Gå direkt till innehållet

FIM gör artificiell intelligens och maskininlärning tillgänglig för de finländska placerarna

2017-11-14

Privatbanken och kapitalförvaltaren FIM lanserar Nordens första fond som baserar sig på artificiell intelligens tillsammans med kapitalförvaltaren Acatis. Då erfarna investeringsproffs går igenom tiotusentals årsberättelser under hela sin karriär, kan en självlärande maskin gå igenom alla världens årsberättelser på bara några dagar.

FIM ger finländska placerare tillgång till en fond som placerar globalt i aktier med hjälp av artificiell intelligens och maskininlärning. FIM Artificiell Intelligens eftersträvar en årlig avkastning som är tre procentenheter bättre än MSCI World-indexet som mäter den globala aktieutvecklingen.

”Det är naturligt och förnuftigt att använda artificiell intelligens inom placering och jag tror att detta fortfarande ligger i sin linda i investeringsvärlden, säger FIMs verkställande direktör Teri Heilala.

Den teknik som används för fonden har utvecklats av Acatis tillsammans med teknikföretaget Nnaisense. Acatis verksamhet bygger på långsiktig och aktiv placering, där man strävar efter att hitta undervärderade börsbolag. Enligt Heilala var det därför naturligt att inleda samarbete med just Acatis.

Den artificiella intelligens som fonden använder bygger på djupinlärning som är ett delområde inom maskininlärning. I praktiken är det fråga om ett neuronnät som lär sig självständigt och kontinuerligt utvecklas till en bättre beslutsfattare. Neuronnätet liksom imiterar människans sätt att lära sig.

Modellen använder en företagsdatabas, där det finns fundamentala data, såsom balansräkningar och bokslut, om över 4 000 bolag med ett marknadsvärde på över en miljard euro. Uppgifterna sträcker sig över cirka 20 år och databasen innehåller över 700 variabler.

Resultatet av processen är en portfölj med 50 aktier vars sammansättning har optimerats med tanke på riskerna. Tekniken handlar inte med aktier på daglig basis eller agerar självständigt, utan handeln utförs av en porföljförvaltare.

”Då en erfaren analytiker går igenom tiotusentals årsberättelser under hela sin karriär, kan maskinen gå igenom företagens alla befintliga årsberättelser på några dagar och samtidigt ge en placeringssyn om alla företag den analyserat”, jämför Heilala.

”Den teknik vi använder möjliggör dynamisk inlärning. Ju mer uppgifter tekniken har hunnit gå igenom, desto bättre förutsättningar har den för att bygga upp fungerande modeller. Detta skiljer fonden från en typisk fond som följer en kvantitativ placeringsstrategi och som inte lär sig någonting.”

Fonden FIM Artificiell Intelligens har byggts upp särskilt med tanke på de nordiska placerarnas etiska värden och kvalitetskrav. I de aktieval som den artificiella intelligensen gör säkerställs bland annat kraven i anslutning till miljö, samhälle och god förvaltningssed.

Fakta om FIM Artificiell Intelligens

    • Fonden investerar i aktier globalt.
    • Fonden eftersträvar en överavkastning på 3 procentenheter i förhållande till MSCI World-indexet.
    • Minimiteckningen i andelsserien riktade till institutionella placerare är 500 000 euro. Seriens årliga förvaltningsavgift är 0,85 %. Utöver den fasta förvaltningsavgiften uppbärs en prestationsbaserad avgift på 25 % för avkastning som överskrider jämförelseindexet med över 3 procentenheter. I serien finns inga tecknings- eller inlösenavgifter.
    • I andelsserien riktad till privata placerare är den årliga förvaltningsavgiften 1,5 %. Utöver den fasta förvaltningsavgiften uppbärs en prestationsbaserad avgift på 25 % för avkastning som överskrider jämförelseindexet MSCI World med över 3 procentenheter. Teckningsavgiften är 1 % och inlösenavgiften 1 %.