Gå direkt till innehållet

Förhoppningar och fakta

Oron för en ekonomisk kollaps som vi kände av i slutet av 2018 har lättat och detta har bidragit till en ovanligt stark kursuppgång under början av innevarande år. Centralbankerna och staterna har hittills räddat ekonomin sina åtgärder, men investerarnas förväntningar på en återgång till en stark tillväxt är oproportionerliga. Efter en exceptionell stark uppgång rekommenderar vi en lätt undervikt för aktier.

Investeringsmarknaden fortsatte ordentligt uppåt under mars månad. Det ovanliga är att alla marknader, såväl högrisk som lågrisk, gick upp samtidigt. På räntemarknaden sjönk räntorna på statsobligationer, då centralbankerna meddelade att de fortsätter med sin mycket expansiva penningpolitik. Samtidigt minskade kreditmarginalerna, då jakten på avkastning lockade ränteplacerare att investera i högriskobligationer.

Aktierna var dock helt i en klass för sig, eftersom avkastningen under årets första kvartal var tvåsiffrig så gott som genomgående. Kvartalsavkastningarna i euro på den globala aktiemarknaden har varit de näst starkaste under hela 2000-talet. Det finns dock skäl att komma ihåg att fjolårets sista kvartal var det sämsta sedan 2011, vilket innebär att aktierna i stort sett har återhämtat sig till höstens toppnoteringar tack vare lättnadsrallyt.

Måttlig, men inte en stark tillväxt

Efter den starka uppgången oroar sig investerarna över hur länge aktierna kan fortsätta uppåt. Händelserna under den senaste tiden visar att även en anspråkslös tillväxt räcker för att locka kapital till aktiemarknaden, men uppgången vilar på en bräckligare grund än tidigare. Den stigande trenden på aktiemarknaden, som pågått i hela tio år sedan finanskrisen, har berott på en hyfsad ekonomisk tillväxt och kraftiga stimulansåtgärder av myndigheterna. De relativt goda ekonomiska utsikterna har redan prisats in i aktierna, och därför vilar en ytterligare uppgång på marknaden i allt högre grad på förväntningar.

Det starkaste stödet för aktiemarknaderna har kommit från kinesiska staten och USA:s centralbank. Kina har än en gång tagit till hela stimulansartilleriet för att stödja ekonomin. Samma metoder har fungerat tidigare, senast 2015–2016, och därför har förtroendet för en återhämtning av den ekonomiska tillväxten i Kina återinfunnit sig. Det faktum att stimulansdosen måste trappas upp gång på gång för att uppnå samma resultat är dock en utmaning. Således kan inte ens Kina räkna med att staten i all oändlighet kan komma till undsättning.

I USA å sin sida trodde man i höstas att full sysselsättning och löneförhöjningar skulle tvinga Fed att höja räntan för snabbt. Nu har Fed dock gjort en helomvändning och lovat att avstå från räntehöjningar åtminstone i år. Oron för ett handelskrig har minskat, tack vare att USA hela tiden har skjutit upp införandet av nya tullar. Kina och USA har gjort det klart att de med alla medel strävar efter att undvika ett fullskaligt handelskrig. Tack vare detta har den värsta oron för en tvärbromsning i ekonomin skingrats.

Riskerna är fortfarande höga

I mars fick vi en allvarlig påminnelse om recessionsrisken, då USA:s långa räntor sjönk under de korta räntorna. Under de senaste decennierna har detta varit det bästa tecknet på en förestående recession. Förvisso har det brukat gå 6–24 månader från det att räntorna vänt tills recessionen är ett faktum, så även om räntevändningen är ett varningstecken, betyder det inte att aktierna eller ekonomin omedelbart börjar backa.

Eftersom aktieraset på hösten omigen verkar ha varit en blindgångare, har investerarna skyndat sig att köpa. Köptakten kan dock gå före fakta. Jämfört med i höstas, då kurserna senast låg på samma nivåer som i dag, har investeringsklimatet klart försämrat. Den ekonomiska tillväxten avtar i år globalt och företagens resultattillväxt backar kraftigt jämfört med fjolåret. Under årets första kvartal håller företagens resultat till och med på att minska, vilket betyder att resultaten måste öka snabbt på hösten för att vi ska nå hyggliga tillväxtsiffror för hela året. På aktiemarknaden ökar de höga förväntningarna risken för besvikelser och därför fortsätter vi med en lätt undervikt för aktier i våra portföljer.

Kina räddar sig själv

En stark dragkraft på den globala marknaden har varit att förtroendet för Kina har åter förstärkts, vilket också har bidragit till ett uppsving för aktierna i världens näst största land. Kina stöder dessutom tillväxtmarknaderna överlag och därför fortsätter vi att övervikta dem i våra aktieinvesteringar. Däremot hör Japan till dem som lider mest av en försvagad världshandel. Då landets ekonomi även i övrigt uppvisar en nolltillväxt är det lätt att fortsättningsvis undervikta japanska aktier.

På räntemarknaden överviktar vi penningmarknaden, för att vid behov kunna utnyttja volatiliteten på marknaden. Däremot har vi lätt undervikt för high yield-företagslån då företagens skuldsättning ökar, vilket medför att företagslåne marknadens sårbarhet för en avtagande ekonomisk tillväxt har ökat.

Lippo Suominen

chefsstrateg | Twitter: @LippoSuominen

+358 50 345 5692

Materialet har sammanställts av:

    • FIM Kapitalförvaltning Ab (FO-nummer 0979133-9), huvudbransch: förvaltning av placeringsfonder och alternativa investeringsfonder samt kapitalförvaltning och sammanhörande tjänster (nedan ”FIM”)
    • Adress: Mikaelsgatan 9, 00100 Helsingfors, www.fim.com
    • Bolaget är registrerat i Patent- och registerstyrelsens handelsregister och har beviljats auktorisation enligt lagen om placeringsfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.
    • Bolagets verksamhet övervakas av Finansinspektionen (Snellmansgatan 6, PB 159, 00101 Helsingfors, www.finansinspektionen.fi).

Uppgifterna i detta material är informativa till sin natur och bör inte betraktas som uppmaningar till utförande av transaktioner gällande enskilda finansiella instrument.

FIM ansvarar inte för transaktioner som gjorts utifrån detta material. Placeringsverksamhet är alltid förknippad med ekonomiska risker och kunden ansvarar själv för de ekonomiska konsekvenserna av sina placeringsbeslut och deras inverkan på beskattningen. Avkastningen kan utebli och det placerade kapitalet gå förlorat.

Det finansiella instrumentets historiska utveckling avgör inte nödvändigtvis den framtida utvecklingen. Innan placeringsbeslut fattas ska kunden omsorgsfullt bekanta sig med placeringsmarknaden och olika placeringsalternativ.  Kunden ska vid behov vända sig till sin skatteexpert eller en annan konsult inom affärsverksamhet eller placeringstjänster. Ytterligare information om beskattning finns också på www.skatt.fi.

Detta material utgör inte någon placeringsanalys utan det är marknadsföringsmaterial från FIM. Framtagandet av detta material står därmed inte under regler och stadgar som gäller placeringsanalysens oberoende och de handelsbegränsningar som ingår i denna reglering. Informationen i detta material utgör inte heller investeringsrådgivning enligt lagen om investeringstjänster. Vid utformandet av materialet har inte mottagarens ekonomiska ställning eller andra omständigheter i det personliga läget beaktats, utan syftet med materialet är att ge allmän information om finansiella instrument/marknader/placeringsverksamhet som presenteras där och därmed fungera som marknadsföringsmaterial för de finansiella instrument/marknader/placeringsåtgärder som materialet behandlar.

Den information om tjänsteleverantören som lagen om investeringstjänster kräver, information om distansförsäljning enligt konsumentskyddslagen och beskrivningar av de risker som ansluter sig till finansiella instrument finns tillgängliga på www.fim.com. Kunden uppmanas ta del av denna information innan placeringsbeslut fattas.

Detta material är avsett endast för en namngiven mottagare. Mottagaren har inte rätt att överlåta, kopiera, reproducera eller på annat sätt överföra detta material till tredje part utan FIMs samtycke. Upphovsrätten © och alla andra immateriella rättigheter till detta material tillhör FIM och samtliga rättigheter förbehålls i alla länder.

Detta material eller kopior av det får inte distribueras i USA eller mottagare i USA så att det strider mot de begränsningar som lagen i USA ställer. Distribution av materialet i USA kan betraktas som en förbrytelse mot dessa lagar.

Telefonsamtal med FIMs representanter kan spelas in och användas vid avgörande av tvister.