Gå direkt till innehållet

Oväntat överraskande inledning på året

Början av året har varit full av överraskningar för investeraren. Ovanligt nog har överraskningarna varit nästan enbart positiva, eftersom marknaden har stigit i snabb takt och de ekonomiska nyheterna och företagsresultaten världen över samtidigt har vittnat om ett bättre ekonomiskt läge än väntat. Det hela har dock gått mycket snabbt och mycket av det goda finns redan i priserna. Tålamod är en dygd och därför har vi fortsatt måttlig risk i portföljerna.

När stämningen är så dyster som den var i slutet av fjolåret är det lättare att överträffa förväntningarna. I början av året överträffade marknaden systematiskt nästan alla förväntningar, och till råga på allt i en riktning som var positiv för investerarna.

Aktierna har gått upp mer än någon hade kunnat ana. Hela nedgången i slutet av fjolåret har eliminerats och på många håll har uppgången redan nått nya historiska rekordnivåer. Dessutom har uppgången varit mycket jämn, eftersom dagar med en nedgång på ens en procent har varit sällsynta.

Ränteinvesteringarna har gett bättre avkastning än väntat. Så sent som i fjol trodde många att centralbankerna skulle strama åt tyglarna i år, men nu har de slopat räntehöjningarna. Samtidigt har riskmarginalerna på företagsobligationer minskat, eftersom vi har undvikit en ekonomisk kollaps, vilket har höjt priserna på företagsobligationer.

Oron för en recession har avtagit. På hösten fanns det en oro för att den stigande trenden som pågått i tio år redan hade nått sin vägs ände, då mörka moln – från såväl Kina som USA – tornade upp sig på himlen. Molnen skingrades dock ännu en gång – delvis med myndigheternas stöd.

Företagens resultat har överträffat förväntningarna i USA. Det fanns en rädsla för att resultaten skulle börja sjunka i början av året, men tack vare kostnadsdisciplinen ökar de något trots att oljepriset har gått ner och dollarn stärkts.

Stimulansen ser inte ut att upphöra. Många hade trott att de ekonomiska stödåtgärderna som pågått i åratal skulle upphöra, men under ledning av Kina och USA har penningpolitiken åter blivit mer expansiv. Den kinesiska statens massiva skattesänkningar och understöd av banklån samt det faktum att USA:s centralbank har upphört med räntehöjningarna har visat att ytterligare stöd sätts in vid behov.

Vad borde investeraren då tänka på efter detta intensiva rally?

Tack vare uppgången har förväntningarna på ekonomin och företagen stigit. Därför är det svårt att uppnå samma positiva överraskningar som under de senaste månaderna, vilket begränsar aktiernas uppgång framöver. En annan utmaning är marknadens beroende av stimulans. Redan nu har till och med små antydningar om slopad stimulans lett till en hostande marknad. Om förväntningarna på en ekonomisk tillväxt stärks, är det naturligt att myndigheternas stöd inte kan fortsätta med full styrka. Det är dock svårt att minska stödet, om man samtidigt försöker få den uppåtgående trenden på marknaden att fortsätta. Åtminstone för USA:s president är en aktieuppgång det viktigaste och därför kommer stimulansen att upphöra i försiktig takt.

Den snabba och kraftiga aktieuppgången har överraskat alla. Många investerare har inte hängt med i rallyt fullt ut. Därför väntar många fortfarande på bättre investeringstillfällen, men hittills har väntetiden varit lång. Efter en kraftig spurt har det vanligen förekommit rekyler på marknaden, men nu väntar många på köptillfällen. Då kan de första köparna rusa till marknaden även vid en liten nedgång, vilket förhindrar större fall.

Efter en brant uppgång står marknaden inför en tids utjämning, då takten kan vara något lägre. Någon större nedgång ser vi dock inte, såvida inte de ekonomiska nyckeltalen radikalt fallerar. Vi fortsätter med lätt undervikt för aktier, men beredskapen för att ändra vikten är hög.

Spelrum på penningmarknaden

Aktiemarknaderna i tillväxtländerna har varit vinnare sedan i höstas, eftersom förtroendet för ekonomin har återvänt i Kina. Vi fortsätter med övervikt för aktiemarknaderna i tillväxtländerna under ledning av Asien, även om den kraftigaste uppgången är förbi. Japan däremot finns fortfarande inte i våra portföljer. Avkastningen från Japan har varit svag, eftersom den uppgående solens land har lidit av tillbakagången i världshandeln och av en svag ekonomi. På räntemarknaden har penningmarknaden fler spelmarker än normalt för att vi ska kunna reagera snabbt på marknadsfluktuationer. Däremot har vi lätt undervikt för high yield-företagsobligationer, eftersom de ofta är de första som reagerar om det inträffar bakslag på marknaden.

Lippo Suominen

chefsstrateg | Twitter: @LippoSuominen

+358 50 345 5692

Materialet har sammanställts av:

    • FIM Kapitalförvaltning Ab (FO-nummer 0979133-9), huvudbransch: förvaltning av placeringsfonder och alternativa investeringsfonder samt kapitalförvaltning och sammanhörande tjänster (nedan ”FIM”)
    • Adress: Mikaelsgatan 9, 00100 Helsingfors, www.fim.com
    • Bolaget är registrerat i Patent- och registerstyrelsens handelsregister och har beviljats auktorisation enligt lagen om placeringsfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.
    • Bolagets verksamhet övervakas av Finansinspektionen (Snellmansgatan 6, PB 159, 00101 Helsingfors, www.finansinspektionen.fi).

Uppgifterna i detta material är informativa till sin natur och bör inte betraktas som uppmaningar till utförande av transaktioner gällande enskilda finansiella instrument.

FIM ansvarar inte för transaktioner som gjorts utifrån detta material. Placeringsverksamhet är alltid förknippad med ekonomiska risker och kunden ansvarar själv för de ekonomiska konsekvenserna av sina placeringsbeslut och deras inverkan på beskattningen. Avkastningen kan utebli och det placerade kapitalet gå förlorat.

Det finansiella instrumentets historiska utveckling avgör inte nödvändigtvis den framtida utvecklingen. Innan placeringsbeslut fattas ska kunden omsorgsfullt bekanta sig med placeringsmarknaden och olika placeringsalternativ.  Kunden ska vid behov vända sig till sin skatteexpert eller en annan konsult inom affärsverksamhet eller placeringstjänster. Ytterligare information om beskattning finns också på www.skatt.fi.

Detta material utgör inte någon placeringsanalys utan det är marknadsföringsmaterial från FIM. Framtagandet av detta material står därmed inte under regler och stadgar som gäller placeringsanalysens oberoende och de handelsbegränsningar som ingår i denna reglering. Informationen i detta material utgör inte heller investeringsrådgivning enligt lagen om investeringstjänster. Vid utformandet av materialet har inte mottagarens ekonomiska ställning eller andra omständigheter i det personliga läget beaktats, utan syftet med materialet är att ge allmän information om finansiella instrument/marknader/placeringsverksamhet som presenteras där och därmed fungera som marknadsföringsmaterial för de finansiella instrument/marknader/placeringsåtgärder som materialet behandlar.

Den information om tjänsteleverantören som lagen om investeringstjänster kräver, information om distansförsäljning enligt konsumentskyddslagen och beskrivningar av de risker som ansluter sig till finansiella instrument finns tillgängliga på www.fim.com. Kunden uppmanas ta del av denna information innan placeringsbeslut fattas.

Detta material är avsett endast för en namngiven mottagare. Mottagaren har inte rätt att överlåta, kopiera, reproducera eller på annat sätt överföra detta material till tredje part utan FIMs samtycke. Upphovsrätten © och alla andra immateriella rättigheter till detta material tillhör FIM och samtliga rättigheter förbehålls i alla länder.

Detta material eller kopior av det får inte distribueras i USA eller mottagare i USA så att det strider mot de begränsningar som lagen i USA ställer. Distribution av materialet i USA kan betraktas som en förbrytelse mot dessa lagar.

Telefonsamtal med FIMs representanter kan spelas in och användas vid avgörande av tvister.