Gå direkt till innehållet

Halvfullt eller halvtomt?

Berg- och dalbanan fortsätter på marknaden. Efter den branta nedgången i slutet av förra året har det skett en nästan lika brant uppgång efter julen. Placerarna försöker nu febrilt räkna ut vart världen är på väg. Både optimism och pessimism har sin plats, då motstridiga uppgifter får marknaden i gungning. Riskerna är fortfarande höga och tillväxten går ner, och därför fortsätter vi med lätt undervikt för aktier, i linje med vårt beslut sedan mitten av januari.

Efter några fridfulla år har placerarna återigen fått vänja sig vid mera turbulens. Vi har dessutom ännu en gång fått se att sentimentet hos placerarna snabbt kan variera oerhört mycket på kort sikt, vilket också skapar onödigt kraftig volatilitet på marknaden. Knappast pendlar de globala ekonomiska utsikterna och vinstutsikterna 15 procent fram och tillbaka på några månader, men aktierna kan göra det, vilket de senaste månaderna har visat.


Den ekonomiska tillväxten avtar

Inför det nya året är det tydligt att den bästa tillväxten för den globala ekonomin är över för den här gången. Tillväxttakten har avtagit i synnerhet i Europa och i många tillväxtländer, med Kina i spetsen. Det är en tröst att USA har fortsatt framåt ganska starkt. Det är en utmaning för marknaden att ta reda på vilket land som kommer att visa riktningen. Tillväxttakten avtar globalt, men ingen vet hur mycket. Om tillväxten bara avtar lite, i enlighet med de officiella prognoserna, finns det ingen anledning till någon större oro. Men om nedgången är tydlig, i enlighet med de mer dystra uppskattningarna, är detta problematiskt för aktierna framöver.

Centralbanker och regeringar världen över har vidtagit stimulansåtgärder för att stödja tillväxten. Detta skapar dock förvirring bland placerarna. Vet myndigheterna mer än de berättar om det ekonomiska läget? Varför kastar de ut livbojar för stöda tillväxten, om den bara avtar lite? I Kina har regeringen ännu en gång försökt stimulera obligationsmarknaden och konsumtionen med egna massiva åtgärder. I USA å sin sida gjorde centralbanken en helomvändning i sin penningpolitik, då den sköt upp åtstramnings-åtgärderna i januari och i stället lovade stimulera vid behov. Ekonomin får alltså fortsatt stöd inom en nära framtid, men är det ett tecken på försämrade utsikter på längre sikt?

Resultattillväxten är avgörande

Även resultattillväxten avtar i snabb takt. Ifjol gick resultaten upp ovanligt mycket tack vare skattesänk-ningarna i USA. Den avtagande ekonomiska tillväxten och de samtidigt måttligt stigande kostnaderna leder till resultattryck på företagen. Företagens resultat är goda och de har delvis förberett sig på den avtagande tillväxten, men tiden kommer att utvisa hur mycket. De sjunkande kurserna har lett till en tydligt minskad aktievärdering. Därför räcker det med en måttlig resultattillväxt för att stödja aktierna, men fortfarande är tilltron till tillväxtutsikterna är fortfarande svag.

Dragkampen mellan optimister och pessimister

Nu finns det plats för både optimister och pessimister på marknaden. Till exempel tillväxtutsikterna som avviker mellan USA och i resten av världen, stimulansåtgärdernas effektivitet, utgången av handelskriget och ränteutsikterna delar åsikterna. De som tycker att glaset är halvfullt, utgår ifrån att problemen kommer att lösa sig och att högkonjunkturen kommer att fortsätta långt in i framtiden. De köpte i början av året. De som tycker att glaset är halvtomt anser att tillväxttakten avtar tydligt, vilket innebär att aktiernas långa stigande trend har kommit till vägs ände.

Vi anser att risken för besvikelser åter är hög till följd av rallyt efter julen. Det finns redan mycket optimism i priserna, till exempel vad gäller handelskriget, och därför är det svårare att få några positiva överrask-ningar. Aktierna har redan stigit nästan till höstens toppnoteringar, trots att det ekonomiska läget har försämrats. Därför fortsätter vi med lätt undervikt för aktier på den kraftigt volatila marknaden. Penningmarknadsplaceringarnas andel är däremot större än vanligt, vilket innebär att vi snabbt kan flytta kapital till marknader med bättre avkastning.

Aktiemarknaderna i tillväxtländerna prioriteras

Bland aktiemarknaderna föredrar vi tillväxtmarknaderna. Den förmånliga värderingen, Kinas stimulansåtgärder och Feds paus i åtstramningarna lockar kapital till tillväxtmarknaderna. Lite grann i motsats till de traditionella modellerna har tillväxtmarknaderna varit den starkaste länken under den senaste tidens volatilitet. Däremot fortsätter vi med undervikt för Japan, eftersom landets massiva stimulansåtgärder fortfarande inte har lyckats vända ekonomin mot en permanent uppgång.

Lippo Suominen

chefsstrateg | Twitter: @LippoSuominen

+358 50 345 5692

Materialet har sammanställts av:

    • FIM Kapitalförvaltning Ab (FO-nummer 0979133-9), huvudbransch: förvaltning av placeringsfonder och alternativa investeringsfonder samt kapitalförvaltning och sammanhörande tjänster (nedan ”FIM”)
    • Adress: Mikaelsgatan 9, 00100 Helsingfors, www.fim.com
    • Bolaget är registrerat i Patent- och registerstyrelsens handelsregister och har beviljats auktorisation enligt lagen om placeringsfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.
    • Bolagets verksamhet övervakas av Finansinspektionen (Snellmansgatan 6, PB 159, 00101 Helsingfors, www.finansinspektionen.fi).

Uppgifterna i detta material är informativa till sin natur och bör inte betraktas som uppmaningar till utförande av transaktioner gällande enskilda finansiella instrument.

FIM ansvarar inte för transaktioner som gjorts utifrån detta material. Placeringsverksamhet är alltid förknippad med ekonomiska risker och kunden ansvarar själv för de ekonomiska konsekvenserna av sina placeringsbeslut och deras inverkan på beskattningen. Avkastningen kan utebli och det placerade kapitalet gå förlorat.

Det finansiella instrumentets historiska utveckling avgör inte nödvändigtvis den framtida utvecklingen. Innan placeringsbeslut fattas ska kunden omsorgsfullt bekanta sig med placeringsmarknaden och olika placeringsalternativ.  Kunden ska vid behov vända sig till sin skatteexpert eller en annan konsult inom affärsverksamhet eller placeringstjänster. Ytterligare information om beskattning finns också på www.skatt.fi.

Detta material utgör inte någon placeringsanalys utan det är marknadsföringsmaterial från FIM. Framtagandet av detta material står därmed inte under regler och stadgar som gäller placeringsanalysens oberoende och de handelsbegränsningar som ingår i denna reglering. Informationen i detta material utgör inte heller investeringsrådgivning enligt lagen om investeringstjänster. Vid utformandet av materialet har inte mottagarens ekonomiska ställning eller andra omständigheter i det personliga läget beaktats, utan syftet med materialet är att ge allmän information om finansiella instrument/marknader/placeringsverksamhet som presenteras där och därmed fungera som marknadsföringsmaterial för de finansiella instrument/marknader/placeringsåtgärder som materialet behandlar.

Den information om tjänsteleverantören som lagen om investeringstjänster kräver, information om distansförsäljning enligt konsumentskyddslagen och beskrivningar av de risker som ansluter sig till finansiella instrument finns tillgängliga på www.fim.com. Kunden uppmanas ta del av denna information innan placeringsbeslut fattas.

Detta material är avsett endast för en namngiven mottagare. Mottagaren har inte rätt att överlåta, kopiera, reproducera eller på annat sätt överföra detta material till tredje part utan FIMs samtycke. Upphovsrätten © och alla andra immateriella rättigheter till detta material tillhör FIM och samtliga rättigheter förbehålls i alla länder.

Detta material eller kopior av det får inte distribueras i USA eller mottagare i USA så att det strider mot de begränsningar som lagen i USA ställer. Distribution av materialet i USA kan betraktas som en förbrytelse mot dessa lagar.

Telefonsamtal med FIMs representanter kan spelas in och användas vid avgörande av tvister.