Fonders koldioxidavtryck – ett steg framåt i arbetet för minskade utsläpp

Vi redovisar från och med årsskiftet 2016-17 beräkningar av våra fonders koldioxidavtryck. Koldioxidavtrycket ger en beskrivning av de utsläpp av växthusgaser som uppkommer till följd av verksamheten hos fondernas innehav.

På detta sätt vill vi öka transparensen kring portföljbolagens klimatpåverkan och ge spararna en fingervisning om hur fondernas sammansättning påverkar koldioxidavtrycket. FIM är även medlem i Carbon Disclosure Project (CDP), som arbetar för att utöka och förbättra koldioxidredovisningen hos länder, städer och företag runt om i världen.

Vad är då tanken bakom att beräkna koldioxidavtryck? Ett koldioxidavtryck ger underlag för att be-döma vissa klimatrelaterade finansiella risker, såsom ett pris på koldioxid, och underlättar påverkan på företagen till minskade utsläpp, genom till exempel krav på utsläppsminskningsmål, riskhantering, affärsstrategier och transparens.  

Det är dock skäl att komma ihåg att koldioxidavtrycket endast visar en historisk ögonblicksbild av hur portföljens koldioxidavtryck ser ut och att beräkningarna inte är heltäckande. Alla indirekta utsläpp omfattas inte av mätningen och inte heller de vanligtvis omfattande utsläpp som kan uppstå i samband med att företags produkter används. Värdena varierar också i takt med att bolagens utsläpp förändras och innehaven i fonden byts ut. Beräkningarna ska därför ses i kontext av fondbolagets övergripande hållbarhetsarbete.

Hur definieras koldioxidutsläpp?

Koldioxid (CO2) är den växthusgas som till följd av mänsklig aktivitet har störst påverkan på den globala uppvärmningen, men det finns även andra bidragande gaser, exempelvis metan (CH4), lustgas (dikväveoxid, N2O) och fluorerade gaser. Därför anges utsläppen ofta i formen koldioxidekvivalenter (CO2e), som omvandlar klimatpåverkan av olika växthusgaser till en och samma måttenhet. Syftet med denna konversion är att sammanfatta växthusgasers påverkan i en och samma siffra och därmed skapa bättre förutsättningar för att jämföra olika tal med varandra.

Utsläppen delas vanligen in i direkta och indirekta utsläpp. Direkta utsläpp härrör sig till källor som ägs eller kontrolleras av det rapporterande företaget. Det kan t.ex. handla om utsläpp från fossila bränslen som ett företag använder i sin tillverkning. Indirekta utsläpp är i sin tur sådana utsläpp som uppkommer till följd av det rapporterande företagets aktivitet men som uppstår vid källor som inte ägs eller kontrolleras av företaget, till exempel externa transporter till och från företagets anläggningar. 

GHG Protocol, som är en global standard för mätningar av utsläpp, kategoriserar vidare utsläppen i tre olika områden (eng. scope):

  • Scope 1: Alla direkta utsläpp av växthusgaser.
  • Scope 2: Indirekta utsläpp från förbrukning av el, värme och ånga.
  • Scope 3: Andra indirekta utsläpp, såsom utsläpp vid utvinning och tillverkning av köpta varor och tjänster, transporter i fordon som inte ägs eller kontrolleras av den rapporterande enheten, utlokaliserade aktiviteter, avfallshantering och användning av sålda produkter.

För närvarande bygger de flesta beräkningarna på Scope 1 och 2, men det finns också allt fler verktyg och modeller för att uppskatta Scope 3.

Hur mäter FIM fondernas koldioxidavtryck?

Från och med årsskiftet 2016-17 publicerar FIM koldioxidavtrycket för sådana fonder där minst hälften av fondens innehav redovisar sina utsläpp. Redovisningen kommer att ske halvårsvis per 31/12 och per 30/6. De nuvarande beräkningarna från den 31 december 2016 bygger på siffror som bolagen har rapporterat till Bloomberg och CDP för år 2015.

Det finns ett antal olika nyckeltal som beskriver fonders koldioxidavtryck. Vi har valt att publicera tre olika mått på de uppskattade utsläppen i de fonder som har tillräckligt många rapporterande bolag:

 1. Fondens koldioxideffektivitet är ett mått som fås genom att dividera fondens totala utsläpp (i ton koldioxidekvivalenter) med fondkapitalet (i miljoner euro). Koldioxideffektiviteten beskriver således förhållandet mellan koldioxidutsläppen och en investering på en miljon euro i fonden.
 2. Fondens koldioxidintensitet beräknas genom att först dividera utsläppen för ett enskilt innehav (i ton koldioxidekvivalenter) med bolagets omsättning (i miljoner euro). Detta ger koldioxidintensiteten för ett enskilt bolag. Fondens koldioxidintensitet fås sedan genom att summera de individuella bolagens tal utifrån deras vikter i fonden. Med andra ord beskriver koldioxidintensiteten portföljbolagens utsläpp i förhållande till bolagens omsättning.
 3. Fondens totala utsläpp (i ton koldioxidekvivalenter) beräknas genom först att multiplicera utsläppen för ett enskilt portföljbolag med fondens ägarandel i bolaget. Detta ger fondens andel av bolagets totala utsläpp. Därefter adderas de enskilda innehavens tal till varandra, vilket ger de totala utsläppen på fondnivå.

Nedan hittar du en tabell med FIM Fonders koldioxidavtryck per den 31 december 2016. 

 

  Fondens namn  


  Fondkapital 
  miljoner euro) 
 
  Andel företag som rapporterar 
  utsläpp (%)  
  Koldioxideffektivitet 
  (CO2e-ton/  miljoner euro)  
  Koldioxidintensitet  
  (CO2e-ton/  miljoner euro)  
  Totala utsläpp  
  (CO2e-ton)  

  FIM Brands  

    40,86     61,51      37,42        75,89          943,63  

  FIM Europa   

  111,51    82,60      148,38     162,26      13 653,56   

  FIM Fenno   

    67,65    83,35         91,59      183,15        5 124,39   

  FIM Global   

    65,67    53,75       128,13      135,91        4 615,97   

  FIM Nordic   

      9,99    84,04       193,14      188,61        1 657,91   

  FIM BioMed   

     51,80    51,19         11,87        39,81           305,15   

  FIM USA   

   137,78    51,99         68,94      207,57        4 733,84   

Materialet har sammanställts av:

  • FIM Kapitalförvaltning Ab (FO-nummer 0979133-9), huvudbransch: förvaltning av placeringsfonder och alternativa investeringsfonder samt kapitalförvaltning och sammanhörande tjänster (nedan ”FIM”)
  • Adress: Mikaelsgatan 9, 00100 Helsingfors, www.fim.com
  • Bolaget är registrerat i Patent- och registerstyrelsens handelsregister och har beviljats auktorisation enligt lagen om placeringsfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.
  • Bolagets verksamhet övervakas av Finansinspektionen (Snellmansgatan 6, PB 159, 00101 Helsingfors, www.finansinspektionen.fi).

Uppgifterna i detta material är informativa till sin natur och bör inte betraktas som uppmaningar till utförande av transaktioner gällande enskilda finansiella instrument.

FIM ansvarar inte för transaktioner som gjorts utifrån detta material. Placeringsverksamhet är alltid förknippad med ekonomiska risker och kunden ansvarar själv för de ekonomiska konsekvenserna av sina placeringsbeslut och deras inverkan på beskattningen. Avkastningen kan utebli och det placerade kapitalet gå förlorat.

Det finansiella instrumentets historiska utveckling avgör inte nödvändigtvis den framtida utvecklingen. Innan placeringsbeslut fattas ska kunden omsorgsfullt bekanta sig med placeringsmarknaden och olika placeringsalternativ.  Kunden ska vid behov vända sig till sin skatteexpert eller en annan konsult inom affärsverksamhet eller placeringstjänster. Ytterligare information om beskattning finns också på www.skatt.fi.

Detta material utgör inte någon placeringsanalys utan det är marknadsföringsmaterial från FIM. Framtagandet av detta material står därmed inte under regler och stadgar som gäller placeringsanalysens oberoende och de handelsbegränsningar som ingår i denna reglering. Informationen i detta material utgör inte heller investeringsrådgivning enligt lagen om investeringstjänster. Vid utformandet av materialet har inte mottagarens ekonomiska ställning eller andra omständigheter i det personliga läget beaktats, utan syftet med materialet är att ge allmän information om finansiella instrument/marknader/placeringsverksamhet som presenteras där och därmed fungera som marknadsföringsmaterial för de finansiella instrument/marknader/placeringsåtgärder som materialet behandlar.

Den information om tjänsteleverantören som lagen om investeringstjänster kräver, information om distansförsäljning enligt konsumentskyddslagen och beskrivningar av de risker som ansluter sig till finansiella instrument finns tillgängliga på www.fim.com. Kunden uppmanas ta del av denna information innan placeringsbeslut fattas.

Detta material är avsett endast för en namngiven mottagare. Mottagaren har inte rätt att överlåta, kopiera, reproducera eller på annat sätt överföra detta material till tredje part utan FIMs samtycke. Upphovsrätten © och alla andra immateriella rättigheter till detta material tillhör FIM och samtliga rättigheter förbehålls i alla länder.

Detta material eller kopior av det får inte distribueras i USA eller mottagare i USA så att det strider mot de begränsningar som lagen i USA ställer. Distribution av materialet i USA kan betraktas som en förbrytelse mot dessa lagar.

Telefonsamtal med FIMs representanter kan spelas in och användas vid avgörande av tvister.