Virustestet

Marknadsupplägget verkade klart tills vi fick en ny överraskning som förvirrade investerarna. Coronaviruset har lett till en marknadsnedgång under ledning av Kina. Osäkerheten och volatiliteten fortsätter tills virusspridningen kan stoppas. Vi fortsätter med neutral vikt för aktier i den volatila miljön, men i januari höjde vi vikten för europeiska aktier och företagsobligationer till övervikt.

Under de senaste decennierna har vi drabbats av många olika sjukdomsepidemier, såsom fågelinfluensan, sars och ebola. Varje gång har sjukdomsepidemierna orsakat oro och rädsla för att de ska sprida sig okontrollerat. Hittills har epidemierna ändå kunnat stoppas ganska snabbt gång på gång och tack vare det har dödsfallen och skadorna på världsekonomin och marknaderna varit begränsade.

Utbrottet av coronaviruset i januari har i sin tur väckt investerarnas oro och lett till en aktienedgång efter mitten av månaden. Återigen är investerarnas problem att ingen vet i vilken omfattning smittan sprids. Historiskt sett blir det sämre innan det blir bättre, men sannolikt kan vi än en gång undvika de värsta farhågorna. För investerarna orsakar osäkerheten hjärtklappning och volatilitet på marknaden. I detta skede tänker vi inte gissa vilken dag läget lugnar sig, utan vi fortsätter med neutral vikt för aktier i våra rekommendationer.

Men, men...

Det är mycket svårt att bedöma konsekvenserna av coronaviruset. Den närmaste jämförelsen kan göras med sarsviruset, som bröt ut i Kina år 2003. Enligt befintlig information sprider sig corona snabbare, men dödligheten är lägre. Det är bra att man reagerat snabbt på viruset, eftersom det nu är begränsat att resa i Kina, fabriker hålls stängda och städer har satts i karantän. På så sätt försöker man effektivt förhindra en spridning. Det är dock en utmaning att världen har globaliserats kraftigt under de senaste 15 åren, vilket betyder att problemen i ett område enkelt sprider sig och blir globala. Kinas betydelse för världsekonomin har mångdubblats under 2000-talet. Nu står det klart att den ekonomiska tillväxten i synnerhet i Kina kommer att lida, men omfattningen är ännu okänd.

För närvarande dominerar coronaviruset rubrikerna och marknadsrörelserna, men volatiliteten har fortfarande varit måttlig, vilket även märks på VIX-indexet. Marknaden blev snabbt medveten om viruset, men kan glömma det lika snabbt. Motgången på marknaden till följd av viruset kan bli kortvarig, ifall spridningen avtar inom kort eller man lyckas hitta ett botemedel mot viruset. I så fall skulle marknaden snabbt dra en lättnadens suck och blickarna riktas mot något annat. Men om virusläget fortsätter att försvåras och sprida sig globalt, kan investerarna drabbas av panik, vilket skulle leda till en ännu snabbare marknadsnedgång. 

Måttlig, men dyr tillväxt

Utan att beakta coronavirusets konsekvenser är utsikterna på investeringsmarknaden tudelade. Å ena sidan håller den globala tillväxten på att stabiliseras på en måttlig nivå och företagens resultat att vända mot en liten tillväxt efter att ha stampat på stället under det senaste året. Tillväxten blir inte särskilt snabb, men en måttlig och stadig tillväxt skulle räcka för investerarna, eftersom räntorna ligger kring noll.

Å andra sidan är aktievärderingen ställvis som högst sedan IT-bubblan vid millennieskiftet. Således finns mycket av det goda redan i priserna och det finns inget utrymme för besvikelser vad gäller tillväxten. Stämningen bland investerarna steg och höll på att bli överoptimistisk i början av året, tills corona minskade investeringsivern på nytt. Uppgångspotentialen som grundar sig på marknadsfundamenten är begränsad i denna miljö, men även måttliga nyheter kan räcka till för att investerarna ska jaga aktieavkastning.

Övervikt för Europa och företagsobligationer

Det finns avkastningsskillnader så det räcker även i denna omgivning. Vi inledde året med övervikt för finländska aktier, men sänkte andelen till neutral i slutet av januari, då Finland knappade in på fjolårets avstånd, eftersom handelskriget lättade och den allmänna resultatoptimismen ökade. Samtidigt minskade dock värderingen igen. Osäkerheten kring resultatet fortsätter bl.a. på grund av strejkerna på våren, och därför går det inte längre att få någon lättförtjänt tilläggsavkastning i Finland. Vi höjde vikten för europeiska aktier till övervikt. I den europeiska ekonomin finns tecken på ett litet uppsving, och förbättrade utsikter inom världshandeln bidrar till detta. Värderingen av europeiska aktier är förmånlig och därför förväntar vi oss att investerarna kommer att söka sin avkastning där, eftersom regionens aktier har legat efter de övriga marknaderna.

På räntemarknaden förväntar vi oss ett svagt avkastningsår. Vi har sökt tilläggsavkastning på räntemarknader med låg risk genom att höja vikten för solida företagsobligationer till övervikt och minska penningmarknadsinvesteringarna, vars avkastning garanterat kommer att vara obefintlig även i år. Företagsobligationerna gynnas av den allmänna räntenivån som är fortsatt låg, företagens goda likviditet och Europeiska centralbankens köpprogram, som garanterar efterfrågan på obligationer oberoende av räntenivå.

Marknadssyn februari 2020

Lippo Suominen

chefsstrateg | Twitter: @LippoSuominen

+358 50 345 5692

Materialet har sammanställts av:

    • FIM Kapitalförvaltning Ab (FO-nummer 0979133-9), huvudbransch: förvaltning av placeringsfonder och alternativa investeringsfonder samt kapitalförvaltning och sammanhörande tjänster (nedan ”FIM”)
    • Adress: Mikaelsgatan 9, 00100 Helsingfors, www.fim.com
    • Bolaget är registrerat i Patent- och registerstyrelsens handelsregister och har beviljats auktorisation enligt lagen om placeringsfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.
    • Bolagets verksamhet övervakas av Finansinspektionen (Snellmansgatan 6, PB 159, 00101 Helsingfors, www.finansinspektionen.fi).

Uppgifterna i detta material är informativa till sin natur och bör inte betraktas som uppmaningar till utförande av transaktioner gällande enskilda finansiella instrument.

FIM ansvarar inte för transaktioner som gjorts utifrån detta material. Placeringsverksamhet är alltid förknippad med ekonomiska risker och kunden ansvarar själv för de ekonomiska konsekvenserna av sina placeringsbeslut och deras inverkan på beskattningen. Avkastningen kan utebli och det placerade kapitalet gå förlorat.

Det finansiella instrumentets historiska utveckling avgör inte nödvändigtvis den framtida utvecklingen. Innan placeringsbeslut fattas ska kunden omsorgsfullt bekanta sig med placeringsmarknaden och olika placeringsalternativ.  Kunden ska vid behov vända sig till sin skatteexpert eller en annan konsult inom affärsverksamhet eller placeringstjänster. Ytterligare information om beskattning finns också på www.skatt.fi.

Detta material utgör inte någon placeringsanalys utan det är marknadsföringsmaterial från FIM. Framtagandet av detta material står därmed inte under regler och stadgar som gäller placeringsanalysens oberoende och de handelsbegränsningar som ingår i denna reglering. Informationen i detta material utgör inte heller investeringsrådgivning enligt lagen om investeringstjänster. Vid utformandet av materialet har inte mottagarens ekonomiska ställning eller andra omständigheter i det personliga läget beaktats, utan syftet med materialet är att ge allmän information om finansiella instrument/marknader/placeringsverksamhet som presenteras där och därmed fungera som marknadsföringsmaterial för de finansiella instrument/marknader/placeringsåtgärder som materialet behandlar.

Den information om tjänsteleverantören som lagen om investeringstjänster kräver, information om distansförsäljning enligt konsumentskyddslagen och beskrivningar av de risker som ansluter sig till finansiella instrument finns tillgängliga på www.fim.com. Kunden uppmanas ta del av denna information innan placeringsbeslut fattas.

Detta material är avsett endast för en namngiven mottagare. Mottagaren har inte rätt att överlåta, kopiera, reproducera eller på annat sätt överföra detta material till tredje part utan FIMs samtycke. Upphovsrätten © och alla andra immateriella rättigheter till detta material tillhör FIM och samtliga rättigheter förbehålls i alla länder.

Detta material eller kopior av det får inte distribueras i USA eller mottagare i USA så att det strider mot de begränsningar som lagen i USA ställer. Distribution av materialet i USA kan betraktas som en förbrytelse mot dessa lagar.

Telefonsamtal med FIMs representanter kan spelas in och användas vid avgörande av tvister.