Gå direkt till innehållet

Utdragen valförvirring

Det omtumlande marknadsåret fick en omskakande fortsättning nu på hösten. Utmaning på utmaning har avlöst varandra – alltifrån coronaviruset till valet i USA – men de har inte påverkat aktiemarknaden i någon större utsträckning. Vi kan vänta oss mera av detta framöver. Marknaden återhämtar sig sakta från coronaviruset, men mycket av detta finns redan i aktiekurserna, vilket begränsar uppgången.

Hösten har varit full av stora nyheter. Valet i USA, andra coronavågen och ekonomiernas stimulansåtgärder har fått spaltutrymme. Aktierna har gått upp i takt med nyheterna, men på det hela taget har uppgången stabiliserats och förändrats så att aktierna studsar mer upp och ner efter den första offensiven på våren. Till följd av en liten nedförsbacke i oktober gick världens aktier ned till samma nivåer som i början av juni. På fem månader fanns det alltså gott om samtalsämnen, men avkastningen var ringa.

Vi förväntar oss att världen ska ta sig ut ur coronadalen så småningom, men vägen kantas av både goda och dåliga nyheter. Nyheten om ett fungerande coronavaccin var utmärkt, även om långt förväntad. Ekonomin går mot det bättre, men detta har till stor del redan beaktats i marknadspriserna. Vi fortsätter med neutral vikt för aktier i portföljerna. Det finns stöd för aktier på lång sikt, men besvikelserna slår i snabb takt hål på de höga förväntningarna.

Valet är som en dokusåpa

Valrysaren i USA är som hämtad ur en Hollywoodfilm och vi har ännu inte sett slutet på den. I motsats till opinionsmätningarna verkade det efter valet som om den republikanske presidenten Donald Trump skulle stanna kvar i Vita huset. Läget förändrades dock gradvis, då rösträknarna övergick till att räkna förtidsröster. Demokraten Joe Bidens andel av förtidsrösterna har varit överväldigande. Resultatet ändrades under dagens lopp, så att Biden åter förväntades segra. Många ansåg att opinionsmätningarna hade misslyckats, men valresultatet kan sist och slutligen följa opinionsmätningarna, även om en sannolik seger för Biden kommer att vara knappare än väntat. Det som rörde till det mest var den stora skillnaden mellan valdagsrösterna och förtidsrösterna.

Som om valresultatet inte gav upphov till tillräckligt med drama, har den före detta TV-stjärnan Trump som väntat rört upp känslorna ytterligare. Han utropade sig tidigt som segrare och hotade med domstol för att avbryta rösträkningen. Det finns inga riktiga grunder för detta krav och därför förblir det förhoppningsvis endast ett bittert hot av Trump. Trumps hot har sist och slutligen inte orsakat någon större oro på aktiemarknaden. Generellt tror man att valet kan slutföras med hedern i behåll. Det finns förvisso fortfarande risker och just nu kan ingen garantera det slutliga resultatet.

Världen är segraren i USA-valet

Som vi sagt många gånger tidigare, är valet mer ståhej för investeraren än avgörande för aktiekursernas riktning. Det sannolikaste är att USA får en splittrad kongress under Bidens mandatperiod, eftersom republikanerna behåller majoriteten i senaten. I så fall kommer demokraterna inte att få igenom några stora förändringar, utan blir tvungna att söka politiska kompromisser. Man kommer att försöka få till stånd ett ekonomiskt stödpaket så snabbt som möjligt, men det blir antagligen mindre än man hade hoppats. I vilket fall som helst fortsätter skuldsättningen av staten i rask takt. Dessutom står man inför kampen mot coronaviruset och handelsförhandlingar på olika håll.

Valet lämnar efter sig ett polariserat land, men förhoppningsvis innebär det också en återgång till en mer normal politik. USA:s relationer till resten av världen kommer att förbättras och det ekonomiska stödet riktas mer till investeringar i infrastruktur samt även till byggandet av en renare miljö. Därför kan man säga att det främst är världen som är segraren i USA-valet. Många problem och teman kvarstår sedan perioden med Trump och därför går inte världen i en helt ny riktning, men valet av Biden är en lättnad för många. Även på aktiemarknaden mottogs Biden slutligen positivt genom en tydlig uppgång.

Blickarna riktas mot en återhämtning

Då valet är förbi, kan blickarna riktas mot andra ärenden. Den andra coronavågen plågar världen, men dess konsekvenser för marknaden har varit mycket mindre än på våren. Vi har redan lärt oss att leva med coronaviruset. I synnerhet i Europa slår coronaviruset åter mot ekonomin, som kommer att krympa i slutet av året. Återhämtningen är sämre än väntat, vilket begränsar aktieuppgången. I resten av världen är nedstängningarna av ekonomin mindre och därför går inte hela världen in i en recession såsom i våras. Spridningen av coronaviruset skapar emellertid osäkerhet.

Företagen har i allmänhet klarat sig förvånansvärt bra under coronatiden. Orsaken är både att konsekvenserna för företagens försäljning har varit mindre än befarat och att sparåtgärderna har varit mycket kraftiga. Återhämtningen av företagens resultat sedan bottennoteringarna under det andra kvartalet var mycket snabb under resultatperioden i oktober. Investerarna hade emellertid redan förberett sig på detta. Därför belönades även goda resultat ofta med kursnedgångar, eftersom investerarnas förväntningar var ännu högre. Ekonomins tydliga uppstuds från bottennoteringarna har redan prisats in på marknaden och därför skulle ett mer uthålligt aktierally nu kräva att de ekonomiska utsikterna förbättras på längre sikt.

USA har en marknadsfördel även under Bidens ledning

Bland aktiemarknaderna är USA fortfarande vår favorit – inte på grund av valet, utan trots det. Osäkerheten kring valet som skingras (förhoppningsvis helt och hållet så snart som möjligt), återhämtningen i ekonomin och starka företag lockar till Amerika. På grund av den splittrade kongressen kommer Biden dessutom inte att kunna genomföra sina planer på att begränsa företagens verksamhet i form av skattehöjningar och ökad reglering.

Bidens politik är mer balanserad än föregångarens och således stöder en seger även resten av världen. Särskilt i Europa är man nöjd. Förväntningarna på ekonomin och aktierna i Europa är mycket svaga och därför finns det utrymme för positiva överraskningar här. Till följd av detta höjde vi vikten på europeiska och finländska aktier till neutral vikt under förra månaden. Coronaläget har stabiliserats på tillväxtmarknaderna, vilket har gynnat dem under senare tid. Kurserna på teknikaktier har emellertid blivit skyhöga på tillväxtmarknaderna och därför fortsätter vi att rekommendera neutral vikt. I denna omgivning håller inte Japan samma takt som resten av länderna och därför har vi snarare siktet inställt på avkastning av den övriga aktiemarknaden.

Valet förändrar inte läget för ränteinvesteraren. Lågriskräntorna förblir låga, då centralbankerna försöker stödja ekonomierna efter bästa förmåga. Statsobligationerna har varit lönsamma i år och vi tror att de kommer att stabilisera portföljerna även i framtiden. Det har gått dåligt för räntemarknaderna i tillväxtländerna under de senaste månaderna på grund av dollarns volatilitet. En seger för Biden ökar trycket på en försvagning av dollarn, vilket är en utmaning för många tillväxtländer, och därför underviktar vi tillväxtländernas obligationer i våra portföljer.

Marknadssyn november 2020

Lippo Suominen

chefsstrateg | Twitter: @LippoSuominen

+358 50 345 5692

Materialet har sammanställts av:

    • FIM Kapitalförvaltning Ab (FO-nummer 0979133-9), huvudbransch: förvaltning av placeringsfonder och alternativa investeringsfonder samt kapitalförvaltning och sammanhörande tjänster (nedan ”FIM”)
    • Adress: Mikaelsgatan 9, 00100 Helsingfors, www.fim.com
    • Bolaget är registrerat i Patent- och registerstyrelsens handelsregister och har beviljats auktorisation enligt lagen om placeringsfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.
    • Bolagets verksamhet övervakas av Finansinspektionen (Snellmansgatan 6, PB 159, 00101 Helsingfors, www.finansinspektionen.fi).

Uppgifterna i detta material är informativa till sin natur och bör inte betraktas som uppmaningar till utförande av transaktioner gällande enskilda finansiella instrument.

FIM ansvarar inte för transaktioner som gjorts utifrån detta material. Placeringsverksamhet är alltid förknippad med ekonomiska risker och kunden ansvarar själv för de ekonomiska konsekvenserna av sina placeringsbeslut och deras inverkan på beskattningen. Avkastningen kan utebli och det placerade kapitalet gå förlorat.

Det finansiella instrumentets historiska utveckling avgör inte nödvändigtvis den framtida utvecklingen. Innan placeringsbeslut fattas ska kunden omsorgsfullt bekanta sig med placeringsmarknaden och olika placeringsalternativ.  Kunden ska vid behov vända sig till sin skatteexpert eller en annan konsult inom affärsverksamhet eller placeringstjänster. Ytterligare information om beskattning finns också på www.skatt.fi.

Detta material utgör inte någon placeringsanalys utan det är marknadsföringsmaterial från FIM. Framtagandet av detta material står därmed inte under regler och stadgar som gäller placeringsanalysens oberoende och de handelsbegränsningar som ingår i denna reglering. Informationen i detta material utgör inte heller investeringsrådgivning enligt lagen om investeringstjänster. Vid utformandet av materialet har inte mottagarens ekonomiska ställning eller andra omständigheter i det personliga läget beaktats, utan syftet med materialet är att ge allmän information om finansiella instrument/marknader/placeringsverksamhet som presenteras där och därmed fungera som marknadsföringsmaterial för de finansiella instrument/marknader/placeringsåtgärder som materialet behandlar.

Den information om tjänsteleverantören som lagen om investeringstjänster kräver, information om distansförsäljning enligt konsumentskyddslagen och beskrivningar av de risker som ansluter sig till finansiella instrument finns tillgängliga på www.fim.com. Kunden uppmanas ta del av denna information innan placeringsbeslut fattas.

Detta material är avsett endast för en namngiven mottagare. Mottagaren har inte rätt att överlåta, kopiera, reproducera eller på annat sätt överföra detta material till tredje part utan FIMs samtycke. Upphovsrätten © och alla andra immateriella rättigheter till detta material tillhör FIM och samtliga rättigheter förbehålls i alla länder.

Detta material eller kopior av det får inte distribueras i USA eller mottagare i USA så att det strider mot de begränsningar som lagen i USA ställer. Distribution av materialet i USA kan betraktas som en förbrytelse mot dessa lagar.

Telefonsamtal med FIMs representanter kan spelas in och användas vid avgörande av tvister.