Gå direkt till innehållet

FIM Real Placeringsfonds stadgar och namn ändras 1.10.2018

2018-09-01

FIM Real Placeringsfonds stadgar och namn ändras. Fondens nya namn är FIM IG Green ESG Placeringsfond. Finansinspektionen godkände ändringen av stadgarna 25.6.2018 i enlighet med förslaget av FIM Kapitalförvaltnings styrelse. 

De nya stadgarna träder i kraft 1.10.2018 och föranleder inga åtgärder av andelsägarna.

Fondens stadgar och placeringsinriktning ändras så att fonden framöver placerar sina tillgångar huvudsakligen i företagsobligationer och placeringsbesluten fattas med beaktande av miljökonsekvenserna och de sociala konsekvenserna som emittenterna ger upphov till samt med beaktande av emittenternas förvaltningssed. Av placeringarna krävs investment grade-betyg av minst ett ratinginstitut eller annan motsvarande kreditvärdighet. Den modifierade durationen som beskriver fondens ränterisk kan vara högst 10 år. Placeringar i andra obligationer än eurodenominerade obligationer skyddas så väl som möjligt mot valutarisker.

Ändringen av stadgarna påverkar inte de avgifter och kostnader som tas ut för fonden.

De nya stadgarna finns på fondens webbsida