Gå direkt till innehållet

Konfidentiell service för dig och dina tillgångar

FIM Diskretionär kapitalförvaltning är en aktiv form av kapitalförvaltning för portföljer vars värde överstiger 100 000 euro. Den är en enkel och effektiv placeringsform för dig som vill öka din förmögenhet utan att själv behöva delta i val av enskilda placeringsobjekt och i det dagliga beslutsfattandet. Vid diskretionär kapitalförvaltning sätter du upp målen och vi gör jobbet – vi utarbetar en lämplig plan till dig, och våra erfarna proffs förvaltar dina tillgångar enligt planen.

Egen privatbankir och kunniga experter till ditt förfogande

Hörnstenen i diskretionär kapitalförvaltning är den konfidentiella relationen mellan kunden och kapitalförvaltaren. För att kapitalförvaltningen ska tillgodose dina behov på bästa möjliga sätt måste vi känna till din bakgrund och dina mål. I dessa frågor kan du anförtro dig din egen privatbankir. Privatbankiren är din rådgivare i alla placeringsärenden – bankiren utför sitt arbete till förmån för dig och enligt dina mål.

Din privatbankir har som uppgift att hitta de bästa lösningarna för att uppnå dina placeringsmål. Bankiren ansvarar för hela din personliga placeringsplan enligt de avtalade principerna och håller kontakt med dig regelbundet.

Din portfölj förvaltas av placeringsproffs

Som kund hos Diskretionär kapitalförvaltning behöver du inte fatta placeringsbesluten eller bära ansvar för förvaltningen av din portfölj. Du betjänas av våra placeringsproffs.

Du har också tillgång till olika tilläggstjänster inom kapitalförvaltning. Via oss kan du till exempel ta hjälp av skatteexperter som vid behov hjälper dig i frågor som gäller skatte- och företagsjuridik.

Aktiv förvaltning

Bakom vår marknadssyn står ett erfaret team, vars placeringsverksamhet har global omfattning. Dina portföljförvaltare ingår i detta team. De vidareutvecklar FIM:s marknadssyn med hänsyn till din portfölj så att den förväntade avkastningen blir så god som möjligt i relation till din valda risknivå.

Placeringarna i din portfölj ändras när vår syn på marknaden ändras med placeringsprocessen. Vi följer hela tiden upp de ekonomiska konjunkturerna, tillväxt- och inflationsprognoserna, det politiska läget, värderingen på olika marknader, företagens resultatutveckling samt andra teman som påverkar marknaderna. Vi bedömer varje placering utifrån dess avkastningspotential och inverkan på portföljens avkastnings-/riskprofil.

Avgiftsmodeller

När vi ingår ett kapitalförvaltningsavtal med dig kommer vi tillsammans överens om avgiftsmodellen. Du kan välja mellan två olika avgiftsmodeller, prestationsbaserad eller fast avgift. Kapitalförvaltnings- och handelsavgifterna avtalas alltid separat med varje kund.

Prestationsbaserad avgiftsmodell

Den prestationsbaserade kapitalförvaltningsavgiften debiteras från avkastningen på din portfölj till den del avkastningen överstiger det fastställda avkastningsmålet. Om avkastningen inte överstiger det fastställa avkastningsmålet debiterar vi ingen kapitalförvaltningsavgift. Den eventuella prestationsbaserade avgiften debiteras halvårsvis. 

Fast avgift

Alternativt kan du också välja en avgiftsmodell där du för dina förvaltade tillgångar halvårsvis betalar en fast avgift som grundar sig på storleken på förmögenheten.

Kunderna nöjdare med FIM än med konkurrenterna

Vi följer upp hur nöjda våra kunder är med FIM och FIM:s tjänster. Enligt den senaste undersökningen är 97 % av våra kunder mer nöjda med FIM i sin helhet än med konkurrenterna (87 % var motsvarande siffra för den konkurrent som fick bäst resultat).

Källa: FIM kundnöjdhets- och lojalitetsundersökning 2015, Taloustutkimus Oy.

Tydlighet, öppenhet och regelbunden rapportering

Vi erbjuder tydliga och lättfattliga placeringslösningar. Vi motiverar öppet var vi placerar och varför, och vill håller dig uppdaterad om hur din placeringsportfölj utvecklas.

Du får regelbundet en rapport om dina förvaltade tillgångar och självfallet de dokument du behöver för beskattningen. Du kan också följa din portföljs utveckling i vår nättjänst.

Blev du intresserad?

Kom och träffa oss personligen, vi berättar gärna mer. Lämna dina kontaktuppgifter, så kontaktar vi dig så snart som möjligt för att boka tid för möte. 

Boka tid för ett möte

 

Du kan också själv kontakta FIM Kundservice, tfn 09 6134 6250 (lna/mta) eller kundservice@fim.com.

Vår övergripande kundnöjdhet inom diskretionär kapitalförvaltning 93 %

Vi följer upp hur nöjda våra kunder är med FIM och FIM:s tjänster. Enligt den senaste undersökningen är 93 % av våra kunder inom diskretionär kapitalförvaltning nöjda med FIM i sin helhet.

 

Källa: FIM kundnöjdhets- och lojalitetsundersökning 2015, Taloustutkimus Oy.