Gå direkt till innehållet

Efter lättnadsrallyt är det dags för timeout

Inledningen av året har varit exceptionellt stark på aktiemarknaden, förvisso efter en ovanligt svag avslutning på fjolåret. Myndigheternas stödåtgärder eller löften om sådana har undanröjt placerarnas oro för en snar recession som befarades i slutet av året. Förväntningarna på ekonomisk tillväxt har dock försämrats, vilket begränsar aktieuppgången framöver. Efter det intensiva lättnadsrallyt finns det risk för att aktiemarknaden sviker och därför behåller vi en lätt undervikt för aktier.

I början av mars är det jämnt tio år sedan våren 2009 då aktiemarknaden började stiga efter finanskrisen. Globalt har aktierna avkastat över 300 procent i euro sedan bottennoteringarna. Några större rekyler har inträffat under åren, den senaste i slutet av fjolåret. Trots oron har ekonomin och marknaden gång på gång fortsatt att stiga, ofta tack vare myndighetsåtgärder. Det ser ut att bli så även denna gång.

Konstgjord andning

Orsaken till marknadsnedgången i slutet av fjolåret var oron för att ekonomin skulle avmattas betydligt. Kinas tillväxtfall, USA:s ständiga räntehöjningar och det eskalerande handelskriget var alla faktorer som hade kunnat leda till en brant nedförsbacke i den globala ekonomin. Det positiva är att oron för alla dessa har avtagit. De kinesiska myndigheterna har åter inlett kraftiga stimulansåtgärder för att påskynda landets konsumtion, den amerikanska centralbanken Fed har meddelat att den slutar höja räntorna åtminstone tillfälligt och vad gäller handelskriget har det blivit klart att man vill göra allt för att förhindra att detta eskalerar.

Alla dessa goda nyheter har förbättrat sentimentet bland placerarna sedan december. Det är tydligt att man slipper de värsta skräckscenarierna ännu en gång. Under tidigare år har myndigheterna gett konstgjord andning för att ge ekonomin måttlig medvind i nödlägen och nu har de tagit de gamla metoderna till heders igen, vilket har räckt till för att pigga upp sentimentet bland placerarna.

Det ekonomiska klimatet har försämrats

Även om vi undviker en global recession, har utsikterna för den globala ekonomin och företagen försämrats sedan i höstas. Kina återfår inte sina tidigare starka tillväxtsiffror, i euroområdet balanserar ekonomin i en del länder på recessionens brant och inte heller i USA utlovas någon ny skattesänkning som skulle kunna höja tillväxten. Den globala tillväxten avtar jämfört med fjolåret. Den avtagande tillväxten reflekteras också tydligt på företagens resultat. Under de två senaste åren har resultattillväxten varit över 15 procent globalt. Årets förväntningar på resultattillväxten har dock halverats från tio procent i höstas till cirka fem procent. Resultaten förväntas till och med sjunka i början av året, innan de igen stiger mot slutet av året, om allt går som förväntat.

Även bakslag utlovas

Tack vare lättnadsrallyt har aktiemarknaden nästan återvänt till toppnoteringarna i höstas. Då såg världen fortfarande ljus ut, och även om de värsta farhågorna inte förverkligas är utsikterna inte längre lika goda som då. Lättnadsrallyt har gått för långt på kort sikt. Placerarna har riktat sin uppmärksamhet främst mot positiva nyheter. Däremot har de avfärdat sämre nyheter med en axelryckning och tänkt att även dessa kommer att bli bättre.

Nu när oron har avtagit på många håll blir de positiva överraskningarna färre framöver. Stimulansen i Kina är redan ett faktum, liksom att Fed avstår från att höja räntorna. Avseende handelskriget förväntas en någorlunda ”tillfredsställande” lösning och även detta har redan i hög grad beaktats i värdepappers-priserna, även om sigillet fortfarande saknas på avtalet. Placerarna kan eventuellt förflytta sin uppmärk-samhet från ekonomin och resultaten mot de sämre nyheterna, vilket begränsar aktieuppgången framöver. Vi fortsätter med lätt undervikt för aktier. Vi förväntar oss att aktierörelserna blir kraftiga i år, och efter det snabba uppgångsrallyt är det nu dags att ta en liten timeout och vänta på bättre köptillfällen.

Kinas stimulansåtgärder stöder aktierna i tillväxtländerna

Vi har placerat en större andel av tillgångarna än normalt på penningmarknaden i väntan på mer lukrativa placeringsobjekt. På räntemarknaden underviktar vi riskfyllda high yield-företagslån, eftersom de hör till de tillgångar som snabbast reagerar nedåt vid bakslag i en långt gången konjunktur.

Sedan i höstas har tillväxtmarknaderna varit den starkaste länken bland aktiemarknaderna, trots att februari var en sämre månad även för dem. Vi föredrar fortfarande tillväxtmarknaderna, eftersom uppgångspotentialen är tydligast baserat på värderingen. Dessutom får tillväxtmarknadernas aktier stöd av Kinas massiva stimulansåtgärder och det avtrappade handelskriget. Den största besvikelsen var än en gång Japan som trots alla sina stimulansåtgärder inte lyckades ta sig ur recessionen och deflationen. Vi fortsätter att undervikta japanska aktier.

Lippo Suominen

chefsstrateg | Twitter: @LippoSuominen

+358 50 345 5692

Materialet har sammanställts av:

    • FIM Kapitalförvaltning Ab (FO-nummer 0979133-9), huvudbransch: förvaltning av placeringsfonder och alternativa investeringsfonder samt kapitalförvaltning och sammanhörande tjänster (nedan ”FIM”)
    • Adress: Mikaelsgatan 9, 00100 Helsingfors, www.fim.com
    • Bolaget är registrerat i Patent- och registerstyrelsens handelsregister och har beviljats auktorisation enligt lagen om placeringsfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.
    • Bolagets verksamhet övervakas av Finansinspektionen (Snellmansgatan 6, PB 159, 00101 Helsingfors, www.finansinspektionen.fi).

Uppgifterna i detta material är informativa till sin natur och bör inte betraktas som uppmaningar till utförande av transaktioner gällande enskilda finansiella instrument.

FIM ansvarar inte för transaktioner som gjorts utifrån detta material. Placeringsverksamhet är alltid förknippad med ekonomiska risker och kunden ansvarar själv för de ekonomiska konsekvenserna av sina placeringsbeslut och deras inverkan på beskattningen. Avkastningen kan utebli och det placerade kapitalet gå förlorat.

Det finansiella instrumentets historiska utveckling avgör inte nödvändigtvis den framtida utvecklingen. Innan placeringsbeslut fattas ska kunden omsorgsfullt bekanta sig med placeringsmarknaden och olika placeringsalternativ.  Kunden ska vid behov vända sig till sin skatteexpert eller en annan konsult inom affärsverksamhet eller placeringstjänster. Ytterligare information om beskattning finns också på www.skatt.fi.

Detta material utgör inte någon placeringsanalys utan det är marknadsföringsmaterial från FIM. Framtagandet av detta material står därmed inte under regler och stadgar som gäller placeringsanalysens oberoende och de handelsbegränsningar som ingår i denna reglering. Informationen i detta material utgör inte heller investeringsrådgivning enligt lagen om investeringstjänster. Vid utformandet av materialet har inte mottagarens ekonomiska ställning eller andra omständigheter i det personliga läget beaktats, utan syftet med materialet är att ge allmän information om finansiella instrument/marknader/placeringsverksamhet som presenteras där och därmed fungera som marknadsföringsmaterial för de finansiella instrument/marknader/placeringsåtgärder som materialet behandlar.

Den information om tjänsteleverantören som lagen om investeringstjänster kräver, information om distansförsäljning enligt konsumentskyddslagen och beskrivningar av de risker som ansluter sig till finansiella instrument finns tillgängliga på www.fim.com. Kunden uppmanas ta del av denna information innan placeringsbeslut fattas.

Detta material är avsett endast för en namngiven mottagare. Mottagaren har inte rätt att överlåta, kopiera, reproducera eller på annat sätt överföra detta material till tredje part utan FIMs samtycke. Upphovsrätten © och alla andra immateriella rättigheter till detta material tillhör FIM och samtliga rättigheter förbehålls i alla länder.

Detta material eller kopior av det får inte distribueras i USA eller mottagare i USA så att det strider mot de begränsningar som lagen i USA ställer. Distribution av materialet i USA kan betraktas som en förbrytelse mot dessa lagar.

Telefonsamtal med FIMs representanter kan spelas in och användas vid avgörande av tvister.