In i höstdimman

Coronaviruset, återhämtningen i ekonomin, stimulansåtgärderna, jakten på avkastning och valet i USA är stora frågetecken för investerarna mot slutet av året. Utvecklingen går i rätt riktning på många håll, men marknaden har redan förberett sig på mycket av det goda. Det lönar sig att hänga med i marknadsutvecklingen, men vi står inför plötsliga svängningar då höstdimman lägger sig.

Den positiva utvecklingen på marknaden fortsatte i augusti. Mätt i lokala valutor har aktierna redan stigit till nya rekordnivåer som är högre än i början av året. Coronaviruset fryste alltså inte aktiemarknaden permanent efter den elva år långa uppgången, trots den plötsliga kraschen på våren. Staternas och centralbankernas massiva stimulansåtgärder, megaföretagens erövring av världen och investerarnas jakt på avkastning har gett marknaden en stark skjuts uppåt, även om ekonomin under samma tid ligger långt efter fjolårets siffror.

”Trend is your friend”, det vill säga att kämpa mot marknadskrafterna leder ingen vart. Aktievärderingarna och investerarnas höga förväntningar avskräcker, men så länge ekonomin inte kraschar, längtar investerarna efter att jaga avkastning. För närvarande flödar pengarna framför allt till de allra hetaste köpobjekten, vilket ökar risken för en plötslig vändning lite senare.

Vi fortsätter med neutral vikt för aktier i våra portföljer, eftersom vi förväntar oss en ombytlig höst på marknaden. Höstdimman skymmer sikten och vi står inför både negativa och positiva överraskningar, och därför är en balanserad portföljhelhet det bästa på lång sikt. Vi har ställt in siktet på avkastning på de marknader som klarat ekonomin bäst genom att övervikta aktiemarknaderna i USA och Japan, men å andra sidan skyddar vi portföljerna mot ekonomiska bakslag med hjälp av statsobligationer. I höstens portföljer bereder vi oss på såväl regniga som lite soligare dagar.

Det finns mycket att diskutera – höstens investeringsteman

Detta år har medfört överraskningar, och eftersom det ännu återstår en tredjedel av året kan vi säkert vänta oss många nya vändningar. Sentimentet bland investerarna förändras då höstdagarna blir mörkare. Eftersom vi dessutom har en exceptionellt snabb uppåtstuds bakom oss, kommer investerarna att kastas mellan oro och begär. Vi har granskat höstens hetaste teman som kommer att styra marknadens riktning.

Tema 1: Corona – med eller utan vaccin
De flesta trodde att coronaviruset skulle gå hårt åt marknaden i år, men efter raset på våren har effekterna på marknaden varit ringa. Investerarna förlitar sig på att smittan är under kontroll och att den inte kommer att orsaka någon ny tvärbromsning i ekonomin. En andra våg har mer eller mindre avfärdats med en axelryckning på marknaden. Det finns risk för att viruset fortsätter att härja under en längre tid och att ekonomierna fortfarande inte kan öppnas upp helt under de närmaste månaderna. I så fall börjar de ekonomiska skadorna att hopa sig och de kan inte sopas under statens penningsäck i all oändlighet. Ett vaccin skulle innebära en stor lättnad och skapa förtroende i detta läge och också höja aktiekurserna på kort sikt. Den allmänna förväntningen är dock att ett vaccin kommer att tas fram ganska snabbt, och därför ingår redan mycket av förväntningarna i marknadspriserna.

Tema 2: Återhämtning, men i vilken takt?
Bottennoteringarna inom ekonomin och resultaten inträffade under årets andra kvartal, då nedstängningen av ekonomin var som värst. På sommaren fick vi nyheter om förbättrade ekonomiska indikatorer och i höst kommer fler nyheter. Hittills har det varit tillräckligt med en vändning till det bättre för att aktierna ska gå upp. Framöver kommer dock även nivån på förbättringen att ha betydelse. Aktieinvesterarna väntar redan på en snabb återhämtning till de tidigare nivåerna. Det har skett en V-formad vändning från bottennoteringarna enligt många mätare, men det finns en risk för att V:ets högra sida sluttar mer än man hoppats. Coronaviruset har skadat ekonomin stort och detta lämnar spår under lång tid. En del av de ekonomiska sektorerna och företagen återhämtar sig snabbt, men många kommer att känna av problemen under lång tid.

Tema 3: Ekonomins konstgjorda andning kommer att pågå länge
Som motvikt till den svaga ekonomin under det senaste halvåret har stimulansboosten från såväl staterna som centralbankerna varit oöverträffad. Staterna har räddat ekonomin från undergång genom sina stödåtgärder och centralbankerna har öppnat kranarna på vid gavel för staterna. Stimulansen är en stor orsak till att uppgången på finansmarknaden har varit så kraftig. Många är oroade över hur länge myndigheterna kan upprätthålla ekonomin med den konstgjorda andningen. Det är inte möjligt hur länge som helst − någon gång måste ekonomin stå på egna fötter, men tills vidare utlovas fortsatta stödåtgärder. Vid behov kommer de också att utökas, om utsikterna försämras i övrigt. Myndigheterna är fortfarande investerarens bästa vän.

Tema 4: Avkastningsbegär kosta vad det kosta vill
En stor del av investerarna blev överraskade på våren då marknaden snabbt vände nedåt, men också uppåt. Världen är full av investeringstillgångar som söker lukrativa objekt. Uppgångståget avgick i mars och är inte lätt att stoppa, eftersom penningflödet bakom är enormt. Under de senaste månaderna har tåget lätt röjt alla små hinder och bakslag ur vägen. Allt fler investerare som hoppade av tåget i början har varit tvungna att övervinna pessimismen och hoppa på tåget igen för att hinna med i marknadsuppgången, vilket har ökat farten ytterligare.

Marknadsuppgången är på många håll större än det ekonomiska läget medger, men hittills har farten inte avtagit. Visst finns det utmaningar lite överallt, men var och en planerar att hoppa av tåget just innan det sker en vändning nedåt. Timing är emellertid en mycket svår konst och därför är det viktigt att ha tålamod i stundens hetta. Många ”heta” investeringsobjekt håller redan på att bli investeringsbubblor. Detta innebär ingen omedelbar vändning nedåt, utan bubblan kan fortsätta att expandera, men det är inte läge att bli för girig.

Tema 5: Valet närmar sig i USA
Höstens absoluta samtalsämne nummer ett är presidentvalet i USA i början av november. Oftast är valen mycket omtalade, men deras verkliga effekt på marknaden är mindre, och så kan det mycket väl bli även denna gång. De hetaste valtemana är handelskriget, statsstöden under coronatiden, eventuella höjningar av företagsskatten och demonstrationerna mot rasism. Även om makten skiftar är det inte värt att förvänta sig några snabba politiska vändningar på andra sidan Atlanten, eftersom även presidentens händer är bundna på grund av det ekonomiska läget och det politiska fältet.

Tiden före ett val är ofta bra på investeringsmarknaden, eftersom politikerna lovar allt gott till folket för att försäkra sig om en valvinst. Dessutom kommer många ihåg rallyt på aktiemarknaden för fyra år sedan då Donald Trump blev president, och därför kan förhoppningarna vara höga inför valet i USA. Valet kan däremot följas av en svacka, eftersom förväntningarna trissats upp och den framtida presidenten inte kommer att kunna hålla alla löften.

Marknadssyn september 2020

Lippo Suominen

chefsstrateg | Twitter: @LippoSuominen

+358 50 345 5692

Materialet har sammanställts av:

    • FIM Kapitalförvaltning Ab (FO-nummer 0979133-9), huvudbransch: förvaltning av placeringsfonder och alternativa investeringsfonder samt kapitalförvaltning och sammanhörande tjänster (nedan ”FIM”)
    • Adress: Mikaelsgatan 9, 00100 Helsingfors, www.fim.com
    • Bolaget är registrerat i Patent- och registerstyrelsens handelsregister och har beviljats auktorisation enligt lagen om placeringsfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.
    • Bolagets verksamhet övervakas av Finansinspektionen (Snellmansgatan 6, PB 159, 00101 Helsingfors, www.finansinspektionen.fi).

Uppgifterna i detta material är informativa till sin natur och bör inte betraktas som uppmaningar till utförande av transaktioner gällande enskilda finansiella instrument.

FIM ansvarar inte för transaktioner som gjorts utifrån detta material. Placeringsverksamhet är alltid förknippad med ekonomiska risker och kunden ansvarar själv för de ekonomiska konsekvenserna av sina placeringsbeslut och deras inverkan på beskattningen. Avkastningen kan utebli och det placerade kapitalet gå förlorat.

Det finansiella instrumentets historiska utveckling avgör inte nödvändigtvis den framtida utvecklingen. Innan placeringsbeslut fattas ska kunden omsorgsfullt bekanta sig med placeringsmarknaden och olika placeringsalternativ.  Kunden ska vid behov vända sig till sin skatteexpert eller en annan konsult inom affärsverksamhet eller placeringstjänster. Ytterligare information om beskattning finns också på www.skatt.fi.

Detta material utgör inte någon placeringsanalys utan det är marknadsföringsmaterial från FIM. Framtagandet av detta material står därmed inte under regler och stadgar som gäller placeringsanalysens oberoende och de handelsbegränsningar som ingår i denna reglering. Informationen i detta material utgör inte heller investeringsrådgivning enligt lagen om investeringstjänster. Vid utformandet av materialet har inte mottagarens ekonomiska ställning eller andra omständigheter i det personliga läget beaktats, utan syftet med materialet är att ge allmän information om finansiella instrument/marknader/placeringsverksamhet som presenteras där och därmed fungera som marknadsföringsmaterial för de finansiella instrument/marknader/placeringsåtgärder som materialet behandlar.

Den information om tjänsteleverantören som lagen om investeringstjänster kräver, information om distansförsäljning enligt konsumentskyddslagen och beskrivningar av de risker som ansluter sig till finansiella instrument finns tillgängliga på www.fim.com. Kunden uppmanas ta del av denna information innan placeringsbeslut fattas.

Detta material är avsett endast för en namngiven mottagare. Mottagaren har inte rätt att överlåta, kopiera, reproducera eller på annat sätt överföra detta material till tredje part utan FIMs samtycke. Upphovsrätten © och alla andra immateriella rättigheter till detta material tillhör FIM och samtliga rättigheter förbehålls i alla länder.

Detta material eller kopior av det får inte distribueras i USA eller mottagare i USA så att det strider mot de begränsningar som lagen i USA ställer. Distribution av materialet i USA kan betraktas som en förbrytelse mot dessa lagar.

Telefonsamtal med FIMs representanter kan spelas in och användas vid avgörande av tvister.