Hur ser det ekonomiska året 2019 ut?

Under det ekonomiska året 2018 skedde många vändningar och händelser. Tillväxten i världsekonomin nådde sin topp, inflationen ökade och centralbankerna tog långsamma steg mot en mer normal penningpolitik. Den ekonomiska tillväxten i Finland låg på en god nivå.

År 2019 kommer att vara ett intressant ekonomiskt år. Vi har en tidsgräns för brexit, olika val och handelstvister. Trots ekonomiska risker och politisk osäkerhet är tillväxtutsikterna för världsekonomin relativt positiva. Enligt S-Bankens ekonomiska prognos i december avtar tillväxten i världsekonomin med början 2018 och sedan ökar världsekonomin normalt. Tillväxten i världshandeln avtar på grund av en ökad protektionism och en minskad global aktivitet.

Inflationsutsikterna för 2019 har försvagats något eftersom råoljepriset sjönk för ett tag sedan. Å andra sidan bidrar löneförhöjningarna till följd av en positiv sysselsättningsutveckling till en fortsatt inflation och en allmänt ökad kostnadsnivå. Ur centralbankernas synvinkel ligger inflationen nästa år nära bankernas målnivåer.

I USA kommer ruset inom ekonomin efter president Donald Trumps skattepaket att vara som bortblåst. I kombination med den allt stramare penningpolitiken stabiliseras den ekonomiska tillväxten på 2,5 procent.

I tillväxtländerna kommer den ekonomiska tillväxten att vara fortsatt positiv, men oenhetlig. Importtullarna mellan Kina och USA medför större konsekvenser för Kinas ekonomi än för USA:s ekonomi. Genom stimulansåtgärder försöker Kina minska de negativa konsekvenserna av importtullarna för landets ekonomi. Den ekonomiska tillväxten i Indien är fortsatt stark under 2019. I Ryssland och Brasilien är tillväxten i samhällsekonomin relativt stabil.

Nästa år växer ekonomin inom euroområdet med ungefär två procent. Skillnaderna i tillväxten ökar i olika länder. Efterfrågan i Finland kommer att vara relativt god medan exporten förblir måttligare. ECB:s penningpolitik främjar ekonomiska aktiviteter. Om kärninflationen ökar inom euroområdet, kan ECB höja räntan i slutet av 2019. I nuläget är marknadens förväntningar på ECB:s räntehöjning inte särskilt stora. I slutet av året byts ECB-chefen ut. Det är helt möjligt att centralbankschefen om ett år är finländare.

Nästa år är den ekonomiska tillväxten i Finland måttlig. Enligt vår prognos växer Finlands ekonomi med 1,7 procent. Hushållens konsumtion stimulerar tillväxten medan exporten och investeringarna utvecklas långsammare. Det ekonomiska året i Finland präglas av riksdagsvalet i april. Den nya regeringen kommer att stå inför många intressanta år.

Vilka är de mest betydande riskerna för de ekonomiska utsikterna 2019? De största riskerna för utsikterna för världsekonomin utgörs av Feds allt stramare penningpolitik, en ökad protektionism och en politisk osäkerhet.

Sammanfattningsvis kan vi säga att den ekonomiska tillväxten 2019 är fortsatt relativt positiv trots att tillväxttoppen har passerats. Det råder en politisk osäkerhet i både Europa och USA. Brexitförhandlingarna börjar vara på slutrakan. När det gäller handelstvisten mellan USA och Kina förväntas parterna göra nya drag i början av året.

Vi står på så sätt inför ett intressant ekonomiskt år.

Timo Hirvonen

Chefsekonom | Twitter: @HirvonenTimo

+358 40 549 2476 (mta)

Materialet har sammanställts av:

    • FIM Kapitalförvaltning Ab (FO-nummer 0979133-9), huvudbransch: förvaltning av placeringsfonder och alternativa investeringsfonder samt kapitalförvaltning och sammanhörande tjänster (nedan ”FIM”)
    • Adress: Norra esplanaden 33 A, 00100 Helsingfors, Kundservice (09) 6134 6250, www.fim.com
    • Bolaget är registrerat i Patent- och registerstyrelsens handelsregister och har beviljats auktorisation enligt lagen om placeringsfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.
    • Bolagets verksamhet övervakas av Finansinspektionen (Snellmansgatan 6, PB 159, 00101 Helsingfors, www.finansinspektionen.fi).

Uppgifterna i detta material är informativa till sin natur och bör inte betraktas som uppmaningar till utförande av transaktioner gällande enskilda finansiella instrument.

FIM ansvarar inte för transaktioner som gjorts utifrån detta material. Placeringsverksamhet är alltid förknippad med ekonomiska risker och kunden ansvarar själv för de ekonomiska konsekvenserna av sina placeringsbeslut och deras inverkan på beskattningen. Avkastningen kan utebli och det placerade kapitalet gå förlorat.

Det finansiella instrumentets historiska utveckling avgör inte nödvändigtvis den framtida utvecklingen. Innan placeringsbeslut fattas ska kunden omsorgsfullt bekanta sig med placeringsmarknaden och olika placeringsalternativ.  Kunden ska vid behov vända sig till sin skatteexpert eller en annan konsult inom affärsverksamhet eller placeringstjänster. Ytterligare information om beskattning finns också på www.skatt.fi.

Detta material utgör inte någon placeringsanalys utan det är marknadsföringsmaterial från FIM. Framtagandet av detta material står därmed inte under regler och stadgar som gäller placeringsanalysens oberoende och de handelsbegränsningar som ingår i denna reglering. Informationen i detta material utgör inte heller investeringsrådgivning enligt lagen om investeringstjänster. Vid utformandet av materialet har inte mottagarens ekonomiska ställning eller andra omständigheter i det personliga läget beaktats, utan syftet med materialet är att ge allmän information om finansiella instrument/marknader/placeringsverksamhet som presenteras där och därmed fungera som marknadsföringsmaterial för de finansiella instrument/marknader/placeringsåtgärder som materialet behandlar.

Den information om tjänsteleverantören som lagen om investeringstjänster kräver, information om distansförsäljning enligt konsumentskyddslagen och beskrivningar av de risker som ansluter sig till finansiella instrument finns tillgängliga på www.fim.com. Kunden uppmanas ta del av denna information innan placeringsbeslut fattas.

Detta material är avsett endast för en namngiven mottagare. Mottagaren har inte rätt att överlåta, kopiera, reproducera eller på annat sätt överföra detta material till tredje part utan FIMs samtycke. Upphovsrätten © och alla andra immateriella rättigheter till detta material tillhör FIM och samtliga rättigheter förbehålls i alla länder.

Detta material eller kopior av det får inte distribueras i USA eller mottagare i USA så att det strider mot de begränsningar som lagen i USA ställer. Distribution av materialet i USA kan betraktas som en förbrytelse mot dessa lagar.

Telefonsamtal med FIMs representanter kan spelas in och användas vid avgörande av tvister.