Gå direkt till innehållet

En bild säger mer än 1 000 placeringsrådgivare

Aktiemarknaden har inte gjort oss besvikna i år, även om många av oss trodde det vid årsskiftet. I själva verket har aktierna gett en exceptionellt bra avkastning i år. Men betyder det att aktiemarknaden kommer att svika nästa år? Lönar det sig att börja investera nu?

Pessimisterna fick åter se sig besegrade på aktiemarknaden i år, då aktierna gick upp kraftigt trots all misstro. Pessimisterna har i själva verket ofta blivit besvikna under senare år, medan långvariga investerare, som inte har oroat sig för mycket, fått både sinnesfrid och god avkastning. Det har lönat sig att investera – igen.

I denna tid av ”fejknyheter” är det skönt att emellanåt få ta del av fakta. Vad har hänt med aktieinvesterarna på lång sikt? Låt oss för en gångs skull då vi talar om lång sikt, beakta en riktigt lång period, det vill säga de senaste 150 åren. I USA finns avkastningsuppgifterna för S&P 500-aktieindexet för en så lång period, men i andra regioner finns inga motsvarande uppgifter tillgängliga. Perioden på 150 år utgör ett tämligen omfattande sampel, eftersom det omfattar såväl industrialiseringen som internetrevolutionen och till exempelvis två världskrig.

Källa: Global Financial Data Inc/S-Banken

Årsavkastningspyramiden visar många riktigt intressanta saker om aktier. Först och främst att det lönar sig att investera! Avkastningen av aktier har varit positiv mer än sju år av tio. Bara drygt en fjärdedel av åren har varit förlustbringande. Vad gäller förlusterna är det bara tio år som har slutat med en nedgång på över 15 procent under 150 år. Däremot uppvisade hela 64 år en uppgång på över 15 procent. Procenttalen är helt klart till investerarens fördel, eftersom årsavkastningen har överskridit 40 procent hela sju gånger – förvisso senast år 1958.

Avkastningen är sällan som väntat

Den vanligaste årsavkastningen var 5–10 procent, precis som det står i läroböckerna. Emellertid är det bara vart tionde år som på riktigt har landat inom detta intervall. Snart publicerar olika parter prognoser om nästa års aktieavkastning och största delen av dessa kommer att ligga på 5–10 procent. Det är dock värt att förbereda sig inför att utfallet är något helt annat. Senast som den ”förväntade” avkastningen uppnåddes var 2007.

Om vi ser på förfluten tid, som inte ligger så långt tillbaka i tiden, kan vi se att 2010-talet varit aktieinvesterarens guldålder. Under detta årtionde har vi haft nio uppgångsår och bara ett år med en liten nedgång (2018). Utifrån detta kan vi dock inte avgöra om vi har en marknadsnedgång framför oss. Ta till exempel 2013, då aktierna senast steg med över 30 procent. Det gick inte utför efter detta, utan uppgången har bara fortsatt.

Aktier för långvariga investerare

Vad kan vi lära oss av de senaste 150 åren? Åtminstone att det har varit och kommer att vara lönsamt att investera i aktier på lång sikt. Dessutom kan vi lära oss att det finns få normår inom aktier, men det är inget att haka upp sig på. Ibland går marknaden ner, men de goda åren är klart fler än de dåliga och uppgångarna är ofta större än nedgångarna. Nästa gång placeringsrådgivaren säger att det lönar sig att investera i aktier, kan du ta fram den historiska bilden och hålla med.

Lippo Suominen

chefsstrateg | Twitter: @LippoSuominen

+358 50 345 5692

Materialet har sammanställts av:

    • FIM Kapitalförvaltning Ab (FO-nummer 0979133-9), huvudbransch: förvaltning av placeringsfonder och alternativa investeringsfonder samt kapitalförvaltning och sammanhörande tjänster (nedan ”FIM”)
    • Adress: Mikaelsgatan 9, 00100 Helsingfors, www.fim.com
    • Bolaget är registrerat i Patent- och registerstyrelsens handelsregister och har beviljats auktorisation enligt lagen om placeringsfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.
    • Bolagets verksamhet övervakas av Finansinspektionen (Snellmansgatan 6, PB 159, 00101 Helsingfors, www.finansinspektionen.fi).

Uppgifterna i detta material är informativa till sin natur och bör inte betraktas som uppmaningar till utförande av transaktioner gällande enskilda finansiella instrument.

FIM ansvarar inte för transaktioner som gjorts utifrån detta material. Placeringsverksamhet är alltid förknippad med ekonomiska risker och kunden ansvarar själv för de ekonomiska konsekvenserna av sina placeringsbeslut och deras inverkan på beskattningen. Avkastningen kan utebli och det placerade kapitalet gå förlorat.

Det finansiella instrumentets historiska utveckling avgör inte nödvändigtvis den framtida utvecklingen. Innan placeringsbeslut fattas ska kunden omsorgsfullt bekanta sig med placeringsmarknaden och olika placeringsalternativ.  Kunden ska vid behov vända sig till sin skatteexpert eller en annan konsult inom affärsverksamhet eller placeringstjänster. Ytterligare information om beskattning finns också på www.skatt.fi.

Detta material utgör inte någon placeringsanalys utan det är marknadsföringsmaterial från FIM. Framtagandet av detta material står därmed inte under regler och stadgar som gäller placeringsanalysens oberoende och de handelsbegränsningar som ingår i denna reglering. Informationen i detta material utgör inte heller investeringsrådgivning enligt lagen om investeringstjänster. Vid utformandet av materialet har inte mottagarens ekonomiska ställning eller andra omständigheter i det personliga läget beaktats, utan syftet med materialet är att ge allmän information om finansiella instrument/marknader/placeringsverksamhet som presenteras där och därmed fungera som marknadsföringsmaterial för de finansiella instrument/marknader/placeringsåtgärder som materialet behandlar.

Den information om tjänsteleverantören som lagen om investeringstjänster kräver, information om distansförsäljning enligt konsumentskyddslagen och beskrivningar av de risker som ansluter sig till finansiella instrument finns tillgängliga på www.fim.com. Kunden uppmanas ta del av denna information innan placeringsbeslut fattas.

Detta material är avsett endast för en namngiven mottagare. Mottagaren har inte rätt att överlåta, kopiera, reproducera eller på annat sätt överföra detta material till tredje part utan FIMs samtycke. Upphovsrätten © och alla andra immateriella rättigheter till detta material tillhör FIM och samtliga rättigheter förbehålls i alla länder.

Detta material eller kopior av det får inte distribueras i USA eller mottagare i USA så att det strider mot de begränsningar som lagen i USA ställer. Distribution av materialet i USA kan betraktas som en förbrytelse mot dessa lagar.

Telefonsamtal med FIMs representanter kan spelas in och användas vid avgörande av tvister.