereformen att växa sig så fenomenalt. Ur marknadens synpunkt är en mindre skattesänkning utan protektionistiska element ett mer önskvärt resultat än vice versa.

President Trump ärvde en ekonomi som är i sitt starkaste skick på länge. Lyckligtvis är den ekonomiska tillväxten på väg att återhämta sig även globalt sett. Genom att noggrant överväga stimulansåtgärder och avstå från skadliga protektionistiska åtgärder kan Trump förlänga den ekonomiska uppgång i USA som har pågått de senaste åtta åren. Trots den amerikanska centralbanken Feds långsamt framskridande räntehöjningar förblir penningpolitiken mjuk och trycket för en allmän räntehöjning är lågt. Rapportperioden har förstärkt uppskattningarna om resultattillväxt. Utan politiska misstag kan investeringsklimatet förbli gynnsamt för aktieinvesteringar. I vår modellallokering överviktar vi aktier.

Det livliga valåret i Europa

Det livliga valåret som ska börja i euroområdet har lett till ökad nervositet på marknaden. Tills vidare har reaktionerna endast drabbat statsobligationsmarknaden. Rädslan för att Frankrikes högerextremistiska kandidat Marine Le Pen vinner presidentvalet har ökat risktillägget för Frankrikes statsobligationer i förhållande till Tysklands obligationer till nivåer som senast sågs i efterdyningarna av eurokrisen 2012.

Förra året lärde oss att vi ska vara skeptiska mot gallupar. Trots det tror vi att det är högst osannolikt att ändrade politiska maktförhållanden blir en särskild risk i euroområdet. Vi kommer sannolikt att se tillbaka på år 2017 som det år då de traditionella stora partierna som var för enighet i Europa stärkte sina positioner. Oavsett vem som kommer till makten varslar vallöftena om ekonomiska reformer, ökade offentliga utgifter och skattesänkningar. Det stärker förtroendet för ekonomisk tillväxt i Europa, som har varit stark på sistone.

  • FIM Kapitalförvaltning Ab (FO-nummer 0979133-9), huvudbransch: förvaltning av placeringsfonder och alternativa investeringsfonder samt kapitalförvaltning och sammanhörande tjänster (nedan ”FIM”)
  • Adress: Norra esplanaden 33 A, 00100 Helsingfors, Kundservice (09) 6134 6250, www.fim.com
  • Bolaget är registrerat i Patent- och registerstyrelsens handelsregister och har beviljats auktorisation enligt lagen om placeringsfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.
  • Bolagets verksamhet övervakas av Finansinspektionen (Snellmansgatan 6, PB 159, 00101 Helsingfors, www.finansinspektionen.fi).

Uppgifterna i detta material är informativa till sin natur och bör inte betraktas som uppmaningar till utförande av transaktioner gällande enskilda finansiella instrument.

FIM ansvarar inte för transaktioner som gjorts utifrån detta material. Placeringsverksamhet är alltid förknippad med ekonomiska risker och kunden ansvarar själv för de ekonomiska konsekvenserna av sina placeringsbeslut och deras inverkan på beskattningen. Avkastningen kan utebli och det placerade kapitalet gå förlorat.

Det finansiella instrumentets historiska utveckling avgör inte nödvändigtvis den framtida utvecklingen. Innan placeringsbeslut fattas ska kunden omsorgsfullt bekanta sig med placeringsmarknaden och olika placeringsalternativ.  Kunden ska vid behov vända sig till sin skatteexpert eller en annan konsult inom affärsverksamhet eller placeringstjänster. Ytterligare information om beskattning finns också på www.skatt.fi.

Detta material utgör inte någon placeringsanalys utan det är marknadsföringsmaterial från FIM. Framtagandet av detta material står därmed inte under regler och stadgar som gäller placeringsanalysens oberoende och de handelsbegränsningar som ingår i denna reglering. Informationen i detta material utgör inte heller investeringsrådgivning enligt lagen om investeringstjänster. Vid utformandet av materialet har inte mottagarens ekonomiska ställning eller andra omständigheter i det personliga läget beaktats, utan syftet med materialet är att ge allmän information om finansiella instrument/marknader/placeringsverksamhet som presenteras där och därmed fungera som marknadsföringsmaterial för de finansiella instrument/marknader/placeringsåtgärder som materialet behandlar.

Den information om tjänsteleverantören som lagen om investeringstjänster kräver, information om distansförsäljning enligt konsumentskyddslagen och beskrivningar av de risker som ansluter sig till finansiella instrument finns tillgängliga på www.fim.com. Kunden uppmanas ta del av denna information innan placeringsbeslut fattas.

Detta material är avsett endast för en namngiven mottagare. Mottagaren har inte rätt att överlåta, kopiera, reproducera eller på annat sätt överföra detta material till tredje part utan FIMs samtycke. Upphovsrätten © och alla andra immateriella rättigheter till detta material tillhör FIM och samtliga rättigheter förbehålls i alla länder.

Detta material eller kopior av det får inte distribueras i USA eller mottagare i USA så att det strider mot de begränsningar som lagen i USA ställer. Distribution av materialet i USA kan betraktas som en förbrytelse mot dessa lagar.

Telefonsamtal med FIMs representanter kan spelas in och användas vid avgörande av tvister.