Gå direkt till innehållet

Är dåliga nyheter goda nyheter?

De globala aktiernas exceptionella uppgång fortsatte i juni, trots de omväxlande nyheterna. Förväntningarna på centralbankernas stimulansåtgärder och den avtagande oron för ett handelskrig backade upp aktierna, även om ekonomi- och resultatnyheterna samtidigt var fortsatt svaga. En positiv vändning i ekonomin vilar fortfarande främst på förhoppningar och därför är en uppgång förenad med utmaningar. Vi fortsätter med lätt undervikt för aktier i våra portföljer.

I juni började aktierna åter gå upp i samma stadiga takt som i början av året. Det första halvåret var det mest lönsamma på aktiemarknaden på årtionden, eftersom avkastningen i stor omfattning steg till tvåsiffriga tal. Det är inte bara aktierna som har överraskat positivt i början av året, utan även räntemarknaden har gynnat investerarna, eftersom räntorna i motsats till de allmänna förväntningarna har sjunkit allt lägre. Obligationerna förväntades knappt ge någon avkastning alls i år, men nu har avkastningen under årets första sex månader tydligt överstigit fem procent på en del marknader.

Efter den kraftiga uppgången fasar investerarna för den kommande utvecklingen på marknaden. Vi måste dock komma ihåg att en uppgång i sig inte innebär att vi står inför en nedgång. En nedgång kommer nämligen inte utan anledning. Dessvärre finns det dock faktorer som kan leda till en nedgång, eftersom nyheterna i början av året och aktieutvecklingen tydligt har gått åt olika håll. För att aktierna skall fortsätta uppåt behövs det inte bara konstgjord andning från centralbankernas sida och en lindring av politiken, utan också förbättrade ekonomiska utsikter, vilket det fortfarande inte finns några tecken på. Vi fortsätter med lätt undervikt för aktier tills den ekonomiska säkerheten har förbättrats.


Den svaga ekonomin leder till stimulans

Karaktäristiskt för marknadsuppgången under det första halvåret har varit att uppgången inte berodde på goda nyheter, utan snarare på avsaknaden av dåliga nyheter. Orsaken till den kraftiga marknadsnedgången i höstas var oron över en global recession. Far-hågorna om en recession har dock fått centralbankerna att vidta åtgärder för att rädda ekonomin. Centralbankernas mycket expansiva politik har varit en garant för aktiernas mer än tio år långa uppgång och ser ut att fortsätta. Aktierna har lockat investerare, eftersom stimulansen både stöder en fortsatt ekonomisk tillväxt och innebär att räntorna inte heller i framtiden ger någon avkastning. Genom förhoppningar om ytterligare stimulansåtgärder har de dåliga ekonomiska nyheterna blivit goda nyheter för marknaden. Detta kan dock inte vara för evigt. Aktieuppgången behöver en stark ekonomi som stöd och därför måste stimulanssprutan snart börja förbättra de ekonomiska utsikterna, eller också får aktierna problem.

Det svaga ekonomiska läget, handelskriget och kostnadstrycket återspeglas också i företagens resultat. I juli börjar resultatperioden för årets andra kvartal. Förväntningarna är inte särskilt höga, utan tillväxten förblir obetydlig. Liksom inom ekonomin har förhoppningarna på resultaten fokuserat på en förbättring mot slutet av året, men vi borde börja få tecken på eller kommentarer om en återhämtning från företagen även i samband med offentliggörandena av resultaten.

Källa: ThomsonReutersDatastream

 

Eldupphör i handelskriget

Den största faktorn som har satt marknaden i gungning under det senaste året har varit handelskriget mellan USA och Kina. På G20-mötet i slutet av juni lovade länderna att lägga situationen på is tills vidare, men ännu är sista ordet inte sagt. Den svaga ekonomin skapar ytterligare tryck på att nå en överenskommelse, men eftersom det kommande världsherraväldet står på spel är det inte lätt att hitta lösningar. Nyheterna och tweetarna om handelskriget fortsätter att orsaka volatilitet på marknaden. Volatiliteten varierar från marknad till marknad, och därför är det svårt för oss att hitta en tydlig favorit bland regionerna innan vi vet i vilken riktning handelstvisten kommer att utvecklas.

Om början av detta år har varit en enda stor fest för obligationsinvesterarna, kommer de kommande åren att vara desto mer utmanande. Obligationsräntorna i Europa har sjunkit lägre än någon kunnat föreställa sig och en ränteuppgång har flyttats allt längre in i framtiden. Statsobligationer är dock det enda tillgångsslaget som drar nytta av en svag ekonomi, och därför lönar det sig att ha dem i portföljen som skydd mot ekonomiska besvikelser. Vi har en större vikt i penningmarknaden än normalt, men underviktar riskfyllda high yield-företagslån, eftersom företagens skuldsättning har ökat under senare år.


FIM Allokering:

Lippo Suominen

chefsstrateg | Twitter: @LippoSuominen

+358 50 345 5692

Materialet har sammanställts av:

    • FIM Kapitalförvaltning Ab (FO-nummer 0979133-9), huvudbransch: förvaltning av placeringsfonder och alternativa investeringsfonder samt kapitalförvaltning och sammanhörande tjänster (nedan ”FIM”)
    • Adress: Mikaelsgatan 9, 00100 Helsingfors, www.fim.com
    • Bolaget är registrerat i Patent- och registerstyrelsens handelsregister och har beviljats auktorisation enligt lagen om placeringsfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.
    • Bolagets verksamhet övervakas av Finansinspektionen (Snellmansgatan 6, PB 159, 00101 Helsingfors, www.finansinspektionen.fi).

Uppgifterna i detta material är informativa till sin natur och bör inte betraktas som uppmaningar till utförande av transaktioner gällande enskilda finansiella instrument.

FIM ansvarar inte för transaktioner som gjorts utifrån detta material. Placeringsverksamhet är alltid förknippad med ekonomiska risker och kunden ansvarar själv för de ekonomiska konsekvenserna av sina placeringsbeslut och deras inverkan på beskattningen. Avkastningen kan utebli och det placerade kapitalet gå förlorat.

Det finansiella instrumentets historiska utveckling avgör inte nödvändigtvis den framtida utvecklingen. Innan placeringsbeslut fattas ska kunden omsorgsfullt bekanta sig med placeringsmarknaden och olika placeringsalternativ.  Kunden ska vid behov vända sig till sin skatteexpert eller en annan konsult inom affärsverksamhet eller placeringstjänster. Ytterligare information om beskattning finns också på www.skatt.fi.

Detta material utgör inte någon placeringsanalys utan det är marknadsföringsmaterial från FIM. Framtagandet av detta material står därmed inte under regler och stadgar som gäller placeringsanalysens oberoende och de handelsbegränsningar som ingår i denna reglering. Informationen i detta material utgör inte heller investeringsrådgivning enligt lagen om investeringstjänster. Vid utformandet av materialet har inte mottagarens ekonomiska ställning eller andra omständigheter i det personliga läget beaktats, utan syftet med materialet är att ge allmän information om finansiella instrument/marknader/placeringsverksamhet som presenteras där och därmed fungera som marknadsföringsmaterial för de finansiella instrument/marknader/placeringsåtgärder som materialet behandlar.

Den information om tjänsteleverantören som lagen om investeringstjänster kräver, information om distansförsäljning enligt konsumentskyddslagen och beskrivningar av de risker som ansluter sig till finansiella instrument finns tillgängliga på www.fim.com. Kunden uppmanas ta del av denna information innan placeringsbeslut fattas.

Detta material är avsett endast för en namngiven mottagare. Mottagaren har inte rätt att överlåta, kopiera, reproducera eller på annat sätt överföra detta material till tredje part utan FIMs samtycke. Upphovsrätten © och alla andra immateriella rättigheter till detta material tillhör FIM och samtliga rättigheter förbehålls i alla länder.

Detta material eller kopior av det får inte distribueras i USA eller mottagare i USA så att det strider mot de begränsningar som lagen i USA ställer. Distribution av materialet i USA kan betraktas som en förbrytelse mot dessa lagar.

Telefonsamtal med FIMs representanter kan spelas in och användas vid avgörande av tvister.