Gå direkt till innehållet

Nyheter om ett vaccin gav överavkastning

Läkemedelsbolaget Pfizer meddelade igår att bolagets vaccin ger mer än 90 procents skydd mot allvarliga fall av covid-19. Resultaten kom drygt en vecka senare än bolaget tidigare hade meddelat, men å andra sidan har forskningen nu kommit ännu längre än väntat.

I Pfizers studie har hela 94 fall av bekräftad covid-19 framkommit, medan marknaden förväntade sig att bolaget skulle ge ut de första mellanrapporterna om 32 fall. Analysen avslutas när antalet fall uppgår till 164.

USA:s läkemedelsmyndighet FDA har meddelat att den godkänner vaccin som ger mer än 50 procents skydd och som har visats vara säkra. Pfizers säkerhetsresultat kommer kanske redan nästa vecka. Efter detta kan bolaget ansöka om nödlicens för vaccinet.

Pfizer har förberett sig för att framställa 1,3 miljarder vaccindoser före slutet av nästa år. Om en person ges två doser, räcker vaccinet till 650 miljoner människor. USA och Japan har sett till att de kommer att få största delen av vaccinleveranserna för sig själva.

Om Pfizer lyckas bådar detta också gott för Modernas vaccinprojekt, eftersom båda helt bygger på ny budbärar-RNA-teknik där kroppen inte utsätts för ett avdödat, försvagat eller sönderdelat virus, utan kroppens celler luras att producera rätt proteiner genom att förse cellen med manipulerade byggnadsinstruktioner. Under de närmaste månaderna väntas resultat också från Johnson&Johnsons och AstraZenecas vaccinstudier.

Kursvolatiliteten kan mycket väl fortsätta

I aktievalet i fonderna FIM USA och FIM Brands har vi beaktat eventuella positiva vaccinresultat i år. Ett effektivt vaccin leder till inprisning av återgången till en mer normal samhällsverksamhet. I FIM USA:s portfölj var vikten för aktier i företag som blivit lidande av covid-19-pandemin 10,9 procent i fredags.

Fonden har innehav i två flygbolag, ett kryssningsrederi, en flygplansunderleverantör och ett cateringbolag. En stor förändring i FIM Brands i år har varit en betydande undervikt för säkrare dagligvaruföretag i förhållande till mer cykliska bolag som tillhandahåller sällanköpsvaror. Vi gjorde ändringen efter kursraset i våras. Bland de företag som blivit lidande av covid-19-pandemin har FIM Brands innehav i två cateringbolag, en hotellkedja, ett kryssningsrederi, en kedja för flygplatsbutiker och en restauranggrossist. Deras andel av FIM Brands-portföljen är 11,4 procent.

Överviktning av företag som blivit lidande av covid-19-pandemin ledde till betydande överavkastning i ovannämnda fonder på måndagen. Inprisningen av nyheterna om ett vaccin var kraftig och den stora kursvolatiliteten kan mycket väl fortsätta. Nyheterna om ett effektivt vaccin påverkar inte bara de bolag som blivit lidande av covid-19-pandemin, utan kan också leda till en större övergång till billigare värdeaktier.

Som motvikt till de positiva nyheterna om ett vaccin verkar det akuta virusläget förvärras. I investerarnas ena vågskål finns en akut dysterhet i vinter och i den andra vågskålen hoppet om ett vaccin våren och sommaren 2021.

Materialet har sammanställts av:

    • FIM Kapitalförvaltning Ab (FO-nummer 0979133-9), huvudbransch: förvaltning av placeringsfonder och alternativa investeringsfonder samt kapitalförvaltning och sammanhörande tjänster (nedan ”FIM”)
    • Adress: Mikaelsgatan 9, 00100 Helsingfors, www.fim.com
    • Bolaget är registrerat i Patent- och registerstyrelsens handelsregister och har beviljats auktorisation enligt lagen om placeringsfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.
    • Bolagets verksamhet övervakas av Finansinspektionen (Snellmansgatan 6, PB 159, 00101 Helsingfors, www.finansinspektionen.fi).

Uppgifterna i detta material är informativa till sin natur och bör inte betraktas som uppmaningar till utförande av transaktioner gällande enskilda finansiella instrument.

FIM ansvarar inte för transaktioner som gjorts utifrån detta material. Placeringsverksamhet är alltid förknippad med ekonomiska risker och kunden ansvarar själv för de ekonomiska konsekvenserna av sina placeringsbeslut och deras inverkan på beskattningen. Avkastningen kan utebli och det placerade kapitalet gå förlorat.

Det finansiella instrumentets historiska utveckling avgör inte nödvändigtvis den framtida utvecklingen. Innan placeringsbeslut fattas ska kunden omsorgsfullt bekanta sig med placeringsmarknaden och olika placeringsalternativ.  Kunden ska vid behov vända sig till sin skatteexpert eller en annan konsult inom affärsverksamhet eller placeringstjänster. Ytterligare information om beskattning finns också på www.skatt.fi.

Detta material utgör inte någon placeringsanalys utan det är marknadsföringsmaterial från FIM. Framtagandet av detta material står därmed inte under regler och stadgar som gäller placeringsanalysens oberoende och de handelsbegränsningar som ingår i denna reglering. Informationen i detta material utgör inte heller investeringsrådgivning enligt lagen om investeringstjänster. Vid utformandet av materialet har inte mottagarens ekonomiska ställning eller andra omständigheter i det personliga läget beaktats, utan syftet med materialet är att ge allmän information om finansiella instrument/marknader/placeringsverksamhet som presenteras där och därmed fungera som marknadsföringsmaterial för de finansiella instrument/marknader/placeringsåtgärder som materialet behandlar.

Den information om tjänsteleverantören som lagen om investeringstjänster kräver, information om distansförsäljning enligt konsumentskyddslagen och beskrivningar av de risker som ansluter sig till finansiella instrument finns tillgängliga på www.fim.com. Kunden uppmanas ta del av denna information innan placeringsbeslut fattas.

Detta material är avsett endast för en namngiven mottagare. Mottagaren har inte rätt att överlåta, kopiera, reproducera eller på annat sätt överföra detta material till tredje part utan FIMs samtycke. Upphovsrätten © och alla andra immateriella rättigheter till detta material tillhör FIM och samtliga rättigheter förbehålls i alla länder.

Detta material eller kopior av det får inte distribueras i USA eller mottagare i USA så att det strider mot de begränsningar som lagen i USA ställer. Distribution av materialet i USA kan betraktas som en förbrytelse mot dessa lagar.

Telefonsamtal med FIMs representanter kan spelas in och användas vid avgörande av tvister.