Gå direkt till innehållet

Den ekonomiska tillväxten lägger i en lägre växel

I år har världsekonomins utveckling präglats av risker. Till exempel handelskriget och den politiska osäkerheten har minskat hushållens och företagens förtroende i många länder. Den ekonomiska tillväxten har också avtagit i år och riskerna för de ekonomiska utsikterna är höga.

Den största risken för utsikterna för världsekonomin är det allt mer tillspetsade handelskriget mellan Kina och USA. Den jämförelsevis positiva löne- och sysselsättningsutvecklingen gynnar emellertid fortfarande den ekonomiska aktiviteten i många länder. Trots påtagliga osäkerheter har den ekonomiska tillväxten varit uthållig i många ekonomier.

I denna omgivning fortsätter centralbankernas penningpolitik att vara exceptionellt expansiv. Nya stimulansåtgärder är att vänta redan i höst. Genom åtgärderna försöker centralbankerna se till att den ekonomiska tillväxtperioden håller i sig. Vi förväntar oss att den amerikanska centralbanken Fed kommer att sänka styrräntan 1–2 gånger under det andra halvåret. Europeiska centralbanken (ECB) å sin sida kommer att presentera ett omfattande stimulanspaket på sitt räntemöte i september. Paketet innehåller en sänkning av inlåningsräntan till 0,50 procent samt värdepappersköp. ECB kan också mycket väl meddela om en tvådelad inlåningsränta för insättningar som euroområdets banker gör i centralbanken. Detta skulle underlätta läget för bankerna. Enligt ett tidigare meddelande erbjuder ECB långsiktig finansiering till euroområdets banker från och med september. Marknadens ränteförväntningar är mycket svaga, eftersom 3 månaders Euribor bedöms ligga på minus ännu sommaren 2025. Den nya ECB-chefen Christine Lagarde som tillträder i början av november tros fortsätta med den expansiva penningpolitiken.

I Finland avtar den ekonomiska tillväxten i år. Enligt S-Bankens prognos kommer Finlands ekonomi att växa med 1,3 procent i år och 1,0 procent 2020.

Den privata konsumtionen och exporten bär upp den ekonomiska tillväxten i år och nästa år. Den bästa investeringstillväxten ligger bakom oss. Löneförhöjningar och ökad sysselsättning gynnar privathushållens konsumtion. Den allmänna uppgången i prisnivån, det vill säga inflationen, är lite snabbare än under de senaste åren, och priserna stiger med 1,1 procent 2019 och 1,2 procent 2020. Investeringarna utvecklas i måttlig takt och inom byggbranschen ökar renoveringsinvesteringarnas roll, då nybyggnadsaktiviteten avtar. Bristen på ledig kapacitet, den låga räntenivån och den måttliga efterfrågan främjar företagens investeringar. Den svagare tillväxten på exportmarknaden märks som en utjämning av Finlands exporttillväxt. Det är positivt att den inhemska industrins orderstock fortfarande är stark.

Sysselsättningstillväxten avtar. I år växer sysselsättningen med cirka 30 000 personer och nästa år med cirka 15 000 personer. Kompetensglappet, det vill säga den samtidiga bristen på arbetstagare och arbetsplatser, är fortfarande betydande, eftersom det är svårt att hitta kompetent personal och antalet lediga arbetsplatser fortfarande är stort. Arbetslöshetsgraden minskar till 6,5 procent i år och 6,4 procent nästa år. Sysselsättningsgraden är över 73 procent i slutet av 2020.

Aktiviteten på bostadsmarknaden fortsätter att vara tämligen lugn. Det stora bostadsutbudet ser till att prisutvecklingen på bostäder är måttlig under 2019–2020. Euriborräntorna ligger på minus länge och ingen räntehöjning är i sikte. Detta betyder att finländarna länge får åtnjuta euroområdets lägsta bostadslåneräntor.

Tillväxten inom världsekonomin avtar till 3,2 procent i år. Tillväxten är något långsammare än i genomsnitt. År 2020 växer den globala ekonomin med 3,1 procent. Den politiska osäkerheten leder till långsammare tillväxt i världsekonomin.

De största riskerna för utsikterna för världsekonomin är handelskriget mellan Kina och USA, ökad protektionism och politisk osäkerhet. Handelskriget skapar osäkerhet i världsekonomin, bromsar företagens investeringar och ökar friktionen i företagens produktionskedjor. Den största politiska risken i Europa utgörs av italienska regeringens ekonomiska politik och regeringens eventuella fall. Investerarna litar på Italien tills vidare. USA:s eventuella importtullar på bilar är en tydlig risk för euroområdets tillväxt. Efter utnämningen av Storbritanniens nya premiärminister Boris Johnson, som stödjer utträdet ur EU, har sannolikheten för en så kallad hård brexit ökat. En hård brexit skulle leda till en recession i Storbritanniens ekonomi. Tidsfristen för brexitförhandlingarna infaller i slutet av oktober.

Den nyaste risken är ett eventuellt valutakrig mellan USA och euroområdet och även mellan USA och Kina. USA:s president Donald Trump kan eventuellt anklaga ECB och euroområdet för valutakrig, om ECB stimulerar mer än Fed. Valutakriget mellan Kina och USA hänger samman med handelskriget. USA har många gånger misstänkt Kina för valutamanipulation.

Läs den ekonomiska prognosen i pdf-format (på finska)

Materialet har sammanställts av:

    • FIM Kapitalförvaltning Ab (FO-nummer 0979133-9), huvudbransch: förvaltning av placeringsfonder och alternativa investeringsfonder samt kapitalförvaltning och sammanhörande tjänster (nedan ”FIM”)
    • Adress: Mikaelsgatan 9, 00100 Helsingfors, www.fim.com
    • Bolaget är registrerat i Patent- och registerstyrelsens handelsregister och har beviljats auktorisation enligt lagen om placeringsfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.
    • Bolagets verksamhet övervakas av Finansinspektionen (Snellmansgatan 6, PB 159, 00101 Helsingfors, www.finansinspektionen.fi).

Uppgifterna i detta material är informativa till sin natur och bör inte betraktas som uppmaningar till utförande av transaktioner gällande enskilda finansiella instrument.

FIM ansvarar inte för transaktioner som gjorts utifrån detta material. Placeringsverksamhet är alltid förknippad med ekonomiska risker och kunden ansvarar själv för de ekonomiska konsekvenserna av sina placeringsbeslut och deras inverkan på beskattningen. Avkastningen kan utebli och det placerade kapitalet gå förlorat.

Det finansiella instrumentets historiska utveckling avgör inte nödvändigtvis den framtida utvecklingen. Innan placeringsbeslut fattas ska kunden omsorgsfullt bekanta sig med placeringsmarknaden och olika placeringsalternativ.  Kunden ska vid behov vända sig till sin skatteexpert eller en annan konsult inom affärsverksamhet eller placeringstjänster. Ytterligare information om beskattning finns också på www.skatt.fi.

Detta material utgör inte någon placeringsanalys utan det är marknadsföringsmaterial från FIM. Framtagandet av detta material står därmed inte under regler och stadgar som gäller placeringsanalysens oberoende och de handelsbegränsningar som ingår i denna reglering. Informationen i detta material utgör inte heller investeringsrådgivning enligt lagen om investeringstjänster. Vid utformandet av materialet har inte mottagarens ekonomiska ställning eller andra omständigheter i det personliga läget beaktats, utan syftet med materialet är att ge allmän information om finansiella instrument/marknader/placeringsverksamhet som presenteras där och därmed fungera som marknadsföringsmaterial för de finansiella instrument/marknader/placeringsåtgärder som materialet behandlar.

Den information om tjänsteleverantören som lagen om investeringstjänster kräver, information om distansförsäljning enligt konsumentskyddslagen och beskrivningar av de risker som ansluter sig till finansiella instrument finns tillgängliga på www.fim.com. Kunden uppmanas ta del av denna information innan placeringsbeslut fattas.

Detta material är avsett endast för en namngiven mottagare. Mottagaren har inte rätt att överlåta, kopiera, reproducera eller på annat sätt överföra detta material till tredje part utan FIMs samtycke. Upphovsrätten © och alla andra immateriella rättigheter till detta material tillhör FIM och samtliga rättigheter förbehålls i alla länder.

Detta material eller kopior av det får inte distribueras i USA eller mottagare i USA så att det strider mot de begränsningar som lagen i USA ställer. Distribution av materialet i USA kan betraktas som en förbrytelse mot dessa lagar.

Telefonsamtal med FIMs representanter kan spelas in och användas vid avgörande av tvister.