Gå direkt till innehållet

Handelskrigets comeback

Än en gång då det såg klart ut på himlen lyckades stormskurar överrumpla placerarna (investerarna). Uppgången på aktiemarknaden i början av året övergick i en ordentlig nedgång i maj, då handelskriget gjorde en starkare comeback än någonsin. Riskerna kommer att vara större än normalt även framöver, eftersom den avtagande tillväxten åter omskakas av ökande handelstullar. Vi fortsätter att undervikta aktier i våra portföljer. Vi sänkte vikten på aktiemarknaderna i tillväxtländerna till neutral vikt förra månaden på grund av upptrappningen av handelskriget.

Inledningen på året fram till april kantades av positiva överraskningar för placerarna. Även maj månad bjöd på överraskningar, men i motsatt riktning. I början av månaden ledde en tweet av USA:s president Donald Trump till att handelskriget mellan USA och Kina återigen blev det främsta samtalsämnet på marknaden. Under hela inledningen på året lät Trumps administration förstå att handelsförhandlingarna framskred positivt, och därför kom den plötsliga höjningen av Kinas importtullar som en kalldusch för placerarna.

Aktiekurserna sjönk ordentligt med mer än fem procent i maj. Det är ändå värt att komma ihåg att aktierna har stigit med över 12 procent sedan årets början, trots nedgången förra månaden. Den kinesiska aktiemarknaden sjönk mest, eftersom de var mest drabbade av de direkta konsekvenserna av handelskriget. Vi sänkte vikten på tillväxtländernas aktier från övervikt till neutral vikt i maj. Generellt har vi varit försiktiga med aktier under våren, eftersom uppgången har varit onödigt stark samtidigt som investerarna har glömt bort riskerna. Nu gjorde sig riskerna tyvärr påminda igen. Vi fortsätter att undervikta aktier i våra portföljer.

Var finns lösningen på handelskriget?

Handelskriget återvände snabbt till rampljuset i maj. Höjningen av USA:s importtullar till 25 procent på kinesiska produkter och förhindrandet av Huaweis verksamhet tog handelstvisterna till en ny nivå. Härnäst väntas Kina komma med motdrag, till exempel har det ryktats om exportbegränsningar på produkter som USA behöver, såsom sällsynta jordmetaller. Kina kan också begränsa verksamheten för amerikanska företag, försvaga sin valuta eller sälja sina amerikanska statsobligationer. Hoten inom handelskriget har eskalerat till en ny nivå. Handelstvisterna med Kina var inte nog, alldeles i slutet av maj meddelade USA om tullar även mot Mexiko, om man inte kan lösa invandringsproblemet.

Det finns ingen förhandlingsvilja, bara anklagelser i båda riktningar, och därför kan vi stå inför långvariga problem inom världshandeln. Hittills har tullarnas direkta konsekvenser varit måttliga, men om tullarna höjs och sprider sig, börjar de tära tydligare på den ekonomiska tillväxten. Dessutom påverkar osäkerheten konsumtions- och investeringsavsikterna. Den försämrade ekonomin kan på lång sikt öka trycket på att nå någon slags handelsenighet, eftersom knappast någon vill ha en recession. Donald Trumps främsta strävan är att bli omvald till president i november 2020. En recession skulle inte underlätta en ny mandatperiod och därför kan det tids nog finnas förhandlingsvilja, även om läget just nu är utmanande.

Rekordlåga räntor

Handelskriget tynger de ekonomiska utsikterna och resultatutsikterna, som redan är anspråkslösa. Å andra sidan har centralbankerna och staterna inlett stödåtgärder för att hjälpa upp ekonomin, vilket mildrar skadan. Till följd av detta har räntorna sjunkit ytterligare och till exempel räntorna på Tysklands statsobligationer är lägre än någonsin tidigare. Samtidigt har förväntningarna på att centralbankerna ska höja räntorna förbytts mot förväntningar på räntesänkningar. För låntagarna är detta givetvis en god nyhet, men för placerarna och investerarna innebär det allt sämre avkastningsmöjligheter. Eftersom de ekonomiska riskerna ökar har marginalerna för företagsobligationer ökat, och därför har värdet på företagsobligationerna sjunkit igen. Vi fortsätter med undervikt för high yield-företagsobligationer i våra portföljer.

Utsikterna på finansmarknaden är fortfarande oklara. Rörelserna har varit kraftiga och förblir så även i framtiden. Riskerna är höga för närvarande och därför fortsätter vi med undervikt för aktier i våra portföljer. Situationen tillspetsades snabbt, men vi ska komma ihåg att den också kan bli bättre lika snabbt. Eftersom avkastningsmöjligheterna på räntemarknaden är mycket små, kommer aktierna att locka till sig placerare direkt när enighet nås i handelstvisterna. En god diversifiering och en måttlig risktagning är det viktigaste som behövs för att navigera i stormen.

Lippo Suominen

chefsstrateg | Twitter: @LippoSuominen

+358 50 345 5692

Materialet har sammanställts av:

    • FIM Kapitalförvaltning Ab (FO-nummer 0979133-9), huvudbransch: förvaltning av placeringsfonder och alternativa investeringsfonder samt kapitalförvaltning och sammanhörande tjänster (nedan ”FIM”)
    • Adress: Mikaelsgatan 9, 00100 Helsingfors, www.fim.com
    • Bolaget är registrerat i Patent- och registerstyrelsens handelsregister och har beviljats auktorisation enligt lagen om placeringsfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.
    • Bolagets verksamhet övervakas av Finansinspektionen (Snellmansgatan 6, PB 159, 00101 Helsingfors, www.finansinspektionen.fi).

Uppgifterna i detta material är informativa till sin natur och bör inte betraktas som uppmaningar till utförande av transaktioner gällande enskilda finansiella instrument.

FIM ansvarar inte för transaktioner som gjorts utifrån detta material. Placeringsverksamhet är alltid förknippad med ekonomiska risker och kunden ansvarar själv för de ekonomiska konsekvenserna av sina placeringsbeslut och deras inverkan på beskattningen. Avkastningen kan utebli och det placerade kapitalet gå förlorat.

Det finansiella instrumentets historiska utveckling avgör inte nödvändigtvis den framtida utvecklingen. Innan placeringsbeslut fattas ska kunden omsorgsfullt bekanta sig med placeringsmarknaden och olika placeringsalternativ.  Kunden ska vid behov vända sig till sin skatteexpert eller en annan konsult inom affärsverksamhet eller placeringstjänster. Ytterligare information om beskattning finns också på www.skatt.fi.

Detta material utgör inte någon placeringsanalys utan det är marknadsföringsmaterial från FIM. Framtagandet av detta material står därmed inte under regler och stadgar som gäller placeringsanalysens oberoende och de handelsbegränsningar som ingår i denna reglering. Informationen i detta material utgör inte heller investeringsrådgivning enligt lagen om investeringstjänster. Vid utformandet av materialet har inte mottagarens ekonomiska ställning eller andra omständigheter i det personliga läget beaktats, utan syftet med materialet är att ge allmän information om finansiella instrument/marknader/placeringsverksamhet som presenteras där och därmed fungera som marknadsföringsmaterial för de finansiella instrument/marknader/placeringsåtgärder som materialet behandlar.

Den information om tjänsteleverantören som lagen om investeringstjänster kräver, information om distansförsäljning enligt konsumentskyddslagen och beskrivningar av de risker som ansluter sig till finansiella instrument finns tillgängliga på www.fim.com. Kunden uppmanas ta del av denna information innan placeringsbeslut fattas.

Detta material är avsett endast för en namngiven mottagare. Mottagaren har inte rätt att överlåta, kopiera, reproducera eller på annat sätt överföra detta material till tredje part utan FIMs samtycke. Upphovsrätten © och alla andra immateriella rättigheter till detta material tillhör FIM och samtliga rättigheter förbehålls i alla länder.

Detta material eller kopior av det får inte distribueras i USA eller mottagare i USA så att det strider mot de begränsningar som lagen i USA ställer. Distribution av materialet i USA kan betraktas som en förbrytelse mot dessa lagar.

Telefonsamtal med FIMs representanter kan spelas in och användas vid avgörande av tvister.