Som kokande vatten

Såsom förutspått var marknaden första halvåret 2018 mycket annorlunda än 2017. Fluktuationerna har varit fler och marknadsutvecklingen för olika tillgångsslag, geografiska områden, marknader och sektorer har varit klart mer oenhetlig än i fjol. Aktierna inom USA:s tekniksektor har stigit med i genomsnitt cirka 15 %, medan konsumtionsvarusektorn har sjunkit med nästan lika mycket. På Helsingforsbörsen, som utvecklats mycket väl, har det också funnits mycket stora skillnader mellan avkastningen av olika aktier. På börslistan finns aktier som har blivit hejdlöst mycket dyrare, medan många kända namn har sjunkit med tiotals procent. De globala aktie- och räntemarknaderna har i genomsnitt legat på bägge sidor om noll flera gånger.

Vi förväntar oss att det kommer att vara lika svårt att förutspå utvecklingen framöver, på grund av de underliggande strömmarna. Den uppåtgående trenden inom ekonomin och företagens resultat har pågått länge och det börjar finnas tecken på mättnad på olika håll. Centralbankerna är tvingade att normalisera sin penningpolitik som varit ultralätt. Det största behovet finns hos den amerikanska centralbanken Fed, eftersom målen för dess dubbelmandat, full sysselsättning och en inflation på 2 %, i praktiken har uppnåtts.

Perioden av åtstramad penningpolitik innebär en ständig balansgång för centralbankerna och osäkerhet för marknaden. Feds åtgärder kunde upplevas som för aggressiva, exempelvis om USA:s ekonomi- och resultatutveckling tvärtemot förväntningarna började gå långsammare under det andra halvåret på grund av högre oljepris och/eller högre lönekostnader. Däremot kunde åtgärderna upplevas annorlunda, om Trumps skattepolitik hade en bättre effekt än väntat på den rådande uppfattningen om USA:s goda ekonomiska läge. Feds inflytande är avgörande och dess penningpolitik (och marknadens förväntningar på den) har betydande återspeglande verkningar på den absoluta och relativa balansen vad gäller räntor, valutor och alla andra finansmarknader.

Draghi vid Europeiska centralbanken ECB skingrade marknadens oro i anslutning till avvecklingen av köpprogrammet för obligationer genom att tala om att styrräntorna kommer att ligga på de nuvarande nivåerna åtminstone ända till sommarmånaderna 2019. Enligt honom beror besluten om räntehöjningar även efter den tidpunkten på hur inflationen utvecklas i framtiden. En sak som han också tydligt ville framföra var att kapital som erhållits vid förfall av obligationer som redan nu finns i ECB:s balansräkning ska återinvesteras på obligationsmarknaden. I motsats till Fed krymper inte ECB balansräkningen. På så sätt försöker ECB försäkra sig om att läget på finansmarknaden inte stramas åt för mycket.

Figur 1: Feds och ECB:s penningpolitik går i olika riktning)

De politiska åtgärder som ECB meddelat om och tidpunkten för dem motsvarade till stor del marknadens förväntningar. Det som främst fångade uppmärksamheten var dock den tydliga signalen om att tröskeln är låg för att ECB kommer att skjuta upp åtstramningsåtgärder även i framtiden. Den ekonomiska cykeln har pågått länge, särskilt i USA, men även globalt. Även om det inte finns några tecken på att följande recession är i antågande, ökar sannolikheten för att ECB inte hinner höja räntorna innan cykeln vänder. Vilken följden är om (och när) ekonomin går in i en lågkonjunktur är en intressant framtida fråga. Nu är den viktigaste slutsatsen att möjligheten att höja den allmänna räntenivån i euroområdet verkar vara tämligen begränsad.

Vad gäller ränteplaceringar som är riskfria eller har låg risk betyder detta mycket låga avkastningsförväntningar, men å andra sidan även begränsad sannolikhet för en betydande höjning av räntorna och således för att ränterisken (durationsrisken) ska realiseras. Europeiska statsobligationer och investment grade-företagsobligationer har neutral vikt i vår allokering. Avkastningen är högre av europeiska high yield-företagsobligationer, men å andra sidan är riskpremierna historiskt sett ganska låga och det finns inte stor potential för att de kommer att minska ytterligare. Ökad volatilitet på marknaden betyder vanligen att riskpremierna ökar, vilket minskar avkastningen. Högre avkastningsförväntningar finns också på obligationsmarknaderna i tillväxtländerna (EMD), men den stramare penningpolitiken i USA och den starka dollarn orsakar tryck på detta tillgångsslag. Således är också vår allokering i HY- och EM-obligationer neutral.

Det faktum att ECB:s och Feds åtstramning av penningpolitiken är i otakt har sina följder. Detta upprätthåller ränteskillnaden mellan USA och euroområdet och skapar tryck på en förstärkning av dollarn mot euron. Den allt starkare dollarn är i sig en bra sak för euroinvesterare exempelvis när det kommer till amerikanska aktier. Å andra sidan drar europeiska företag och ekonomier nytta av den starka dollarn, medan resultatet påverkas negativt i många amerikanska företag. Inte heller övriga faktorer ger någon tydlig motivering till en relativ övervikt för någondera aktiemarknaden. Tillväxten i USA:s ekonomi verkar stå på en stabilare grund och läget i Italien sätter en gräns för att portföljflödet skulle styras till Europa. För europeiska aktier talar lägre inflation, räntenivå och prissättning samt högre riskpremie.

Feds åtstramning och den starka dollarn skapar utmaningar för tillväxten på tillväxtmarknaderna, särskilt i Sydamerika samt på axeln Ryssland-Mellanöstern-Afrika. Vi tror att många tillväxtekonomier drar nytta av den rådande tillväxten i världsekonomin och -handeln. Totalt sett har vi neutral vikt i aktieplaceringar i tillväxtländerna genom en övervikt i de asiatiska länderna.

Det finns underliggande strömmar som går i motsatt riktning. Marknaden är som ytan på kokande vatten där växlande och underliggande orsaker alltid tillfälligt får något ställe att bubbla upp och något att sjunka ned. Det är svårt att identifiera tydliga bestående trender. Enligt vår syn ger den goda tillväxten i världsekonomin fortfarande goda möjligheter till en positiv avkastning på aktiemarknaden i år. Ovan nämnda osäkerhetsfaktorer och de protektionistiska och politiska hot som spökar i bakgrunden leder till höjda risker och måttliga avkastningsförväntningar. I vår allokering innebär detta att vi deltar i marknadsutvecklingen med neutral vikt.

FIM Allokering Juni 2018

Materialet har sammanställts av:

    • FIM Kapitalförvaltning Ab (FO-nummer 0979133-9), huvudbransch: förvaltning av placeringsfonder och alternativa investeringsfonder samt kapitalförvaltning och sammanhörande tjänster (nedan ”FIM”)
    • Adress: Norra esplanaden 33 A, 00100 Helsingfors, Kundservice (09) 6134 6250, www.fim.com
    • Bolaget är registrerat i Patent- och registerstyrelsens handelsregister och har beviljats auktorisation enligt lagen om placeringsfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.
    • Bolagets verksamhet övervakas av Finansinspektionen (Snellmansgatan 6, PB 159, 00101 Helsingfors, www.finansinspektionen.fi).

Uppgifterna i detta material är informativa till sin natur och bör inte betraktas som uppmaningar till utförande av transaktioner gällande enskilda finansiella instrument.

FIM ansvarar inte för transaktioner som gjorts utifrån detta material. Placeringsverksamhet är alltid förknippad med ekonomiska risker och kunden ansvarar själv för de ekonomiska konsekvenserna av sina placeringsbeslut och deras inverkan på beskattningen. Avkastningen kan utebli och det placerade kapitalet gå förlorat.

Det finansiella instrumentets historiska utveckling avgör inte nödvändigtvis den framtida utvecklingen. Innan placeringsbeslut fattas ska kunden omsorgsfullt bekanta sig med placeringsmarknaden och olika placeringsalternativ.  Kunden ska vid behov vända sig till sin skatteexpert eller en annan konsult inom affärsverksamhet eller placeringstjänster. Ytterligare information om beskattning finns också på www.skatt.fi.

Detta material utgör inte någon placeringsanalys utan det är marknadsföringsmaterial från FIM. Framtagandet av detta material står därmed inte under regler och stadgar som gäller placeringsanalysens oberoende och de handelsbegränsningar som ingår i denna reglering. Informationen i detta material utgör inte heller investeringsrådgivning enligt lagen om investeringstjänster. Vid utformandet av materialet har inte mottagarens ekonomiska ställning eller andra omständigheter i det personliga läget beaktats, utan syftet med materialet är att ge allmän information om finansiella instrument/marknader/placeringsverksamhet som presenteras där och därmed fungera som marknadsföringsmaterial för de finansiella instrument/marknader/placeringsåtgärder som materialet behandlar.

Den information om tjänsteleverantören som lagen om investeringstjänster kräver, information om distansförsäljning enligt konsumentskyddslagen och beskrivningar av de risker som ansluter sig till finansiella instrument finns tillgängliga på www.fim.com. Kunden uppmanas ta del av denna information innan placeringsbeslut fattas.

Detta material är avsett endast för en namngiven mottagare. Mottagaren har inte rätt att överlåta, kopiera, reproducera eller på annat sätt överföra detta material till tredje part utan FIMs samtycke. Upphovsrätten © och alla andra immateriella rättigheter till detta material tillhör FIM och samtliga rättigheter förbehålls i alla länder.

Detta material eller kopior av det får inte distribueras i USA eller mottagare i USA så att det strider mot de begränsningar som lagen i USA ställer. Distribution av materialet i USA kan betraktas som en förbrytelse mot dessa lagar.

Telefonsamtal med FIMs representanter kan spelas in och användas vid avgörande av tvister.