Gå direkt till innehållet

Framsteg och tillbakagång

Efter den kraftiga uppgången på våren håller den starkaste utvecklingen på aktiemarknaden att avta. Riskerna är höga eftersom coronaviruset sprids, aktievärderingen minskar och politiken skapar rubriker, men det finns få lukrativa alternativ. Nyhetsflödet leder till en volatil aktiemarknad, men det är först en stagnation av ekonomin som skulle få aktierna att sjunka ytterligare.

September var den första nedgångsmånaden på den globala aktiemarknaden sedan marknaden vände på våren. Marknadens största drivkrafter har avtagit och den måttliga rekylen var ingen större överraskning, eftersom det goda nyhetsflödet har mattats av. Fler kursfluktuationer upp och ner är att vänta mot slutet av året och därför är en neutral aktieallokering på sin plats i detta läge. På så sätt deltar investerarna i uppgången, samtidigt som risken för bakslag är under kontroll.

Rätt, men avtagande riktning

För närvarande tar vi två steg fram och ett steg bakåt i många frågor. Detta gäller såväl coronavirusets framfart som ekonomin. Å ena sidan orsakar nyhetsflödet ständigt framsteg och tillbakagång, det vill säga först öppnas ekonomier upp och sedan stängs de ner igen, och å andra sidan avlöser positiva överraskningar och bakslag varandra inom de ekonomiska nyckeltalen. Det är emellertid av vikt att vi fortfarande tar fler steg framåt än bakåt. På så sätt har vi lämnat vårens värsta pessimism bakom oss och blickar framåt mot det bättre.

Vi har inte råd med bakslag

Det finns trots allt många risker. Coronaviruset har ständigt gjort sig påmint och ekonomin är fortfarande kraftigt beroende av stöd från stater och centralbanker. Staternas skuldsättning har underlättat för ekonomin. Om ekonomin emellertid börjar stampa på stället igen på grund av att coronaläget förvärras eller av någon annan orsak, klarar man då av att fortfarande hålla bakslagen i styr med hjälp av stöd? En annan stor risk gäller förväntningarna. Den första återhämtningen efter bottennoteringar är alltid snabb. Om investerarna tror att ekonomin varaktigt kommer att fortsätta att förbättras lika snabbt, kommer de att bli besvikna. Prissättningen på marknaden är redan nu en utmaning på många håll och på längre sikt är det därför inte tillräckligt för investerarna att tillväxten går i rätt riktning, utan takten måste också vara fortsatt snabb.

Utan enkla lukrativa alternativ är investerarna emellertid redo att förlåta en del bakslag. Allt har dock en gräns. Hittills har återhämtningstakten varit tillräcklig, men vi kan vara säkra på kursbakslag.

Politiskt rabalder, men inget som är avgörande för riktningen

Politiken skapar egna utmaningar i denna omgivning. Ur investerarnas synvinkel är det politiska rabaldret emellertid inte avgörande för riktningen på ett mer permanent plan. I Europa håller brexit äntligen på att bli av vid årsskiftet och som det ser ut blir det ett så kallat hårt utträde, det vill säga Storbritannien och EU kommer inte överens om villkoren. Detta har marknaden dock redan förberett sig på, eftersom de brittiska aktierna har utvecklats svagt ända sedan omröstningen år 2016 och det inte heller har gått lysande för resten av Europa.

I USA dominerar presidentvalet i början av november rubrikerna. Demokraten Joe Biden har redan ett bra tag varit förhandsfavorit, men den första valdebatten och republikanen Donald Trumps insjuknande i covid-19 stöder valet av Biden ytterligare. I investerarkretsar har Biden ansetts vara ett sämre alternativ för marknaden än Trump, eftersom Biden förväntas införa skattehöjningar. En del höjningar är säkert att vänta, men å andra sidan skulle valet av Biden innebära statliga infrastrukturinvesteringar samt en mer förutsägbar politik, även inom världshandeln, och därför skulle ett byte av president totalt sett knappast orsaka någon större marknadsrörelse. Oberoende av vem som blir president, måste denne göra allt i detta läge för att stöda en ekonomisk tillväxt. Dessutom fortsätter centralbankens omfattande stimulans oberoende av valet, vilket är viktigare för aktiernas utveckling än vem som blir president.

Från Japan till Europa och Finland

Vi fortsätter med neutral vikt för aktier, men gör ändringar inom allokeringen. Sedan i somras har vi överviktat japanska aktier i våra portföljer och de har klarat sig utmärkt. Förhållandet mellan avkastning och risk är emellertid inte längre lika bra som tidigare, och därför överför vi medel från Japan till hemmaplan. Vi höjer vikten för både Europas och Finlands aktier till neutral vikt. I Europa är förväntningarna låga på grund av brexit och den svaga ekonomin, och därför finns det utrymme för positiva överraskningar på den europeiska kontinenten. I Finland däremot har företagen effektivt anpassat verksamheten, och ekonomin har inte gått ner så mycket som befarat. Aktierna på Helsingforsbörsen är inte billiga, men det lönar sig att betala för kvalitet. Vi fortsätter med övervikt för USA, trots den höga värderingen. Den överlägsna tillväxten och investerarnas ständiga jakt på avkastning stöder landets aktier igen då osäkerheten kring valet skingras.

Avkastningen av ränteinvesteringar är inte imponerande, men de har en viktig uppgift i att stabilisera portföljerna även när det inträffar tråkiga händelser. Vi fortsätter med stabil övervikt för statsobligationerna i euroområdet för att trygga avkastningsutsikterna i det osäkra läget. Däremot underviktar vi tillväxtländernas obligationer, eftersom de drabbas hårt av valutamarknadens volatilitet.

Marknadssyn oktober 2020

Lippo Suominen

chefsstrateg | Twitter: @LippoSuominen

+358 50 345 5692

Materialet har sammanställts av:

    • FIM Kapitalförvaltning Ab (FO-nummer 0979133-9), huvudbransch: förvaltning av placeringsfonder och alternativa investeringsfonder samt kapitalförvaltning och sammanhörande tjänster (nedan ”FIM”)
    • Adress: Mikaelsgatan 9, 00100 Helsingfors, www.fim.com
    • Bolaget är registrerat i Patent- och registerstyrelsens handelsregister och har beviljats auktorisation enligt lagen om placeringsfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.
    • Bolagets verksamhet övervakas av Finansinspektionen (Snellmansgatan 6, PB 159, 00101 Helsingfors, www.finansinspektionen.fi).

Uppgifterna i detta material är informativa till sin natur och bör inte betraktas som uppmaningar till utförande av transaktioner gällande enskilda finansiella instrument.

FIM ansvarar inte för transaktioner som gjorts utifrån detta material. Placeringsverksamhet är alltid förknippad med ekonomiska risker och kunden ansvarar själv för de ekonomiska konsekvenserna av sina placeringsbeslut och deras inverkan på beskattningen. Avkastningen kan utebli och det placerade kapitalet gå förlorat.

Det finansiella instrumentets historiska utveckling avgör inte nödvändigtvis den framtida utvecklingen. Innan placeringsbeslut fattas ska kunden omsorgsfullt bekanta sig med placeringsmarknaden och olika placeringsalternativ.  Kunden ska vid behov vända sig till sin skatteexpert eller en annan konsult inom affärsverksamhet eller placeringstjänster. Ytterligare information om beskattning finns också på www.skatt.fi.

Detta material utgör inte någon placeringsanalys utan det är marknadsföringsmaterial från FIM. Framtagandet av detta material står därmed inte under regler och stadgar som gäller placeringsanalysens oberoende och de handelsbegränsningar som ingår i denna reglering. Informationen i detta material utgör inte heller investeringsrådgivning enligt lagen om investeringstjänster. Vid utformandet av materialet har inte mottagarens ekonomiska ställning eller andra omständigheter i det personliga läget beaktats, utan syftet med materialet är att ge allmän information om finansiella instrument/marknader/placeringsverksamhet som presenteras där och därmed fungera som marknadsföringsmaterial för de finansiella instrument/marknader/placeringsåtgärder som materialet behandlar.

Den information om tjänsteleverantören som lagen om investeringstjänster kräver, information om distansförsäljning enligt konsumentskyddslagen och beskrivningar av de risker som ansluter sig till finansiella instrument finns tillgängliga på www.fim.com. Kunden uppmanas ta del av denna information innan placeringsbeslut fattas.

Detta material är avsett endast för en namngiven mottagare. Mottagaren har inte rätt att överlåta, kopiera, reproducera eller på annat sätt överföra detta material till tredje part utan FIMs samtycke. Upphovsrätten © och alla andra immateriella rättigheter till detta material tillhör FIM och samtliga rättigheter förbehålls i alla länder.

Detta material eller kopior av det får inte distribueras i USA eller mottagare i USA så att det strider mot de begränsningar som lagen i USA ställer. Distribution av materialet i USA kan betraktas som en förbrytelse mot dessa lagar.

Telefonsamtal med FIMs representanter kan spelas in och användas vid avgörande av tvister.