Gå direkt till innehållet

Meddelande till andelsägarna i Specialplaceringsfond FIM Orient Alpha

2015-04-29

FIM Kapitalförvaltning Ab har fattat beslut om att ändra stadgarna för Specialplaceringsfond FIM Orient Alpha den 1 juni 2015. Stadgeändringarna träder i kraft den 1 juni 2015 och föranleder inga åtgärder av andelsägarna.

Efter stadgeändringen kan fonden för att underlätta ändringar av allokeringen och lösa in fondandelar uppta kredit till ett belopp som vid tidpunkten för upptagande av krediten motsvarar högst 20 % av fondens tillgångar. Kostnaderna för upptagandet av kredit kan debiteras fonden. Dessutom ändras stadgarna så att det krävs koncession av de instanser som förvaltar alternativa fonder som är föremål för fondens placeringar, och de förutsätts vara underställda myndigheternas tillsyn endast om den lokala lagstiftningen föreskriver det. 

Punkten avseende ändring av stadgar ändras så att en stadgeändring träder i kraft en månad efter att ändringen har delgetts andelsägarna. Enligt lagen behöver Finansinspektionen inte längre godkänna ändringar av specialplaceringsfonders stadgar. 

Fondens avgiftsstruktur ändras så att förvaltningsavgiften även inkluderar avgiften för förvaringsinstitut. Därför stiger förvaltningsavgiften något. De totala avgifterna som fonden debiterar ändras dock inte. 

Även andra mindre tekniska ändringar har gjorts i stadgarna.

Stadgarna kan beställas per telefon hos FIM Kundservice, tfn (09) 6134 6250. De finns också på vår webbplats på www.fim.com