Gå direkt till innehållet

2021 – med sikte på det nya normala

Marknaden är mer optimistisk mot slutet av 2020 än tidigare under året. Goda nyheter om ekonomin och om coronavaccin har lett till en aktieuppgång, men samtidigt har också investerarnas förväntningar ökat. Nästa år kommer att visa hur stor förstörelse coronaviruset har åstadkommit och hur ekonomin kommer att klara sig på egen hand utan stimulanshjälp. Eftersom förväntningarna är höga är också bakslag att vänta, då marknaden tar sikte på det nya normala.

Under det gångna investeringsåret har det funnits något för alla. För dem som förutspådde nedgång slog spådomen in på våren, då de riskfyllda marknaderna sjönk snabbare än någonsin på grund av coronaviruset. De som trodde på en evig aktieuppgång har glatt sig sedan i våras, eftersom aktierna studsade upp exceptionellt mycket då oron över en coronarecession lättade och jättelika penningflöden sökte avkastning på aktiemarknaden. Hela året håller på att sluta med en ”normal aktieavkastning” på 5–10 procent. Slutresultatet av detta ”förfärliga år” är alltså en massiv berg- och dalbana både på marknaden och känslomässigt, men sist och slutligen en riktigt bra avkastning, eftersom även avkastningen på obligationslån svängde och landade på plus.

Slipper vi coronaviruset?

Stämningen är betydligt bättre inför det nya året än den varit under det gångna året. Coronaviruset vände upp och ned på världen i år och därför är det a och o inför nästa år att få viruset under kontroll. Om inte situationen lättar kan inte heller ekonomin återhämta sig permanent. Förhoppningarna om ett coronavaccin steg under sommaren och i november kom äntligen goda nyheter, då flera läkemedelstillverkare meddelade om effektiva coronavaccin som kan distribueras relativt snabbt.

Tack vare vaccinnyheterna har marknadseffekterna av den andra coronavågen på hösten varit små. Investerarna har inte tänkt särskilt mycket på att virusläget förvärrats under den senaste tiden, eftersom förtroendet för att pandemin ska ge med sig permanent nästa år har muntrat upp stämningen. Coronaviruset kommer inte att försvinna i hela värden i första taget och det finns fortfarande mycket osäkerhet i luften kring ett vaccin. De värsta farhågorna om en bestående farsot har dock minskat. Vetenskapen har återigen visat framfötterna till mänsklighetens fördel.

Livet efter coronaviruset

Hur ser investerarnas värld ut nästa år efter coronapandemin? Kan ekonomin blomma upp på nytt i takt med att vaccin distribueras eller får vi dra åt svångremmen under en längre tid? Dessa frågor kommer att styra aktiemarknaden under nästa år.

Den skada som coronaviruset har åsamkat ekonomin och finansmarknaden är mindre än befarat. En stor orsak till att ekonomin har klarat sig är staternas och centralbankernas exceptionellt stora stödåtgärder. Den enorma ekonomiska stimulansen har varit möjlig eftersom alla aktörer har varit eniga om att en omedelbar nedgång måste undvikas till varje pris. Och slutresultatet är mycket lyckat.

Nästa år står vi dock inför en svårare fas, eftersom stimulansen så småningom upphör. Vi behöver inte förvänta oss att stimulansen tar en helt ny riktning nästa år. Sedelpressarna går varma och staterna skuldsätter sig fortfarande, men i långsammare takt. I det läget ser vi hur stabil den ekonomiska tillväxten är. Klarar sig ekonomin på egen hand eller stagnerar den, om man försöker begränsa den konstgjorda andningen?

Basscenariot

Stämningen inför 2021 är på det stora hela hoppfull, men spänd. Världen går i rätt riktning. Detta innebär dock inte automatiskt en svindlande avkastning för investeraren. Om alla ”vet” att världen återhämtar sig, har detta redan prisats in i aktiekurserna. Därför förutspår vi inte särskilt stor avkastning av investeringarna nästa år i vårt basscenario. Det är svårt att bli positivt överraskad, om förväntningarna redan är skyhöga. Trots tillfälliga bakslag förväntar vi oss ändå att aktier, riskfyllda obligationer och fastigheter ska erbjuda tålmodiga investerare den bästa avkastningen även nästa år.

Det positiva scenariot

Räntorna är låga och förblir låga även i framtiden och därför söker investeringsmedlen bättre avkastning på andra marknader. Om ekonomin återhämtar sig, men stimulansen trots det fortsätter på högvarv, söker sig pengarna snabbt till riskfyllda investeringsobjekt nästa år. En positiv överraskning på marknaden kan vara att investeringsivern nästa år fortsätter i samma takt som i höst. I denna omgivning – som är som gjord för bubblor – skulle en aktieuppgång generera ytterligare uppgång om allt fler jagar snabbvinster på marknaden. Nästa års avkastning skulle i så fall vara utmärkt, men å andra sidan börjar riskerna för bubblor att uppstå på allvar.

Det negativa scenariot

Det finns skäl att komma ihåg att vi står inför något helt nytt, eftersom vi inte vet hur det kommer att gå för ekonomin på grund av coronaviruset och den omfattande stimulansen. Det finns risk för att de ekonomiska skadorna är större än befarat och för att till exempel en konkursvåg bromsar ekonomin, då stöden börjar minska. Även en lindrig recession är tillräcklig för att aktierna ska gå ner kraftigt, eftersom investerarna för närvarande har förberett sig på att ekonomin kommer att förbättras betydligt. Avkastningen av obligationer med låg risk blir inte hög i denna omgivning, men de skulle ändå erbjuda den bästa avkastningen då de övriga marknaderna landar på minus. Även detta år har visat att marknaden kan överraska och därför är det viktigt med god diversifiering för att stabilisera portföljen i alla lägen.

Dragkamp på aktiemarknaden

Vi går in i det nya året med neutral vikt på tillgångsslagen. De goda utsikterna har redan till stor del prisats in i marknadspriserna, och därför går marknadsriskerna i båda riktningarna under den närmaste tiden, även om aktier på lång sikt är det intressantaste investeringsobjektet. På aktiemarknaden har tillväxtländerna den allra bästa ställningen. De skador som coronaviruset orsakat har varit begränsade i många tillväxtländer, med Kina i spetsen. Å andra sidan gynnas tillväxtekonomierna kraftigt av en återhämtning i den globala ekonomin och handeln. Det finns skillnader i värderingen mellan länderna, men på tillväxtmarknaderna finns många intressanta och måttligt prissatta potentiella investeringsobjekt.

Förutom tillväxtländerna är vårt andra favorittema att gynna aktier som halkat efter i marknadsuppgången. USA:s tillväxtaktier har varit årets stigande stjärnor, men i november fick mer traditionella ekonomiskt känsliga branscher ny fart. Dessa värdeaktier har länge legat på efterkälken, men får vind i seglen tack vare nyheterna om återhämtning och vaccin. Värdeaktiernas uppgång har gynnat dels de europeiska aktierna som vi ökade till neutral vikt i våra portföljer i oktober, dels företagsvalen i många andra av våra aktieportföljer.

På räntemarknaden är avkastningsutsikterna svaga i förhållande till riskerna. Räntenivåerna är historiskt låga på bred front och därför är ersättningen för risktagningen liten. Därmed söker vi igen stabilitet till portföljerna med ränteinvesteringar. Vi fortsätter med övervikt för euroområdets statsobligationer som har gett en god avkastning i år och gynnas av såväl investerarnas jakt på avkastning i lågräntemiljön som Europeiska centralbankens stödköp av obligationer.

Marknadssyn december 2020

Lippo Suominen

chefsstrateg | Twitter: @LippoSuominen

+358 50 345 5692

    • FIM Kapitalförvaltning Ab (FO-nummer 0979133-9), huvudbransch: förvaltning av placeringsfonder och alternativa investeringsfonder samt kapitalförvaltning och sammanhörande tjänster (nedan ”FIM”)
    • Adress: Norra esplanaden 33 A, 00100 Helsingfors, Kundservice (09) 6134 6250, www.fim.com
    • Bolaget är registrerat i Patent- och registerstyrelsens handelsregister och har beviljats auktorisation enligt lagen om placeringsfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.
    • Bolagets verksamhet övervakas av Finansinspektionen (Snellmansgatan 6, PB 159, 00101 Helsingfors, www.finansinspektionen.fi).

Uppgifterna i detta material är informativa till sin natur och bör inte betraktas som uppmaningar till utförande av transaktioner gällande enskilda finansiella instrument.

FIM ansvarar inte för transaktioner som gjorts utifrån detta material. Placeringsverksamhet är alltid förknippad med ekonomiska risker och kunden ansvarar själv för de ekonomiska konsekvenserna av sina placeringsbeslut och deras inverkan på beskattningen. Avkastningen kan utebli och det placerade kapitalet gå förlorat.

Det finansiella instrumentets historiska utveckling avgör inte nödvändigtvis den framtida utvecklingen. Innan placeringsbeslut fattas ska kunden omsorgsfullt bekanta sig med placeringsmarknaden och olika placeringsalternativ.  Kunden ska vid behov vända sig till sin skatteexpert eller en annan konsult inom affärsverksamhet eller placeringstjänster. Ytterligare information om beskattning finns också på www.skatt.fi.

Detta material utgör inte någon placeringsanalys utan det är marknadsföringsmaterial från FIM. Framtagandet av detta material står därmed inte under regler och stadgar som gäller placeringsanalysens oberoende och de handelsbegränsningar som ingår i denna reglering. Informationen i detta material utgör inte heller investeringsrådgivning enligt lagen om investeringstjänster. Vid utformandet av materialet har inte mottagarens ekonomiska ställning eller andra omständigheter i det personliga läget beaktats, utan syftet med materialet är att ge allmän information om finansiella instrument/marknader/placeringsverksamhet som presenteras där och därmed fungera som marknadsföringsmaterial för de finansiella instrument/marknader/placeringsåtgärder som materialet behandlar.

Den information om tjänsteleverantören som lagen om investeringstjänster kräver, information om distansförsäljning enligt konsumentskyddslagen och beskrivningar av de risker som ansluter sig till finansiella instrument finns tillgängliga på www.fim.com. Kunden uppmanas ta del av denna information innan placeringsbeslut fattas.

Detta material är avsett endast för en namngiven mottagare. Mottagaren har inte rätt att överlåta, kopiera, reproducera eller på annat sätt överföra detta material till tredje part utan FIMs samtycke. Upphovsrätten © och alla andra immateriella rättigheter till detta material tillhör FIM och samtliga rättigheter förbehålls i alla länder.

Detta material eller kopior av det får inte distribueras i USA eller mottagare i USA så att det strider mot de begränsningar som lagen i USA ställer. Distribution av materialet i USA kan betraktas som en förbrytelse mot dessa lagar.

Telefonsamtal med FIMs representanter kan spelas in och användas vid avgörande av tvister.