Till varje pris

I vår har aktiemarknaden visat att den långsiktiga uppgången inte kan avbrytas hur lätt som helst. Recession, resultatfall och politiska spänningar har fått en biroll, i takt med att den ekonomiska stimulansen och jakten på avkastning har övervunnit pessimismen. Underlaget för en uppgång är emellertid svagt utan fortlöpande ekonomisk stimulans och därför fortsätter vi på den försiktiga linjen i våra portföljer.

Många investerare kommer garanterat att minnas berg- och dalbanan på marknaden i vår. Alla blev förskräckta över att den över tio år långa stigande aktietrenden bröts och aktiemarknaden rasande snabbt sjönk med över 30 procent. Lika överraskade – om än positivt – blev investerarna av uppgången på över 30 procent på senvåren. Uppåtstudsen har varit mycket kraftig och därför ligger de globala aktierna endast knappt tio procent under noteringarna vid årsskiftet och drygt tio procent under topparna i februari. Vi har fortfarande inte fått genuint goda ekonomi- eller marknadsnyheter och kan därför ställa frågan om uppgången är förnuftig eller inte.

Tre pådrivande faktorer bakom uppgången

Aktieuppgången sedan bottennoteringarna under våren är delvis motiverad, men att uppgången är så kraftig avskräcker. Historiskt vet vi att marknaden överdriver i båda riktningarna och därför kan vi vänta oss volatilitet även framdeles. Som vanligt finns det många orsaker till uppåtstudsen. En del av dem är mer långvariga, medan en del är övergående, och därför måste investeraren vara skärpt även framöver.

En lättnadens suck
För det första var chocken på grund av corona väldigt stor i våras och vid en sådan skräll målar man ofta fan på väggen i fråga om framtidsutsikterna. Aktiekurserna återspeglade det värsta scenariot. Även om viruset har spridit sig kraftigt, har det ändå inte varit lika förödande som man befarade i det värsta skräckscenariot. Man har redan börjat öppna upp ekonomierna och hittills verkar det ske utan större bakslag. Därför har scenariona om att corona är världens ände för ekonomin visat sig vara överdrivna, även om den ekonomiska tillväxten har fått betydande och bestående men.

Omfattande stimulans
För det andra har stödet från stater och centralbanker varit gigantiskt. Nu vill man rädda ekonomin till varje pris. Överallt i världen tänker stater ta en stor del av de ekonomiska förlusterna själva. För det måste de ta stora skulder och centralbankerna har för sin del gjort klart att staterna får så mycket ”gratis” pengar som de behöver. Genom att pumpa in rekordmycket pengar stimuleras både ekonomin och marknaden på kort sikt. För närvarande bortser man från de långsiktiga problemen som stimulansen medför.

För investerarna skapar den omfattande stimulansen ett positivt problem, det vill säga det finns mycket pengar som de vill ha avkastning på. Nu har centralbanker och stater visat att deras hjälpinsatser kommer att vara obegränsade, samtidigt som vi vet att räntor åtminstone inte ger någon avkastning. Därför har aktierna åter börjat locka, trots osäkerheten. Aktieuppgången har å sin sida fött sig själv, i takt med att förtroendet för centralbankernas livbojar har ökat. Då aktierna gick upp började den stora mängden kontanter bränna i händerna på investerarna. En efter en har investerarna tagit tillfället i akt, vilket har fått fart på aktierallyt igen. I slutändan kan entusiasmen dock vara överdriven.

Ekonomins starkaste länkar
För det tredje är det bra att komma ihåg att aktiemarknaden inte är lika med ekonomin. Det finns ett starkt samband mellan marknaden och ekonomin på lång sikt, men på kort sikt kan de avvika tydligt från varandra. För närvarande håller ekonomin på att gå in i en recession globalt – men inte alla företag. Coronapandemin har slagit hårdast mot små företag inom tjänstesektorn, såsom restauranger och hotell. Deras andel på börsen är liten och exempelvis i USA består redan 35 procent av marknaden av IT-företag, för vilka bakslagen på grund av corona oftast har varit små. Så småningom kommer det ekonomiska läget att återspeglas på företagen i stort, men ifall det ekonomiska bakslaget är tillfälligt, kan IT-företagen klara sig med små skador.

Det finns nog med risker

Det finns således argument för en aktieuppgång. Det är bara uppgångstakten som avskräcker. Den ekonomiska recessionen verkar på många ställen ha kommit helt i bakgrunden, då köpivern har slagit till. I relation till den närmaste tidens resultat är aktierna dyrast sedan IT-bubblan kring millennieskiftet. Det verkar som om man köper aktier till vilket pris som helst, för att inte lämnas utanför uppgångsrallyt.

Denna tjusning kan pågå en tid. I början av mars sänkte vi vikten för aktier till undervikt, som vi halverade då marknaden var som lägst. Nu har vi ökat vikten för aktier till nära neutral vikt i våra portföljer, trots att vår något mer långsiktiga rekommendation fortfarande är en liten undervikt. Aktierna kan inte stiga i det oändliga utan att ekonomin börjar växa ordentligt. Just nu verkar inte tillväxten särskilt uppmuntrande, även om vi kommer att lämna recessionsbotten bakom oss under den närmaste tiden. Dessutom har det börjat komma dåliga nyheter även från den politiska fronten: handelskriget återvänder, det är fortfarande dödläge i brexit och upplopp blir ett allt större problem på olika håll i världen. Stödet för aktiemarknaden vilar på en bräcklig grund efter de senaste månadernas uppgång och vi förväntar oss att stödet kommer att omprövas innan vi vet ordet av.

Vi gynnar dem som snabbast infört stimulansåtgärder

Stimulansåtgärderna världen över har garanterat marknadsuppgången. Det finns emellertid skillnader i åtgärderna. I Europa går det fortfarande trögt att få till stånd konsensusbeslut mellan olika länder. USA och Japan har däremot pumpat in pengar i ekonomin i rask takt, vilket även stöder aktiemarknaden i dessa länder. I maj blev USA och Japan våra aktiefavoriter. Samtidigt sänkte vi vikten för Europa som drar ut på den svaga tillväxten, inklusive Finland, till undervikt. I tillväxtländerna är bilden mycket tudelad, eftersom en del länder redan klart är på väg mot det bättre, medan krisen först nu har slagit till med full kraft i andra länder. Som helhet är vikten neutral för tillväxtmarknaderna.

Även på räntemarknaden har centralbankerna skapat förvirring. På våren drabbade den svaga ekonomin företagsobligationer och skuldsatta länder, men centralbankernas stödåtgärder har gjort att kreditriskmarginalerna har börjat minska igen. Balansgången mellan ekonomiska svårigheter och stimulans fortsätter och därför håller vi fast vid neutral vikt för räntor. ”Låg risk och låg avkastning ” ställs mot ”hög risk och bättre avkastningsmöjligheter” på räntemarknaden.

 

Marknadssyn juni 2020

Lippo Suominen

chefsstrateg | Twitter: @LippoSuominen

+358 50 345 5692

Materialet har sammanställts av:

    • FIM Kapitalförvaltning Ab (FO-nummer 0979133-9), huvudbransch: förvaltning av placeringsfonder och alternativa investeringsfonder samt kapitalförvaltning och sammanhörande tjänster (nedan ”FIM”)
    • Adress: Mikaelsgatan 9, 00100 Helsingfors, www.fim.com
    • Bolaget är registrerat i Patent- och registerstyrelsens handelsregister och har beviljats auktorisation enligt lagen om placeringsfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.
    • Bolagets verksamhet övervakas av Finansinspektionen (Snellmansgatan 6, PB 159, 00101 Helsingfors, www.finansinspektionen.fi).

Uppgifterna i detta material är informativa till sin natur och bör inte betraktas som uppmaningar till utförande av transaktioner gällande enskilda finansiella instrument.

FIM ansvarar inte för transaktioner som gjorts utifrån detta material. Placeringsverksamhet är alltid förknippad med ekonomiska risker och kunden ansvarar själv för de ekonomiska konsekvenserna av sina placeringsbeslut och deras inverkan på beskattningen. Avkastningen kan utebli och det placerade kapitalet gå förlorat.

Det finansiella instrumentets historiska utveckling avgör inte nödvändigtvis den framtida utvecklingen. Innan placeringsbeslut fattas ska kunden omsorgsfullt bekanta sig med placeringsmarknaden och olika placeringsalternativ.  Kunden ska vid behov vända sig till sin skatteexpert eller en annan konsult inom affärsverksamhet eller placeringstjänster. Ytterligare information om beskattning finns också på www.skatt.fi.

Detta material utgör inte någon placeringsanalys utan det är marknadsföringsmaterial från FIM. Framtagandet av detta material står därmed inte under regler och stadgar som gäller placeringsanalysens oberoende och de handelsbegränsningar som ingår i denna reglering. Informationen i detta material utgör inte heller investeringsrådgivning enligt lagen om investeringstjänster. Vid utformandet av materialet har inte mottagarens ekonomiska ställning eller andra omständigheter i det personliga läget beaktats, utan syftet med materialet är att ge allmän information om finansiella instrument/marknader/placeringsverksamhet som presenteras där och därmed fungera som marknadsföringsmaterial för de finansiella instrument/marknader/placeringsåtgärder som materialet behandlar.

Den information om tjänsteleverantören som lagen om investeringstjänster kräver, information om distansförsäljning enligt konsumentskyddslagen och beskrivningar av de risker som ansluter sig till finansiella instrument finns tillgängliga på www.fim.com. Kunden uppmanas ta del av denna information innan placeringsbeslut fattas.

Detta material är avsett endast för en namngiven mottagare. Mottagaren har inte rätt att överlåta, kopiera, reproducera eller på annat sätt överföra detta material till tredje part utan FIMs samtycke. Upphovsrätten © och alla andra immateriella rättigheter till detta material tillhör FIM och samtliga rättigheter förbehålls i alla länder.

Detta material eller kopior av det får inte distribueras i USA eller mottagare i USA så att det strider mot de begränsningar som lagen i USA ställer. Distribution av materialet i USA kan betraktas som en förbrytelse mot dessa lagar.

Telefonsamtal med FIMs representanter kan spelas in och användas vid avgörande av tvister.