Gå direkt till innehållet

Vad och varför frågar vi?

Vi ställer frågor till våra kunder av två orsaker: för att känna våra kunder så väl som möjligt och för att iaktta lagstiftning som är bindande för oss och alla andra banker.

När du svarar på våra frågor lär vi känna dig bättre och får en övergripande bild av din livssituation. Då kan vi erbjuda dig mer personlig service och tillhandahålla tjänster som bäst uppfyller dina behov.

Som bank har vi en lagstadgad skyldighet att känna våra kunder. Våra frågor gäller till exempel inkommande och utgående betalningar på ditt konto i S-Banken samt ursprunget till och användningsändamålet för inkommande och utgående medel på ditt konto. Det är också vår skyldighet att ställa frågor om din ekonomi, din skattskyldighet och huruvida du är en person i politiskt utsatt ställning.

Vi behöver uppgifterna för att förstå vilka faktorer som påverkar dina bankärenden samt hur du använder banktjänster. Genom att ta reda på dessa uppgifter kan vi fastställa vad som är normal aktivitet för dig och upptäcka om det sker någonting avvikande i aktiviteten. På detta sätt säkerställer vi att dina bankkontakter är säkra, tillförlitliga och smidiga och samarbetar med myndigheterna bland annat för att bekämpa ekonomisk brottslighet.

Vi ställer frågor när du blir kund hos oss och regelbundet under hela din kundrelation – till exempel på webbanken, i S-mobil, på våra kundtjänstställen eller när du ringer vår kundtjänst.

Vi behandlar alltid dina uppgifter konfidentiellt. Du kan läsa mer om behandling av dina personuppgifter på vår webbplats.

Uppdatera dina uppgifter

Vi rekommenderar att du uppdaterar uppgifterna genast så att du inte behover oroa dig senare. Du kan uppdatera uppgifterna säkert i FIMs webbank.

Se instruktionerna och uppdatera uppgifterna

Akta dig för bedragare

Kom ihåg att FIM aldrig ber dig uppge webbankskoder, lösenord eller kortuppgifter i e-postmeddelanden eller per telefon.

Läs mer om säker hantering av bankärenden

Vanliga frågor

Ja. Bankerna har en lagstadgad skyldighet att känna sina kunder. Lagstiftningen och myndigheternas föreskrifter och anvisningar är desamma för alla banker. Bankerna kan dock ställa frågor på olika sätt och vid olika tidpunkter.

Bland annat enligt dessa lagar är vi och andra banker skyldiga att ha kännedom om kunderna:

  • lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017)
  • kreditinstitutslagen (610/2014)
  • lagen om betalningsinstitut (297/2010)
  • lagen om investeringstjänster (747/2012)
  • lagen om placeringsfonder (213/2019)
  • lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014)
  • lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet (348/2017)

Vi ställer regelbundet samma frågor till alla våra kunder oberoende av ålder, kön eller förmögenhet.

Kom också ihåg att alltid själv meddela oss inom 30 dagar, om dina uppgifter ändras.

Vi ställer frågor när du blir kund hos oss och regelbundet under hela din kundrelation – till exempel på webbanken, i S-mobil, på våra kundtjänstställen eller när du ringer vår kundtjänst.

I regel ställer vi frågorna vart tredje år. I en del fall kan vi också ställa frågorna oftare än så. Kom ändå alltid ihåg att själv meddela oss inom 30 dagar, om dina uppgifter ändras.

Meddela de uppgifter vi ber om så snabbt som möjligt enligt våra anvisningar. När du har meddelat uppgifterna kan du fortsätta att använda dina banktjänster som vanligt.

Kom dock ihåg att vi aldrig ber dig uppge webbankskoder, kreditkortsuppgifter eller annan känslig information i e-postmeddelanden eller per telefon. Meddelanden och frågor som gäller dina koder eller lösenord är alltid bluffmeddelanden. Läs mer om säker bankärendehantering på vår webbplats.

Vi ställer regelbundet frågor av alla våra kunder, för att kunna garantera att kundens bankkontakter är säkra och smidiga. På så sätt iakttar vi lagstiftning som är bindande för oss och andra banker samt samarbetar med myndigheterna.

Om du inte svarar på våra frågor, kan vi bli tvungna att stänga av dina banktjänster eller att begränsa användningen av dem.

Som bank är vi enligt lagen skyldiga att skaffa uppgifter om politiskt inflytande om alla våra kunder och deras närmaste krets. På så sätt strävar vi efter att hjälpa myndigheterna att förhindra missbruk av politisk makt. Vi ställer ändå aldrig frågor om våra kunders partiståndpunkt eller politiska aktivitet.

Med en person i politiskt utsatt ställning avses en person som har eller som under de senaste 12 månaderna har haft betydande offentliga uppdrag i Finland eller utomlands eller som är familjemedlem eller medarbetare till en sådan person.

Som bank är vi enligt lagen skyldiga att ställa frågor om alla kunders skattskyldighet.

FATCA, dvs. Foreign Account Tax Compliance Act, och CRS, dvs. Common Reporting Standard, ålägger oss att ställa frågor om beskattningen.

FATCA är ett avtal om utbyte av skatteuppgifter som finska staten ingick med USA år 2014.

CRS är OECD:s standard för informationsutbyte som Finland har förbundit sig till från och med 2016.

Det är vår skyldighet som bank att utreda ursprunget till pengar som anlänt till eller satts in på ditt konto eller användningsändamålet för pengar som sänts från ditt konto. På detta sätt tryggar vi dina pengar och samarbetar med myndigheterna bland annat för att bekämpa ekonomisk brottslighet.

Vi frågar detta för att förstå användningen av dina banktjänster. På så sätt kan vi fastställa vad som är normal aktivitet för dig och upptäcka om det sker någonting i användningen av dina tjänster som avviker från det normala.

Genom våra frågor säkerställer vi att dina bankärenden är trygga och smidiga. Samtidigt samarbetar vi med myndigheterna bland annat för att bekämpa ekonomisk brottslighet.

Vi vill säkerställa att vi känner till dina mål, dina behov och din situation så att vi kan erbjuda dig relevant service. När vi får de uppgifter vi behöver om dig kan vi vara säkra på att de investeringsprodukter som vi rekommenderar för dig passar dina behov och din ekonomiska situation så väl som möjligt.

De frågor som vi ställer till dig beror på lagstiftning och myndighetsföreskrifter.