Gå direkt till innehållet

Kommer den gynnsamma ekonomiska utvecklingen att fortsätta?

Politisk osäkerhet, fluktuerande ekonomiska nyckeltal och uppgång på aktiemarknaden har präglat den ekonomiska utvecklingen i början av året. 

I vår ekonomiska prognos i mars konstaterade vi att ”det ekonomiska sentimentet är åtminstone hyfsat bra i flera länder trots riskerna. Centralbankernas lätta penningpolitik stöder den ekonomiska aktiviteten. En del ekonomier tillämpar också lätt expansiv finanspolitik. Den positiva löne- och sysselsättningsutvecklingen upprätthåller privathushållens konsumtion. Den svaga länken är exporten, som har drabbats av den politiska osäkerheten och handelskriget. Det finns dock tecken på att parterna kan hitta lösningar på såväl handelstvisten mellan USA och Kina som Storbritanniens utträde ur EU, dvs. brexit, som kan stärka de ekonomiska aktörernas förtroende och främja den ekonomiska utvecklingen.”

Under årets första kvartal var den ekonomiska tillväxten i euroområdet, Kina och USA bättre än väntat. Handelstvisten mellan USA och Kina fick sentimentet att surna till inom industrin och exportsektorn i många länder. Detta visade sig i form av försämrat förtroende inom industrin och svaga produktionssiffror. Däremot var efterfrågan på hemmamarknaden fortsatt stark i många länder. Ökad sysselsättning och höjda löner gynnade privathushållens konsumtion. Dessa faktorer stärkte förtroendet inom servicesektorn.

Centralbankernas penningpolitiska helomvändningar har gynnat den ekonomiska aktiviteten och aktiemarknaderna. I USA ger sig landets centralbank Fed till tåls vad gäller ändringar av styrräntan. Feds egen bedömning är att den kommer att höja räntan en gång nästa år. Enligt marknadens förväntningar är nästa steg att Fed sänker räntan. ECB kommer att hålla kvar centralbanksräntorna på nuvarande nivå fram till slutet av 2019. På grund av låg inflation och hyfsad ekonomisk tillväxt håller centralbankerna styrräntorna på låga nivåer under en längre tid. I euroområdet kommer marknadsräntorna att vara låga länge. Räntemarknaden förväntar sig att 3 mån. Euribor, som för närvarande ligger på -0,30 procent, kommer att stiga till noll först på våren 2022.

Även i Finland har den ekonomiska utvecklingen varit positiv och följt prognosen i början av året. Ekonomin växte med 1,9 procent i januari–februari. Exporten har utvecklats tämligen positivt. Tillväxten inom detaljhandeln har varit måttlig. Inom byggbranschen har aktiviteten minskat. På den positiva sidan kan vi notera en fortsatt god sysselsättningsökning. Enligt S-Bankens prognos i mars kommer ekonomin i Finland att växa med 1,6 procent i år. Denna prognos håller fortfarande streck.

De största riskerna för de ekonomiska utsikterna i år är handelstvisten mellan USA och Kina samt president Donald Trumps eventuella importtullar för bilindustrin. I Europa väcker brexit och det politiska läget i Italien oro. Vad gäller den politiska osäkerheten bör man observera att även om osäkerheten i början av året var mycket stor, har aktiemarknadens och ekonomins utveckling ändå varit gynnsam.

Trots att lösningarna på handelstvisten och brexit har dragit ut mer på tiden än vi trodde i mars, förväntar vi oss fortfarande att de mest negativa scenarierna kan undvikas.

Utifrån den ekonomiska statistiken i början av året ser det ut som om vår ekonomiska prognos för i år håller streck. Vi förväntar oss att den ekonomiska tillväxten kommer att avta, men att den fortfarande kommer att vara måttlig både i Finland och globalt. Utan en positiv lösning på handelstvisten mellan Kina och USA kommer den globala tillväxten att landa några tiondels procentenheter under vår prognos i mars.

 

Ekonomisk tillväxt globalt och i Finland

  2017 2018 2019e 2020e
Globalt  3,6  3,6  3,4  3,2
         
USA  2,2  2,9  2,3  1,7
Euroområdet  2,4  1,8  1,1  1,4
Storbritannien  1,7  1,4  1,4  1,4
Sverige  2,1  2,3  1,8  1,8
Finland  2,7  2,3  1,6  1,4
Japan  1,7  0,7  1,0  0,8
Utvecklade länder totalt  2,3  2,2  1,8  1,6
         
Kina  6,9  6,6  6,2 6,0 
Indien  6,7  7,5  7,4  7,3
Brasilien  1,0  1,2  2,0  2,0
Ryssland  1,5  1,7  1,6  1,7
Tillväxtländer totalt  4,7  4,6  4,5  4,4

 

Källa: IMF, Statistikcentralen och S-Bankens ekonomiska prognos i mars 2019

Materialet har sammanställts av:

    • FIM Kapitalförvaltning Ab (FO-nummer 0979133-9), huvudbransch: förvaltning av placeringsfonder och alternativa investeringsfonder samt kapitalförvaltning och sammanhörande tjänster (nedan ”FIM”)
    • Adress: Mikaelsgatan 9, 00100 Helsingfors, www.fim.com
    • Bolaget är registrerat i Patent- och registerstyrelsens handelsregister och har beviljats auktorisation enligt lagen om placeringsfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.
    • Bolagets verksamhet övervakas av Finansinspektionen (Snellmansgatan 6, PB 159, 00101 Helsingfors, www.finansinspektionen.fi).

Uppgifterna i detta material är informativa till sin natur och bör inte betraktas som uppmaningar till utförande av transaktioner gällande enskilda finansiella instrument.

FIM ansvarar inte för transaktioner som gjorts utifrån detta material. Placeringsverksamhet är alltid förknippad med ekonomiska risker och kunden ansvarar själv för de ekonomiska konsekvenserna av sina placeringsbeslut och deras inverkan på beskattningen. Avkastningen kan utebli och det placerade kapitalet gå förlorat.

Det finansiella instrumentets historiska utveckling avgör inte nödvändigtvis den framtida utvecklingen. Innan placeringsbeslut fattas ska kunden omsorgsfullt bekanta sig med placeringsmarknaden och olika placeringsalternativ.  Kunden ska vid behov vända sig till sin skatteexpert eller en annan konsult inom affärsverksamhet eller placeringstjänster. Ytterligare information om beskattning finns också på www.skatt.fi.

Detta material utgör inte någon placeringsanalys utan det är marknadsföringsmaterial från FIM. Framtagandet av detta material står därmed inte under regler och stadgar som gäller placeringsanalysens oberoende och de handelsbegränsningar som ingår i denna reglering. Informationen i detta material utgör inte heller investeringsrådgivning enligt lagen om investeringstjänster. Vid utformandet av materialet har inte mottagarens ekonomiska ställning eller andra omständigheter i det personliga läget beaktats, utan syftet med materialet är att ge allmän information om finansiella instrument/marknader/placeringsverksamhet som presenteras där och därmed fungera som marknadsföringsmaterial för de finansiella instrument/marknader/placeringsåtgärder som materialet behandlar.

Den information om tjänsteleverantören som lagen om investeringstjänster kräver, information om distansförsäljning enligt konsumentskyddslagen och beskrivningar av de risker som ansluter sig till finansiella instrument finns tillgängliga på www.fim.com. Kunden uppmanas ta del av denna information innan placeringsbeslut fattas.

Detta material är avsett endast för en namngiven mottagare. Mottagaren har inte rätt att överlåta, kopiera, reproducera eller på annat sätt överföra detta material till tredje part utan FIMs samtycke. Upphovsrätten © och alla andra immateriella rättigheter till detta material tillhör FIM och samtliga rättigheter förbehålls i alla länder.

Detta material eller kopior av det får inte distribueras i USA eller mottagare i USA så att det strider mot de begränsningar som lagen i USA ställer. Distribution av materialet i USA kan betraktas som en förbrytelse mot dessa lagar.

Telefonsamtal med FIMs representanter kan spelas in och användas vid avgörande av tvister.