Inget år är det andra likt

Investerarna har ett mycket lukrativt år och decennium bakom sig. Inför det nya decenniet är klimatet detsamma som under föregående årtionde, det vill säga den ekonomiska tillväxten är måttlig, företagen är ekonomins starkaste länk och centralbankernas stimulans håller räntorna nere. Förväntningarna har emellertid ökat, vilket gör att aktiernas triumftåg inte kan fortsätta på samma sätt och därför går vi in i det nya året med neutral vikt för aktier.

För investerarna var 2010-talet och särskilt decenniets sista år en guldålder. Aktiemarknaden gick upp under hela tioårsperioden. Sist och slutligen var aktieavkastningen i euro totalt 213 procent, det vill säga den genomsnittliga uppgången per år var 12 procent. Avslutet på detta aktiernas decennium var dessutom utmärkt, eftersom fjolårets aktierally på nästan 30 procent var exceptionellt kraftigt till och med för den aktuella tidsperioden.

Det är värt att tillägga att aktieinvesterarna inte är de enda som har ett lukrativt decennium bakom sig. De ständigt sjunkande räntorna gav obligationsavkastningen medvind. Avkastningen av statsobligationerna i euroområdet under det senaste decenniet var över 50 procent och för de mer riskfyllda high yield-företagsobligationerna 115 procent. Även priserna på fastigheter och skog steg kraftigt. I själva verket var penningmarknaden och depositionerna de enda investeringsobjekten som inte deltog i avkastningsfesten. De gav bara ett par procent i avkastning under hela decenniet.

Fortsätter det på samma sätt i tio år till?

Inför det nya decenniet liknar investeringsklimatet i många avseenden utfallet under 2010-talet – den globala tillväxten är måttlig, räntorna låga och politiken medför risker. Det är dock svårt för investerarna att upprepa samma triumf som under det gångna decenniet. Detta beror för det första på att aktierna redan har genomgått en så positiv fas och för det andra på att det inte går att skapa samma positiva överraskningar när förväntningarna är höga. I efterdyningarna av finanskrisen 2009 var förväntningarna mycket dystra, medan förtroendet för utsikterna nu är klart bättre och rean på marknaden är över. Hur ser de olika grundläggande faktorerna på marknaden ut inför det nya decenniet?

Ekonomin
Ett decennium utan recession är exceptionellt. På 2020-talet får vi säkerligen en recession i något skede, men den goda nyheten är att den omedelbara risken för en recession återigen har minskat på marknaden. På det stora hela kommer 2020-talet att vara en tid av gradvis avtagande ekonomisk tillväxt. Den minskade nativiteten är inte bara ett finländskt fenomen, utan befolkningen åldras i hela världen, vilket leder till långsammare tillväxt framöver. Under de senaste decennierna har den ekonomiska tillväxten rätt långt finansierats med skulder, men nu är skuldsättningen redan så hög att det är svårt att få samma stöd. Tillväxten kommer inte att kollapsa förutom möjligen tillfälligt vid en recession i något skede, men den kommer inte heller att vara särskilt snabb.

Företagen
Företagen har varit världsekonomins stora vinnare under detta årtusende. Måttlig ekonomi, globalisering, låg beskattning, låga löneförhöjningar, låga räntor och många andra omständigheter har gång på gång spelat företagen i händerna. Företagen går också starka in i det nya decenniet, men det är svårare än tidigare att förbättra resultaten. Globaliseringstoppen är förbi och protektionismen ökar på många håll. Protektionismen är rena giftet för ekonomin, men särskilt för företagen, eftersom den begränsar deras verksamhet och både förhindrar försäljningen och ökar kostnaderna. Den ökande protektionismen är en stor hotbild både för företagen och för ekonomin under det nya decenniet. Det finns ännu inga tecken på andra hot, såsom stramare beskattning, högre löner eller inflation, och därför är företagens resultatförmåga fortfarande stark, även om tillväxttakten avtar.

Centralbankerna
Den största förändringen för investerarna på 2010-talet var att räntorna rasade globalt. Centralbankernas stora stimulansåtgärder har lett till superlåga räntor, vilket har backat upp aktierna på många sätt. Ekonomins återhämtning, de låga finansieringskostnaderna, den låga alternativa avkastningen och den rikliga likviditeten har alla sporrat aktieuppgången. Nu är emellertid räntorna så låga att en räntenedgång inte ger aktierna samma stöd. Men det är också svårt att föreställa sig någon betydande ränteuppgång och därför skapar inte heller räntorna någon motvind för aktierna under det kommande decenniet. I förhållande till de obefintliga räntorna är aktierna fortfarande attraktiva. En dag kommer räntorna att stiga, men för den som väntar blir tiden lång, vilket de japanska räntorna som legat kring noll redan i 30 år visat.

Förväntningarna
En stor skillnad jämfört med situationen för tio år sedan är investerarnas förväntningar. På den tiden levde vi ännu i efterdyningarna av finanskrisen och var hela tiden rädda för en ny ekonomisk kris. Försiktigheten kan vara en förklaring till varför det inte blev någon recession och varför marknaden har stigit så länge. Vanligen upphör högkonjunkturer på grund av en överdriven eufori och vårdslös risktagning. Försiktighet rådde under 2010-talet, vilket begränsade utsvävningarna. Inför 2020-talet har investerarna ett högre förtroende. Under de senaste tio åren har förväntningarna varit låga och aktievärderingen måttlig, men med tiden har förväntningarna ökat och värderingarna stigit, vilket gör en aktieuppgång mer sårbar.

Måttligare fart

Utgångsläget är måttligt inför det nya året och decenniet. Den närmaste tidens oro för en recession och ett ras har lättat, men förväntningarna har samtidigt blivit för positiva på flera håll som en följd av den kraftiga marknadsuppgången. Vi går in i det nya året med en neutral vikt för aktier och räntor i våra portföljer.

Efter de goda nyheterna relaterat till handelskriget prövas marknaden för första gången i januari då företagens resultatperiod börjar. Då får vi den första föraningen om huruvida företagen har det som krävs för en önskad resultatförbättring, som skulle behövas för en fortsatt marknadsuppgång. Presidentvalet i USA i november är ett annat ämne som kommer att dominera diskussionen i år. Potential till turbulens och farliga situationer finns det alltså gott om på marknaden.

Bland aktiemarknaderna är Finland, som låg något efter de andra marknaderna i fjol, vår favorit. I december steg Helsingforsbörsen kraftigt efter höstens melankoli. Ordentlig utdelning och måttligare värdering gör Helsingforsbörsen attraktiv och den drar också klart nytta av stabilare ekonomiska utsikter globalt. Japan å andra sidan ingår inte i våra portföljer, eftersom ekonomin går trögt och valutan genererar en volatil avkastning.

Marknadssyn januari 2020

Lippo Suominen

chefsstrateg | Twitter: @LippoSuominen

+358 50 345 5692

Materialet har sammanställts av:

    • FIM Kapitalförvaltning Ab (FO-nummer 0979133-9), huvudbransch: förvaltning av placeringsfonder och alternativa investeringsfonder samt kapitalförvaltning och sammanhörande tjänster (nedan ”FIM”)
    • Adress: Mikaelsgatan 9, 00100 Helsingfors, www.fim.com
    • Bolaget är registrerat i Patent- och registerstyrelsens handelsregister och har beviljats auktorisation enligt lagen om placeringsfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.
    • Bolagets verksamhet övervakas av Finansinspektionen (Snellmansgatan 6, PB 159, 00101 Helsingfors, www.finansinspektionen.fi).

Uppgifterna i detta material är informativa till sin natur och bör inte betraktas som uppmaningar till utförande av transaktioner gällande enskilda finansiella instrument.

FIM ansvarar inte för transaktioner som gjorts utifrån detta material. Placeringsverksamhet är alltid förknippad med ekonomiska risker och kunden ansvarar själv för de ekonomiska konsekvenserna av sina placeringsbeslut och deras inverkan på beskattningen. Avkastningen kan utebli och det placerade kapitalet gå förlorat.

Det finansiella instrumentets historiska utveckling avgör inte nödvändigtvis den framtida utvecklingen. Innan placeringsbeslut fattas ska kunden omsorgsfullt bekanta sig med placeringsmarknaden och olika placeringsalternativ.  Kunden ska vid behov vända sig till sin skatteexpert eller en annan konsult inom affärsverksamhet eller placeringstjänster. Ytterligare information om beskattning finns också på www.skatt.fi.

Detta material utgör inte någon placeringsanalys utan det är marknadsföringsmaterial från FIM. Framtagandet av detta material står därmed inte under regler och stadgar som gäller placeringsanalysens oberoende och de handelsbegränsningar som ingår i denna reglering. Informationen i detta material utgör inte heller investeringsrådgivning enligt lagen om investeringstjänster. Vid utformandet av materialet har inte mottagarens ekonomiska ställning eller andra omständigheter i det personliga läget beaktats, utan syftet med materialet är att ge allmän information om finansiella instrument/marknader/placeringsverksamhet som presenteras där och därmed fungera som marknadsföringsmaterial för de finansiella instrument/marknader/placeringsåtgärder som materialet behandlar.

Den information om tjänsteleverantören som lagen om investeringstjänster kräver, information om distansförsäljning enligt konsumentskyddslagen och beskrivningar av de risker som ansluter sig till finansiella instrument finns tillgängliga på www.fim.com. Kunden uppmanas ta del av denna information innan placeringsbeslut fattas.

Detta material är avsett endast för en namngiven mottagare. Mottagaren har inte rätt att överlåta, kopiera, reproducera eller på annat sätt överföra detta material till tredje part utan FIMs samtycke. Upphovsrätten © och alla andra immateriella rättigheter till detta material tillhör FIM och samtliga rättigheter förbehålls i alla länder.

Detta material eller kopior av det får inte distribueras i USA eller mottagare i USA så att det strider mot de begränsningar som lagen i USA ställer. Distribution av materialet i USA kan betraktas som en förbrytelse mot dessa lagar.

Telefonsamtal med FIMs representanter kan spelas in och användas vid avgörande av tvister.