Gå direkt till innehållet

2020 – förlängning av förlängningen?

Det gångna året har än en gång visat att uppgången på aktiemarknaden inte stannar av i första taget. Även blygsamma nyheter har räckt för att lyfta marknaden, eftersom förväntningarna har varit så låga. Nästa år utlovas fortsatt måttlig ekonomisk tillväxt, men den ger inte längre aktierna ett lika stort uppsving, eftersom även optimismen har ökat. Vi går in i det nya året med neutral vikt för aktier.

Uppgången på aktiemarknaden har varit ovanligt kraftig under 2019. Vi bör dock komma ihåg vilka utgångspunkterna var vid ingången av året. I slutet av fjolåret sjönk aktierna kraftigt, eftersom investerarna oroade sig för en recession och olika risker. Även om såväl ekonomin som företagens resultat har utvecklats i en anspråkslös riktning, har ingen av de stora riskerna från förra vintern förverkligats och därför har oron för en recession dämpats med tiden. Investerarna drog en lättnadens suck, vilket under året har lett till att aktierna har stigit kraftigt.

Inför det nya året 2020 är förväntningarna på ekonomin i stort sett desamma som under detta år. En måttlig tillväxt är alltså att vänta. Det är dock stor skillnad på marknadseffekterna vid inkommande måttliga nyheter. Eftersom investerarna för ett år sedan kände en stor oro, var till och med måttliga nyheter bättre än väntat. Nu är förväntningarna högre och därför leder inte längre en likadan ekonomisk utveckling till samma spurt uppåt. Förväntningarna på den ekonomiska utvecklingen stöder fortfarande aktierna, men i och med att förväntningarna ökar och värderingen sjunker kommer aktiernas utveckling att vara mer volatil och avkastningen att bli klart lägre.

Dessutom är riskerna fortfarande höga. Konjunkturen är redan långt inne på sitt andra årtionde och därför har känsligheten för bakslag ökat. Vi fortsätter med neutral vikt för aktier i våra portföljer och förväntar oss måttlig avkastning och volatila kurser. De finns flera olika alternativa scenarion för utvecklingen under 2020 och därför bör investeraren vara på sin vakt. Nedan anges olika alternativ på hur nästa års marknad kan tänkas se ut. Bland alternativen finns än en gång en överraskande stark aktieavkastning eller alternativt en kraftig nedgång.

Basscenario – förlängning av förlängningen

Kraftiga stimulansåtgärder av såväl stater som i synnerhet av centralbanker har räddat den ekonomiska tillväxten i år. Nästa år utlovas kontinuerlig stimulans, när de ekonomiska hjulen måste hållas i rullning med alla tillgängliga metoder. Den exceptionellt långa ekonomiska tillväxten får alltså en fortsättning – konjunkturen är redan på en förlängning av förlängningen. Företagen får dock inte njuta av den ekonomiska stabiliteten fullt ut, eftersom deras resultatmarginaler krymper med tiden, i takt med att lönerna och andra kostnader stiger. Därför är resultattillväxten låg.

Även en liten resultattillväxt stöder dock aktierna, eftersom avkastningen på räntemarknaden är obefintlig. Investerarna jagar avkastning på aktiemarknaden, men marknaden börjar redan bli dyr, särskilt i USA, och därför kan även små besvikelser leda till att kurserna går ner tidtals. Politiken håller sig kvar i rubrikerna med presidentvalet i USA i spetsen, men marknadseffekterna är lägre, eftersom investerarna redan börjat tröttna på tjatet om politik. Däremot kommer politiken tidvis att framkalla skrämselhicka. Som helhet kommer investeringsåret att vara anspråkslöst, eftersom avkastningsnivåerna sjunker överlag jämfört med detta år.

Bra scenario – uppbyggandet av en bubbla

I ett bra scenario leder minskade ekonomiska hot till att investerarna blir verkligt intresserade av marknaden. Till och med en liten ökning av den ekonomiska tillväxten i kombination med centralbankernas superstimulans skapar god grund för en aktiebubbla. En lång högkonjunktur och de än en gång i år minskade farhågorna leder så småningom till att investerarna blir för självsäkra. Eftersom tidigare problem har löst sig och aktierna stigit gång på gång, finns det risk för detta även framöver. Detta skapar en grund för en äkta, klassisk aktiebubbla. Fördelen med bubblorna är att de är roliga att bygga upp då avkastningen är utmärkt. Nackdelen är att när de spricker, efterlämnar de ett fult ärr. Den ekonomiska tillväxten når knappast några höga höjder nästa år, men aktiemarknaden kan däremot ta fart om investerarna ivrar efter avkastning.

Dåligt scenario – recession trots allt

Vårens oro för en recession ledde ingen vart i år, eftersom problemen slutligen begränsades till industrin och världshandeln, medan konsumenten gick på lika starkt som innan. Några av de största riskerna inför nästa år är att problemen inom industrin försämrar sysselsättningsläget och att konsumtionen avtar. Den därpå följande spiralen skulle kunna leda till en ekonomisk recession runt om i världen. Hittills har centralbanker och stater genom stimulans och ökad skuldsättning gång på gång lyckats rädda ekonomin, men nu börjar metoderna vara få. En recession skulle vara rena giftet för aktiemarknaden, som då skulle sjunka kraftigt, medan statsobligationerna skulle ge en bra avkastning, eftersom kapitalet söker trygga hamnar oberoende av priset. Denna hotbild fanns i investerarnas tankar inför detta år, men nu har sannolikheten minskat betydligt. Det är inte uteslutet att oron för en recession väcks på nytt, men det verkar som om den skjuts allt mer på framtiden. Kanske visar den sig igen i slutet av nästa år?

Lippo Suominen

chefsstrateg | Twitter: @LippoSuominen

+358 50 345 5692

Materialet har sammanställts av:

    • FIM Kapitalförvaltning Ab (FO-nummer 0979133-9), huvudbransch: förvaltning av placeringsfonder och alternativa investeringsfonder samt kapitalförvaltning och sammanhörande tjänster (nedan ”FIM”)
    • Adress: Mikaelsgatan 9, 00100 Helsingfors, www.fim.com
    • Bolaget är registrerat i Patent- och registerstyrelsens handelsregister och har beviljats auktorisation enligt lagen om placeringsfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.
    • Bolagets verksamhet övervakas av Finansinspektionen (Snellmansgatan 6, PB 159, 00101 Helsingfors, www.finansinspektionen.fi).

Uppgifterna i detta material är informativa till sin natur och bör inte betraktas som uppmaningar till utförande av transaktioner gällande enskilda finansiella instrument.

FIM ansvarar inte för transaktioner som gjorts utifrån detta material. Placeringsverksamhet är alltid förknippad med ekonomiska risker och kunden ansvarar själv för de ekonomiska konsekvenserna av sina placeringsbeslut och deras inverkan på beskattningen. Avkastningen kan utebli och det placerade kapitalet gå förlorat.

Det finansiella instrumentets historiska utveckling avgör inte nödvändigtvis den framtida utvecklingen. Innan placeringsbeslut fattas ska kunden omsorgsfullt bekanta sig med placeringsmarknaden och olika placeringsalternativ.  Kunden ska vid behov vända sig till sin skatteexpert eller en annan konsult inom affärsverksamhet eller placeringstjänster. Ytterligare information om beskattning finns också på www.skatt.fi.

Detta material utgör inte någon placeringsanalys utan det är marknadsföringsmaterial från FIM. Framtagandet av detta material står därmed inte under regler och stadgar som gäller placeringsanalysens oberoende och de handelsbegränsningar som ingår i denna reglering. Informationen i detta material utgör inte heller investeringsrådgivning enligt lagen om investeringstjänster. Vid utformandet av materialet har inte mottagarens ekonomiska ställning eller andra omständigheter i det personliga läget beaktats, utan syftet med materialet är att ge allmän information om finansiella instrument/marknader/placeringsverksamhet som presenteras där och därmed fungera som marknadsföringsmaterial för de finansiella instrument/marknader/placeringsåtgärder som materialet behandlar.

Den information om tjänsteleverantören som lagen om investeringstjänster kräver, information om distansförsäljning enligt konsumentskyddslagen och beskrivningar av de risker som ansluter sig till finansiella instrument finns tillgängliga på www.fim.com. Kunden uppmanas ta del av denna information innan placeringsbeslut fattas.

Detta material är avsett endast för en namngiven mottagare. Mottagaren har inte rätt att överlåta, kopiera, reproducera eller på annat sätt överföra detta material till tredje part utan FIMs samtycke. Upphovsrätten © och alla andra immateriella rättigheter till detta material tillhör FIM och samtliga rättigheter förbehålls i alla länder.

Detta material eller kopior av det får inte distribueras i USA eller mottagare i USA så att det strider mot de begränsningar som lagen i USA ställer. Distribution av materialet i USA kan betraktas som en förbrytelse mot dessa lagar.

Telefonsamtal med FIMs representanter kan spelas in och användas vid avgörande av tvister.