I coronas grepp

Coronaviruset ledde till en ordentlig nedgång på aktiemarknaden i slutet av februari. Det är inte själva epidemin som sänker marknaden, men förhindrandet av smittspridningen bromsar ekonomin under början av året. Osäkerheten leder till aktievolatilitet även framöver på grund av spekulationerna om coronas följder. Marknaden kan röra sig i båda riktningarna och därför fortsätter vi med neutral vikt för aktier mitt i det volatila läget.

Efter en lång paus påminde aktiemarknaden åter om riskerna i slutet av februari, då coronaviruset ledde till ett av historiens största marknadsfall på en vecka. Den kraftiga nedgången överraskade marknaden, eftersom aktierna fortfarande steg de första veckorna efter att nyheten om corona kom. Allt förändrades dock under den sista veckan i februari, då oron för smittspridningen och dess följder plötsligt skrämde investerarna.

Det finns orsaker till nedgången, men omfattningen är ett frågetecken

Det är klart och tydligt att corona påverkat världsekonomin och företagens resultat negativt i början av året och därför är en marknadsnedgång motiverad. Ingen vet emellertid hur stora konsekvenserna kommer att bli. Nu återspeglar aktiepriserna bedömningar om att corona kommer att försvaga ekonomin betydligt, men att det är övergående. Spekulationerna om hur mycket corona slutligen kommer att påverka ekonomin lär fortsätta under de närmaste veckorna och månaderna. Virusets spridning och åtgärderna för att förhindra spridningen har en avgörande roll. Nyheterna är motstridiga, eftersom antalet nya smittofall i Kina minskar, medan viruset fortfarande sprids i resten av världen.

Denna osäkerhet är rena giftet för investerarna. Jämfört med tidigare sjukdomsepidemier var marknadens reaktion på corona förvånansvärt svag i början, men sedan oväntat kraftig. Detta säger mer om investerarnas sentiment än om själva smittan. Aktierna har stigit i över tio år efter finanskrisen, och kurserna steg kraftigt särskilt under fjolåret. Därför antog investerarnas aktieiver åter onödiga proportioner. Det sägs att aktierna tar rulltrappan upp men hissen ner när en lång oavbruten uppgångsperiod upphör. Inte heller denna gång hade marknaden förberett sig på de dåliga nyheterna och därför blev marknadsreaktionerna så kraftiga. Vid plötsliga stopp tar det alltid en tid innan verkligheten och marknaden möts.

Coronas avtryck

Det mest sannolika scenariot är att coronaepidemin börjar avta så småningom. Konsekvenserna för den globala tillväxten och företagen är negativa, men begränsade. Aktiemarknaden kommer gradvis att stabiliseras och kan även gå upp om förtroendet för ekonomin återställs.

Det finns dock en risk för att epidemin blir en global pandemi. Smittspridningen skulle framtvinga omfattande karantäner som skulle bromsa ekonomin. En avtagande produktion skulle också minska konsumtionen, vilket leder till en recessionsspiral. Då skulle aktierna fortsätta att gå ner. Både stater och centralbanker har emellertid vidtagit kraftiga stimulansåtgärder för att minimera epidemins effekter och fler åtgärder utlovas. Myndigheterna kan inte avlägsna viruset, men de kan stödja ekonomin och marknaden. Räntorna har sjunkit allt mer globalt. Om epidemin börjar avta, till exempel om man hittar ett läkemedel mot coronaviruset, kan aktierna stå inför ett intensivt lättnadsrally som skulle innebära att investerarna åter skyndar sig att köpa billigare aktier.

Neutral aktievikt

I en sådan omgivning sätts investerarens tålamod på prov. Ena dagen är det köppanik och andra dagen säljpanik på marknaden och aktierna studsar upp och ner. Det är svårt att få tillförlitlig information om virusläget och dess utveckling och därför lyssnar man ivrigt på alla rykten. För investeraren är det viktigast att hålla huvudet kallt.

Vi investerare har fått en utmärkt avkastning de senaste åren. Temporär marknadsnedgång är en del av att vara investerare. Nedförsbacken i februari är en utmärkt påminnelse om behovet av att diversifiera sin egen investeringsportfölj både vad gäller olika tillgångsslag och tidsmässigt. Om aktier leder till besvikelse kan statsobligationer ge avkastning i portföljen. Om man däremot delar upp inköpen på en längre period undviker man att låsa alla pengar i marknadstoppen.

Coronaviruset innebär inte världens undergång. Innan vi vet ordet av avtar epidemin. Att förhasta sig mitt i det volatila marknadsläget är ofta ett misstag. Till och med nu ser vi utrymme för rörelser både uppåt och nedåt på marknaden beroende på coronavirusets utveckling, och därför fungerar en neutral aktievikt enligt en långsiktig plan bra i detta läge, tills vi ser hur snabbt man får kontroll på corona och dess konsekvenser. Vi kan så småningom öka aktievikten i portföljen genom att dra nytta av marknadens svaghet, men samtidigt bör vi vara beredda på tillfälliga bakslag.

Marknadssyn mars 2020

Lippo Suominen

chefsstrateg | Twitter: @LippoSuominen

+358 50 345 5692

Materialet har sammanställts av:

    • FIM Kapitalförvaltning Ab (FO-nummer 0979133-9), huvudbransch: förvaltning av placeringsfonder och alternativa investeringsfonder samt kapitalförvaltning och sammanhörande tjänster (nedan ”FIM”)
    • Adress: Mikaelsgatan 9, 00100 Helsingfors, www.fim.com
    • Bolaget är registrerat i Patent- och registerstyrelsens handelsregister och har beviljats auktorisation enligt lagen om placeringsfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.
    • Bolagets verksamhet övervakas av Finansinspektionen (Snellmansgatan 6, PB 159, 00101 Helsingfors, www.finansinspektionen.fi).

Uppgifterna i detta material är informativa till sin natur och bör inte betraktas som uppmaningar till utförande av transaktioner gällande enskilda finansiella instrument.

FIM ansvarar inte för transaktioner som gjorts utifrån detta material. Placeringsverksamhet är alltid förknippad med ekonomiska risker och kunden ansvarar själv för de ekonomiska konsekvenserna av sina placeringsbeslut och deras inverkan på beskattningen. Avkastningen kan utebli och det placerade kapitalet gå förlorat.

Det finansiella instrumentets historiska utveckling avgör inte nödvändigtvis den framtida utvecklingen. Innan placeringsbeslut fattas ska kunden omsorgsfullt bekanta sig med placeringsmarknaden och olika placeringsalternativ.  Kunden ska vid behov vända sig till sin skatteexpert eller en annan konsult inom affärsverksamhet eller placeringstjänster. Ytterligare information om beskattning finns också på www.skatt.fi.

Detta material utgör inte någon placeringsanalys utan det är marknadsföringsmaterial från FIM. Framtagandet av detta material står därmed inte under regler och stadgar som gäller placeringsanalysens oberoende och de handelsbegränsningar som ingår i denna reglering. Informationen i detta material utgör inte heller investeringsrådgivning enligt lagen om investeringstjänster. Vid utformandet av materialet har inte mottagarens ekonomiska ställning eller andra omständigheter i det personliga läget beaktats, utan syftet med materialet är att ge allmän information om finansiella instrument/marknader/placeringsverksamhet som presenteras där och därmed fungera som marknadsföringsmaterial för de finansiella instrument/marknader/placeringsåtgärder som materialet behandlar.

Den information om tjänsteleverantören som lagen om investeringstjänster kräver, information om distansförsäljning enligt konsumentskyddslagen och beskrivningar av de risker som ansluter sig till finansiella instrument finns tillgängliga på www.fim.com. Kunden uppmanas ta del av denna information innan placeringsbeslut fattas.

Detta material är avsett endast för en namngiven mottagare. Mottagaren har inte rätt att överlåta, kopiera, reproducera eller på annat sätt överföra detta material till tredje part utan FIMs samtycke. Upphovsrätten © och alla andra immateriella rättigheter till detta material tillhör FIM och samtliga rättigheter förbehålls i alla länder.

Detta material eller kopior av det får inte distribueras i USA eller mottagare i USA så att det strider mot de begränsningar som lagen i USA ställer. Distribution av materialet i USA kan betraktas som en förbrytelse mot dessa lagar.

Telefonsamtal med FIMs representanter kan spelas in och användas vid avgörande av tvister.