Impact investing – framtidens hållbara investeringar?

 

Impact investing, det vill säga påverkansinvestering, är ett investeringssätt som kombinerar avkastning med samhällsnytta. Själva begreppet impact investing myntades vid Rockefellerstiftelsens konferenscenter i Bellagio år 2007. Syftet var att hitta ett lämpligt namn på investeringar som vid sidan av finansiell avkastning i traditionell bemärkelse även strävar efter att skapa tydlig och mätbar samhällsnytta.

På senare år har den här typen av investeringar slagit rot runtom i världen. Organisationen The Global Impact Investing Network (GIIN) uppskattade det globala marknadsvärdet för påverkansinvesteringar till över 500 miljarder USD i april 2019. Impact investing har också varit den klart snabbast växande formen av ansvarsfulla investeringar: investeringarnas marknadsvärde har mer än åttadubblats på fyra år. Marknadens tillväxtpotential är enorm. IFC bedömde år 2019 att investerarnas eventuella investeringsvolym skulle kunna stiga till hela 26 triljoner dollar. Det världsekonomiska forumet som sammanträder i Davos har konstaterat att impact investing till och med kan leda till en paradigmförändring i hur vi förhåller oss till investeringar.

Vad är påverkansinvesteringar?

Impact investing eller påverkansinvesteringar är ett sätt att investera, inte ett särskilt tillgångsslag i traditionell bemärkelse såsom aktier, räntor eller fastigheter. Man kan säga att det finns tre gemensamma nämnare som förenar alla påverkansinvesteringar:

 1. investeringen riktar sig till verksamhet som strävar efter samhälls- eller miljönytta,
 2. investeringen omges av tydliga, mätbara påverkansmål, och
 3. investeringen har ett finansiellt avkastningsmål.

Påverkansinvesteringar eftersträvar således både avkastning och påverkan. Detta sätt att ta sig an två mål krossar traditionella tankesätt om att investering enbart handlar om finansiell avkastning och således inte beaktar samhälls- eller miljöfaktorer. 

Är det möjligt att eftersträva god avkastning och samtidigt bidra till att samhället utvecklas till det bättre? Åtminstone hittills har sådana investeringar mer än väl uppnått sina avkastnings- och påverkansmål. I en undersökning som gjordes av GIIN-organisationen år 2019 angav 91 procent av investerarna som svarade på undersökningen att den realiserade avkastningen motsvarade eller översteg förväntningarna och att påverkansmålet uppnåddes i nästan alla fall. Investerarna ansåg att det var viktigt att kunna mäta påverkan och att förvalta projekten.

Sociala utfallskontrakt, det vill säga Social Impact Bond

Obligationer med social inverkan eller sociala utfallskontrakt (eng. social bonds, social impact bonds eller SIB) är en investeringsform som bygger på samarbete mellan den privata och offentliga sektorn. Även om den engelska termen innehåller ordet ”bond”, handlar det ofta om andra investeringar än obligationer i traditionell bemärkelse. Denna investeringsform bygger ofta på ett avtal mellan en beställare, en aktör och en privat investerare.

Beställaren kan till exempel vara en statlig myndighet som anlitar en aktör, vars uppgift är att göra upp en handlingsplan och en finansieringsmodell för att lösa en samhällsutmaning. Till investeraren betalas avkastning, om den planerade åtgärden är framgångsrik (till exempel minskar antalet interner, vilket sparar pengar för samhället).

Ett projekt med social inverkan kan vara byggande av grundläggande infrastruktur, större tillgång till grundläggande tjänster, tillhandahållande av förmånliga bostäder, förbättring av livsmedelssäkerheten eller en positiv socioekonomisk utveckling bland människor eller grupper som i övrigt är i en sårbar ställning. Storbritannien har historiskt varit ett föregångsland inom obligationer med social inverkan, medan andra anglosaxiska länder, såsom USA, Australien och Kanada, har följt efter.

FIM är ledande i Norden med fyra sociala utfallskontrakt

Efter att FIM förvärvade det socialt drivna fondbolaget Epiqus har FIM blivit Nordens ledande aktör inom impact investing och sociala utfallskontrakt (SIB). Vid investeringar i SIB betalar fonden åtgärder som utförs av tredje parter för att försöka förebygga ett visst samhällsproblem. Om de mätbara resultaten är positiva, betalar kunden fonden en del av de besparingar som erhållits tack vare den uppnådda nyttan.

FIM Kapitalfonder Ab har tre SIB-fonder, medan en är under beredning.

  • SIB-fonden för arbetshälsa fokuserar på att förbättra arbetshälsan och har varit verksam sedan 2015. Fonden betalar åtgärder som utförs av tredje parter för att förbättra arbetshälsan bland kundorganisationernas anställda. Om de genomförda åtgärderna minskar sjukfrånvaron, betalar kunderna fonden en resultatpremie som utgör fondens avkastning. Fyra kommunala och statliga organisationer är kunder. Responsen från kunderna har varit positiv och interventionerna har konstaterats förbättra arbetshälsan. Fondens finansiella resultat klarnar när fondens verksamhetsperiod upphör 2020.
  • Fonden Integrations-SIB fokuserar på sysselsättning av invandrare och flyktingar som kommer till Finland. Arbets- och näringsministeriet är fondens kund. Resultatpremien fastställs utifrån ökat beskattningsutfall för staten och minskat arbetsmarknadsstöd som betalas för arbetslöshet. Fonden betalar åtgärder som utförs av tredje parter för att integrera och sysselsätta invandrare. Fonden har varit verksam sedan 2017 och resultaten har varit bra. I slutet av H1/2019 hade cirka 700 personer sysselsatts och cirka 1 300 personer deltagit i fondens sysselsättningsprogram. Fondens finansiella resultat klarnar när fondens verksamhetsperiod upphör 2023.
  • Fonden Barn-SIB fokuserar på att förebygga marginalisering av barn och unga. Kommuner och städer är fondens kunder. Fonden betalar arbete som utförs av tredje parter för att förebygga risken för marginalisering av en utvald målgrupp samt minska barnskyddskostnaderna. Kommunerna betalar fonden en del av den finansiella nyttan som uppstår tack vare minskade barnskyddskostnader. I slutet av 2019 pågick interventioner i Tavastehus, Vanda och Lojo. Avtal har undertecknats med två andra kommuner, men verksamheten har ännu inte inletts. Fondens första finansieringsomgång avslutades i december, men medelanskaffningen pågår ännu.
  • Fonden Sysselsättnings-SIB fokuserar på sysselsättning av långtidsarbetslösa. Arbets- och näringsministeriet är fondens kund. Resultatpremien fastställs utifrån nyttan med sysselsättningen. Fondens första finansieringsomgång avslutades i februari 2020 och verksamheten har inletts i flera städer.