Gå direkt till innehållet

Försämrade utsikter, vi underviktar aktier

Utsikterna för ekonomin och särskilt för företagen har försämrats snabbt världen över sedan i höstas. Osäkerheten är hög, då placerarna försöker uppskatta de ekonomiska riskerna och i vilken takt den ekonomiska tillväxten avtar. I det här klimatet är volatiliteten hög på aktiemarknaderna och risken för besvikelser även hög under den närmaste tiden. Efter rekylen i början av året sänker vi på vikten för aktier till undervikt i vår modellportfölj och placerar tillgångarna på penningmarknaden i väntan på att det ska klarna i vilken riktning ekonomin tar.

När aktiekurserna började sjunka i höstas var det svårt att identifiera en tydlig orsak till detta, eftersom det ekonomiska läget och resultaten fortfarande verkade bra. Alldeles i slutet av året började utsikterna för den globala ekonomin dock att försämras i snabb takt då redan tidigare kända faktorer som den avtagande tillväxten i Kina och hotet om ett handelskrig började realiseras som en försämring av de ekonomiska nyckeltalen. Trots den avtagande tillväxten är den ekonomiska takten fortfarande relativt god, men riskerna har ökat, vilket leder till nervositet bland placerarna.

Den avtagande ekonomiska tillväxten slår också till mot företagen. Resultattillväxten var utomordentlig ifjol, men avtar nu i snabb takt. Resultatperioden för det sista kvartalet 2018 som börjar nästa vecka är fortfarande ganska bra, men tillväxtutsikterna för det påbörjade året revideras ned med hård hand. Företagen präglas av försiktighet innan osäkerheten kring ett handelskrig och andra ekonomiska hot skingras. Resultatvarningar har redan inkommit och risken för besvikelser är fortfarande stor.

Riskerna har ökat

Det nya året kan i alla fall bli ganska gynnsamt för aktieplacerarna, om de ekonomiska hotbilderna inte realiseras och nedgången i tillväxttakten bara är måttlig. För närvarande tyngs dock utsikterna av hoten. Både det faktum att den nästan tio år långa stigande trenden avtar och många politiska hotbilder (bland annat handelskriget, Brexit och nedstängningen av USA:s statsapparat) försämrade placerarnas riskaptit. Marknaden har redan prisat in de sämre utsikterna. Aktierna har blivit billigare, vilket tidvis lockar placerarna att köpa. Marknaden kommer dock inte att uppvisa någon permanent uppgång förrän nyhetsflödet blir mer positivt och bekräftar en fortsättning på den måttliga tillväxten.

Volatiliteten på aktiemarknaden har varit och fortsätter att vara hög. Då senhöstens försök till uppgång avtog sänkte vi aktievikten till neutral vikt före julen. Efter det rasade aktierna avsevärt, något som de nästan har återhämtat sig ifrån i och med lättnadsrallyt i början av året. Riskerna är dock fortfarande höga, och därför måste vi vara försiktiga. Vi sänker aktievikten till lätt undervikt efter de senaste dagarnas rekyl uppåt, eftersom optimismen igen är för stor. Vi investerar tillgångarna på räntemarknaden, framförallt (särskilt) på penningmarknaden, varifrån de snabbt kan omallokeras till mer lukrativa objekt om marknadsläget lugnar sig.

Lätt övervikt för penningmarknaden och aktiemarknaderna i tillväxtländerna

Vi gör också förändringar inom aktie- och ränteplaceringarna. Aktiemarknaderna i tillväxtländerna erbjuder fler möjligheter än tidigare, även om de präglas av oro för ett handelskrig. Mycket av oron diskonteras dock redan i priserna, eftersom värderingen har sjunkit efter en lång tid med en svag utveckling. Aktierna i tillväxtländerna har sjunkit på grund av den starkare dollarn, något som beror på Feds åtstramningar. Den ekonomiska osäkerheten bromsar Feds åtstramningsåtgärder framöver, vilket stöder aktierna i tillväxtländerna. Vi sänker vikten på japanska aktier till lätt undervikt. Den ”eviga recessionen” i Japans ekonomi verkar fortfarande inte vara på väg att avta, då exportmarknaden pressas och valutakurserna leder till fluktuationer i landets aktiekurser.

På räntemarknaden överviktar vi penningmarknaden eftersom vi ser den som en trygg hamn och ”parkeringsplats” för tillgångarna tills utsikterna klarnar. High yield-obligationerna har ofta förutsett recessioner och även nu har priserna på dem börjat sjunka. Företagens ökade skuldsättningsgrad, avvecklingen av ECB:s program för obligationsköp och den avtagande resultattillväxten pressar obligationerna även framöver och därför sänker vi dem till lätt undervikt.

Lippo Suominen

chefsstrateg | Twitter: @LippoSuominen

+358 50 345 5692

Materialet har sammanställts av:

    • FIM Kapitalförvaltning Ab (FO-nummer 0979133-9), huvudbransch: förvaltning av placeringsfonder och alternativa investeringsfonder samt kapitalförvaltning och sammanhörande tjänster (nedan ”FIM”)
    • Adress: Mikaelsgatan 9, 00100 Helsingfors, www.fim.com
    • Bolaget är registrerat i Patent- och registerstyrelsens handelsregister och har beviljats auktorisation enligt lagen om placeringsfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.
    • Bolagets verksamhet övervakas av Finansinspektionen (Snellmansgatan 6, PB 159, 00101 Helsingfors, www.finansinspektionen.fi).

Uppgifterna i detta material är informativa till sin natur och bör inte betraktas som uppmaningar till utförande av transaktioner gällande enskilda finansiella instrument.

FIM ansvarar inte för transaktioner som gjorts utifrån detta material. Placeringsverksamhet är alltid förknippad med ekonomiska risker och kunden ansvarar själv för de ekonomiska konsekvenserna av sina placeringsbeslut och deras inverkan på beskattningen. Avkastningen kan utebli och det placerade kapitalet gå förlorat.

Det finansiella instrumentets historiska utveckling avgör inte nödvändigtvis den framtida utvecklingen. Innan placeringsbeslut fattas ska kunden omsorgsfullt bekanta sig med placeringsmarknaden och olika placeringsalternativ.  Kunden ska vid behov vända sig till sin skatteexpert eller en annan konsult inom affärsverksamhet eller placeringstjänster. Ytterligare information om beskattning finns också på www.skatt.fi.

Detta material utgör inte någon placeringsanalys utan det är marknadsföringsmaterial från FIM. Framtagandet av detta material står därmed inte under regler och stadgar som gäller placeringsanalysens oberoende och de handelsbegränsningar som ingår i denna reglering. Informationen i detta material utgör inte heller investeringsrådgivning enligt lagen om investeringstjänster. Vid utformandet av materialet har inte mottagarens ekonomiska ställning eller andra omständigheter i det personliga läget beaktats, utan syftet med materialet är att ge allmän information om finansiella instrument/marknader/placeringsverksamhet som presenteras där och därmed fungera som marknadsföringsmaterial för de finansiella instrument/marknader/placeringsåtgärder som materialet behandlar.

Den information om tjänsteleverantören som lagen om investeringstjänster kräver, information om distansförsäljning enligt konsumentskyddslagen och beskrivningar av de risker som ansluter sig till finansiella instrument finns tillgängliga på www.fim.com. Kunden uppmanas ta del av denna information innan placeringsbeslut fattas.

Detta material är avsett endast för en namngiven mottagare. Mottagaren har inte rätt att överlåta, kopiera, reproducera eller på annat sätt överföra detta material till tredje part utan FIMs samtycke. Upphovsrätten © och alla andra immateriella rättigheter till detta material tillhör FIM och samtliga rättigheter förbehålls i alla länder.

Detta material eller kopior av det får inte distribueras i USA eller mottagare i USA så att det strider mot de begränsningar som lagen i USA ställer. Distribution av materialet i USA kan betraktas som en förbrytelse mot dessa lagar.

Telefonsamtal med FIMs representanter kan spelas in och användas vid avgörande av tvister.