Gå direkt till innehållet

Inte bra, men bättre än befarat

Då förväntningarna är tillräckligt låga, är investerarna nöjda även med blygsamma nyheter. Detta återspeglar i hög grad marknadsläget i år. Vid låga räntor behöver investerarna ingen stark tillväxt, utan aktiemarknaden får stöd genast då de värsta farhågorna lättar. Riskerna för världsekonomin har gradvis minskat och därför höjer vi aktievikten till neutral vikt.

Oktober var en månad som medförde en viss lättnad för investerarna. Små framsteg gjordes inom politiken, och resultatperioden för årets tredje kvartal var inte en så stor besvikelse som befarat. Även om de ekonomiska nyheterna var ombytliga, förekom inga tecken på en snar recession. I början av månaden tog aktierna fortfarande avstamp i de lägre kurserna, men de slutade med en liten spurt i slutet av månaden, då nyhetsflödet blev mer positivt. På grund av den stärkta euron var avkastningen dock i högsta grad måttlig globalt.

Blygsamt är tillräckligt

Året började oroligt efter den branta nedgången i slutet av fjolåret. Året har inte erbjudit (medfört) särskilt bra nyheter, men inte heller några stora besvikelser. Tillväxten i världsekonomin har avtagit på bred front och företagens resultattillväxt har stagnerat. Den avtagande tillväxten har dock varit begränsad, trots alla riskfaktorer. Tydliga problem har förekommit i enskilda länder, men världsekonomins jättar Kina och USA går fortfarande framåt, trots att även deras tillväxttakt har avtagit.

De ekonomiska utsikterna håller så småningom på att stabiliseras och oron för en recession skjuts allt längre fram i tiden. Den svaga industrisektorn har belastat ekonomin i år, men den tydligaste nedåtgående trenden håller på att ge med sig. Servicesektorn å sin sida har hållit sig flytande tack vare konsumtionen. Ekonomin har fått ytterligare stöd av centralbankerna och staterna, som har fortsatt att bidra med ny stimulans. Även om effekten har avtagit, stabiliserar stimulansen tillväxten.

För företagen har detta år varit en utmaning, eftersom den svaga efterfrågan och nedgången i råvarupriserna tillsammans med det växande kostnadstrycket har pressat resultattillväxten mot noll. Bottennoteringarna inom resultattillväxten börjar dock vara förbi. Resultattakten tilltar dock inte särskilt mycket i den måttliga ekonomin, men för en betydande nedgång skulle det krävas att oron för en recession väcks på nytt.

Politikerna ansvarar för politiken

Politiken har varit en av de största hotbilderna på marknaden under hela året. Generellt har marknaden förberett sig på negativa politiska nyheter. Oktober visade emellertid att även politiker kan göra framsteg om de är tvungna eller åtminstone undvika att läget försämras. I Storbritannien fick man ett nytt avtalsförslag för brexit som dock inte fick parlamentets godkännande, men som ledde till nyval i december. Vi får fortfarande vänta på en slutlig lösning på brexit, men å andra sidan har även riskerna för en avtalslös brexit minskat.

I handelskriget går vi mot en vapenvila. Den avtagande ekonomiska tillväxten och presidentvalet som stundar nästa år skapar tryck på USA och Kina att uppnå ett stabilare handelsläge. Vi kommer att få följa vändningarna i handelskriget även under de kommande åren, men insikten att läget inte försämras under den närmaste tiden lugnar investerarna. Politikerna kan åstadkomma (till och med goda) beslut om trycket är tillräckligt stort.

Neutral vikt på aktier

Sammanfattningsvis har vi under det gångna året tvingats navigera mellan riskerna, men vi har lyckats undvika svåra grundstötningar. Vi är inte heller utom fara framöver, men det finns tecken på att läget delvis kommer att lätta. Vi höjer aktievikten till neutral vikt i våra portföljer, eftersom marknadsutsikterna är mer balanserade än tidigare. Det är svårt att se någon stark aktieuppgång så länge som den ekonomiska tillväxten och resultattillväxten är långsam, men å andra sidan har nedåttrycket lättat. Finland fortsätter att vara vår favorit på aktiemarknaden. Enskilda företag har skapat stora rubriker i Finland under resultatperioden, men i stort sett var resultaten nästan som väntat. I Helsingfors är utdelningen fortfarande solid och förväntningarna låga på många ställen och därför bjuder de finländska aktierna på möjligheter.

Räntorna förblir låga, även om nedgången för närvarande verkar ha stannat av, så det är ingen idé att förvänta sig någon större avkastning på räntemarknaden. De minskade riskerna märks även på räntesidan, där vi höjer vikten på de riskfyllda räntemarknaderna till neutral vikt. Däremot minskar vi investeringarna på marknaderna med allra lägst risk och avkastning, det vill säga statsobligationsmarknaden och penningmarknaden.

Lippo Suominen

chefsstrateg | Twitter: @LippoSuominen

+358 50 345 5692

Materialet har sammanställts av:

    • FIM Kapitalförvaltning Ab (FO-nummer 0979133-9), huvudbransch: förvaltning av placeringsfonder och alternativa investeringsfonder samt kapitalförvaltning och sammanhörande tjänster (nedan ”FIM”)
    • Adress: Mikaelsgatan 9, 00100 Helsingfors, www.fim.com
    • Bolaget är registrerat i Patent- och registerstyrelsens handelsregister och har beviljats auktorisation enligt lagen om placeringsfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.
    • Bolagets verksamhet övervakas av Finansinspektionen (Snellmansgatan 6, PB 159, 00101 Helsingfors, www.finansinspektionen.fi).

Uppgifterna i detta material är informativa till sin natur och bör inte betraktas som uppmaningar till utförande av transaktioner gällande enskilda finansiella instrument.

FIM ansvarar inte för transaktioner som gjorts utifrån detta material. Placeringsverksamhet är alltid förknippad med ekonomiska risker och kunden ansvarar själv för de ekonomiska konsekvenserna av sina placeringsbeslut och deras inverkan på beskattningen. Avkastningen kan utebli och det placerade kapitalet gå förlorat.

Det finansiella instrumentets historiska utveckling avgör inte nödvändigtvis den framtida utvecklingen. Innan placeringsbeslut fattas ska kunden omsorgsfullt bekanta sig med placeringsmarknaden och olika placeringsalternativ.  Kunden ska vid behov vända sig till sin skatteexpert eller en annan konsult inom affärsverksamhet eller placeringstjänster. Ytterligare information om beskattning finns också på www.skatt.fi.

Detta material utgör inte någon placeringsanalys utan det är marknadsföringsmaterial från FIM. Framtagandet av detta material står därmed inte under regler och stadgar som gäller placeringsanalysens oberoende och de handelsbegränsningar som ingår i denna reglering. Informationen i detta material utgör inte heller investeringsrådgivning enligt lagen om investeringstjänster. Vid utformandet av materialet har inte mottagarens ekonomiska ställning eller andra omständigheter i det personliga läget beaktats, utan syftet med materialet är att ge allmän information om finansiella instrument/marknader/placeringsverksamhet som presenteras där och därmed fungera som marknadsföringsmaterial för de finansiella instrument/marknader/placeringsåtgärder som materialet behandlar.

Den information om tjänsteleverantören som lagen om investeringstjänster kräver, information om distansförsäljning enligt konsumentskyddslagen och beskrivningar av de risker som ansluter sig till finansiella instrument finns tillgängliga på www.fim.com. Kunden uppmanas ta del av denna information innan placeringsbeslut fattas.

Detta material är avsett endast för en namngiven mottagare. Mottagaren har inte rätt att överlåta, kopiera, reproducera eller på annat sätt överföra detta material till tredje part utan FIMs samtycke. Upphovsrätten © och alla andra immateriella rättigheter till detta material tillhör FIM och samtliga rättigheter förbehålls i alla länder.

Detta material eller kopior av det får inte distribueras i USA eller mottagare i USA så att det strider mot de begränsningar som lagen i USA ställer. Distribution av materialet i USA kan betraktas som en förbrytelse mot dessa lagar.

Telefonsamtal med FIMs representanter kan spelas in och användas vid avgörande av tvister.