Inte bara värmebölja

Början på detta speciella år kommer inte att ge investerarna någon avkastning, men sist och slutligen inte heller några större förluster. Vi har dock fått många goda lärdomar. Världen är full av överraskningar och marknaden överdriver väldigt mycket i båda riktningarna, men det finns förvånansvärt mycket stöd för aktier när det kommer till kritan. Framtiden kommer också att vara oförutsägbar och därför gör vi bäst i att ha tålamod i sommar.

Berg- och dalbanan på marknaden har i år fått investerarna att vackla mellan känsla och handling. Den branta nedgången och oron över en lågkonjunktur förbyttes snabbt mot ett raskt uppgångsrally och en förhoppning om att recessionen snart ska gå över. Svaret finns säkert i sista hand någonstans mellan dessa två världar, men i år har marknaden glömt att det finns ett mellanläge. I år har det varit antingen sol eller regn, eftersom alla marknader har gått i samma riktning samtidigt.

Måttlig undervikt

Ingången av sommaren handlade om både distansarbete på sommarstugan och värmebölja på marknaden. Värmeböljan kan dock inte pågå för evigt. Under senare tid har riskerna på aktiemarknaden ignorerats en efter en, trots att omgivningen har varit minst sagt krävande. Aktierna kan inte fortsätta att gå upp i all oändlighet, om det inte blir bättre drag i ekonomin. Även om coronaläget har lättat ordentligt i Finland, är situationen inte lika bra överallt. I många tillväxtländer och nu senast i USA håller antalet coronasmittade på att öka. Ekonomin kan inte fungera normalt förrän coronaläget är under kontroll, och om inte ekonomin vänder och börjar växa vilar aktieuppgången på en bräcklig grund. I slutet av juni återgick vi igen till lätt undervikt för aktier i våra portföljer, då de steg i takt med marknaden till närapå neutral nivå.

Å andra sidan har för stor pessimism inte heller lönat sig i år, utan smidiga ändringar i portföljerna har varit bäst. När aktierna gick ner på våren höll vi på att öka aktievikten trots marknadsoron. Det visade sig vara en bra strategi, eftersom aktierna har gått upp i rask takt från bottennoteringarna i mars, då den värsta oron gick över och den otroliga stimulansen gynnade aktierna. Stimulansen kan inte förhindra en recession, men den kan lindra den. Framför allt investeringsmarknaden har blommat upp på nytt tack vare stimulansåtgärderna, eftersom centralbankernas pengar har flödat till de riskfyllda marknaderna i jakt på avkastning. Det finns fortfarande mycket pengar som väntar på bättre köptillfällen vilket begränsar möjligheten för en nedgång, och därför fortsätter vi tills vidare med måttlig undervikt för aktier i våra portföljer.

Utvalda marknadsfavoriter

Även på räntemarknaden gick de mest riskfyllda obligationerna upp kraftigt under senvåren. Både high yield-företagsobligationerna och tillväxtländernas obligationer har stigit med över 10 procent sedan bottennoteringarna. I slutet av juni minskade vi vikten för tillväxtländernas obligationer i våra portföljer efter uppgången. Tillväxtländernas räntor har sjunkit och valutorna stärkts, vilket innebär att avkastningspotentialen är liten framöver och riskerna höga då världsekonomin söker ny tillväxt. Däremot ökade vi vikten för statsobligationer för att skydda portföljhelheten mot ekonomiska motgångar.

Bland aktieinvesteringarna fortsätter vi med övervikt för USA och Japan på bekostnad av Finland och Europa. Stelheten och meningsskiljaktigheterna i Europa har försämrat tillväxtutsikterna redan under lång tid och ingen förändring finns i sikte. Däremot har USA och Japan snabbare dragit nytta av sina möjligheter att öka stimulansboosten, vilket också stöder aktierna i dessa länder. Varje aktieregion har sina styrkor och svagheter, men i detta läge föredrar vi stabilare marknader som vanligen klarar av turbulensen bättre.

Nya lärdomar

Trots förhoppningarna kommer andra halvåret knappast att vara lätt för investerarna. De höga förväntningarna och den extrema osäkerheten som coronaläget, ekonomin och beslutsfattarnas agerande ger upphov till håller marknaden på helspänn. Det kommer alltså att förekomma turbulens på marknaden även framöver. Vi kan emellertid ta med oss några nya lärdomar och erfarenheter från våren nu när vi har siktet inställt på hösten.

Var beredd på överraskningar. Inför detta år kunde ingen förvänta sig att en global viruspandemi skulle orsaka ett aktieras eller gissa hur kraftig uppgången skulle bli i slutet av mars. Hur kan vi förbereda oss på detta? Genom diversifiering. Det är just för sådana överraskningar som vi måste diversifiera investeringarna så att alla investeringar inte sviker samtidigt, men å andra sidan så att vi också får ta del av avkastningen.

Marknaden följer alltid förväntningarna, inte de verkliga händelserna. Om man förväntar sig en lågkonjunktur, är en recession en bra nyhet. Men om man förväntar sig stimulans för en biljon av centralbanken, är en halv biljon en besvikelse. I vår har nyheterna om ekonomin och resultaten nästan uteslutande varit dåliga, men investerarna hade förväntat sig ännu sämre nyheter. Sist och slutligen var de positivt överraskade, vilket gynnade aktieuppgången.

Underskatta inte politikernas och centralbankernas vilja och förmåga att rädda ekonomin och marknaden. Varken politiker eller centralbankirer vill vara syndabockar för ekonomins fall och därför har båda visat att de gör vad som helst för att rädda ekonomin, även om de vet att åtgärderna på lång sikt är mycket riskabla. Det blir efterträdarnas problem. Här och nu är myndigheterna investerarnas bästa vänner.

Förväntningarna på marknadsrörelserna på kort sikt är fulla av överraskningar. Mycket av den förväntade utvecklingen förverkligas vanligen förr eller senare, men för den som väntar blir tiden lång. Som vi har sett kan ekonomin och marknaden gå skilda vägar under förvånansvärt lång tid, även om de slutligen möts. Det lönar sig inte att eftersträva fulländning på marknaden (jag köper bara när kurserna är låga och säljer när de är höga), utan det är bättre att anpassa portföljen efter situationen.

Marknadssyn juli 2020

Lippo Suominen

chefsstrateg | Twitter: @LippoSuominen

+358 50 345 5692

Materialet har sammanställts av:

    • FIM Kapitalförvaltning Ab (FO-nummer 0979133-9), huvudbransch: förvaltning av placeringsfonder och alternativa investeringsfonder samt kapitalförvaltning och sammanhörande tjänster (nedan ”FIM”)
    • Adress: Mikaelsgatan 9, 00100 Helsingfors, www.fim.com
    • Bolaget är registrerat i Patent- och registerstyrelsens handelsregister och har beviljats auktorisation enligt lagen om placeringsfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.
    • Bolagets verksamhet övervakas av Finansinspektionen (Snellmansgatan 6, PB 159, 00101 Helsingfors, www.finansinspektionen.fi).

Uppgifterna i detta material är informativa till sin natur och bör inte betraktas som uppmaningar till utförande av transaktioner gällande enskilda finansiella instrument.

FIM ansvarar inte för transaktioner som gjorts utifrån detta material. Placeringsverksamhet är alltid förknippad med ekonomiska risker och kunden ansvarar själv för de ekonomiska konsekvenserna av sina placeringsbeslut och deras inverkan på beskattningen. Avkastningen kan utebli och det placerade kapitalet gå förlorat.

Det finansiella instrumentets historiska utveckling avgör inte nödvändigtvis den framtida utvecklingen. Innan placeringsbeslut fattas ska kunden omsorgsfullt bekanta sig med placeringsmarknaden och olika placeringsalternativ.  Kunden ska vid behov vända sig till sin skatteexpert eller en annan konsult inom affärsverksamhet eller placeringstjänster. Ytterligare information om beskattning finns också på www.skatt.fi.

Detta material utgör inte någon placeringsanalys utan det är marknadsföringsmaterial från FIM. Framtagandet av detta material står därmed inte under regler och stadgar som gäller placeringsanalysens oberoende och de handelsbegränsningar som ingår i denna reglering. Informationen i detta material utgör inte heller investeringsrådgivning enligt lagen om investeringstjänster. Vid utformandet av materialet har inte mottagarens ekonomiska ställning eller andra omständigheter i det personliga läget beaktats, utan syftet med materialet är att ge allmän information om finansiella instrument/marknader/placeringsverksamhet som presenteras där och därmed fungera som marknadsföringsmaterial för de finansiella instrument/marknader/placeringsåtgärder som materialet behandlar.

Den information om tjänsteleverantören som lagen om investeringstjänster kräver, information om distansförsäljning enligt konsumentskyddslagen och beskrivningar av de risker som ansluter sig till finansiella instrument finns tillgängliga på www.fim.com. Kunden uppmanas ta del av denna information innan placeringsbeslut fattas.

Detta material är avsett endast för en namngiven mottagare. Mottagaren har inte rätt att överlåta, kopiera, reproducera eller på annat sätt överföra detta material till tredje part utan FIMs samtycke. Upphovsrätten © och alla andra immateriella rättigheter till detta material tillhör FIM och samtliga rättigheter förbehålls i alla länder.

Detta material eller kopior av det får inte distribueras i USA eller mottagare i USA så att det strider mot de begränsningar som lagen i USA ställer. Distribution av materialet i USA kan betraktas som en förbrytelse mot dessa lagar.

Telefonsamtal med FIMs representanter kan spelas in och användas vid avgörande av tvister.