Gå direkt till innehållet

FIM:s förmedlings- och förvaringstjänster och värdeandelskonton överförs till S-Banken den 1 mars 2016

Förmedlings- och förvaringsavtalen med FIM Investeringstjänster Ab samt värdeandelskontona i FIM överförs genom en koncernintern överlåtelse av rörelse till S-Banken den 1 mars 2016. Överföringen sker automatiskt och kunderna behöver inte vidta några åtgärder med anledning av den.

Efter överföringen är det S-Banken som tillhandahåller förmedlings- och förvaringstjänsterna, och avtalsförhållandet gällande förmedlings- och förvaringstjänsterna och värdeandelskontot gäller mellan kunden och S-Banken. Avtalsförhållandet med S-Banken börjar gälla vid överföringstidpunkten den 1 mars 2016.

Ta del av och skriv ut villkoren för avtalsförhållandet på nedan. I villkoren görs endast de nödvändiga ändringar som anknyter till överföringen eftersom förmedlings- och förvaringstjänsterna och bankkontona framledes levereras av samma instans, det vill säga av S-Banken.

Överföringen medför inga ändringar eller avbrott i vare sig handeln med värdepapper eller i förvaringstjänster.

    • Du handlar med värdepapper precis som tidigare i tjänsten FIM Direct.
    • Numren på värdeandelskonton ändras inte.
    • Förvaltningskontona för placeringar förblir också desamma.
    • Din kontaktperson byts inte.

Om du godkänner att ditt förmedlings- och förvaringsavtal och ditt värdeandelskonto överförs till S-Banken behöver du inte vidta några åtgärder. Om du motsätter dig överföringen av förmedlings- och förvaringsavtalet och värdeandelskontot, ska du säga upp avtalet skriftligen senast den 25 februari 2016 och överföra värdeandelskontot till en annan serviceleverantör.

Mer information om överföringen av förmedlings- och förvaringstjänsterna får du av FIM Kundservice, kundservice@fim.com eller tfn 09 6134 6250 (lna/mta, må–fr 8.00–17.00).

Hur påverkas kunderna av överföringen

Kunderna påverkas knappt alls. Värdeandelskontots nummer och portfölj- och kontonumren som behövs för handel ändras inte. Överföringen medför inte heller ändringar i personalen, och du kan kontakta oss och få service precis som tidigare.

Vad ska jag göra om jag motsätter mig överföringen?

Om du motsätter dig överföringen av förmedlings- och förvaringsavtalet och värdeandelskontot, ska du säga upp avtalet skriftligen senast den 25 februari 2016 och överföra värdeandelskontot till en annan serviceleverantör.

Orsakar överföringen av mitt värdeandelskonto skattepåföljder för mig?

Överföringen av värdeandelskontot ger inte upphov till skattepåföljder. Även anskaffningsuppgifterna och annan information om transaktionerna förblir oförändrade.

Förblir de befintliga fullmakterna i webbanken oförändrade?

Överföringen påverkar inte fullmakterna. De fullmakter som du har gett för värdepappersförmedling och -förvaring gäller som tidigare.

Vart betalas utdelningen efter överföringen av mitt värdeandelskonto?

Utdelningen betalas även framöver in på det FIM Placeringskonto som är anslutet till värdepappersportföljen. FIM Placeringskonto fungerar som ett vanligt bankkonto i webbanken och mobilen.

Inverkar överföringen på transaktionspriserna?

Nej. Prissättningen förblir densamma även hos den nya serviceleverantören.

Blir det ändringar i rapporteringen?

Nej, rapporteringen påverkas inte. Även rapporteringen till skattemyndigheterna sker automatiskt.