Gå direkt till innehållet

Ett nytt år, men samma gamla farhågor

Placeraren drog det korta strået år 2018 då aktiemarknadens goda sentiment i början av året förbyttes mot en tydligt nedåtgående marknad mot slutet av året. Den närapå tio åriga kontinuerliga uppgången har nu verkligen satts på prov. Det råder osäkerhet när vi går in i det nya året. Den bästa ekonomiska tillväxten och resultattillväxten ligger nu bakom oss, men det är oklart i vilken takt de kommer att avta. Nervositeten sprider sig bland placerarna och volatiliteten förblir hög även under det påbörjade året.

Avsikten var att fira tioårsjubileum för uppgången på den globala aktiemarknaden efter finanskrisen. Nu är festen emellertid inställd, eftersom den stigande trenden bröts av den kraftiga nedgången på aktie-marknaden i slutet av året.

Investeringsåret 2018 var mycket tudelat. Under ledning av USA uppvisade aktierna en stigande trend ända fram till hösten, men utsikterna försämrades snabbt under det sista kvartalet. Den svagare tillväxten, den stramare penningpolitiken och den politiska osäkerheten åt upp hela avkastningen från början av året och ledde till en negativ avkastning på aktiemarknaden för första gången sedan 2011. Samtidigt tärde de stigande räntorna i USA och de bredare kreditmarginalerna på räntemarknadens avkastning och således fanns det mycket få källor till avkastning.

Ekonomi, centralbanker och politik

Slutårets teman ligger kvar på marknadernas löpsedlar också i början av det nya året och vi har ingen klarhet vilken riktning marknaden tar förrän dessa har fått sin lösning.

Efter nästan tio år av ekonomiskt uppsving har oron väckts för en ekonomisk recession. Skattesänkningarna i USA för ett år sedan gav ett uppsving för tillväxten ännu under det gångna året, men stödet från dessa håller på att avta. I den övriga världen har de ekonomiska tillväxtsiffrorna redan försämrats och även i USA ligger den bästa accelerationen bakom oss. Företagens resultattillväxt var å sin sida exceptionellt kraftig under förra året, men den dämpade ekonomin tär också på resultattillväxten framöver. Alla vet att både resultattillväxten och den ekonomiska tillväxten kommer att avta under innevarande år, men då vändningen sker slår alltid osäkerheten till om hur kraftigt de kommer att avta. Marknaden verkar redan ha förberett sig på en kraftig tvärbromsning, även om de ekonomiska siffrorna ännu inte tyder på detta.

En annan faktor som oroar placerarna är centralbankernas åtgärder. Efter finanskrisen har centralbankerna haft ett stort ansvar för att stödja ekonomin med sin ultralätta penningpolitik. Nu har riktningen vänt och penningpolitiken åtstramas på bred front. I USA höjer Fed räntan och minskar på balansräkningen och i Europa igen upphörde ECB med obligationsköpen vid årsskiftet. Åtstramningen både minskar på penningmängden på marknaden och tär på den ekonomiska tillväxten, vilket småningom minskar på uppgången i ekonomin och på aktiemarknaden.

Den tredje farhågan är att handelskriget mellan USA och Kina eskalerar. Ett handelskrig är dåligt både för den ekonomiska tillväxten och för företagen. USA:s president Donald Trumps Twitteruppdateringar fram på småtimmarna har dels stimulerat och dels försämrat relationerna och därför vet ingen hur långt man är beredd att ta handelstvisterna. Fullskaliga tullar mellan länderna skulle slunga den globala ekonomin in i en recession och pressa ner aktierna ytterligare.

Bra och dåliga förlopp

Utgångspunkterna inför det nya året är klart sämre än för ett år sedan. Då rådde en stor enighet om att vi hade ett bra år framför oss, men hur gick det sedan. Fjolåret var dock ännu en gång en bra påminnelse om att ifall alla har höga förväntningar, är det svårt att överträffa dem. Nu när vi går in i det nya året skulle det vara enkelt att komma med dystra utsikter, men vi måste komma ihåg att placerarna redan har förberett sig inför en sämre situation i och med kursnedgången under de senaste månaderna. Tillväxtförväntningarna har minskat, vilket exempelvis märks på att värderingen av aktierna är den lägsta på flera år. Därför är en bara något långsammare ekonomisk tillväxt och en något stigande resultattrend ett tillräckligt stöd för aktiemarknaden. 

 

Det är mycket möjligt att alla de ovan nämnda farhågorna dämpas i år. Avmattningen av den ekonomiska tillväxten kan bli måttlig, centralbankernas åtstramningsåtgärder läggs på is och i fråga om handelskriget kan nedgången i börskurserna och den ekonomiska oron tvinga USA och Kina att hitta åtminstone tillfälliga lösningar. I den nu rådande oroliga investeringsmiljön skulle alla dessa vara positiva nyheter, som snabbt kan locka tillbaka placerarna till aktiemarknaden.

Aktierna i neutral vikt i december

Osäkerhet är dock nyckelordet inför det nya året. Vi förväntar oss kraftig volatilitet på marknaden, då utsikterna och sentimentet hos placerarna skiftar. Avkastningen på räntemarknaden håller ännu en gång på att bli liten och därför måste vi om möjligt söka avkastning på aktiemarknaden. Om oron för en recession visar sig vara befogad kan vi vänta oss ytterligare nedgång på aktiemarknaden, men om den ekonomiska tillväxten å andra sidan försämras bara måttligt, finns det dock utrymme för uppgång på marknaden efter nedgången i slutet av förra året.

Vi går in i det nya året med en neutral vikt för aktier, men det kan ske snabba förändringar i rekommendationen, vilket vi har sett under de senaste månaderna. Vi höjde aktierna till övervikt i oktober då sentimentet blev för dystert. I december återgick vi dock till neutral vikt, då den ekonomiska osäkerheten fortsatte att öka. Vi kan förvänta oss ett ombytligt år som präglas av kraftiga marknadsrörelser innan det klarnar vilken riktning ekonomin tar.

Marknadens styrkor och svagheter i balans

På de regionala aktiemarknaderna var fjolåret tudelat då USA svarade för marknadsavkastningen under de första nio månaderna, men under det sista kvartalet gick även de amerikanska aktierna ned. Tillväxtmarknaderna var den starkaste länken i slutet av året, men utsikterna beror på Kinas ekonomi och därigenom på utgången av handelskriget. Rekommendationerna för aktiemarknaderna är i neutral vikt, då olika områdens styrkor och problem är i balans. USA har fortfarande de stabilaste tillväxtutsikterna, men aktiernas värderingsnivå är klart högre än på övriga marknader, medan prissättningen på tillväxtmarknaderna är lockande, men osäkerheten angående tillväxten är här som starkast.

På räntemarknaden var statsobligationerna fjolårets enda avkastningskälla och samtidigt en överraskare. Trots den redan låga nivån sjönk räntorna på statsobligationerna ytterligare i slutet av året. Ännu en gång visade de sin styrka när det gäller att stabilisera portföljen. Räntorna på riskfyllda obligationer steg på hösten, men de är känsliga för den ekonomiska utvecklingen. Riskfyllda obligationer skapar avkastningsmöjligheter i ränteportföljen, men inför det nya året behåller vi en neutral vikt för dem, eftersom osäkerheten fortsätter på marknaden.

Lippo Suominen

chefsstrateg | Twitter: @LippoSuominen

+358 50 345 5692

Materialet har sammanställts av:

    • FIM Kapitalförvaltning Ab (FO-nummer 0979133-9), huvudbransch: förvaltning av placeringsfonder och alternativa investeringsfonder samt kapitalförvaltning och sammanhörande tjänster (nedan ”FIM”)
    • Adress: Mikaelsgatan 9, 00100 Helsingfors, www.fim.com
    • Bolaget är registrerat i Patent- och registerstyrelsens handelsregister och har beviljats auktorisation enligt lagen om placeringsfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.
    • Bolagets verksamhet övervakas av Finansinspektionen (Snellmansgatan 6, PB 159, 00101 Helsingfors, www.finansinspektionen.fi).

Uppgifterna i detta material är informativa till sin natur och bör inte betraktas som uppmaningar till utförande av transaktioner gällande enskilda finansiella instrument.

FIM ansvarar inte för transaktioner som gjorts utifrån detta material. Placeringsverksamhet är alltid förknippad med ekonomiska risker och kunden ansvarar själv för de ekonomiska konsekvenserna av sina placeringsbeslut och deras inverkan på beskattningen. Avkastningen kan utebli och det placerade kapitalet gå förlorat.

Det finansiella instrumentets historiska utveckling avgör inte nödvändigtvis den framtida utvecklingen. Innan placeringsbeslut fattas ska kunden omsorgsfullt bekanta sig med placeringsmarknaden och olika placeringsalternativ.  Kunden ska vid behov vända sig till sin skatteexpert eller en annan konsult inom affärsverksamhet eller placeringstjänster. Ytterligare information om beskattning finns också på www.skatt.fi.

Detta material utgör inte någon placeringsanalys utan det är marknadsföringsmaterial från FIM. Framtagandet av detta material står därmed inte under regler och stadgar som gäller placeringsanalysens oberoende och de handelsbegränsningar som ingår i denna reglering. Informationen i detta material utgör inte heller investeringsrådgivning enligt lagen om investeringstjänster. Vid utformandet av materialet har inte mottagarens ekonomiska ställning eller andra omständigheter i det personliga läget beaktats, utan syftet med materialet är att ge allmän information om finansiella instrument/marknader/placeringsverksamhet som presenteras där och därmed fungera som marknadsföringsmaterial för de finansiella instrument/marknader/placeringsåtgärder som materialet behandlar.

Den information om tjänsteleverantören som lagen om investeringstjänster kräver, information om distansförsäljning enligt konsumentskyddslagen och beskrivningar av de risker som ansluter sig till finansiella instrument finns tillgängliga på www.fim.com. Kunden uppmanas ta del av denna information innan placeringsbeslut fattas.

Detta material är avsett endast för en namngiven mottagare. Mottagaren har inte rätt att överlåta, kopiera, reproducera eller på annat sätt överföra detta material till tredje part utan FIMs samtycke. Upphovsrätten © och alla andra immateriella rättigheter till detta material tillhör FIM och samtliga rättigheter förbehålls i alla länder.

Detta material eller kopior av det får inte distribueras i USA eller mottagare i USA så att det strider mot de begränsningar som lagen i USA ställer. Distribution av materialet i USA kan betraktas som en förbrytelse mot dessa lagar.

Telefonsamtal med FIMs representanter kan spelas in och användas vid avgörande av tvister.