Gå direkt till innehållet

Du får vad du investerar i.

Genom att investera ansvarsfullt investerar du i framtiden.

Du får vad du investerar i.

Genom att investera ansvarsfullt investerar du i framtiden.

Du får vad du investerar i.

Genom att investera ansvarsfullt investerar du i framtiden.

Du får vad du investerar i.

Genom att investera ansvarsfullt investerar du i framtiden.

Hållbarhet

Hållbarhet är en viktig princip som styr vår verksamhet, eftersom grunden för vårt arbete är ömsesidigt förtroende. Vare sig du är vår kund, en anställd eller en medlem av det omgivande samhället, ansvarar vi inför dig för de ekonomiska och sociala konsekvenserna och miljökonsekvenserna av vår verksamhet.

För oss betyder hållbara och ansvarsfulla handlingar inom placerings- och företagsverksamheten att vi beaktar våra kunder, våra anställda, miljön, samhället, lagstiftningen och god bolagsstyrning.

Hållbara investeringar

Ansvarsfulla investeringar är inte en separat fråga för oss, utan en väsentlig del av våra investeringsbeslut.

Företagens verksamhet påverkar på ett omfattande plan deras intressenter, såsom medarbetare, kunder, underleverantörer samt miljön och hela samhället. Dessa faktorer har även betydelse för företagens ekonomiska framgång. Därför är det inte egalt hur företag agerar. Och därför bedömer vi även ansvarsfrågor så långt som möjligt i våra investeringsanalyser och -beslut.

Inom sparande och placering handlar det om att bygga en tryggare framtid. Vi tror att du genom att spara och placera kan vara en del av att bygga en bättre värld. Därför vill vi erbjuda dig alternativ för att vara med och bygga upp framtiden.

Ansvarsfulla investeringar betyder att vi inom placeringsverksamheten beaktar de så kallade ESG-synpunkterna (Environment, Social, Governance, dvs. miljö, samhälle och god förvaltningssed).

Så här bygger du upp framtiden tillsammans med FIM:

   • Du kan vara säker på att vi i vår placeringsverksamhet beaktar internationellt antagna normer vad beträffar anställda, mänskliga rättigheter och miljö (till exempel FN:s Global Compact, OECD:s riktlinjer för multinationella bolag och FN:s konvention om barnets rättigheter).
   • Du investerar inte direkt i

    - företag som tillverkar tobak eller cannabis för rekreationsbruk
    - företag som tillverkar kärnvapen eller vapen som är förbjudna enligt internationella konventioner
    - gruvbolag där över en femtedel av omsättningen kommer från kol som används i energiproduktion
    - elbolag, där över en femtedel av omsättningen kommer från kolbaserad energiproduktion såvida bolaget inte har en trovärdig plan för att minska sitt beroende av kol.
    - företag som bryter mot internationella normer och som vi inte anser oss kunna påverka nämnvärt Läs mer om vilka investeringsobjekt som vi har uteslutit

   • Du är med och förändrar investeringsobjektens verksamhet till det bättre via vår påverkan. 
   • Du beaktar ESG-synpunkterna i dina investeringar. När vi analyserar placeringsobjekten och fattar investeringsbeslut beaktar vi miljön, samhället och en god förvaltningssed. Våra fondförvaltare och analytiker deltar varje år i hundratals företagsbesök.
   • Du har tillgång till Finlands bästa experter och möjligheter inom impact investing.

Ytterligare information om ansvarsfulla investeringar finns i våra principer för ansvarsfulla investeringar och i vår ägarpolicy.

Principer för ansvarsfulla investeringar

Ägarpolicy

Rapportering

Under 2019 kommer vi att avsevärt öka rapporteringen och kommunikationen i fråga om ansvarsfulla investeringar.

Fondernas koldioxidavtryck

Rapport om ansvarsfulla investeringar

Undertecknade principer och initiativ

Vi har undertecknat bl.a. följande principer och initiativ som främjar hållbara investeringar:

FN:s principer för ansvarsfulla investeringar
     Carbon Disclosure Project
     

Ansvarsfull företagsverksamhet

Våra värderingar och målsättningar styr vår ansvarsfulla företagsverksamhet. Vi beaktar vilken inverkan vår verksamhet har på miljö, samhälle och intressentgrupper. Vi uppmuntrar även andra att agera på ett ansvarsfullt sätt: vi kan skapa välstånd och samtidigt ta hänsyn till andra.

FIM är en del av koncernen S-Banken. S-Banken ägs av SOK-koncernen (37,5 %), lokala handelslagen som hör till S-gruppen (37,5 %) LokalTapiola-gruppen (23,5 %) och Elo (1,5 %). 

Läs mer om S-Bankens värderingar (på finska)
Läs mer om S-gruppens principer för hållbarhet